Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/265/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 08 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku,  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna  z dnia 30 czerwca 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 21.054,30 złi ustala się na kwotę 62.860.100,14 zł
 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 62.860.100,14 złz tego:
  1. dochody bieżące w kwocie 61.542.190,79 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.317.909,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 21.054,30 złi ustala się na kwotę 65.020.164,15 zł
 4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 65.020.164,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości59.917.074,69 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości 5.103.089,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie7.572.512,67 zł z tego:
  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.132.100,82 zł w tym na:
   1. zadania bieżące  – 4.068.525,01 zł
   2. zadania majątkowe– 1.063.575,81 zł
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.440.411,85 zł w tym na:
   1. zadania bieżące – 2.400.411,85 zł
   2. zadania majątkowe–40.000,00 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 8. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312.124 zł oraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.859 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
 9. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/265/2016Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

 1. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację VI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zgodnie z zawartą umową dofinansowania.
 2. W dziele 758 –  Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę  42.045,70 złz tytułu:
  • otrzymania z podziału 0,4% rezerwy  części oświatowej subwencji ogólnejw kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie doposażeniaszkół w pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
  • wprowadzenia zwróconych kwot do budżetu z tytułu niewykonanych wydatków, które nie wygasały z upływem 2015 roku w kwocie 34.045,70 zł.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 241.200,00 złz tytułu:
  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednichprzez świadczeniobiorcówopieki społecznej 5.200 zł,
  • dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6.900 zł,
  • dotacji na zadania zlecone przeznaczone na organizację świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych  - 139.100 zł,
  • dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 90.000 zł.
 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochodyo kwotę324.300,00 złz tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.W wyniku zakończonego postępowania zamówień publicznych na wybór wykonawcy od 01 lipca 2016 roku koryguje się dochody do wysokości faktycznych planowanych kosztów obsługi sytemu. W budżecie planowano podwyższenie opłat w związku z obowiązkiem wywozu odpadów od 01.01.2016 roku na składowisko w Kopaszynie.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 21.054,30 zł

WYDATKI

 1. W dziale 010 –  Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się  wydatki o kwotę 17.000,00 złw związku :
  • ze zmianą przedsięwzięćfunduszu soleckiego wsi Garbatka (-) 3.000 zł,
  • ze zwiększeniem wydatków majątkowych  z tytułu otrzymanej pomocy finansowej do zadania pn. „Budowa mini boiska w m. Owczegłowy” (+) 20.000 zł.
 2. W dziale – 050 Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 200 zł.
 3. W dziale 7100 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę  142.845,70 zł z przeznaczeniem na:
  • zlecenie wykonania projektów termomodernizacyjnych  obiektówużyteczności publicznej w celu złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 110.000 zł,
  • zakup wyposażenia do nowo oddanych pomieszczeń na siedzibę GOPS – 32.845,70 zł.
 4. W dziale 750 – Administracja publiczna  zwiększa się wydatki o kwotę 288.643,00 zł w związku zprzeniesieniami wydatków między działami z powodu:
  • utworzenia Centrum Usług Wspólnych w wyniku likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych (+) 291.093 zł,
  • przeniesienia części wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe do innych działów klasyfikacji budżetowej (-) 2.450 zł.
 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.500 zł.
 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki  o kwotę 394.393,00 złw wyniku:
  • braku ofert na wykonanie remontów sanitariatów w Szkole PodstawowejNr 3 w Rogoźnie i Budziszewku, które zaplanowano w okresie przerwy wakacyjnej (-) 168.000 zł,
  • likwidacji z dniem 31.07.2016 roku na podstawie uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych dokonano przeniesienia części wydatków do rozdziału Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-) 275.893 zł oraz
  • zwiększono plan wydatków na dowozy uczniów do szkół (+) 30.000 zł,
  • zabezpieczono środki dla komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli (+) 1.500 zł (przeniesienie między działami),
  • ogłoszenie konkursu ofert w zakresie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży (+) 10.000 zł.
 7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesień wydatków między paragrafami
 8. w ramach rozdziału na ogólną kwotę +/-  10.890 zł.
 9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę241.200,00 złz tytułu :
  • zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach poprzednich (+) 3.200 zł,
  • wypłaty dodatków mieszkaniowych (+) 2.000 zł,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne (+) 6.900 zł,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze  (+) 139.100 zł (zadanie zlecone),
  • wypłaty zasiłków stałych (+) 90.000 zł,
  • dokonano przeniesienia wydatków na zadaniach zleconych na kwotę +/- 59.093 zł;
  • dokonano przeniesienia wydatków na zadaniach własnych na kwotę +/-22.340 zł
 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zmniejsza się wydatki o kwotę324.300,00 złz tytułuobsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z rozstrzygniętym  postępowaniem wyboru wykonawcy na II półrocze 2016 rokuoraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-5.00 zł
 11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatkio kwotę5.950,00 złz przeznaczeniem na:
  • pokrycie kosztów  pobytu młodzieży niemieckiej w Gimnazjum Nr 1 w ramach wymiany polsko – niemieckiej ( +) 2.000 zł,
  • zmianę przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Garbatka ( +) 3.000 zł oraz przeniesień w ramach zaplanowanych przedsięwzięć na kwotę +/- 950 zł,
  • wynagrodzenia bezosobowe (+) 950 zł (przeniesienie między działami).
 12. W dziale 926 – Kultura fizyczna  zwiększa się wydatki  o kwotę 2.000,00 złz przeznaczeniem na współudział w pokryciu części wydatków związanych z półmaratonem pn.  „Korona Wielkopolski”  oraz dokonano  przeniesień w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Garbatka na kwotę +/- 99,95 zł  między paragrafami w ramach rozdziału.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 21.054,30 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.
 • Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę 139.100,00 zł.
 • Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 96.900,00 zł
 • Nr 6„Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zwiększono  udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę  10.000 zł.
 • Nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok”  dokonano przeniesienia  między paragrafami na kwotę +/- 9.940 zł.
 • Nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia
 • między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 4.049,95 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi Garbatka.

 


 

 
Dokumenty do pobrania:
Załaczniki do uchwały Nr 265-2016.xlsx
(wprowadził: Mariusz Łanucha 2016-08-12 15:27:02)
rozmiar pliku: 272.7Kb

drukuj pobierz pdf