Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 czerwca 2016 roku o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 17/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 16 czerwca 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
  1. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Informacja o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W ramach wykonania Programu realizowane są następujące cele:

 

Cel I Prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej w zakresie przeciwdziałania przemocy

 1. wywiad środowiskowy – liczba przeprowadzonych wywiadów: 37;
 2. oględziny ofiary – liczba oględzin ogółem: 4, w tym:
  • liczba kobiet : 4;
 3. informacja środowiska szkolnego – ilość zgłoszonych przypadków przemocy w szkole: 7;
 4. badania psychologiczne – liczba ogółem: 5, w tym:
  • liczba kobiet: 2;
  • liczba mężczyzn : 3;
 5. porady prawne – liczba ogółem: 54, w tym:
  • liczba kobiet: 53;
  • liczba mężczyzn : 1;
 6. porady psychologiczno-pedagogiczne – liczba ogółem: 81, w tym:
  • liczba kobiet: 38;
  • liczba mężczyzn: 26;
  • liczba dzieci: 17;
 7. porady medyczne – liczba ogółem: 14, w tym:
  • liczba kobiet: 7;
  • liczba mężczyzn: 1;
  • liczba dzieci: 6;
 8. porady socjalne – liczba ogółem: 4, w tym:
  • liczba kobiet: 3;
  • liczba mężczyzn: 1;
 9. zapewnienie bezpieczeństwa ofierze – liczba ogółem: 13, w tym:
  • liczba kobiet: 6;
  • liczba dzieci: 2;
 10. ustalenie programu pomocy i wsparcia – liczba ogółem: 36, w tym:
  • liczba kobiet: 35;
  • liczba mężczyzn: 1.

 

Cel II Oddziaływania korekcyjno-edukacyjno-terapeutyczne

 1. prowadzenie rodzinnej grupy wsparcia – liczba uczestników ogółem: 20, w tym:
  • liczba kobiet: 10;
  • liczba mężczyzn: 10;
 2. prowadzenie terapii grupowej dla dzieci ofiar przemocy – liczba uczestników: 24;
 3. terapia indywidualna dla osób dorosłych i dzieci – terapia indywidualna dla dzieci – 2 uczestników; terapia rodzinna – liczba uczestników ogółem: 27, w tym:
  • liczba kobiet: 18;
  • liczba mężczyzn: 9.

 

Cel III Prowadzenie zajęć korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy (dzieci i dorosłych)

 1. zajęcia warsztatowe – nie prowadzono;
 2. zajęcia terapeutyczne – nie prowadzono;
 3. seminaria – nie prowadzono.

 

Cel IV Pomoc rodzinom w których występuje przemoc

 1. „Szkoła dla rodziców” – liczba uczestników ogółem: 30, w tym:
  • liczba kobiet: 17;
  • liczba mężczyzn: 13;
 2. pomoc socjalna – liczba rodzin: 38, w tym:
  • liczba kobiet: 34;
  • liczba mężczyzn: 1;
  • liczba dzieci: 3;
  • pomoc finansowa: 29 rodzin;
  • pomoc pozafinansowa (poradnictwo): 38;
 3. monitorowanie i wsparcie medyczne – liczba ogółem: 14, w tym:
  • liczba kobiet: 7;
  • liczba mężczyzn: 1;
 4. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach oświatowych w tym promowanie zajęć trening zastępowania agresji – ilość przeprowadzonych zajęć: 212;
  • ilość uczestników: 649;
  • ilość przeprowadzonych treningów ART: 7;
  • ilość uczestników: 34;
 5. pomoc prawna – dane zawarte w celu I
 6. monitorowanie przez policję i sądy
  • ilość rodzin monitorowanych przez dzielnicowych w ramach procedury NK: 36;
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z przemocą i oddanie pod nadzór kuratora: 7.

 

Cel V Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa

 1. wyprowadzenie sprawcy
  • ilość interwencji Policji w związku z przemocą: 10;
  • ilość wyprowadzonych sprawców ogółem: 5;
  • ilość zatrzymanych: 1;
  • ilość przewiezionych na izbę wytrzeźwień: 4;
 2. ewentualne zabezpieczenie ofiary, umieszczenie w ośrodkach wsparcia – najbliższej rodzinie;
  • ilość ofiar umieszczonych w ośrodkach wsparcia: nie wymagało;
  • ilość ofiar umieszczonych u najbliższej rodziny: 3.

 

Cel VI Informowanie środowiska lokalnego o formach pomocy da osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc

 1. ulotka – w pięciu placówkach wydano ulotki w związku z tematem przemocy w rodzinie;
 2. informacja w gazecie lokalnej – w roku sprawozdawczym nie ukazała się;
 3. umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta – umieszczono w roku sprawozdawczym.

 

Cel VII Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy wśród różnych grup zawodowych i społecznych na temat przemocy

 1. szkolenia na temat przemocy dla nauczycieli, rodziców, służby zdrowia, komisji interdyscyplinarnej, pracowników socjalnych, policji (warsztaty, konferencje, wykłady)
  • ilość szkoleń: 29;
  • liczba uczestników: 617;
 2. opracowanie i przekazywanie materiałów: dwie placówki wydały własne materiały inne niż dostępne na szkoleniach.

 

Pozostałe działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny i Grupa Robocza

Liczba założonych Niebieskich Kart A w roku 2015 to 36, w tym założonych przez funkcjonariuszy Policji 13, przez uprawnionych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie 23. Ogólna liczba osób dotknięta przemocą w rodzinie: 44, w tym:

 1. liczba kobiet: 32;
 2. liczba mężczyzn: 1;
 3. liczba dzieci: 11.

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2015 zbierał się 3 razy. Podczas posiedzeń omówiono problem przemocy w 31 rodzinach, łączna liczba osób, którym udzielono pomocy 52:

 1. liczba kobiet ogółem: 26, w tym 3 niepełnosprawne i 1 starsza;
 2. liczba mężczyzn ogółem: 26;
 3. liczba dzieci: 1.

Grupa Robocza zbierała się 36 razy, udzielono pomocy 50 osobom, w tym:

 1. kobiety ogółem: 26, w tym 2 niepełnosprawne;
 2. mężczyźni ogółem: 18, w tym 2 niepełnosprawnym;
 3. liczba dzieci: 6.

Podczas posiedzeń Grupy Roboczej wypełniono 26 formularzy Niebieskich Kart C oraz 8 formularzy Niebieskich Kart D.

We wszystkich rodzinach, w których założono Niebieską Kartę pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili comiesięczny monitoring, z którego sporządzali notatki służbowe. W ramach dodatkowych działań w roku sprawozdawczym w 7 rodzinach wprowadzono asystenta rodziny. Zarówno pracownicy socjalni jak i asystenci rodziny świadczą poradnictwo rodzinne, zawodowe i socjalne.

 

Finansowanie działań

Podmioty realizujące działania w związku z przemocą w rodzinie realizują je w ramach budżetu ustawowego oraz środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej nie są wynagradzane, co wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Diagnoza stanu występowania zjawiska przemocy

Diagnoza stanu występowania zjawiska przemocy została sporządzona na podstawie analizy Niebieskich Kart A.

Tabela 1.

Lp.
Liczba czynności lub osób
 
1
Liczba Niebieskich Kart
36
w tym:
miasto
28
wieś
8
2
Liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy w rodzinie
44
w tym:
kobiety
32
mężczyźni
1
nieletni
11
3
Liczba sprawców przemocy domowej
35
w tym:
kobiety
5
mężczyźni
30
nieletni
0
4
Korelacje rodzinne – ofiary
44
w tym:
żona
20
konkubina
4
syn (nieletni)
7
pasierbica (nieletnia)
1
córka (nieletnia)
3
syn (pełnoletni)
1
babcia
1
matka
5
teściowa
1
siostra
1
5
Korelacje rodzinne – sprawcy
39
w tym:
mąż
20
konkubent
4
ojciec
3
syn
5
wnuk
1
brat
1
matka
4
synowa
1
6
Liczba sprawców przemocy nadużywający alkoholu
21
w tym:
kobiety
1
mężczyźni
20
nieletni
0
7
Liczba sprawców przemocy spożywający środki psychoaktywne
2
w tym:
kobiety
0
mężczyźni
2
nieletni
0
8
Formy przemocy
w tym:
psychiczna
8
fizyczna
0
psychiczna i fizyczna
23
seksualna
0
psychiczna, fizyczna i seksualna
3
groźby karalne
18

 

Źródło: opracowanie własne

Analizując tabelę 1. można zauważyć, że przeważająca część zjawisk rejestrowana jest w obszarze miejskim, aż 78% przypadków a 22% przypadków na obszarze wiejskim (wykres 1).

Znacząca ilość występujących aktów przemocy występuje w małżeństwie oraz w konkubinacie. W 45% przypadków ofiarą była żona a w 10% konkubina. Duży odsetek ofiar stanowią dzieci, aż 25% (wykres 2).

Na 39 sprawców przemocy 23 jest uzależniona od alkoholu lub środków psychoaktywnych. Można więc wysnuć tezę, że w znacznym stopniu występowanie przemocy w rodzinie w Gminie Rogoźno ma związek ze spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych.

Analizując Niebieskie Karty A tylko w 2 przypadkach stwierdzono, że ofiarą przemocy jest wyłącznie dziecko, w tym praca z rodziną w 1 przypadku nie potwierdziła stosowania przemocy wobec dziecka. Dzieci w naszej Gminie są krzywdzone zazwyczaj, kiedy stają w obronie matki lub opowiadają się po stronie krzywdzonej matki, nie są więc bezpośrednim celem sprawcy. Należy mieć jednak na uwadze, że dziecko będące obserwatorem przemocy, kiedy ofiarą jest matka a sprawcą ojciec, jest też ofiarą przemocy.

W roku 2015 zanotowano tendencję spadkową w rejestracji Niebieskich Kart, gdyż w roku 2014 wypełniono ich 41 a w roku sprawozdawczym 36.

 

Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Analizując zebrany materiał i sposób realizacji zadań oraz ilość rejestrowanych przypadków przemocy w rodzinie można stwierdzić, że Program realizowany jest w odpowiedni sposób przez instytucje realizujące.

W związku z trudną specyfiką problemu przemocy w rodzinie i konieczności prawidłowych oddziaływań utworzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogoźnie komórkę ds. przemocy w rodzinie, do której oddelegowano dwóch pracowników socjalnych. Daje to gwarancję lepszej pracy na rzecz rodzin.

Należy zauważyć, że na 36 zarejestrowanych Niebieskich Kart zanotowano 39 sprawców i 44 ofiary. Dla żadnej z tych osób nie są realizowane specjalistyczne oddziaływania terapeutycznie. Podobnie jest w przypadku dzieci. Terapia dla sprawców przemocy powinna być realizowana przez powiat. Z powodu braku środków finansowych terapia nie odbywa się. W Gminie Rogoźnie nie odbywa się terapia dla ofiar przemocy prowadzona przez terapeutę ds. przemocy.

 

Potrzeby

Niezbędnym do dalszej, kompleksowej realizacji Programu oraz kompleksowej pomocy rodzinie będzie prowadzenie specjalistycznej terapii dla ofiar i sprawców. Oddziaływania specjalistyczne rozumiane są przez zatrudnienie terapeuty ds. przemocy.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał o procedurę rejestracji „niebieskiej karty” w przypadku rodziny, w której istnieje podejrzenie występowania przemocy? Pani kierownik odpowiedziała, że jeżeli jest to przemoc szkolna, to każdy nauczyciel ma obowiązek założenia niebieskiej karty, natomiast jeżeli jest to informacja z terenu, że występuje przemoc w rodzinie, to taka karta również jest zakładana, zwoływany jest zespół, który omawia sytuacje rodziny, następnie powoływana jest grupa robocza i wtedy przewodniczący przekazuje do tej grupy roboczej dokumentację – i wtedy grupa robocza pracuje z ta rodziną. Pani radne Erenc – Szpek zapytała, kto prowadzi porady psychologiczno – pedagogiczne, które zawarte są w materiałach w pierwszym celu? Pani kierownik odpowiedziała, że to były dane zbierane z punktu konsultacyjno – informacyjnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej, bo tam też są rodziny objęte taką forma pomocy. Drugie pytanie pani radnej dotyczyło celu szóstego, a mianowicie wydanych ulotek dotyczących przemocy? Pani kierownik poinformowała, że nie ma przy sobie informacji by odpowiedzieć. Pan radny Jarosław Łatka zapytał o nowe zadanie, wspierania rodzin dotkniętych przemocą, które proponuje GOPS, a pytanie dotyczyło czy będzie ono organizowane przez Gminną Komisję? Pani kierownik odpowiedziała, że jest to projekt unijny na dwa lata. Poradnia zajmie się jednym z elementów tego programu, czyli osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, natomiast GOPS będzie organizatorem tego projektu, jednak musi zostać w tej kwestii ogłoszony konkurs i wyłoniona firma będzie organizowała to zadanie.

Drugim sprawozdawcą była pani Iwona Nowak, w zastępstwie nieobecnej pani Marii Stachowiak, Przewodniczącej GKRPA. Przedstawiony materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan radny Łatka do przedstawionego materiału poprosił o wytłumaczenie dat, skąd się wziął rok 2011,2012, skoro omawiany jest rok poprzedni, czyli 2015? Pani Nowak wyjaśniła, że jest to kontynuacja zaczętych projektów. Kolejne pytanie radnego dotyczyło, dlaczego zlikwidowano poradnictwo pedagogiczne? Pani Nowak odpowiedziała, że zapewne spowodowane jest to brakiem środków. Pani radne Erenc – Szpek poprosiła o przedstawienie jak wygląda współpraca poradni z GOPS-em? Pani Ewelina Kowalska odpowiedział, że to GOPS, kieruje osoby zgłaszające się na grupy wsparcia lub na leczenie. Pan radny Zbigniew Chudzicki poprosił o wyjaśnienie, na czym polega interwencja kryzysowa dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej? Pani Nowak odpowiedziała, że polega na pomocy. Pan radny dopytał, czy jest to sytuacja kryzysowa, że już się tam cos poważnego dzieje? Pani Nowak odpowiedział, że dzieci otrzymują pomoc psychologiczna w takiej sytuacji niezależnie od tego, gdzie i w jakim momencie ta przemoc się zaczyna objawiać. Są to przypadki spontaniczne i nagłe.

Ostatnim sprawozdawcą był komendant polisji w Rogoźnie, pan Piotr Warnke, poinformował komisję, że w pierwszym półroczu 2015 roku w obrębie działania Ogniwa Kryminalnego na tym polu znalazło się ogółem 25 spraw, w tym:

 1. Przeprowadzono 10 postępowań przygotowawczych i zakończono 10 z czego
  • 4 zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu
  • 1 postępowanie zawieszono na czas ustania przyczyn uniemożliwiających jego zakończenie
  • 5 postępowań zakończono postanowieniem o umorzeniu wobec braku cech przestępstwa
 2. Przeprowadzono 15 czynności sprawdzających i zakończono 15 z czego
  • 4 zakończono wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego
  • 10 zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
  • 1 przekazano do innej jednostki.

Natomiast w pierwszym półroczu 2016 roku (do 06.06 br) zarejestrowano ogółem 8 spraw, w tym:

 1. Przeprowadzono 2 postępowania przygotowawcze z czego
  • 1 postępowanie zakończono postanowieniem o umorzeniu wobec braku cech przestępstwa
  • 1 postępowanie jest w trakcie prowadzenia. W postępowaniu tym zebrany dotychczas materiał dowodowy dostarczył podstaw nie tylko do przedstawienia zarzutu podejrzanemu, ale także zastosowania wobec niego najostrzejszego środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Obecnie nadal trwają czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności przedmiotowej sprawy.
 2. Przeprowadzono 6 czynności sprawdzających i zakończono 4 z czego
  • 2 zakończono wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego
  • 2 zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego
  • 2 są obecnie w prowadzeniu

Ponadto funkcjonariusze Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Rogoźnie uczestniczyli regularnie w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, a także grupy roboczej tego zespołu. I tak, w 2015 roku odbyły się:

 • 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • 36 spotkań grupy roboczej w/w Zespołu

Natomiast w pierwszym półroczu 2016 roku, do dnia 06.06.2016 roku odbyły się:

 • 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego
 • 5 spotkań grupy roboczej tego Zespołu.

W zakresie działania Zespołu Prewencyjnego tut. Jednostki Policji w w/w okresie prowadzonych jest 6 „niebieskich” kart oraz przeprowadzono 118 interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie. W zestawieniu z rokiem 2015 kiedy to prowadzono 17 „niebieskich” kart i przeprowadzono 18 tego typu interwencji należy stwierdzić że założony kierunek działań prewencyjnych jest właściwy i przynosi znaczące efekty.

A zatem, reasumując. W wyniku przeprowadzonej analizy w/w statystyk należy zauważyć znaczący systematyczny spadek postępowań przygotowawczych w zakresie przestępstw związanych z przemocą w rodzinie. Przyczyn tej pozytywnej tendencji należy upatrywać przede wszystkim w działaniach prewencyjnych mających na celu zapobieganie tego typu przestępstwom poprzez wczesną reakcję na każdy sygnał o przemocy domowej i uświadamianie społeczeństwa o skutkach oraz konsekwencjach tego przestępstwa.

 

Ad. 5. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.

Planowane formy wypoczynku letniego w placówkach oświatowych Gminy Rogoźno

Lato 2016

L.P
Forma wypoczynku
organizator
termin
Liczba uczestników
Źródło finansowania
1.
dyżur przedszkola
Przedszkole Parkowo
sierpień
ok. 20
budżet przedszkola
2.
dyżur przedszkola
Przedszkole nr 1
lipiec
ok. 40
budżet przedszkola
3.
dyżur przedszkola
Przedszkole nr 2
sierpień
ok. 45
budżet przedszkola
4.
wymiana polsko-niemiecka
Gimnazjum nr 1
lipiec
ok. 30
środki pozabudżetowe (Współpraca polsko – niemiecka)
5.
wycieczka do Wągrowca
SP Pruśce
lipiec
ok. 40
GKRPA
6.
wycieczka
ZS Parkowo
lipiec
ok. 40
GKRPA
7.
wycieczka x 2
SP Budziszewko
czerwiec
ok. 40
GKRPA
8.
wakacyjne warsztaty
TPD + Gimnazjum nr 2
27.06.2016 – 01.07.2016
ok. 40
Dotacja Gmina Rogoźno
9.
Wycieczka do Wągrowca
SP 3
04 lipca
17
GKRPA
10.
Wycieczka do Obornik - basen
ZS Gościejewo
sierpień
30
GKRPA + wpłaty rodziców
Ogółem liczba dzieci objętych formami opieki i wypoczynku
342
 

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży przedstawiła ponownie pani Iwona Nowak – informacja w załączeniu. Pani Ewelina Kowalska odpowiedziała, że do tej chwili nie jest w posiadaniu żadnych informacji odnośnie organizowania kolonii przez jakiekolwiek ze stowarzyszeń, czy organizacji z terenu Rogoźna. W związku z rozbieżnością danych dostarczonych komisji – pani Nowak na większość pytań nie potrafiła udzielić odpowiedzi. Pani Nowak poinformowała członków komisji, że Stowarzyszenie „Baranek”, organizuje letni wypoczynek dzieci i młodzieży – ze środków pozyskanych z gminy, ze sołectwa, z gminnej komisji, ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic, a przedsięwzięcia te podzielone są na kilka zadań, każdy projekt będzie osobno rozliczany. Pan radny Jarosław Łatka zapytał o pierwsze cztery punkty w przedstawionym wykazie, czy gminna komisja współfinansuje te zadania? Pani Nowak odpowiedziała, że nie jest to finansowane ze środków budżetowych poszczególnych przedszkoli. Pan radny Chudzicki dodał, że letni wypoczynek przedszkoli finansowany jest dlatego ze środków budżetowych ponieważ przedszkola te pełnia dyżury i poprosił o komentarz w tej sprawie radną Longinę Kolanowską. Jednak pan radny Łatka nie zakwestionował mechanizmu dyżurów przedszkoli, jednak ich finansowania i uiszczenia tej informacji w materiałach GKRPA. Pani Kolanowska poinformował, że wygląda to tak, że zazwyczaj w tym okresie wakacyjnym jest polowa dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, jest pełniony dyżur po dwa tygodnie w każdym z nich i rodzic, ma prawo wybrać do którego z tej placówki pośle swoje dziecko.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję RadyMiejskiej.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt przedstawiony został przez pana kierownika Roman Piątkowskiego, bez uwag,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 409, położonej w Rogoźnie przy ul. Miodowej/ Al. Marszałka Piłsudskiego, w trybie bezprzetargowym, projekt przedstawiony został również przez pana kierownika Piątkowskiego bez uwag,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, projekt uchwały został także przedstawiony i omówiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego. Pan radny Łatka zapytał jak wygląda sprzedaż działek leśnych? Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu jednak w przypadku osoby prywatnej - kupujący zgłasza się do notariusza spisuje umowę przedwstępną, taki akt jest wysyłany do odpowiedniego organu celem zapoznania się , jeżeli oczywiście taki organ zechce i skorzysta z prawa pierwokupu to może z takiego prawa skorzystać, lub może wypowiedzieć się, że rezygnuje i wtedy po upływie 30 dni można zawrzeć umowę przenoszącą własność.
 4. powołania spółdzielni socjalnej, projekt uchwały omówiła pan sekretarz Marek Jagoda, który poinformował radnych, że na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy na szczeblu GOPS, Barka, stowarzyszenie Baranek odnośnie utworzenia spółdzielni socjalnej. W ślad za ustawą taką spółdzielnię mogą powoływać osoby fizyczne, bądź prawne w tym stowarzyszenia – i z taka inicjatywa wyszło stowarzyszenie Baranek. Pan radny Łatka zapytał o potrzebę powoływania do życia uchwała spółdzielni socjalnej, jeżeli jest już podjęta uchwała w sprawie CIS, kolejne wydawanie pieniędzy, natomiast cele są identyczne jak w statucie CIS, a może pani sołtys Gromanowska powinna dołączyć się do CIS-u – podpowiedział radny ? Pan sekretarz Jagoda, odpowiedział radnemu, że ta uchwała ma służyć temu, by uzyskać dofinansowanie na uruchomienie spółdzielni socjalnej. Dalej wyjaśnił, że CIS służy nabyciu umiejętności w zawodzie, lub ewentualnie przekwalifikowaniu się, natomiast spółdzielnia socjalna jest jak gdyby krokiem dalej – ponieważ gromadzi osoby już wykwalifikowane, ale z trudnością przebicia się na rynku pracy, a które gromadzą się w spółdzielni pracy i wykonują na jej rzecz pracę zarobkową. Pan radny Łatka zapytał pana sekretarza, że jeżeli gmina wystąpi o dofinansowanie do CIS, to jaka jest gwarancja, że otrzyma je też na spółdzielnię socjalną? Według radnego bardzo mała jest ta szansa. Pan radny Kuszak zapytał, czy spółdzielnia socjalna może występować o dotacje z innej puli niż CIS? Inni radni potwierdzili, że tak. Pan radny Łatka zapytał, czy pani prezes stowarzyszenia przedstawiła jakikolwiek busnessplan, jeżeli gmina ma być udziałowcem, czy założycielem? Pytanie zostało bez odpowiedzi. Pan sekretarz dopowiedział, że przedstawienie i przygotowanie statutu byłoby drugim krokiem po podjęciu tejże uchwały.
 5. zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie na Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania Statutu, projekt uchwały omówił pan sekretarz Marek Jagoda, pan radny Łatka podkreślił, że jeżeli ma być likwidowane ZEAPO, to jest kwestia pieczątek, wypowiedzeń, odpraw i cały wachlarz postępowań? Pan sekretarz odpowiedział, że jeżeli chodzi o pieczątki, czy tablice to koszty zostaną poniesione, jeżeli chodzi o kwestie odpraw, to jest nadzieja że pracownicy zostaną przejęci przez nowy zakład pracy, natomiast jeżeli ktoś z pracowników się nie zgodzi, wtedy dopiero otrzyma odprawę. W momencie likwidacji pan burmistrz powinien również ogłosić konkurs na dyrektora CUW – dodał pan sekretarz Jagoda, oraz podkreślił, że zmiana ta jest podyktowana zmianą ustawy o samorządzie gminnym oraz zmiana ustawy oświatowej, która jak gdyby narzuciła CUW. Pan radny Łatka zwrócił uwagę na krótki czas, likwidacji ZEAPO, ponieważ jego zdaniem regon, nip, pieczątki i inne z tym związane rzeczy powinny ruszyć, krótko po podjęciu uchwały, ponieważ nie ma na to czasu. Inną kwestią, którą podjął radny, to brak zapisu o rozszerzeniu działalności finansowej np. o RCK, Muzeum, ZAMK, a dodał, że byłoby to łatwiejsze; mniej dochodzeń prokuratorskich powiedział przekornie radny.
 6. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, projekt uchwały został omówiony przez zastępcę skarbnika panią Izabelę Kaniewską, bez uwag,
 7. zmiany uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, projekt uchwały został omówiony przez zastępcę skarbnika panią Izabelę Kaniewską, bez uwag,
 8. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmiany w budżecie – omówiła zastępca pani skarbnik, Izabela Kaniewska. Pan radny Łatka zapytał o wydatki w pkt 4 dzial. 750 „administracja publiczna” zwiększa się wydatki o zakup komputerów – pytanie dotyczyło ile będzie zakupionych komputerów oraz oprogramowania, którego nie powinna być wyszczególniona nazwa w zamówieniach publicznych, ponieważ zdaniem radnego zostaje wtedy złamane prawo konkurencji? Pani Kaniewska odpowiedziała, że jest to sugerowane przez panią skarbnik Kachlicką i ona nie będzie się w tej sprawie wypowiadała. Pan sekretarz Marek Jagoda uzupełnił, że jest to związane z licencją na system operacyjny, a nie zakup całego oprogramowania. Jednak pan Łatka nie zgodził, się z takim zapisem w budżecie – jego zdaniem nie powinna być podana konkretna nazwa oprogramowania. Kolejnym pytaniem radnego była potrzeba zakupu samochodu ratowniczo – gasniczego dla Gościejewa, radny stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby, zaargumentował to brakiem środków w budżecie. Pani Izabela Kaniewska odpowiedziała radnemu, że jest to wniosek składany przez OSP Gościejewo, a rozmowy odbyły się już z panem burmistrzem i panią skarbnik Kachlicką, 40 tys. zł to kwota, którą gmina musi dofinansować do całkowitego kosztu tego samochodu, a jest on w granicy 200 tys. zł. Radny również zapytał o remont toalet w szkole w Budziszewku – pani Kaniewska odpowiedziała, że zostały na ten cel przeznaczone środki w wysokości 48 tys. zł. Radny Łatka zapytał również o to, kto jest wnioskodawcą 2 tys. zł na „Noc na orliku”? Pani Kaniewska odpowiedziała, że jest przeniesienie środków, które posiadał wydział promocji
 9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2026 – w związku z tym, że WPF jest odzwierciedleniem zmian w budżecie odstąpiono od omówienia tej uchwały,
 10. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018, projekt uchwały nie został omówiony, z powodu nieobecności osoby kompetentnej, jednak członkowie komisji wyrazili swoje wątpliwości co do przedstawionego w materiałach planu modernizacyjnego. Pan radny Chudzicki zauważył, że w planie modernizacji występuje kilka razy Parkowo. Pan radny Łatka zastanawiał się, dlaczego pewne inwestycje zostały dopisane do planu, a inne nie takie jak np. radny wyszczególnił, ul. Seminerialną, Fabryczną, Międzylesie, Tarnowo, Jaracz, Budziszewko, ul. Orzeszkowa. Radny zapytał, z kim ta zmiana planu była konsultowana? Pan radny Chudzicki zgodził się z wypowiedzią kolegi Łatki i powiedział, że jeżeli radni mają decydować w tak ważnej sprawie dotyczącej modernizacji, to pani prezes powinna spotkać się całą radą, ponieważ jest to rzecz niezmiernie ważna, ponieważ niektóre rzeczy zostały wykreślone. Pan radny Kutka zauważył, że pan burmistrz czekał na spotkanie z radnymi w sprawie Aquabellisu, że radni podadzą termin, kiedy chcieliby się spotkać. Pan radny Chudzicki zauważył, że radni się z burmistrzem nie spotkali, a już są zmiany w planie, a klub który miał spotkanie z panią prezes sam zadecydował, co należy zrobić, a co nie. Radny uznał, że jeżeli jest 15 radnych, to wszyscy powinni wziąźć udział w takim spotkaniu. Natomiast pan radny Łatka zaznaczył, że rozmawiał z przewodniczącym rady nadzorczej, który poinformował że zebranie rady jest w obecnym czasie i nie ma czasu na spotkanie z radnymi, dlatego temat przez radnego został odpuszczony. Pan radny Łatka powiedział, że jeżeli uzyskałby akceptację osoby, która mogłaby przekazać inforacje nt. spółki i jej planów, to wtedy radny zabiegałby o spotkanie. Pan radny Chudzicki podkreślił, że było nietaktem spotkać się w dziesiątkę w tak ważnej sprawie. Dalej pan Chudzicki podkreślił, że pan przewodniczący klubu wchodzi w kompetencje pana burmistrza. W kolejnej kwestii pan radny Jarosław Łatka zauważył że są duże rozbieżności w kwotach przeznaczonych na te inwestycje, 1 mln 700 tys., oraz 2 mln 200 tys.
 11. zmiany terminu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, projekt uchwały nie został omówiony ze względu na nieobecność osoby kompetentnej.

Korzystając z obecności pana kierownika Pawła Andrzejczaka, pan przewodniczący Łukasz Zaranek poprosił o wyjaśnienie kwestii schodów przy RCK, a co jest również w zmianach budżetowych. Pan kierownik poinformował, że RCK, zlecało projekt w 2012 roku, w związku ze złym zaprojektowaniem schody nie zostałyby odebrane przez staż, projekt został przeprojektowany i w miesiącu marcu tego roku, schody zostały rozebrane i na koszt projektanta zostały zlecone odwierty geodezyjne i okazało się, że na głębokości 2,20 dopiero jest grunt nośny. Koszty są o wiele wyższe, ale w związku z tym, że RCK wybierało wykonawcę projektu, to dyrektor może domagać się zwrotu kosztów.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał pana kierownika Andrzejczaka, czy lampy na ulicy Seminarialnej będą jednoramienne? Pan kierownik odpowiedział, że na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Seminarialnej, będą podwójne, a reszta informacji będzie przekazana radnym za parę dni.

Pan radny Chudzicki dodał, o projekcie „Pięknieje wieś” i o siedmiu sołectwach, które złożyły wnioski. Pan kierownik uzupełnił, że gmina nie miała limitu sołectw, ale był limit środków finansowych. Pan kierownik poprosił wszystkie sołectwa, które wyraziły chęc wzięcia udziału w tym projekcie, żeby napisały na wzorze wniosku, jaki składany jest do marszałka swoje projekty. Komisja weryfikowała wnioski na tej samej zasadzie co urząd marszałkowski. Dlatego Pruśce, Owczegłowy i Parkowo zostały zgłoszone do marszałka.

Jako ostatni głos zabrał radny Łatka pytając o kwestię powodów jakie zaistniały w kwestii odwołania konkursu na dyrektorów? Radny dodał, że procedura była ogłoszona, składane dokumentacje były – nie ma zarządzenia burmistrza odwołującego procedurę, nie ma powodów na jakiej podstawie pan burmistrz to zrobił, nie było komisji, natomiast kandydaci dowiedzieli się o odwołaniu dzień przed. Pan sekretarz Jagoda odpowiedział radnemu, że z tego co się orientuje, konkurs już został ponownie ogłoszony, natomiast cały problem sytuacji leży po stronie kuratorium, które nie wskazało swoich przedstawicieli do komisji do każdego postępowania. Pan Łatka odpowiedział, że zna inną wersję tej informacji, a mianowicie, że kuratorzy byli wytypowani, znali terminy i byli gotowi tego dnia przyjechać na postępowanie konkursowe. Dodał, że brakowało na stronie zarządzenia pana burmistrza dotyczącego powołania komisji, brakuje zarządzenia odwołującego poprzednią procedurę – a jest tylko informacja o konkursach i nowych konkursach, a nie ma informacji jaki jest powód, a oferenci byli oburzeni dlaczego dowiadują się telefonicznie na ostatnia chwilę. Następnie dodał, że oferenci złożyli koperty, w których były badania lekarskie – i wydatek 60 – 70 zł leży po stronie oferenta. W związku z powyższym radny zapytał, czy dokumentacja, która została złożona, została też komisyjnie zniszczona i gmina naraziła oferenta na kolejne badanie? Pan sekretarz Jagoda odpowiedział, że ta dokumentacja nie została zniszczona, natomiast pani burmistrz miała skontaktować się z kuratorium i uzyskać informację, jak wyglądać ma sprawa z zaświadczeniem lekarskim w tej konkretnej sytuacji, jeżeli takie zaświadczenie było wystawiane miesiąc temu. Radny Łatka zapytał wprost, czy sekretarz sądzi, czy ta dokumentacji powinna być zniszczona? Sekretarz odpowiedział, że nie rozważał tego. Na zakończenie pan radny Łatka podkreślił, że może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli oferent nie \przedłoży nowego zaświadczenia lekarskiego, to komisja konkursowa z tego właśnie powodu, może kandydata odrzucić. Pan radny Chudzicki, zapytał pana sekretarza, czy jest w stanie powiedzieć ile osób wchodzi w skład komisji oprócz kuratorium i członków z urzędu? Sekretarz odpowiedział, że ogólna liczba członków może wynosić 12 osób, natomiast pan Łatka uzupełnił, że są to 2 osoby z kuratorium, z rady rodziców 2 osoby, z rady pedagogicznej, ze związków zawodowych oraz 3 osoby z urzędu. Pan radny stwierdził, że o dokładne informacje dopyta pana burmistrza na sesji.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje obrady o godz. 18:00, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf