Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 07.11.2016 r.o wydanym postanowieniu nr GRO.6220.18.2016.RKB dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 394 w m. Parkowo, gmina Rogoźno

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędnik: Beata Ryga-Krysiak
Pokój nr: 17
 Tel. 785-009-408
Znak sprawy: GRO.6220.18.2016.RB
Data: 8.11.2016 r.

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydanym postanowieniu nr GRO.6220.18.2016.RKB, z dnia 8.11.2016r.,o treści

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1, art. 141 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Postanawiam

Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 394 w m. Parkowo, gmina Rogoźno,

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2016 roku, Inwestor Pan Grzegorz Jamróz, zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej, na terenie działki nr 394 w m. Parkowo, gmina Rogoźno. Do wniosku dołączone zostały dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 102, rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz. 71), czyli do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego, zajmującego się chowem trzody chlewnej. Obecnie na terenie gospodarstwa znajduje się budynek mieszkalny, garaże, wiata oraz 4 budynki inwentarskie, w których prowadzony jest chów trzody chlewnej o obsadzie 44,73 DJP w systemie na głębokiej ściółce. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę chlewni o powierzchni 916 m², budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności do ok. 4m³ oraz montaż 2 silosów paszowych o pojemności 13 Mg każdy. W chlewni prowadzony będzie chów 500 warchlaków i 500 tuczników, to jest 105 DJP, w systemie na rusztach. Po realizacji inwestycji łączna obsada na terenie gospodarstwa będzie wynosić 713 warchlaków i 713 tuczników, to jest 149,73 DJP i dla tego rodzaju i tej liczby zwierząt dokonano oceny wpływu na środowisko. Do zagrody doprowadzone jest przyłącze wodociągowe zasilane z wodociągu gminnego oraz przyłącze elektroenergetyczne zasilane z sieci elektrycznej. Zwierzęta karmione będą paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.

Na podstawie przedłożonych materiałów ustalono, że w budynkach inwentarskich prowadzona będzie hodowla trzody chlewnej w systemie wolnostanowiskowym, w kojcach grupowych. Powierzchnia hodowlana istniejących budynków inwentarskich wynosi 320 m². W nowym budynku powierzchnia hodowlana wynosić będzie 750 m². Mając na względzie łączną powierzchnię hodowlaną przeznaczoną dla zwierząt oszacowano, że wymiary chlewni będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r., w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu  gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone  w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.).

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami szczególnie narażonymi na  zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. Gnojowica z chlewni odprowadzona będzie do zbiorników znajdujących się pod rusztami budynków o pojemności od ok. 750 m³ do ok. 900 m³. Z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że pierwotne planowany zewnętrzny zbiornik na gnojowicę nie będzie realizowany. Obornik pochodzący z chowu na głębokiej ściółce przetrzymywany jest i będzie w budynku i wywożony bezpośrednio na pola. Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia stwierdzono, że wielkość urządzeń przeznaczonych do przetrzymywania nawozów naturalnych będzie wystarczająca dla przetrzymywania wytworzonego nawozu naturalnego przez okres minimum 4 miesięcy, w którym nawożenie pól nie może być prowadzone. Inwestor wskazał, że posiada ok. 21 ha gruntów. Jest to wielkość niewystarczająca do zagospodarowania całej ilości wyprodukowanego  w gospodarstwie nawozu z zapewnieniem  dawki azotu nie większej niż 170 kg/ha użytków rolnych. Wobec powyższego Inwestor wskazał, że część przekazywana będzie do bezpośredniego rolniczego wykorzystania na podstawie zawartych umów. Uwzględniając  powyższe należy stwierdzić, że gospodarowanie nawozami naturalnymi będzie zgodne z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 625, z późń. zm.).

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że woda na teren gospodarstwa dostarczana będzie z wodociągu gminnego. Ścieki bytowe z zaplecza socjalnego odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że budynki inwentarskie będą czyszczone na sucho i dezynfekowane poprzez zamgławianie (wykorzystywane będą ogólnodostępne na rynku preparaty), przez co nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, na terenie działki Inwestora.

Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wytworzone na terenie inwestycji odpady magazynowane będą selektywnie, w szczelnych pojemnikach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości będącej we władaniu Inwestora. Gospodarstwo rolne będzie posiadało umowy na odbiór wytwarzanych odpadów ze specjalistycznymi podmiotami. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynowane będą w pojemnikach, na szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób trzecich i zwierząt a następnie odbierane przez specjalistyczne podmioty, do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a , c i d ustawy ooś uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia, takie jak szczelne posadzki w budynku inwentarskim oraz szczelne kanały gnojowicowe i przyjęte rozwiązania w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650042. Ocena jej stanu ilościowego  to: dobry, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu jakościowego; niezagrożony. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej  Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW60001618691- Dopływ z Nienawiszcza, o statusie naturalne i ocenie ryzyka jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w szczególności substancji zapachowo czynnych. Głównymi źródłami emisji będą procesy hodowli trzody chlewnej. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że budynki inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane. Dzięki zastosowaniu bezściółkowego systemu chowu, przetrzymywaniu gnojowicy w zbiornikach pod rusztami, wpływ inwestycji na środowisko zostanie znacząco ograniczony. W celu ograniczenia substancji do powietrza Inwestor stosował będzie sprawnie działające systemy wentylacyjne. Źródłami emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa. Z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pojazdów, emisje z nimi związane będą pomijalnie niskie. Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się istotnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza w rejonie zainwestowania. Z uwagi na stosowanie odpowiedniej wentylacji i zrównoważonej diety należy stwierdzić, że planowane zabiegi ograniczą emisje substancji do powietrza, a  tym samym zminimalizują wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat na etapie jego realizacji i likwidacji będzie czasowe i ustanie po  zakończeniu prac budowlanych. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały i sprawnie działające systemy wentylacji, linii wodociągowej i energetycznej ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została w otoczeniu gruntów użytkowanych rolniczo i zabudowy zagrodowej miejscowości Parkowo. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz załączonych map ewidencyjnych ustalono, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej oddalona jest od planowanej chlewni o ok. 50 m i jest to zabudowa zagrodowa. Zabudowa ta oddzielona jest od nowego budynku istniejącą zabudową gospodarczą. Głównymi źródłami emisji hałasu będą procesy chowu zwierząt oraz pojazdy poruszające się po terenie gospodarstwa. W nowym budynku chlewni zainstalowanych zostanie 7 wentylatorów dachowych MultifanØ85. Biorąc pod uwagę zastosowanie rozwiązań dotyczących sposobu i technologii chowu zwierząt, lokalizację planowanego budynku inwentarskiego w otoczeniu  innej zabudowy o charakterze zagrodowym, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku jego eksploatacji nie zwiększy się znacząco poziom hałasu w środowisku, a co się z tym wiąże  nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia, technologię chowu zwierząt oraz lokalizację budynków w znacznej odległości od zabudowy, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie kwalifikuje się ono do zakładu o dużym ryzyku, ani też do zakładu o zwiększonym ryzyku awarii.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015., poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o ok. 300 m od przedsięwzięcia. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z potrzebą wycinki drzew ani krzewów.

Mając na względzie powyższe nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na obszary chronione, w tym na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natury 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu.

Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przyjęte rozwiązania zabezpieczają środowisko przed ewentualnymi negatywnymi skutkami eksploatacji inwestycji oraz minimalizują ujemne oddziaływanie w trakcie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę przedstawione w karcie informacyjnej rozwiązania techniczne i technologiczne, rodzaj, usytuowanie oraz skalę oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, jak również po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko i ewentualnego jego zakresu, uznano, że nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z brakiem potrzeby sporządzenia raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 30.09.2016r., (data wpływu do tut. Organu 05.10.2016r.) znak: WOO-IV-4240.1365.2016.DG.3 wyraził opinię, że dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na brak spodziewanego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 05.09.2016r. znak ON-NS-60-79/2016 stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie “raportu” jest wskazane. Analizując informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz stanowiska organów wydających opinie, Burmistrz Rogoźna przychylił się do stanowiska wyrażonego w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

drukuj pobierz pdf