Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIII/295/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr XLIII/295/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie: zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 41  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 roku nr 70 poz.473 ze zmianami),

 

 Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009 rok stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/216/2008  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w części pierwszej – Preliminarz na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Dokonuje się zmiany w  dziale 851 rozdziale 85154 :

1)  WW § 4170 zmniejsza się wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 550 zł i ustala się na kwotę 116.510 w tym : punkt 7 zmniejsza się o kwotę 550 zł

 

2)  WW § 4220 zakup środków żywności zwiększa się o kwotę  550 zł i ustala się na kwotę 13.050zł w tym :  punkt 1 zwiększa się o kwotę 550 zł

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały XLIII/295/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami na kwotę 550 zł

 

W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 550zł  z akcji letniej w Szkole Podstawowej w Budziszewku.

 

W § 4220 zakup środków żywności zwiększono o kwotę 550zł  na wyżywienie dla dzieci biorących udział w akcji letniej  w ramach świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Szkole Podstawowej w Budziszewku.

                                                  

Po  zmianach plan  wydatków będzie wynosił :

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

2009

 

Zmiana

na 24.08.09

 

Plan po zmianie

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000

 

15 000

 

754

Komendy Wojewódzkie Policji

                                15 000

 

15 000

 

§2430

Dotacja z budżetu dla funduszu celowego

                               15 000

 

15 000

851

 

Ochrona zdrowia

270 630

-

270 630

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

270 630

-

   270 630

 

 

§ 2430

Dotacja z budżetu dla funduszu celowego

0

0

0

§ 2820

Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia

13 000

 

13 000

§ 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

0

 

0

 

 

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 360

 

3 360

§ 4120

Składki na fundusz pracy

147

 

147

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

117 060

-550

116 510

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 400

 

11 400

§ 4220

Zakup środków żywności

12 500

550

13 050

§ 4260

Zakup energii

8 000

0

8 000

§ 4270

Zakup usług remontowych

82 630

0

82 630

§ 4300

Zakup usług pozostałych

18 433

0

18 433

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci

internet

600

0

600

§ 4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnch telefonii

stacjonarnej

1 000

0

1 000

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

2 500

0

2 500

 

RAZEM

285 630

-

285 630

  

 

drukuj pobierz pdf