Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół Nr 22/2008 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 października 2008 roku.

Temat: analiza skarg na działalność Burmistrza.

 

 

 

            W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz pracownik Urzędu Miejskiego  Elżbieta Kaniewska.

 

W dniu 15 października złożone zostały 4 skargi ( załączniki 1-4 do protokołu) na działalność Burmistrza przez:

-         p. Balcer Reginę,

-         p. Michalską Barbarę,

-         p. Sowę- Antosik Halinę,

-         p. Sowę Stanisławę.

 

Wszystkie skargi są tej samej treści i dotyczą wystawienie przez Burmistrza Rogoźna tytułu wykonawczego z rażącym naruszeniem prawa oraz stanu faktycznego. Ponadto skarżący zarzucają nieskuteczność upomnień ze względu na brak podpisu oraz fakt , że nie odzwierciedlają prawdy. Skarżącym przypisano do zapłaty kwotę 4.213,80 zł, a winna być to ¼ tej kwoty, czyli 1.053,45 zł.

 

            Zgodnie z telefonicznym zaleceniem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna spotkała się w pełnym składzie, przy obecności Burmistrza Rogoźna,   Skarbnika Gminy oraz pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych.

 

            Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

-         decyzją GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008, wystawioną na p. R. Balcer,

-         decyzją GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008, wystawioną na p. B. Michalską,

-         decyzją GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008, wystawioną na p. H. Sowę-Antosik,

-         decyzją GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008, wystawioną na p. S. Sowę.

Decyzje stanowią załączniki 5-8 do protokołu.

 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że tytuł egzekucyjny winien być wystawiony na kwotę 1.053,45, a nie na kwotę 4.213,80 zł.

Pracownik odpowiedzialny za wystawienie tytułów egzekucyjnych przyznał się, iż popełnił błąd, przyjmując do wystawienia tytułu egzekucyjnego kwotę 4.213,80 zł.

Burmistrz zgodził się z faktem popełnienia błędu i wydał odwrotne polecenie o skorygowanie przez pracownika w/w błędu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili się do Burmistrza o pisemne ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji.

 

  

            W dniu 21 października Komisja Rewizyjna powtórnie, w obecności Burmistrza przeanalizowała dokumentację związana z:

-         wydaniem decyzji, orzekającej wielkość opłaty (nr GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008),

-         wystawieniem tytułów wykonawczych- załącznik nr 9 do protokołu- ewidencja tytułów wykonawczych o nr Fn.2130-44/08, kierowana do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Ponadto Komisja Rewizyjna otrzymała pisemne wyjaśnienie Burmistrza ( pismo nr Fn.3130-55/08), stanowiące załącznik nr 10 do protokołu. W piśmie tym Burmistrz wyjaśnia podstawę wysłania upomnień, czyli nieuregulowane należności powstałe na podstawie wydanych decyzji. Przyznaje, że nastąpiła pomyłka co do kwoty dotyczącej decyzji  nr GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008, z której całą opłatę w wysokości 4.213,80 przypisano wszystkim współwłaścicielkom, nie uwzględniając proporcjonalnego udziału we współwłasności, czyli kwoty 1.053,45 zł. ponadto Burmistrz przedstawił Komisji Rewizyjnej zawiadomienia o zmianie stanu zaległości, zmieniające zaległość w pozycji drugiej tytułu wykonawczego do kwoty 1.053,45 zł. Zawiadomienia stanowią załączniki nr 11-14 do protokołu.

Jednocześnie Burmistrz w piśmie informuje, że do osób skarżących wystosowane zostały pisma wyjaśniające i przepraszające za zaistniałą sytuacje. Ponadto pracownik odpowiedzialny za tą sytuację ukarany został kara porządkową.

 

 

 

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 października 2008 roku.

 

 

w sprawie: skarg zgłoszonych przez:

 

-         p. Balcer Reginę,

-         p. Michalską Barbarę,

-         p. Sowę- Antosik Halinę,

-         p. Sowę Stanisławę.

 

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z następującymi materiałami:

-         skargą p. Balcer Reginy,

-         skargą p. Michalskiej Barbary,

-         skargą p. Sowy-Antosik Haliny,

-         skargą p. Sowy Stanisławy,

-         decyzją  nr GRO.7328/1-3/2008 z dnia 18.06.2008, dla współwłaścicieli działki nr 1988/10, podpisaną przez Burmistrza Rogoźna, w której orzeczono jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, w wysokości ¼, dla każdego ze współwłaścicieli, z ogólnej kwoty 4.213,80 zł.

Decyzja została wystawiona prawidłowo. W skutek nie zapłacenia przez skarżących opłaty, w dniu 20.08.2008 wysłano upomnienia. Dnia 10.09.2008r., do Naczelnika Urzędu Skarbowego, wysłano tytuły wykonawcze.

 

Upomnienia oraz tytuły wykonawcze sporządził i podpisał upoważniony pracownik (dowód- upoważnienie OR.0113-8/2008 z dnia 23 kwietnia 2008- załącznik nr 15 do protokołu). Na podstawie art. 229 KPA, Rada rozpatruje skargę na Burmistrza.

Natomiast skargę, na pracownika, co stwierdziła Komisja Rewizyjna, rozpatruje Burmistrz. W związku z powyższym komisja proponuje przekazanie pism skarżących, na podstawie art. 65 KPA Burmistrzowi celem rozpatrzenia.

W tej sytuacji trudno jest mówić o prawidłowym skierowaniu  skargi, z uwagi na fakt, iż skarga winna dotyczyć niewłaściwego wystawienia tytułu , jak i upomnienia przez pracownika, a nie przez Burmistrza. W związku z powyższym skarga powinna być rozpatrywana przez Burmistrza, a nie przez Radę.

W związku z wątpliwościami Komisja Rewizyjna zwróciła się o wydanie opinii prawnej w tes sprawie.

 

                                                            Przewodnicząca Komisji..................................

 

                                                            Zastępca Przewodniczącej...............................

 

                                                            Członek Komisji..............................................

 

 

 

Protokół sporządziła Beata Ryga

 

Rogoźno, dnia 22 października 2008r.

 

drukuj pobierz pdf