Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 291/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.291.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 31 października 2016 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), w związku z §3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz art.285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.),

 Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Ustanawiam odpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na części gminnych działek nr: 1988/24, 1988/22 i 1991/1 (KW PO1O/00025029/3),na rzecz każdoczesnego właściciela/-li działek gruntu oznaczonych ewidencyjnie nr: 1991/15, 1991/16, 1991/17 i 1991/18 (KW PO1O/00028756/9), polegającą  na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do drogi publicznej tj. do drogi gminnej publicznej, którą jest ul. Długa w Rogoźnie, zgodnie z załącznikiem graficznym (szt.3) stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.  

 

§2.

Za ustanowienie powyższej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.740,40zł brutto (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści złote 40/100), która ta kwota opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. 

 

§3.

Wysokość opłaty za ustanowienie służebności została ustalona w oparciu o sporządzony operat szacunkowy, wysokość opłaty za ustanowienie służebności dla pojedynczej działki wynosi 1.370,00zł netto.

 

§4.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanowienia służebności gruntowej wraz z wpisem wieczysto-księgowym pokrywa właściciel działek nr: 1991/15, 1991/16, 1991/17 i 1991/18.

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 291/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.zip

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf