Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Miasta i Gminy Rogoźno (Rogoźno, Budziszewko, Garbatka, Jaracz, Owczegłowy, Parkowo, Studzieniec)

BURMISTRZ ROGOŹNA

ogłasza przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych  stanowiących własność Miasta i Gminy Rogoźno

Grunty rolne wymienione w tabeli poniżej położone  na terenie Gminy Rogoźno, przeznacza się do dzierżawy na okres 1 roku

Lp. Nr działki Bonitacja gruntu/powierzchnia (ha) Położenie Okres umowy Wywoławcza stawka czynszu Termin zagospodarowania Wadium
1. 2213/1 RV-0,2887N-0,0367 Rogoźno rok 1,00q żyta do 31.08.2017r. 5,00 zł
2. 97 RIVa-0,14 Budziszewko rok 1,00 q żyta do 31.08.2017r. 5,00 zł
3. 271/2 RV-0,36Lz-PsV-0,11PsV-0,32 Garbatka rok 2,00q żyta do 31.08.2017r. 10,00 zł
4. 308/9 RVI-1,3737PsIV-0,1325W-0,0088 Jaracz rok 3,50 q żyta do 31.08.2017r. 18,00 zł
5. 105 PsIV-0,28 Jaracz rok 1,50q żyta do 31.08.2017r. 8,00 zł
6. 89/1 PsV-0,58 Owczegłowy rok 1,50 q żyta do 31.08.2017r. 8,00 zł
7. 54/1 RIVb-0,58RV-0,42 Owczegłowy rok 4,00 q żyta do 31.08.2017r. 20,00 zł
8. 54/2 RIVb-0,15RV-0,08 Owczegłowy rok 1,00 q żyta do 31.08.2017r. 5,00 zł
9. 386/4 RV-0,27RIVa-0,26 Parkowo rok 2,50 q żyta do 31.08.2017r. 13,00 zł
10. 53 RV-0,40W-0,01 Studzieniec rok 1,00 q żyta do 31.08.2017r. 5,00 zł

Cena wywoławcza  wyrażona jest w  q żyta za ha gruntu rolnego, postąpienie przetargowe wynosi  10 % ceny wywoławczej. Czynsz  zwolniony jest z podatku VAT art.3 pkt.2  Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 20.12.2013r. Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy wywieszono w okresie od 04.08.2016r. do 25.08.2016r. Czynsz płatny w terminie od 2 stycznia do 15 maja 2017r.

Przetarg ustny  nieograniczony  odbędzie  się w dniu 13.10.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o  godzinie  9:00.

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium na kontoUrzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 07.10.2016 r.  Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego, oraz oznaczenie numeru działki.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę,  która wygrała przetarg  na dzierżawę  zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu 3 dni roboczych.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty przetargu.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

  • z przedmiotem dzierżawy i w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy,
  • z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • wskazać nr rachunku bankowego do zwrotu wadium.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie  w celu zawarcia umowy może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po dzierżawie geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy

Rogoźno dnia 1.09.2016 r.

 

drukuj pobierz pdf