Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 20/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2016 roku o godz. 16:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 20/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 września 2016 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Stan mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Rogoźno.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
  1. wystąpienia zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

Najpierw głos zabrali panowie: pan Krzysztof Gumny, pan Mirosław Skrobucho i pan Wojciech Romański, którzy przypomnieli wznowienia budowy na dawnym wyrobisku w Jaraczu - Domu Pomocy Społecznej. Pan Gumny wyjaśnił, że jest już ustna deklaracja z RDOŚ-u o możliwości powstania tam zbiorników bezodpływowych, z możliwością na kanalizację. Pan burmistrz Szuberski dodał, że niestety z Jaraczem kojarzą się niedobre wspomnienia, ponieważ swego czasu gmina wyłożyła na plan zagospodarowania przestrzennego, oraz na wykup dróg ponad milion złotych i to panowie inwestorzy muszą przekonać radnych do swoich planów i tego czy gmina bezie z tego tytułu ponosiła koszty. Pan Gumny dodał, że oczywiście gmina będzie w pewnym momencie musiał pomóc, chociażby w drogach wewnętrznych, natomiast nie ma wiedzy na tą chwilę jakie będą koszty kanalizacji.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy zgoda RDOŚ – jest już ostateczna i pisemna? Pan Gumny odpowiedział, że dlatego iż dwia poprzednie podejścia do tej inwestycji były potraktowane negatywnie przez RDOŚ, dlatego ta decyzja jest nieformalna. Pan radny Łatka zapytał na ile osób jest planowany taki DPS? Inwestor odpowiedział, że jest to liczba 150 osób, dodał że będzie to skierowane na rynek zagraniczny, ponieważ pobyt w takim domu będzie kosztowny, panowie maja zamiar wystąpić do wojewody o różnego rodzaju dotacje i wsparcie by ten dom dostał status Domu Pomocy Społecznej i wtedy można będzie ubiegać się o pieniądze dla pensjonariuszy, który nie stać na taki pobyt. Pan radny Łatka zapytał, jaki jest planowany koszt tej inwestycji? Pan Gumny odpowiedział, że ok 25 mln zł. Pan radny Kuszak zapytał, kto będzie właścicielem? Pan Skrobucho odpowiedział, że właścicielem będzie polsko – niemiecka spółka. Rozmowy były prowadzone również z lekarzami w Kowanówko, bo przecież będą tworzone miejsca pracy, lokalna społeczność tez mogłaby znaleźć zatrudnienie, a tych miejsc stricte do samej obsługi na sam początek jest planowane 25, jednak biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i możliwości obiektu panowie poinformowali, że projekt będzie skonstruowany na 80 miejsc. W obecnej sytuacji inwestor nie jest właścicielem gruntu, ponieważ toczą się rozmowy, czy uzyskane zostaną zgody i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia tej inwestycji.

 

Ad. 4 Stan mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Rogoźno.

Punkt ten zreferował pan dyrektor ZAMKK-u, uzupełniająco wraz z panem kierownikiem Romanem Piątkowskim – materiał przedstawiony przez pana dyrektora stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Piątkowski poinformował radnych, że planach są mieszkania komunalne na ul. Fabrycznej – budynek ten ma generować jak najmniejsze koszty i ryzyko powstania jakichkolwiek zaległości. Rynek mieszkań w gminie Rogoźno jest tak bardzo mały, a opłaty zwłaszcza na Pl. Karola tak duże, że część tych ludzi nie stać stąd się biorą zadłużenia, a wyjście jest takie że albo zamienia się między sobą mieszkaniami lub zrezygnują- poinformował pan dyrektor.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał jaka jest ściągalność zadłużenia? Pan dyrektor Mysłek odpowiedział, że raz jest lepiej a raz gorzej, a jest to związane z sytuacją kiedy włącza się komornik. Wtedy osoby są chętne do rozmów, rozkładane są zobowiązania na raty i przerywane sa postępowania komornicze.

Pan Kuszak zapytał, dlaczego postępowania komornicze są przerywane? Pan dyrektor odpowiedział, że należy wychodzić ludziom naprzeciw, a nie powodować w nich strach. Pan radny Kuszak zapytał, czy osoby wstawiają się na pisemne wezwania? Pan dyrektor odpowiedział, że niestety nie wszyscy, a ta grupa to większość.

Pan radny Kuszak zauważył, że koszty wszystkich egzekucji są i tak wyższe niż wpływy. Pan Kuszak stwierdził, że nawet mieszkania na Fabrycznej nie rozładują zapotrzebowania, a ludzie jak nie płacili i tak nie będą płacić. Pan burmistrz zapytał, ile razy pan dyrektor spotkał się z panią kierownik Kowalska aby porozmawiać i ustalić jak rozmawiać z ludźmi, którzy otrzymują dodatki, lub pieniądze z programu „500+”, by wpłaty za czynsz były bardziej płynne? Pan dyrektor odpowiedział, że rozmowy odbywają się tylko pomiędzy panią kierownik a nim. Pan burmistrz podkreślił, że jest brak inicjatywy ZAMK-u.

 

Ad. 5 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Komisja odstąpiła od analizy tego punktu, w związku z programem sesji.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 9 i 10 w Kaziopolu, projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 235 i 236 w Rogoźnie, projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1413/13 w Rogoźnie, projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 63/4, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 6. oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych w Gminie Rogoźno, projekt został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 7. rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakładu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, projekt uchwały został przedstawiony przez pana sekretarza Marka Jagodę, bez uwag,
 8. rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rogoźnie, projekt uchwały został przedstawiony przez pana sekretarza Marka Jagodę, bez uwag,
 9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uchwała nie została przedstawiona komisji,
 10. dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, pan radny Kuszak zapytał, ilu pracowników będzie wykonywało remont, pani viceburmistrz odpowiedziała, że na ta chwile 7, a pracowników administracyjnych będzie 5. Pan radny Kuszak zapytał, jakie było kryterium naboru do CIS? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że odbywało się to za pomocą GOPS-u, a nabór osób jest z całej gminy,
 11. zmiany uchwały Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik, bez uwag,
 12. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt tej uchwały został przełożony do omówienia na posiedzeniu sesji,
 13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026.

 

Ad. 7 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Radni zgłosili ustne wnioski dotyczące:

 • pan radny Łatka wraz z panią Kolanowską, przegląd studzienek na ul. Nowej i Polnej przy posesji nr 11,
 • pan radny Kuszak, usunięcie gałęzi przy lustrze na Pl. Jana Pawła II,
 • pani radna Katarzyna Erenc – Szpek, usunięcie dziur przy krawężniku na drodze przy ul. Krótkiej,
 • pan radny Kuszak, sprawa sygnalizatorów przy sklepie „Żabka”.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf