Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 18/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 sierpnia 2016 roku o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 18/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 sierpnia 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016-2017.
  1. wystąpienia zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016.

 

Ad. 5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia rokuszkolnego 2016-2017.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek zaproponował członkom komisji, aby omawiać i dyskutować nad oba punktami jednocześnie, ponieważ ich tematyka jest bardzo zazębiona. Komisja wyraziła zgodę. Pani z-ca burmistrz Renata Tomaszewska jako pełnomocnik ds. oświatowych poinformowała, iż w związku z tym że powyższy temat jest też tematem obrad sesji – to oddaje głos paniom dyrektorkom, by przybliżyły temat szkół członkom komisji, a informacja szczegółowa zostanie przedstawiona na sesji przez panią pełnomocnik. W powyższym temacie kolejno głos zabrały:

 • pani Elżbieta Kowala - z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
 • pani Maria Cisowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Parkowie,
 • pani Longina Pijanowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościejewie,
 • pani Iwona Gruszka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach,
 • pani Maria Frankowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku.

Pan radny Zbigniew Chudzicki poprosił pani dyrektorki o omówienie prac remontowych w szkołach oraz zapotrzebowanie, które poprawiłoby funkcjonowanie szkół.

Panie dyrektorki przedstawiły kolejno wykonane prace remontowe w szkołach oraz omówiły co należy zrobić w szkołach by poprawić ich funkcjonowanie.

Jako pierwsza głos zabrała pani z-ca dyrektora pani Kowala ze Szkoły Podstawowej nr 3, która powiedziała, że jest potrzeba monitoringu, ponieważ wokół szkoły jest coraz większe chuligaństwo, z tego też względu zostały zlikwidowane ławeczki szkolne, pewne obiekcje są też co do zamykania bramy na klucz – jednak ze względu na to iż przychodzą do szkoły w weekend dzieci z rodzicami, możliwość ta nie może być zastosowana. Pan radny Chudzicki zapytał, jaka jest realna szansa na cyklinowanie parkietu, by polepszyć bezpieczeństwo dzieci na lekcjach wf-u? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział radnemu, że w najbliższym czasie nie widzi realnej możliwości na poprawienie nawierzchni w Sali gimnastycznej, chyba że radni zrezygnują z innych inwestycji w tej szkole. pani dyrektor Cisowska poinformowała komisję, że najpilniejszą potrzebą jest wymiana dwóch okien na korytarzu, termomodernizacja – pan burmistrz dodał, że jeżeli będzie zaplanowana termomodernizacja to wtedy dopiero będzie wymiana okien, natomiast pani dyrektor dodała również potrzebę zamontowania monitoringu. Pani dyrektor Pijanowska jako najpilniejszą potrzebę wymieniła wymianę okien w szkole w Tarnowie i nierówne powierzchnie na boiskach, oraz część ogrodzeń.

Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach jako najpilniejszą potrzebę wymieniła termomodernizację, wykonanie elewacji, ponad 50-letnia ścianka działowa pomiędzy dwoma klasami i ich odnowa.

Potrzeby Szkoły Podstawowej w Budziszewku jakie wymieniła pani dyrektor Frankowska to: naprawa schodów od strony podwórza, oraz odnowa pasa rekreacyjnego również od strony podwórza, wymiana stolarki okiennej szczególnie na sali gimnastycznej, remont pomieszczeń sanitarnych u dziewcząt, wymiana posadzki na kauczukową oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na drzewach, które rosną w parku zabytkowym.

Przedstawione materiały przez dyrekcję szkól stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pani radne Katarzyna Erenc – Szpek poprosiła panie dyrektorki aby wypowiedziały się kolejno o współpracy z sołectwami. Każda z pań poinformowała radnych, że w związku z tym iż każda z nich jest członkiem rady sołeckiej, ta współpraca przebiega bez zarzutów, we wzajemnym zrozumieniu i pomocy. Rady sołeckie biorą udział w rozwoju szkół, w organizowaniu imprez oraz w pracach porządkowych.

Na koniec wystąpień, pani dyrektor Pijananowska w związku z przejściem na emeryturę podziękowała burmistrzom, członkom komisji, koleżankom dyrektorkom za szereg lat współpracy z samorządem gminy, za chęci, za owocna współpracę i życzyła aby ta współpraca przebiegała dalej w takiej atmosferze, z takimi efektami jak dotychczas.

Przedstawicielka związków zawodowych pani Nowak podziękowała za to, iż nikt z nauczycieli w nowym roku szkolnym nie stracił etatu, jednocześnie zapytał czy będą miały miejsce ograniczenia etatów? Pani burmistrz Tomaszewska, że jeszcze nie są skonstruowane aneksy, ale trwają rozmowy ponieważ zmieniła się sytuacja w gimnazjum nr 1, gdzie pojawił się nowy oddział. Również zmieni się sytuacja w szkołach gdzie był wybór nowych dyrektorów i wicedyrektorów, pani burmistrz dodała że nie jest to pewne w 100%, ponieważ faktycznie tych aneksów jeszcze nie posiada, ale na pewno zwróci uwagę na podział godzin. Pani burmistrz dodała, że ideą pana burmistrza jest to, żeby równo dzielić godziny, by nie zdarzyła się sytuacja gdzie jeden nauczyciel ma nadgodziny a drugiemu godzin brakuje – jest to niedopuszczalne. Pan radny Łatka zapytał na czym polegać będzie innowacja pedagogiczna w gimnazjum? Pani burmistrz odpowiedziała że jest to klasa o profilu strażackim, jest już tam osoba o odpowiednich kwalifikacjach która będzie ta klasę prowadziła, jest przygotowany program, jest pozytywna decyzja kuratorium. Pan burmistrz dodał, że program jest przygotowany tak by móc korzystać ze sprzętu straży gminnej. Pan radny Chudzicki zapytał o konkursy dyrektorów, którzy są powołani zarządzeniem burmistrza i radny dopytał, czy zastępcy też się zmieniają w takiej sytuacji? Pani burmistrz odpowiedział, że są to dyrektorzy, powołani na 10 miesięcy tam gdzie nie było kandydatów, natomiast jeśli chodzi o zastępców to w gimnazjum nr 1 – nie ma zastępcy, natomiast w Gościejewie zastępca pozostaje. Pan radny Łatka zapytał, czy w gimnazjum nr 1 z osób tam pracujących nie było chętnych do objęcia stanowiska dyrektorskiego? Pani burmistrz odpowiedziała, że z osób które proponował pan burmistrz nikt nie zgodził się na taką propozycję.

Pan radny Zaranek swoje ostatnie dwa pytania skierował do pana dyrektora Heydrycha pytając o to, czy placówka w pełni została już przekształcona w CUW, oraz o kwestie dowozów szkolnych? Pan dyrektor odpowiedział, że placówka posiada już nip, regon, zmiany szyldów, kont bankowych, wszelkie niezbędne dane w postępowaniu administracyjnym. Jeśli chodzi o wybór przewoźnika do przewozów szkolnych, to wygrał pan Siwiński – Czarnecki. Jeżeli chodzi o sprawy zatrudnienia to planowane jest zatrudnienie osoby w kadrach do wsparcia pani Wilhelm, oraz inspektora do spraw administracyjnych ze względu na zmiany organizacyjne całej jednostki.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, (nr 99, Parkowo), projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, który przedstawił że uchwała dotyczy przedłużenia umowy dla przychodni OMEGA – MED.,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, (ul. Kotlarska 1 w Rogoźnie), projekt uchwały przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego dotycząca przedłużenia umowy na działalność handlową,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Plac Powstańców Wlkp. 12/6 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawiony został przez pana kierownika Romana Piątkowskiego dotyczący sprzedaży mieszkania na ul. Placu Powstańców, pan radny Hubert Kuszak zapytał, dlaczego przy braku mieszkań socjalnych, gmina takie mieszkanie chce sprzedać? Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że jest to bardzo duże mieszkanie i potencjalnej rodziny nie stać byłoby na utrzymanie takiego lokalu, a nie możemy generować kosztów.
 4. nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Rogoźna, projekt uchwały wraz z panem kierownikiem Piątkowskim przedstawił pan Bartosz Tomczak ze Związku Żołnierzy Narodowych i Sił Zbrojnych, pan radny Łatka zapytał, czy w tej sprawie były przeprowadzone konsultacje społeczne? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że nie a radna pani Katarzyna Erenc – Szpek, stwierdziła, że konsultacje społeczne nigdy nie były w takiej sprawie przeprowadzane i jest to zbędne, głos w tej sprawie zabrała również pani burmistrz Tomaszewska i poparła panią radną Erenc – Szpek. Pan radny Łukasz Zaranek, zgłosił propozycję by podkreślić lokalny charakter, zaproponował, by nazwa skweru brzmiała; „ Rogozińskich Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”, z tabliczkami na których będą biografie. Pan Tomczak dodał, że powinna to być nazwa ogólna, ponieważ żołnierze ci wywodzili się z ziemi Rogozińskiej, ale formacji Sił Zbrojnych tu niestety nie było.
 5. zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie – ZAMK, projekt uchwały został przedstawiony przez pana sekretarza Marka Jagodę,
 6. zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie – Straż Miejska, kolejny projekt uchwały również przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda,
 7. poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Kachlicka, która powiedziała że uchwała jest utworzona tylko ze względu na nowego sołtysa Słomowa.
 8. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały został również przedstawiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, która przedstawiła po krótce zmiany dotyczące:
  • zwiększenia o 200,00 zł wydatków – funduszu sołeckiego w Tarnowie,
  • zwiększenia o 16.598,18 zł wydatków – na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni i zmiany wartości funduszu sołeckiego w Tarnowie,
  • zwiększenia o 20.000,00 tys zł wydatków – wniesienie udziału pieniężnego do Spółdzielni Socjalnej OPUS,
  • zmniejszenia o 3.536,67 wydatków – w związku z likwidacją ZEAPO,
  • zwiększenia o 15.916,67 wydatków – w związku z utworzeniem CUW, kosztami egzekucyjnymi podatków i opłat, wykonaniem dokumentacji związanej z centralizacja podatku VAT, zmniejszeniem planu wydatków z wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych,
  • zwiększenia o 2.620,00 zł wydatków – na wykonanie przeglądu gaśnic,
  • zwiększenia o 68.000,00 zł – na utwardzenie kruszywem dróg w Parkowie, montaż dwóch luster w Parkowie, wykonanie wjazdów do posesji na ul. W.Poznańskiej,
  • zmniejszenia o 13.000 zł wydatków – przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa wiaty przy stawie w Parkowie”,
  • zwiększenia o 10.000,00 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił radnym kilka pism, które wpłynęły podczas przerwy urlopowej, a z którymi radni mieli okazje się zapoznać w nadesłanych materiałach na komisję, były to m.in. sprawy dotyczące:

 • przebiegu obwodnicy,
 • likwidacji przejazdów kolejowych,
 • wyjazdu partnerskiego do Luchow – Dannenberg,
 • heraldyki,
 • statusu dróg na skrzyżowaniach z przejazdami kolejowymi,
 • udzielenia dotacji w wysokości 50 tys. zł dla kościoła w Parkowie
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości dla Komenda Policji.

Pan radny Jarosław Łatka zgłosił dwa wnioski pierwszy w sprawie wycięcia krzaków na rowie przy ulicy Południowej, natomiast drugi dotyczył wyburzenia wiaty na terenie byłego targowiska.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 18:30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf