Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności 2 (dwóch) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2051/2 i 2053/2

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

 

prawa własności 2 (dwóch) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej  (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2051/2 o pow.1.601m2 i 2053/2 o pow.1.580m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

Działki nr: 2051/2 i 2053/2 w oparciu o zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, J.S. Konieczyńskich uchwaloną Uchwałą Nr XXVIII/212/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 listopada 2000 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 5, poz.55 z dn. 25.01.2001 r.), położone są na terenie oznaczonym symbolem M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej.

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawane działki.

W sprawie zbycia przedmiotowych działek przeprowadzono ustne przetargi nieograniczone w dniach 27 czerwca 2016 r. i 16 września 2016 r.  które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Lp.

Nr ew. działki

Powierzchnia działki w [m2]

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

1.

2051/2

1.601m2

50.000,00zł

5.000,00zł

2.

2053/2

1.580m2

48.000,00zł

4.800,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

Nabywca (-y) na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz.  10:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 05 grudnia 2016 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

  1. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,
  2. małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) upłynął z dniem 29 kwietnia 2016 r. 

 Opis terenu:

  • działka 2051/2 dotychczasowo użytkowana w części jako ogródki warzywne, w pozostałej części stanowi teren nieużytkowany, na działce znajdują się nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych,
  • działka 2053/2 stanowi teren nieużytkowany, niezagospodarowany,    
  • przy zbywaniu działek zostanie dla nich ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej, której koszty ponosi nabywca(-y) działki.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: – grunty orne. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia. Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), że jeżeli osoba  ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się:

  • z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,
  • z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 

 

Rogoźno, dnia  03 listopada 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf