Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR  XXX/278/2016

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 21 września 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art.37 ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki gruntu nr 83/2 o pow.2.714m2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny LASKOWO), objętej księga wieczystą KW PO1O/00028675/7 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr: 84/1 i 89/1 w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXX/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno. Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległej składającej się z działek nr: 84/1 i 89/1 - na rzecz Państwa Małgorzaty i Bartosza małż. Szejner.

Zawiadamiam, że dla działki nr 83/2 na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008 r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka 83/2 położona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III i IV kl. podlegających ochronie prawnej.  W kierunkach ochrony walorów kulturowych ww. studium część działka 83/2 znajduję się w granicach obszaru występowania stanowisk archeologicznych.

Wartość ww. nieruchomości przewyższa kwotę 10.000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf