Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XLIII/299/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2008 roku Dz.U. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.      W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,      Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku,  Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009  Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 16 czerwca 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku,

 

 

            wprowadza się następujące zmiany:

        1.   Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę                 1.414.936 zł  i ustala się je na kwotę 38.839.302 zł

 

2.   Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.839.302 zł

           

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie           37.381.102

2) dochody majątkowe w kwocie       1.458.200

     w tym:

       a)  dotacje otrzymane z funduszy celowych na

            finansowanie lub dofinansowanie kosztów

            realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

            jednostek sektora finansów publicznych

            w kwocie  120.000 zł.


 

       

3.      Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie         6.245.696 zł

2)      dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

       własnych zadań bieżących gmin w kwocie                 879.326 zł

3)      dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej                                             470.603 zł

 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

4.   Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę   771.536 zł

      i ustala się je na kwotę    46.253.490 zł

5.   Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   46.253.490 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

      w tym:

 

 1)   Wydatki bieżące    37.241.482 zł                   

z tego:

   a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

        15.400.797 zł          

   b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

   c) dotacje przekazane z budżetu   3.593.688 zł

     

2)  Wydatki majątkowe   9.012.008 zł               

z tego:

   a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne  957.220 zł

            zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 2.      Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

            „§ 3 Uchwala się deficyt  budżetowy w kwocie 7.414.188 zł

            który sfinansowany zostanie:

 

1.   Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.320.000 zł.

 

2.   Przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek    z lat ubiegłych w kwocie 1.391.900 zł.

 

      3.   Planuje się rozchody w kwocie 1.297.712 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.”

zgodnie z załącznikiem  nr 3 do uchwały.

 

§ 3.      Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,        Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości         -           5.000 zł

2. Celową w wysokości         -       875.746 zł

z tego:

1)    na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł

2)   na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 835.746 zł

      w tym na:

 

a)      odprawy emerytalne kwota  16.880 zł

b)      dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26.881 zł

c)      fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł,

d)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 770.648 zł.”

 

 

§ 4.      Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku,  dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych,

            zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 5.      Dodaje się § 5a do Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok,

            w brzmieniu:

            „Wprowadza się wydatki na programy i projekty w 2009 roku ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

            zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 6.      Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

            § 6 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok         w wysokości:

 

            PRZYCHODY                     -           1.516.028 zł

            WYDATKI                           -           1.520.714 zł”

            zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.      Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok,

            który otrzymuje brzmienie:

            „§ 7 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

            PRZYCHODY                     -           150.000 zł

            WYDATKI                           -           250.000 zł”

            zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 8.      Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku i Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY              -             40.000 zł

            WYDATKI               -        6.245.696 zł”

           

            zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

§ 9.      Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,         Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

           

            § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie          7.715.625 zł

            i dotacje przekazane z budżetu w wysokości                                4.550.908 zł”

 

            zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

 

§ 10.    Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie          z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 10 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w wysokości 295.630 zł”

            zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

 

§ 11.    Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie           z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,        Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

            „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”

           

            zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

 

§ 12.    Dokonuje się zmiany § 13 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie           z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie:

            § 13 Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.117.712 zł,

            z tego na:

            1)   pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   500.000 zł

            2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu przychodów  7.320.000 zł

            3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   1.297.712 zł

 

 

§ 13.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 14.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/299/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY

 

1.   W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę  120.000 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi Owieczki – Owieczki Małe.  

 

2.   W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 770.700

z tytułu:

a)      wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 1.200 zł

(do wysokości planowanego wykonania,  plan obecnie obowiązujący

6.000 zł wykonanie 6.936,81 zł),

b)      wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości  + 731.000 zł,

c)      wpłat z różnych dochodów + 38.500 zł (do wysokości planowanego wykonania).

 

3.   W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 600 zł

      i dotyczy należnego wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia zdrowotne.

 

4.   W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę    5.500 zł

z tytułu otrzymanych zwrotów dotacji niewykorzystanych na przyznane zadania.

 

5.   W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę         114.470 zł

a)      w rozdziale dotyczącym osób prawnych  o kwotę – 164.470 zł

w tym:

-    podatku od środków transportowych + 2.000 zł

-    podatku od czynności cywilno prawnych – 110.000 zł (wykonanie 1.741 zł

         za I półrocze 2009 r. na plan 120.000 zł)

      - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 56.470 zł

       (wykonanie do 31.05.br. 325.576,-  do 31.10.br. wg sprawozdania za I półrocze

       2009r. wpłynie 271.953,50 zł = 597.529,50)

b)      w rozdziale dotyczącym osób fizycznych o kwotę + 40.000 zł,

z tytułu podatku od spadku i darowizn (dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe),

c)      w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

o kwotę + 10.000 zł do faktycznego wykonania.

 

6.   W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 39.715 zł

      z tytułu zwrotu wydatków niewygasających z 2008 roku.

 

7.   W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 49.970

     

      z tytułu:

a)      dochodów z najmu i dzierżawy 4.570 zł

b)      wpływów z usług 25.400 zł

c)      wpływów od rodziców  za pobyt dzieci w przedszkolu 20.000 zł

d)     oraz dokonano przeniesień dochodów między rozdziałami na kwotę +/- 27.540 zł

 

8.   W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 72.808

      z tytułu:

a)      otrzymanych dotacji celowych na zadania własne z zakresu:

-          dożywiania 8.233 zł (pismo nr FB.I-8.3011-210/09)

-          zasiłków okresowych 29.363 zł (pismo nr FB.I-8.3011-213/09)

-          wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 11.107 zł (pismo nr FB.I-8.3011-214/09)

b)    dochodów własnych z tytułu realizacji zadań zleconych 20.725 zł

c)    wpływów z różnych dochodów 3.380 zł.

 

9.   W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się dochody

      w kwocie 470.603 zł

      z tytułu dotacji rozwojowej na podstawie zawartej umowy na realizację projektu

      „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

      Ludzki, priorytet: VII „Promocja integracji społecznej”, której bezpośrednim

      beneficjentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody            o kwotę 490 zł

      na podstawie otrzymanej decyzji o dofinansowaniu spotkania młodzieży w ramach programu polsko – niemieckiego.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.414.936 zł.

 

 

WYDATKI  

1.   W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 225.500

      z przeznaczeniem na:

Ø  Drogi publiczne powiatowe  dokonuje się zmiany przeznaczenia

       pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

a)      przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P

Karolewo Ryczywół – 50.000 zł (ze względu na brak dofinansowania

      z innych źródeł powiat zrezygnował z realizacji tego zadana),

b)      budowę chodnika w miejscowości Wełna + 40.000 zł,

c)      budowę parkingu w miejscowości Parkowo + 10.000 zł.

 

Ø  Drogi publiczne gminne + 225.500 zł

            a) zakup materiałów i wyposażenia    3.250,-

               ( przeniesienie między działami środków wyodrębnionych w budżecie

               dla soł. Budziszewko i Parkowo)

            b) zakup usług remontowych – 100.000 zł

-    z ułożenia płyt na ulicach Kochanowskiego, Miodowej, Reja ze względu

            na zakwalifikowanie się wniosku na dofinansowanie z WRPO budowy

            kanalizacji sanitarnej na tym terenie wstrzymuje się realizację tego zadania.

c)zakup usług pozostałych + 43.000 zł

-         na wykonanie profilowania dróg gruntowych + 40.000,-

            -    przeniesienie między działami środków wyodrębnionych w budżecie jednostki pomocniczej Parkowo + 3.000,-

d)      wydatki inwestycyjne +285.750 zł

Ze względu na zakwalifikowanie się wniosku na dofinansowanie z WRPO

budowy kanalizacji sanitarnej w latach 2010-2013 na terenie planowanych czterech n/w zadań wstrzymuje się ich realizację:

                  -    budowę chodnika na ulicy Miodowej – 50.000,-

-    budowę chodników (po jednej stronie) na ulicach: Kochanowskiego,

         Norwida, Reja oraz na ul. (bez nazwy) od ul. Reja do ul. Prusa – 200.000,-

-         budowę chodnika na ulicy Rolnej – 95.000,-

-         budowę chodnika na ulicy Różanej 150.000,-

                  Korekta wartości na zadaniach zakończonych - zrealizowanych:

-         budowa drogi na ul. W. Poznańskiej w kierunku byłego ośrodka zdrowia

            39.920 zł

-         budowa drogi w Parkowie do przepompowni ścieków –25.380,-

-         wykonanie dywanika asfaltowego w m. Ruda 7.950,-

Korekta wartości zadań przyjętych do realizacji wg wartości kosztorysowej:

-         budowa drogi Owieczki - Owieczki Małe przy dofinansowaniu z FOGR

+ 320.000,-

-         budowa chodnika w miejscowości Słomowo + 60.000,-

-         przebudowa chodników na ul. K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej

          + 4.000,- (prace dodatkowe)

      -     budowa drogi w Studzieńcu + 170.000,-

      Nowe zadanie pod nazwą:

-     „Budowa drogi wraz z  chodnikami na osiedlu przy ul. Kościuszki etap IV”

       + 300.000,-.

 

2.   W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł

      z przeznaczeniem na:

      dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie zasobu

      mieszkaniowego gminy w wysokości 5,62 zł/m 2 powierzchni użytkowej.

 

3.   W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 25.384 zł

      z tego w:

a)      rozdziale Rady gmin dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami na kwotę

      +/- 2.000 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakupach inwestycyjnych o kwotę

      – 1.640 zł

      b)   rozdziale Urzędy gmin zwiększa się wydatki o kwotę 27.024 zł z przeznaczeniem na:

-          wynagrodzenia bezosobowe +3.024,-  na prowadzenie punktu wsparcia społecznego,

-          zakup mebli i wykładzin w biurze nr 4a związanego z przeprowadzanym remontem

             + 7.000,-

-          prowizję bankową związaną z planowanym zaciągnięciem kredytu + 24.000,-

-          zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 7.000,-.

 

4.   W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki  o kwotę 24.800 zł

      z tego na:

      a) Ochotnicze Straże Pożarne + 24.800 zł w tym:

-          zmniejszono różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000,-

-          zakup materiałów i wyposażenia + 45.000,- oraz dokonano przeniesienia

            wyodrębnionych w budżecie środków  soł. Parkowo – 200,-  między działami,

 -         zakup usług pozostałych + 5.000,-

 

 

5.   W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

      z ich poborem zwiększa się wydatki o kwotę  2.000 zł

      z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

6.   W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę  167.615 zł

      z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na:

      a)   remonty  pomieszczeń w SP nr 2 w Rogoźnie + 19.900 zł (dostosowanie

            pomieszczeń do wymogów stawianych przez reformę oświaty),

      b)   przygotowanie dla kl. I  kącika zabaw oraz remont pomieszczenia na zajęcia

            logopedyczne dla oddziału przedszkolnego w SP Budziszewku + 5.000 zł,

      c)   budowę komina na zewnątrz budynku w Tarnowie + 38.850 zł (zalecenia),

      d)   dokończenie remontu kuchni w Przedszkolu nr 2 + 30.000 zł,

      e)   konieczność przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej w kuchni

            oraz pomieszczeniach socjalnych, i zgodnie z zaleceniem SANEPIDU zakup

            garnków i lodówki w Przedszkolu w Parkowie + 18.000 zł,

      f)   na usługi pocztowe oraz zakup urządzeń podtrzymujących prace komputerów

            w ZEAPO + 7.000 zł,

g)      na remonty w ZS w Parkowie + 38.865 zł – uruchomienie od 01.09.br. oddziału

przedszkolnego,

      h)   na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w remontowanej sali gimnastycznej

            oraz pomieszczeniach przyległych w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie + 10.000 zł.

 

7.   W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 226.361 zł

-          wprowadzono wydatki z rezerwy celowej 167.615,-

-          wydatki z dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe 49.970,-

-          dodatkową kwotę 8.776,- z przeznaczeniem na remont chodnika przed

      wejściem głównym do Przedszkola nr 2 w Rogoźnie,

-     dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami.

 

8.   W dziale Ochrona zdrowia dokonano przesunięcia wydatków miedzy

       paragrafami na kwotę +/- 550 zł.

 

9.   W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki  o kwotę  132.554 zł

      z przeznaczeniem na:

a)      realizację zadań własnych + 48.703 zł (dotacja celowa),

b)      opłacenie pobytu podopiecznych w DPS + 52.615 zł,

c)      prace związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego + 20.725 zł,

d)  zasiłków celowych jednorazowych + 25.000 zł,

e)   dokonano przeniesienia między działami udziału własnego w realizowanym

      projekcie „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” w ramach Programu

      Operacyjnego Kapitał Ludzki – 14.489 zł.

 

10. W dziale  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się wydatki w kwocie 485.092 zł

      w tym:

      a)   dokonano przeniesienia wydatków miedzy działami udziału własnego

            w realizowanym projekcie „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” + 14.489 zł,

      b)   wydatki z otrzymanej dotacji rozwojowej + 470.603 zł.

 

11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 387.500 zł

     

      z tego:

a)      wprowadza się paragraf „Podatek od towarów i usług” + 46.341 zł związany

            z  budową gazociągu w m. Karolewo i Laskowo, 

b) wydatki inwestycyjne – 433.841 zł z:

-          budowy gazociągu w miejscowości Tarnowo – Karolewo, Tarnowo –

            Laskowo etap III – 96.341,-

-     dokumentacji kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo + 12.500,-

-          przygotowania dokumentacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i

            oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do J.Rogozińskiego

            i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” zwiększono o kwotę+160.000,-

            o środki przeznaczone na budowę separatorów oraz przeniesiono kwotę

               350.000,- z roku 2009 na wydatki 2010 roku (podpisano umowę z „Pozprojektem”

            na płatności za usługi w transzach - na rok 2009 przypada 40%)

-          budowy separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej – 160.000,-.

 

12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 94.510

a)      w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonano zmniejszenia

wydatków o kwotę – 490 zł oraz przesunięcia wydatków miedzy paragrafami

dotyczących realizacji programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej,

b)      w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki

      o kwotę 67.750 zł dotyczące:

-  przeniesienia miedzy paragrafami wyodrębnionych w budżecie             środków jednostek pomocniczych:, Owczegłowy +/– 820,-; Karolewo – 200,-;Nienawiszcz 250,-; Jaracz 800,-,

-  prac remontowych w świetlicy w Karolewie + 7.000,- (wodno – kanalizacyjne)

-  prac remontowych przy elewacji budynku świetlicy w Nienawiszczu + 2.000,-,

-  remontu tarasu przed budynkiem RCK + 60.000,-

c)      w rozdziale Pozostała działalność zwiększono o kwotę 27.250 zł z przeznaczeniem na:

-  zakup mundurów, kurtek dla Orkiestry Dętej + 26.000,-

-  przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami wyodrębnionych w budżecie środków jednostek pomocniczych:  Parkowo – 600 + 800,-;

Pruśce +/- 76,-; Nienawiszcz + 250,-;  Jaracz + 800,-;

na ogólną kwotę + 1.926,- 676,- = + 1.250,-.

 

13. W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę 10.450 zł

dotyczące:

      - przeniesień wyodrębnionych w budżecie środków jednostek

        pomocniczych: Pruśce +/- 273,-; Budziszewko + 250,-; Karolewo + 200,-

      - środków budżetowych na kwotę +/- 5.000,-  tj. rezygnacja z wykonania

         zadania w ramach konkursu ofert

      -  prac remontowych na strzelnicy + 10.000,-.

 

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 771.536 zł

 

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

1)   Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2009 roku” zmniejszono  przychody o kwotę 643.400 zł z tytułu kredytu i pożyczek na rynku krajowym tj. do kwoty 7.320.000 zł oraz deficyt do kwoty 7.414.188 zł.

 

2)     Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2009” dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia o kwotę 191.201 zł oraz planowanych środków na 2009 rok o kwotę 141.201 zł. Zmiana zadań majątkowych została przedstawiona w części opisowej dokonanych zmian wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach.

 

3)    Załącznik Nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 181.041 zł oraz zwiększono wydatki roku 2009 o kwotę 116.641 zł.

 

4)     Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy i projekty w 2009 roku ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadzono na podstawie podpisanej umowy w dniu 12 sierpnia 2009 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, który działa w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizacje projektu „Chwytaj dzień - korzystaj z szansy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wartość całkowita projektu wynosi 525.814 zł w 85% realizowany ze środków funduszy strukturalnych, 4,5 % ze środków budżetu państwa, 10,5% ze środków własnych i innych źródeł z budżetów poszczególnych partnerów biorących udział w realizacji projektu.

 

5)     Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2009 rok” dokonano zwiększenia przychodów i wydatków o dotację przedmiotową na dofinansowanie zadań bieżących związanych z administrowaniem zasobów mieszkaniowych o kwotę 100.000 zł, która została skalkulowana na podstawie różnicy planowanych do poniesienia kosztów remontowych wynoszących rocznie 21,60zł/m2 i planowanych wpływów. Udzielono dotacji w wysokości 5,62 zł/m2 powierzchni użytkowej, co stanowi 26,02% dopłaty do tych usług.

 

6)     Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” zwiększono plan wydatków w zakupie usług pozostałych o kwotę 60.000 zł ze środków obrotowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w obrębie ulic W. Poznańskiej, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców oraz Kościuszki.

 

7)     Załącznik Nr 9 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/ 8.200 zł.

 

8)     Załącznik nr 10 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano zwiększenia planu:

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na zadania bieżące o kwotę 48.703 zł

Ø  dotacji rozwojowej 470.603 zł

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 120.000 zł

Ø  dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 442.105 zł.

 

9)      Załącznik Nr 11 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” dokonano przesunięcia wydatków miedzy paragrafami o kwotę +/- 550 zł.

10)  Załącznik Nr 12 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/ 6.469 zł w n/w sołectwach:

      - Owczegłowy +/ 820,-

      - Jaracz +/800,-

      - Parkowo +/ 3.800,-

      - Pruśce +/ 349,-

      - Nienawiszcz +/ 250,-

      - Budziszewko +/ 250,-

      - Karolewo +/ 200,-.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf