Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 14 czerwca 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 17/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 14 czerwca 2016 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek stwierdziła, że na 4 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Kontrola działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Rozpatrzenie skargi na GOPS.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 4 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5. Kontrola działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja zapoznała się z wcześniej dostarczonymi dokumentami przez panią Przewodniczącą GKRPA – panią Marię Stachowiak. Wszystkie dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pierwsze pytanie zadała pani przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek, która chciała dowiedzieć się jakie nastąpiły zmiany, różnice od momentu ostatniego w zeszłym roku sprawozdania?

Pani Stachowiak odpowiedziała pani przewodniczącej, że są to niewielkie zmiany poza tym, że rozbudowała się grupa pana Grzesia, jest to grupa osób niepełnosprawnych. Prowadzone są treningi, ćwiczenia dla tych osób niepełnosprawnych, i jest to jedyna ich forma rozrywki, ale bardzo skuteczna. Natomiast drugą różnicą jest to, że nie funkcjonuje świetlica w Słomowie – nie jest podpisana żadna umowa ze względu na chorobę pani sołtys, która jak wynika z informacji zrezygnowała z funkcji sołtysa.

Pani radna Longina Kolanowska zapytała, czy jest możliwość poprowadzenia tej świetlicy przez inna osobę? Pani Stachowiak odpowiedziała radnej, że nie zastanawiała się na tym, ale z rozeznanej sytuacji wynika, że dzieci ze Słomowa dojeżdżają do Parkowa, tam mają bardzo dobra opiekę, ciekawsze zajęcia. Inną ciekawostkę, którą przedstawiła pani przewodnicząca GKRPA było, to że wszystkie grupy niepełnosprawne z ulicy Fabrycznej pojechały na wycieczkę do Wrocławia. Pani radna Ewa Wysocka, zapytała, ile osób pojechało na tą wycieczkę? Pani Stachowiak odpowiedziała, że było to ok. 50 osób łącznie z opiekunami, rodzice. Pani radna Kolanowska zwróciła uwagę na zmianę przepisów w tej poruszonej kwestii, że rodzic nie będzie mógł być opiekunem wycieczki, jeżeli nie będzie posiadał przeszkolenia. Pani przewodnicząca Stachowiak poprosiła o rozdanie dokumentów z WOKiS-u na poruszony temat dotyczący opiekunów wycieczek, jednak nie dokonała jego analizy, ponieważ poinformowała komisje że jest to sprawa świeża i nie zagłębiała się w treść. Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapytał, czy istnieje wykaz tego co udało się zrobić z osobami z nałogami, czy gdzieś są odnotowywane sukcesy? Pani Maria Stachowiak, odpowiedziała, że owszem każda osoba uzależniona lub z innymi problemami posiada własną teczkę przebiegu leczenia, pracy z nią, czy innych działań i są tam zawarte wszelkie szczegóły, łącznie z tym jaki efekt końcowy dała terapia.

Następnie pani Erenc – Szpek zapytał, że w związku z tym, że komisja współdziała z różnymi instytucjami, prokuraturą, sądami, na czym polega współpraca ze służbą zdrowia? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że nie ma żadnego problemu ze współpracą, np. kilka dni temu została wysłana dziewczyna do Gniezna, ponieważ podjęła pierwszą próbę samobójczą, tak samo jest też wzorowa praca z doktorem Januszewskim, który również współpracuje z komisją w leczeniu uzależnień, właściwie – wszyscy lekarze jak trzeba, to wystawiają skierowanie bez problemu do placówki, gdzie jest szukane miejsce dla osoby kierowanej. Bez problemu jest tez współpraca komisji z sądem, przede wszystkim z Sądem Rodzinnym, w sprawach dotyczących umożliwienia widzenia jednego z rodziców z dzieckiem – jedynie jest problem kiedy widzenia odbywają się pod nadzorem, bo należy udostępnić miejsce. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, jak wygląda współpraca z GOPS-em, czy to jest osobna działalność, czy uzupełniająca? Pani Stachowiak odpowiedziała, że pani kierownik GOPS, Ewelina Kowalska wchodzi w skład komisji i współpraca jest dobra, na zasadzie uzupełniania się.

Pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zapytała o kwestie wspierania instytucji i stowarzyszeń, 62 tys zł przeznaczono na programy m.in. izbę wytrzeźwień, czy pani przewodnicząca GKRPA widzi inną możliwość, bo jednak jest to duża suma? Pani Maria Stachowiak odpowiedziała, że jest absolutnie przeciwna wywożeniu osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień, lub na detox, jednak izba wytrzeźwień w Pile funkcjonuje przy stowarzyszeniu, więc tam najczęściej są osoby wywożone. PARPA jest przeciwna dofinansowaniu izb wytrzeźwień, dlatego że one są opłacane z funduszu zdrowia. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy pieniądze które przeznaczane są na teatry, mogły by być przeznaczane na inne cele, bardziej potrzebne? Pani Stachowiak odpowiedziała, że rzadko były ostatnio organizowane wyjazdy na koncerty, czy do teatru – obecnie lepsza formą jeśli chodzi o profilaktykę, jest organizowanie we własnym zakresie spektakli, by grupa się integrowała, tak jest w grupie „To My”, w programie powiatowym, gdzie zostały dofinansowane stroje dzieciom.

Pan radny Bartosz Prelicjan zapytał o formę rozliczania świetlic, czy są one może rozliczane okresowo? Pani Stachowiak odpowiedziała, że do niej nic nie wpływa, wszystko przekazywane jest bezpośrednio do pani Małgosi Filipiak. Pan Perlicjan zaznaczył, że brakuje mu w dokumentach rozliczeń finansowych. Pani przewodnicząca Erenc – Szpek zaproponowała, że zgłosi się do pani Filipiak i poprosi materiały, które komisja uzna za potrzebne i niezbędne do analizy.

Pani radna Ewa Wysocka , przychyliła się do konkluzji kolegi radnego i stwierdziła, że komisja na obradach powinna mieć gotowy komplet dokumentów finansowych. W dalszej kolejności pani Ewa Wysocka powróciła do tematu zorganizowania konkursu dla osób chcących zostać opiekunami wycieczek i zaproponowała żaby taki kurs przeprowadzony był przez GKRPA. W związku z tym komisja podjęła jednogłośnie wniosek o zorganizowanie takiego kursu przeznaczonego dla osób, chcących być instruktorem lub opiekunem wycieczek.

 

Ad. 6. Rozpatrzenie skargi na GOPS.

Pani przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek poinformowała członków komisji, że w związku z tym, że pan Bogdan Mazurkiewicz w dniu 14 czerwca wycofał swoją skargę z dnia 6 kwietnia – komisja odstępuje od rozpatrzenia tej sprawy.

 

Ad. 7. Sprawy bieżące.

W tym punkcie pan radny Perlicjan zwrócił ponownie uwagę na to, by przy każdym temacie podejmowanym przez Komisję Rewizyjną większy nacisk był na sprawy finansowe, dodał, by zostały do powyższego tematu dołączone faktury w sprawie świetlic. Pani Erenc –Szpek odpowiedziała radnemu, że prosiła o materiały finansowe, jednak nie wiadomo z jakich przyczyn nie zostały dostarczone. Pani Stachowiak w formie uzupełniającej powyższą uwagę, dodała że na komisji powinna być obecna pani z księgowości.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

Brak

 

Ad.9. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 17.30, protokołowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf