Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 października 2016 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXXI/2016

z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 26 października 2016 r. o godz.16.00

 

z XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 26 października 2016 r.  o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii W.P.1.

 

Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych.  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M.Kutkę. Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Stan rolnictwa w Gminie Rogoźno.
 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”,
  3. przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  4. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”,
  5. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
  6. opłaty prolongacyjnej,
  7. zmiany Uchwały Nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki,
  8. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
  9. określenia stawek podatku od środków transportowych,
  10. określenia stawek podatku od nieruchomości
  11. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok,
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty z dwoma zamianami – ppkt k) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022,

ppkt l) zmiany uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego.

Pan radny Chudzicki zgłosił prośbę, aby do zaproszeń wysyłanych na komisje lub na sesję dopisywani byli wyszczególnieni ci, którzy takie zaproszenie otrzymują, którzy by radni wiedzieli komu i jakie pytania mogą przygotować na komisje, czy sesję. Jego kolejną prośbą było, dopisanie do punktu 6. dwóch ppkt a) wystąpienia gości i b0 dyskusja. Jednakże została ona wycofana. Ustalono, że po każdym wystąpieniu gościa nastąpi dyskusja. Pan radny Chudzicki nie wprowadził żadnych zmian dotyczących porządku obrad, uwzględnił tylko jedną prośbę. Nie wystąpiły dalsze zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad, został on przyjęty przez radnych.

 

Ad. 3. Przyjęcieprotokołuz XXX - VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

Protokół z XXX sesji został przyjęty przez radnych – „za” 12 głosów, i 2 głosy „wstrzymujące się”.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

BRAK

 

Ad. 5.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

W związku z art.24h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.446 ze zmianami), po dokonaniu analizy 31 oświadczeń majątkowych pan burmistrz poinformował, że nie stwierdził nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach przez zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby zarządzające gminną osobą prawną, jak również przez osoby wydające decyzje administracyjne w moim imieniu. Jednocześnie poinformował, że wymienione osoby złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Pismem z dnia 07 października 2016r. Nr KN-V.414.177.2016.1 adresowanym do Rady Miejskiej w Rogoźnie, Wojewoda Wielkopolski poinformował o złożonym przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w wyznaczonym terminie oświadczeniach majątkowych, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto do dnia 21 października 2016r. od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach nie wpłynęła informacja o stwierdzonych błędach w złożonych oświadczeniach majątkowych.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446), po dokonaniu analizy 14 oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego RM, nie stwierdzono nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

Jednocześnie informuję, że Radni Rady Miejskiej w Rogoźnie złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Pismem z dnia KN-V.414.177.2016.1 skierowanym do Rady Miejskiej w Rogoźnie, Wojewoda Wielkopolski poinformował o złożonych przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie w wyznaczonym terminie oświadczeniach majątkowych, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto do dnia 26 października 2016 r. nie wpłynęła informacja o stwierdzonych błędach w złożonych oświadczeniach majątkowych.

 

Ad. 6. Stan rolnictwa w Gminie Rogoźno.

Jako pierwszy swoją informację przedstawił kierownik Roman Piątkowski:

Gmina Rogoźno posiada cechy gminy typowo rolniczej, co wynika ze znaczącego udziału użytków rolnych w strukturze przestrzennej gminy. W całym obszarze Gminy Rogoźno 62 % powierzchni  stanowią użytki rolne, z tego około 90% to grunty orne. Łączna ilość gruntów rolnych na terenie Gminy wynosi około 13,5 tys. ha. Gospodarstwa rolne funkcjonujące na terenie Gminy w zdecydowanej większości mają charakter indywidualny. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie przekracza 12 ha. Najszerszą pod względem liczebności grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych w zakresie od 1 do 2 hektarów, co stanowi jednak, zaledwie 3% powierzchni wszystkich gospodarstw indywidualnych. Szczegółowe informacje na temat struktury wielkościowej i ilościowej indywidualnych gospodarstw rolnych zostały przedstawione w tabelach i wykresach zamieszczonych poniżej.

 

Tabela nr 1

Łączna wielkość areału w poszczególnych przedziałach wielkościowych gospodarstw indywidualnych

Przedział wielkości gospodarstwa w ha

Liczba gospodarstw

Powierzchnia łączna w ha fizycznych

1-2

245

333,24

2-5

202

616,23

5-7

58

345,02

7-10

81

684,18

10-15

71

853,91

Powyżej 15

220

9183,85

suma

877

12016,43

 

Wykres nr 1      Liczba gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Rogoźno

 

 

Wykres nr 2   Udział poszczególnych przedziałów wg wielkości gospodarstwa w ogólnej liczbie gospodarstw indywidualnych

 

 

Wykres nr 3  Udział poszczególnych kategorii wielkościowych gospodarstw indywidualnych w łącznej powierzchni użytków.

 

 

Strukturę wielkościową gospodarstw indywidualnych należy uznać za korzystną. Zdecydowana większość (około 76%) z ogółu areału uprawnego gminy wchodzi w skład gospodarstw dużych, które z kolei stanowią ponad 25% wszystkich gospodarstw indywidualnych. Z kolei gospodarstwa najmniejsze z przedziału 1-2ha, stanowiące najliczniejszą grupę pod względem ilościowym (28% z łącznej ilości gospodarstw), łącznie zajmują zaledwie 3% powierzchni gruntów będących w uprawie. 

Gospodarstwa duże tj. powyżej 15 ha, zazwyczaj znacznie przewyższają pod względem sprzętowym i technologicznym gospodarstwa mniejsze, co w sposób bezpośredni wpływa na jakość prowadzonych upraw, poprzez odpowiednie nawożenie oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych uzyskują wyższe plony, natomiast zastosowanie nowoczesnego sprzętu znacznie obniża czasochłonność i koszty produkcji. W ten sposób rolnicy gospodarujący na większym areale mogą liczyć na znacznie wyższe wyniki ekonomiczne, co z kolei w sposób bezpośredni przekłada się na jakość życia ich rodzin.

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych w roku 2016 nie występowały formalnie usankcjonowane niekorzystne zjawiska upoważniające do szacowania szkód w rolnictwie.

Jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na stan rolnictwa w roku 2016 było wprowadzenie szeregu zmian prawnych w związku z upływem „okresów ochronnych” dotyczących możliwości nabywania ziemi rolnej przez cudzoziemców. Od 30.04.2016r obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w treści kilku ustaw między innymi: o kształtowaniu ustroju rolnego, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks cywilny, Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W konsekwencji obrót nieruchomościami rolnymi uległ istotnym ograniczeniom, wbrew pozorom zmiany nie ograniczają się wyłącznie do nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa ale dotyczą też nieruchomości prywatnych oraz samorządowych. Na dotychczasowych zasadach tj., nabycie nieruchomości rolnych bez żadnych ograniczeń jest możliwe do nieruchomości o powierzchni poniżej 0,3 ha, wszystkie grunty rolne o powierzchni większej niż 0,3 ha podlegają ograniczeniom.

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Przepisy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez:

 1. osobę bliską zbywcy,
 2. jednostkę samorządu terytorialnego,
 3. Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
 4. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 5. parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
 6. w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz  w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej,

Za rolnika indywidualnego  uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście                to gospodarstwo.

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej określone w treści ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
 2. W okresie, o którym mowa powyżej nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana  w posiadanie innym podmiotom.
 3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności,          o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.      

Nowe rozwiązania istotnie wpływają na ogólne warunki rynkowego obrotu nieruchomościami rolnymi, i co do zasady są korzystne dla posiadaczy rodzinnych gospodarstw rolnych realizując tym samym zasady konstytucyjne. Z całą pewnością wprowadzone zmiany uniemożliwią kumulowanie gruntów rolnych przez osoby nie będące rolnikami w roli lokat kapitału. Z perspektywy Gminy Rogoźno, zmiany na rynku transakcji prywatnych nie są szczególnie widoczne, gdyż już od lat na lokalnym rynku nieruchomości rolnych panuje deficyt. Pewnym novum jest ograniczenie możliwości zbycia gminnych nieruchomości rolnych, które od momentu wejścia  w życie nowych przepisów zbywane będą w drodze przetargów ograniczonych. Z perspektywy możliwości i struktury zasobu nie jest to pożądany stan, gdyż gminne nieruchomości rolne w zdecydowanej większości stanowią grunty niewielkie i rozproszone w związku z powyższym zainteresowanie ich nabyciem jest ograniczone i do tej pory chętnie nabywane były przez osoby nie spełniające aktualnie kryteriów dopuszczających do nabycia.

            Reasumując, dane zawarte w niniejszym opracowaniu należy uznać, że podobnie jak w latach ubiegłych, pomimo pozytywnych tendencji w zakresie struktury gospodarstw indywidualnych oraz ciągłego wzrostu inwestycji na wsiach, które prowadzą do polepszenia warunków bytowych w rolnictwie, w dalszym ciągu sytuacja ekonomiczna rolników indywidualnych dalece odbiega od pożądanych standardów i odległa jest od zakładanego zrównania szans i możliwości polskiego rolnictwa w kontekście gospodarki globalnej.

Na koniec przedstawionych informacji przez pana kierownika pan radny Nadolny zapytał, dlaczego nie ma wymienionych inwestycji za rok 2015 w sprawozdaniu? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że na wniosek komisji informacja ta ze sprawozdania została usunięta, ponieważ komisja uznała iż są to informacje zbędne. Pan radny Nadolny poprosił o wyszczególnienie tych usuniętych inwestycji. Pan kierownik odpowiedziała, że było to:

 • Budowa drogi gminnej nr 272520P w Gościejewie;
 • Montaż barier U11 w Józefinowie i Gościejewie;
 • Nowe wiaty przystankowe w Wełnie, Międzylesiu i Pruścach;
 • Utwardzenie dróg gminnych kruszywem;
 • Poprawa estetyki przy amfiteatrze w Gościejewie;
 • Ogrodzenie placu zabaw w Studzieńcu.
 • Oraz zakup wozu pożarniczego w OSP w Budziszewku.

Pan radny Zaranek zapytał, jaka była motywacja usunięcia tych inwestycji i kto był pomysłodawcą tego na komisji? Pan przewodniczący Janus odpowiedział, że większość tych inwestycji nie jest związana z rolnictwem, natomiast sesja nt. inwestycji będzie w listopadzie i wtedy to jest właściwy punkt, by dyskutować nad tym.

Pan radny Nikodem uzupełnił, że decyzja taka była z tego względu, że albo będą opisane w tej informacji wszystkie inwestycje, albo żadna.

Kolejnym sprawozdawcą była pani Eliza Grzesiak, Powiatowy Lekarz Wterynarii w Obornikach:

Niniejsze opracowanie przedstawia działania organów Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone w 2016r. w powiecie obornickim na terenie gminy Rogoźno.

W zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych utrzymuje się zadowalający stan bezpieczeństwa.

Stale podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie gminy oraz powiatu przed wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt występujących w Europie  o szczególnie istotnym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Obecnie działania te skupiają się głównie na zagrożeniu afrykańskim pomorem świń oraz wysoce zjadliwą grypą ptaków.

Ponadto z uwagi na istniejące ciągle zagrożenie epizootyczne i epidemiologiczne niektórych chorób zakaźnych takich jak: influenza ptaków o wysokiej zjadliwości, afrykański pomór świń, choroba niebieskiego języka, klasyczny pomór świń, wścieklizna, gruźlica bydła, enzootyczna białaczka bydła, bruceloza bydła, BSE, rzekomy pomór drobiu, zgnilec amerykański pszczół oraz inne należy kontynuować programy działań monitoringowych oraz profilaktycznych, a mając na względzie możliwość przeniesienia zagrożenia z innych krajów i regionów świata oraz obowiązek ustawowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach posiada oraz aktualizuje plany gotowości zwalczania następujących chorób zakaźnych zwierząt:

 •    - pryszczyca,
 •    - choroba pęcherzykowa świń,
 •    - klasyczny pomór świń,
 •    - afrykański pomór świń,
 •    - influenza ptaków o wysokiej zjadliwości,
 •    - rzekomy pomór drobiu,
 •    - zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN),
 •    - gąbczasta encefalopatia bydła (BSE).

Oprócz działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, do zadań IW należy ochrona zdrowia zwierząt, sprawowana poprzez prowadzenie nadzoru nad każdym rodzajem działalności wiążącej się z:

 • rozrodem zwierząt (na każdym etapie postępowania z materiałem biologicznym od nich pozyskanym);
 • chowem i hodowlą zwierząt akwakultury (ryby, skorupiaki i mięczaki);
 • skupem zwierząt, miejscami gromadzenia zwierząt, obrotem zwierzętami i pośrednictwem w tym obrocie;
 • organizowaniem targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 • utrzymywaniem zwierząt gospodarskich w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, a także chowem lub hodowlą zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;
 • przewozem zwierząt.

W związku z prowadzeniem w/w działalności Inspekcja weterynaryjna przeprowadza kontrole dotyczące spełnienia warunków weterynaryjnych określonych stosownymi przepisami, dobrostanu zwierząt, IRZ oraz CC - dotyczące spełnienia wymogów wzajemnej zgodności przez rolników.

Niezwykle ważną pozycją w systemie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego są działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego.

Niezależnie od wykonywanych badań przedubojowych i poubojowych oraz nadzoru nad produkcją żywności zwierzęcego pochodzenia, Inspekcja Weterynaryjna stale realizuje krajowy plan monitoringu żywności, którego celem jest kontrola i wykrycie obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych u żywych zwierząt, w tkankach lub narządach po uboju oraz w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W związku z tym w 2016 roku  (do 30.09.)w ramach badań monitoringowych pozostałości pobrano i zbadano 72 próbki wydalin, płynów ustrojowych zwierząt żywych, tkanek i narządów zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wody przeznaczonej do pojenia zwierząt i pasz, pobranych z: gospodarstw, rzeźni, miejsc składowania produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich lub wprowadzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polski w ramach handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Badania pobranych próbek przeprowadzane były w zdecydowanej większości w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Dodatkowo realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego nakłada na Inspekcję weterynaryjną  obowiązek kontroli gospodarstw pod kątem higieny produkcji mleka, sprzedaży bezpośredniej, a także produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich.

II. Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt na terenie gminy Rogoźno, organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór nad następującymi podmiotami prowadzącymi w różnym zakresie działalność związaną ze zwierzętami:

 • - Produkcja pasz wprowadzanych do obrotu wymagających rejestracji lub zatwierdzenia: 2 podmioty
 • - Obrót paszami: 1 podmiot
 • - Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego: 3 podmioty
 • - Hodowle stosujące w żywieniu zwierząt uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego: 1 podmiot
 • - Zakłady techniczne przetwarzające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego: 1 podmiot
 • - Punkty unasienniania zwierząt: 2 podmioty
 • - Punkt kopulacyjny (ogier) : 1 podmiot
 • - Chów lub hodowla ryb: 2 podmioty
 • - Obrót zwierzętami, pośrednictwo w obrocie lub skup zwierząt: 1 podmiot

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich:

 • - bydło: 101 podmiotów
 • - koniowate: 30 podmiotów
 • - drób rzeźny: brojlery kurze 6 podmiotów
 • - drób hodowlany (produkcja jaj wylęgowych): 1 podmiot
 • - trzoda chlewna:  155 podmiotów
 • - owce: 5 podmiotów
 • - kozy: 5 podmiotów
 • - pszczoły:  12 podmiotów
 • - zwierzęta futerkowe: 1 podmiot

Kontrole tych podmiotów przeprowadzane są sukcesywnie, zgodnie z bieżącym harmonogramem kontroli na 2016r., a także w każdym przypadku gdy zaistnieje podejrzenie, że podmiot prowadzący działalność nadzorowaną nie spełnia wymagań. Kontrole przeprowadzone na terenie gminy Rogoźno w 2016r. wykazały przypadki niespełnienia warunków weterynaryjnych w przypadku 7 gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, jednakże zgodnie z wydanymi zaleceniami, usuwanie niezgodności jest w trakcie realizacji.  

W ramach prowadzonego monitoringu chorób zakaźnych zwierząt pobrano na terenie gminy Rogoźno następujące ilości prób:

 • - wysoce zjadliwa grypa ptaków: 0 prób (kaczki)
 • - choroba niebieskiego języka: 7 prób (owce)
 • - gruźlica: 557 badań (bydło)
 • - bruceloza: 70 prób (bydło)
 • - białaczka:  70 próby (bydło)
 • - klasyczny pomór świń (CSF): 2 próba (świnie),          
 • - afrykański pomór świń (ASF): 0 próby (dzik)
 • - gorączka Q: 0 prób (owce)
 • - IBR/IPV: 0 prób (bydło)
 • - choroba pęcherzykowa świń: 1  prób (trzoda chlewna)
 • - pryszczyca: 0 próby (bydło)
 • - choroba Aujeszky:  738 prób (trzoda chlewna)

Przeprowadzone badania dały ostatecznie wyniki ujemne.

W 2016r. zgłoszono do Powiatowego Lekarza Weterynarii 65 przypadków padnięcia przeżuwaczy. Badania tych zwierząt w kierunku BSE wykluczyły chorobę.

Przeprowadzono również  18  obserwacji psów i kotów w kierunku wścieklizny. Wszystkie zakończyły się wynikiem ujemnym.

III. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz kontrole cross-compliance

Kontrole cross-compliance oparte są o podstawową ideę produkcji od „pola do stołu”, która gwarantuje konsumentom, że rolnictwo zaspokaja oczekiwania społeczeństwa w zakresie produkcji bezpiecznej żywności przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.

Organem odpowiedzialnym za kontrole wzajemnej zgodności w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa pasz i żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego jest Inspekcja Weterynaryjna.

Kontrole prowadzane są według harmonogramu kontroli, który opracowany został na podstawie listy gospodarstw wytypowanych przez ARiMR. W roku 2016 z terenu gminy Rogoźno wytypowanych zostało gospodarstw.

IV. Nadzór nad humanitarną ochroną zwierząt

Ważnym elementem działalności i realizacji przez Inspekcję Weterynaryjną zadań ustawowych jest prowadzony przez nią nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. Inspekcja Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury nieśne.

W zakresie nadzoru nad humanitarną ochroną zwierząt terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej mają też obowiązek wydawania rolnikom zaświadczeń, że gospodarstwo spełnia minimalne warunki utrzymywania zwierząt (zapewnia dobrostan zwierząt) w zakresie, który jest niezbędny, by ubiegać się lub otrzymać pomoc finansową lub dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFORiGR).

W 2016r. na terenie gminy Rogoźno przeprowadzono 5 kontroli w tym zakresie.

V. Bezpieczna żywność pochodzenia zwierzęcego

Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie, pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie lub transport to czynności składowe „produkcji”, nad którymi ma nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole urzędowe są konieczne, w celu sprawdzenia, że podmioty działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach prowadzi nadzór nad następującymi podmiotami:

 • - Ubój: 1 podmiot
 • - Rozbiór i przetwórstwo: 1 podmiot
 • - Przetwórstwo mięsa: 1 podmiot
 • - Transport produktów pochodzenia zwierzęcego: 1 podmiot
 • - Sprzedaż bezpośrednia jaj: 1 podmiot
 • - Sprzedaż bezpośrednia miodu:  5 podmiotów
 • - Pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego- 2   podmioty
 • - Produkcja podstawowa- Koło Łowieckie- 1 podmiot
 • - Punkt skupu dziczyzny- 1 podmiot

W w/w podmiotach przeprowadzono łącznie 16 kontroli do 30.09.). Wydano  6 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Wszystkie uchybienia zostały usunięte w terminie.  Jednocześnie pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajduje się ubój zwierząt w gospodarstwach z pozyskiwaniem mięsa na potrzeby własne. Charakteryzuje się on tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży. Ponadto produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny, tj. pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia), owiec i kóz.

Z terenu gminy Rogoźno w roku 2016 (do 30.09.) dokonano 2  zgłoszeń.

VI. Nadzór nad paszami oraz ubocznymi produktami zwierzęcymi

W zakresie nadzoru nad produkcją pasz dla zwierząt oraz ubocznymi produktami zwierzęcymi wykaz podmiotów na terenie gminy Rogoźno przedstawia się następująco:

 • - Produkcja pasz wprowadzanych do obrotu wymagających rejestracji lub zatwierdzenia: 2 podmioty
 • - Obrót paszami: 1 podmiot
 • - Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego: 3podmioty
 • - Hodowle stosujące w żywieniu zwierząt uboczne produkty  pochodzenia zwierzęcego: 1 podmiot
 • - Zakłady techniczne przetwarzające uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego: 1 podmiot
 • - Gospodarstwa utrzymujące zwierzęta  – patrz rozdział II.

Ponadto Inspekcja Weterynaryjna prowadzi rejestr oraz sprawuje nadzór nad podmiotami produkującymi materiały paszowe (np. młyny, gorzelnie oraz podmioty prowadzące produkcję roślinną).

W bieżącym roku kontroli poddano 1 gospodarstwo z terenu gminy Rogoźno, w którym stwierdzono 3 uchybienia. W przypadku tym nie wydano decyzji i nie nałożono mandatu. Niegodności zostały przez podmiot usunięte w wyniku zaleceń pokontrolnych.

VII. Weterynaryjna kontrola w handlu pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a takżepomiędzy Polską a krajami nienależącymi do Unii Europejskiej.

Kontrola weterynaryjna w handlu jest to kontrola zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wykonywana w ramach nadzoru nad obrotem nimi pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - czyli w ramach wspólnego rynku. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, rynek wewnętrzny obejmuje obszar wszystkich państw członkowskich bez granic wewnętrznych.

W myśl generalnej reguły wzajemnego uznawania wyników kontroli przeprowadzonych przez służby poszczególnych państw członkowskich, przesyłka zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego, która została poddana kontroli przeprowadzonej przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w sposób zgodny z obowiązującym prawem wspólnotowym, przy wprowadzeniu jej do obrotu na terytorium jednego z krajów członkowskich, może być bez dodatkowej kontroli wprowadzona do obrotu w każdym innym kraju będącym członkiem Wspólnoty.

W wyniku tak przeprowadzonej kontroli państwo członkowskie musi jednak zagwarantować, iż przesyłki zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego:

 1. spełniają wszystkie szczegółowe normy i standardy weterynaryjne określone w przepisach o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub przepisach o bezpieczeństwie zdrowotnym produktów pochodzenia zwierzęcego;
 2. są oznakowane, etykietowane oraz zaopatrzone w świadectwo zdrowia lub inny wymagany dokument, który towarzyszy im aż do ostatecznego odbiorcy wskazanego w tym dokumencie;
 3. pochodzą od podmiotów, które podlegają regularnym kontrolom weterynaryjnym;
 4. nie pochodzą od podmiotów, ani z terenów lub regionów, które są przedmiotem restrykcji administracyjnych lub środków ochronnych wprowadzonych z powodu podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania;
 5. będą transportowane w odpowiednich środkach transportu, których stan jest zgodny z zasadami określonymi w prawie wspólnotowym.

W 2016r. z terenu gminy Rogoźno  dokonano 1 wysyłki  zwierząt (konie 4 szt.) do innych państw członkowskich oraz 3 wysyłki zwierząt (psy) do krajów spoza Unii Europejskiej. Natomiast na teren gminy dotarło 460 przesyłek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (obornik koński) oraz 5 przesyłek zwierząt z innych państw członkowskich obejmujących łącznie 2111 szt. zwierząt (prosięta/warchlaki). Przeprowadzono kontrole 2 przesyłek. Nie stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do  przesyłek zwierząt.

VIII. Wnioski, plany i założenia

Realizacja założonych planów kontroli przebiegła w 2016r. bez zakłóceń. Kontynuowane były również programy monitoringowe chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości.

Prowadzona akcję informacyjną dotyczącą postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego powstałymi podczas uboju zwierząt na użytek własny.

Prowadzona była również akcja informacyjna dotycząca Afrykańskiego pomoru świń. Wśród hodowców utrzymujących trzodę chlewną oraz wśród podmiotów mających bezpośredni kontakt z rolnikami tj. wytwórnie pasz, punkty sprzedaży pasz, punkty skupu zwierząt oraz lekarzy weterynarii wolnej praktyki rozpropagowywane są ulotki informacyjne na temat ASF. Również w trakcie kontroli gospodarstw udzielane były informacje dotyczące zabezpieczenia gospodarstwa (bioasekuracja), objawów choroby oraz postępowania w przypadku wystąpienia  objawów nasuwających podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej wywoływanej przez ASFV. Ponadto prowadzony jest monitoring występowania ASF wśród dzików wolnożyjących. Do badania w kierunku ASF pobierane są próbki od każdego padłego dzika oraz od dzików odstrzelonych podejrzanych o zakażenie, a także od świń podejrzanych o zakażenie. Każdy przypadek znalezienia zwłok padłego dzika powinien być zgłoszony do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego terytorialnie. W 2016 r. z terenu gminy Rogoźno wysłane były 2 próby od padłych dzików do badania w kierunku ASF i CSF (wynik badania ujemny). Zgłoszenia dotyczące znalezienia zwłok padłych dzików skierowane były do PLW w Wągrowcu (linia brzegowa jeziora Budziszewskiego), próby pobrane były również przez PLW w Wągrowcu.

Reasumując, sytuację i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno (w zakresie monitorowanych chorób zakaźnych zwierząt oraz funkcjonowania zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego) uznać można za zadowalające.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jakie środki ostrożności są zachowane przed importem świń z Danii, które mogą być nosicielami gronkowca i innymi bakteriami oraz afrykańskim pomorem świń? Pani Grzesiak odpowiedziała, że to nie jest import, a obrót w ramach Unii Europejskiej i inaczej te zwierzęta są traktowane. Gdyby pochodziły z krajów poza UE, to muszą spełniać zupełnie inne wymagania niż te z UE. Traktuje się, że UE ma jednakowe wymagania do wszystkich krajów, więc jeżeli jest przesyłka zwierząt z Danii, to jest założenie że zwierzęta te spełniają te same wymagania jakby postawiono by zwierzętom jakby pochodziły z Polski. W związku z tym kontrola takiej przesyłki polega na tym, że PLW ma obowiązek skontrolowania 10% dostaw, pochodzących z UE. Jest podawana informacja o każdej przesyłce do PIW, za pośrednictwem systemu TRRASED. Natomiast gronkowiec nie jest wymieniony w ustawie, gdzie PIW powinien go zwalczać z urzędu, czyli lekarz nie monitoruje tego, czy w stadzie występuje ta choroba, czy nie.

Pan radny Łatka zapytał, czy koła łowieckie są szkolone również w tym zakresie? Pani Grzesiak odpowiedziała, że koła łowieckie nie były szkolone przez PIW, natomiast odbywają się takie szkolenia.

Pan przewodniczący RM, zapytał czy prawdą jest iż duża liczba dzików będzie odstrzelona w związku z afrykańskim pomorem świń? Pani Grzesiak odpowiedziała, że w tej chwili odbyło się liczenie dzików tzn. była przeprowadzona inwentaryzacja, również w powiecie. Natomiast jeżeli chodzi o odstrzał w przypadku inspekcji weterynaryjnej może być taka sytuacja, że PLW nakaże odstrzał sanitarny dzików w przypadku zagrożenia tym pomorem.

 

 

 

Następnym sprawozdawcą był pan Paweł Bydałek z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach:

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, czynne jest w poniedziałek, środę i piątek.

Działania:

 • Dystrybucja darmowych publikacji „Tygodnik Poradnik Rolniczy” i „Wiadomości Rolnicze”.
 • Organizacja i obsługa spotkania z europosłem Jarosławem Kalinowskim  na sali Starostwa Powiatowego w Obornikach. Temat przewodni to sytuacja na rynkach rolnych.
 • Organizacja szkolenia 19 października br. w Obornikach. Prelegenci przedstawili          szczegółowo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i odpowiadali na pytania rolników.
 • Organizacja i obsługa spotkania na temat sprzedaży gruntów rolnych w powiecie          obornickim ( nowe przepisy i wymogi ).
 • Organizacja wyjazdu do Poznania na Galę Wielkopolski Rolnik Roku.
 • Organizacja Forum Rolniczego 29 lutego br. w Obornikach. Omawiano: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120, możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, sytuację na rynkach rolnych ( trzoda chlewna i mleko).
 • Nabór i organizacja szkolenia z zakresu stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Objezierze.
 • Organizacja 20-lecia WIR w Żernikach dla rolników z północnej Wielkopolski.

Biuro pomaga w odszkodowaniach łowieckich, w sprawach trudnych i spornych organizujemy spotkanie z  prawnikiem który bezpłatnie udziela porad rolnikom. Delegaci uczestniczą w komisjach klęskowych na terenie powiatu, opiniują sprzedaż gruntów rolnych i zmianę ich przeznaczenia, wysokość podatku rolnego itp.

Już 19 października w starostwie powiatowym organizujemy szkolenie dla hodowców trzody chlewnej na temat zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF. Celem spotkania jest diagnoza wynikająca z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ocena działań zapobiegawczych oraz promocja bioasekuracji.

Pan przewodniczący w dalszej części poprosił o zabranie głosu pana Tomasza Kamińskiego z ARiMR z oddziałem w Rogoźnie:

Informacja o wykorzystaniu środków unijnych przez gospodarstwa rolne w powiecie obornickim w 2016 roku oraz sprawozdanie z działania w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

 1. Płatności obsługiwane przez Biuro Powiatowe w Obornikach z/s w Rogoźnie dostępne dla rolników w 2016 roku:
  1. OB 2015 (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodego rolnika, płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do chmielu, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych, płatności do tytoniu):
   • W naborze za rok 2015 złożono w Biurze Powiatowym ARiMR w Obornikach 1560 wniosków,
   • Do dnia 30.06.2016 r. wypłacono 33 819 915 zł.
  2. OB 2016 (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodego rolnika, płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin wysokobiałkowych, płatność do chmielu, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do buraków cukrowych, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych, płatności do tytoniu):
   • W naborze za rok 2016 złożono w Biurze Powiatowym ARiMR w Obornikach 1567 wniosków,
   • Z czego 97,8 % złożonych wniosków kwalifikuje się do wypłaty zaliczek 70% z wszystkich płatności, które będą wypłacone do 30 listopada 2016 roku,
   • Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych,
   • W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności:
    • Jednolita płatność obszarowa    462,05 zł/ha
    • Płatność za zazielenienie    310,10 zł/ha
    • Płatność dla młodego rolnika    231,97 zł/ha
    • Płatność dodatkowa    172,79 zł/ha
    • Płatność do bydła    256,20 zł/szt.
    • Płatność do krów    322,62 zł/szt.
    • Płatność do owiec    111,95 zł/szt.
    • Płatność do kóz    68,25 zł/szt.
    • Płatność do roślin wysokobiałkowych    430,49 zł/ha
    • Płatność do chmielu    2 317,00 zł/ha
    • Płatność do ziemniaków skrobiowych    1 287,75 zł/ha
    • Płatność do buraków cukrowych    1 952,25 zł/ha
    • Płatność do pomidorów    3 074,09 zł/ha
    • Płatność do owoców miękkich    904,78 zł/ha
    • Płatność do lnu    289,94 zł/ha
    • Płatność do konopi włóknistych    547,59 zł/ha
    • Płatność do tytoniu - Virginia    4,12 zł/kg
    • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń    2,89 zł/kg
   • ONW 2015 (Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami):
    • W naborze za rok 2015 złożono w Biurze Powiatowym ARiMR w Obornikach 988 wniosków,
    • Do dnia 30.06.2016 r. wypłacono 2 730 347 zł.
    • Stawki płatności:
    • ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
     • ONW typ nizinny II - 264 zł/ha
     • ONW typ górski - 450 zł/ha
     • ONW obszary specyficzne - 264 zł/ha
    • Przysługujący procent kwoty płatności:
     • Od 1ha do 25 ha - 100%
     • Od 25,01 do 50,00 ha - 50%
     • Od 50,01 do 75,00 ha - 25%
     • Powyżej 75 ha - płatność nie przysługuje
   • ONW 2016 (Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami):
    • Liczba złożonych wniosków w roku 2016 - 1004.
  3. Programy rolnośrodowiskowe 2015:
   • PRŚ PROW 2007-2013 - 116 wniosków, wypłacono 1 261 776,52 zł
   • RE - 1 wniosek,
   • PRSK (PROW 2014-2020) – 5 wniosków, wypłacono 64 662,84 zł,
   • W naborze 2016 złożono 71 wniosków PRŚ PROW 2007-2013, 3 wnioski RE i 8 wniosków PRSK PROW 2014-2020.
  4. Zalesienia
   • PROW 2004-2006 - 3 wnioskodawców - wypłacono całość 11 942,00 zł
   • PROW 2007-2013 - 5 wnioskodawców - wypłacono 22 164,20 zł
  5. Renty strukturalne- realizacja płatności dla rent z PROW 2004-2006 i 2007-2013
   • 2004-2006
    • 7 rencistów
    • Kwota - 13 695,42 zł/miesiąc marzec (wypłata w kwietniu)
   • 2007-2013
    • 25 rencistów
    • Kwota - 31 558,93/miesiąc
  6. Premie dla młodych rolników
   • Budżet działania - 717 997 734 €
   • Liczba beneficjentów - 28 715
   • Nabór 2015r: złożono 11 wniosków, a dla 7 przyznano pomoc 100 tys. zł/beneficjenta,
   • Nabór 2016r: złożono 15 wniosków, a dla 12 przyznano pomoc 100 tys. zł/beneficjenta,
 2. Inne działania, na które rolnicy mogli składać wnioski w 2016 roku
  1. Modernizacja gospodarstw rolnych:
   • Budżet działania - 2 401 064 486 €
   • 3 obszary wsparcia:
    • Rozwój produkcji prosiąt - max 900 tys. zł
    • Rozwój produkcji mleka krowiego - max 500 tys. zł
    • Rozwój bydła mięsnego - max 500 tys. zł
    • Operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub wartości dodanej produktu ( w tym koszty budowy, modernizacji budynków, koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia) - max 500 tys. zł
 3. Nowe nabory PROW 2014-2020:
  1. Płatność dla rolników przekazujących Male gospodarstwa - nabór 12.09-11.10.2016 r.
   • Budżet działania - 130 000 317 €
   • Kwalifikuje się do systemu małych gospodarstw ustanowionym zgodnie z tytułem rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwa innemu rolnikowi
   • Stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności do otrzymania której wnioskodawca kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw
   • Przysługuje za rok, za który następuje trwałe przekazanie gospodarstwa i za lata następne do 2020 roku, płatność jednorazowa
   • Złożono 1 wniosek
  2. Tworzenie grup i organizacji producentów -nabór 30.09-28.11.2016 r.
   • Budżet działania 402 987 547 €
   • Liczba grup - 1809
   • Dotyczy nowych grup powstałych po 01.01.2014 r.
   • Płatność - procentowy ryczałt od wartości przychodów grupy, pomoc na pierwsze 5 lat funkcjonowania:
    • 1 rok - 10%
    • 2 rok 8%
    • 3 rok - 6%
    • 4 rok - 5%
    • 5 rok - 4%
   • Maksymalnie 100 tys. € w każdym roku.
  3. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych - nabór 31.10-29.11.2016r.
   • Dotyczy podmiotów:
    • Osób fizycznych
    • Osób prawnych
    • spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:
    • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
    • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
    • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach. przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku
   • Kwota wsparcia 500 tys. zł
   • Maksymalne wsparcie 50% kosztów kwalifikowanych
 4. Działania PROW 2014-2020 - planowane nabory:
  1. Restrukturyzacja małych gospodarstw - planowany nabór I kw. 2017r.
   • Budżet działania - 882 980 666 €
   • Stawka pomocy 60 tys. zł, 2 raty (80 i 20%)
   • Zmiany w celu poprawy konkurencyjności i zwiększeniu rentowności
   • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa do 10 tys. €
   • Minimum 1ha lub dział specjalny
   • Obowiązek rozpoczęcia uproszczonej rachunkowości
  2. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - planowany nabór I kw. 2017r.
   • Budżet - 413 939 978 €
   • Liczba gospodarstw - 16 550
   • Premia 100 tys. zł, 2 raty za rozpoczęcie działalności pozarolniczej
   • Warunki:
    • Gospodarstwo o wielkości ekonomicznej nie większej niż 15 tys. €
    • Otrzymanie za rok poprzedni dopłaty do gruntów rolnych
    • Ubezpieczenie w KRUS lub beneficjent działania „Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa"
    • Miejscowość miejska lub miejsko-wiejska do 5 tys. Mieszkańców
   • Zakres działania:
    • Sprzedaż hurtowa, detaliczna produktów nierolnych
    • Rzemiosło, rękodzieło
    • Turystyka wiejska
    • Przetwórstwo produktów nierolnych
    • Świadczenie usług społecznych ogólnego interesu (opieka nad dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi)
    • Działalność informatyczna, komputerowa, elektroniczna, sprzedaż internetowa
    • Działalność architektoniczna, rachunkowość, usługi księgowe, usługi techniczne, usługi weterynaryjne
  3. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw - planowany nabór XI 2016r. s Budżet działania - 75 002 151 € s Planowana liczba uczestników - 56 500 s Wsparcie na szkolenia doradców s Wsparcie dla korzystających z usług doradczych
 5. V. Działania w zakresie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
  1. BP prowadzi obsługę zgłoszeń siedzib na dzień 10-10-2016r.:
   • utrzymujących bydło - 537 siedzib,
   • owce - 12 siedzib,
   • kozy - 19 siedziby,
   • świnie -1175 siedzib,
   • w tym jedna ubojnia, która ubija świnie,
   • Liczba zwierząt w powiecie na dzień 10-10-2016 wynosi bydło - 16 852 szt., owce 327 szt., kozy -306 szt., świnie - 108 479 szt.
  2. Cotygodniowo biuro obsługuje od 300-400 dokumentów dotyczących zwierząt. Dziennie pracownicy wprowadzają od 60-80 zgłoszeń.

 

 

Następnie glos zabrał pan Zbigniew Zając z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Obornikach:

Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Rogoźno w 2016 roku

 W 2016 roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie gorzej niż w roku ubiegłym.

Brak opadów oraz niska wilgotność gleby w początkowym okresie siewu rzepaku i zbóż były powodem opóźnionych siewów oraz nierównych wschodów ozimin Ponadto łagodny początek zimy spowodował, że rośliny nie zdążyły się zahartować i przygotować do silnych mrozów.

W efekcie w styczniu 2016, przy braku okrywy śnieżnej i spadku temperatury poniżej - 15° C oraz przy silnym wietrze wiele plantacji zbóż i rzepaku uległo uszkodzeniu.

Część z nich zaorano i obsiano uprawami jarymi, ale część pozostawiono - jednak uszkodzone rośliny, szczególnie na glebach lekkich rozwijały się gorzej i były bardziej podatne na choroby, co skutkowało znaczącym obniżeniem plonów.

Uszkodzenia roślin wystąpiły głównie na plantacjach rzepaku oraz jęczmienia ozimego oraz w odmianach pszenicy ozimej o słabej mrozoodporności.

Korzystne warunki agrometeorologiczne w marcu umożliwiły wykonywanie pierwszych wiosennych prac polowych.

W pierwszej połowie miesiąca przystąpiono do siewów zbóż, a w drugiej połowie buraków cukrowych oraz sadzenia ziemniaków wczesnych. Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

Jednak okresowy i duży niedobór opadów od połowy kwietnia prawie do żniw, w fazie największego zapotrzebowania rzepaku i zbóż na wodę spowodował, że osłabione po zimie uprawy, szczególnie na glebach lekkich zareagowały dużą obniżką plonów.

Plony zbóż i rzepaku w gminie Rogoźno w 2016 roku ze względu na warunki przezimowania i przebieg pogody oraz kulturę utrzymania gleby były mocno zróżnicowane - wg szacunku doradcy rolników Pana Macieja Tyrakowskiego średnie plony przedstawiają się następująco : w dt/lha

 • pszenica ozima - 48   
 • jęczmień jary - 42
 • pszenica jara - 40       
 • owies - 35
 • pszenżyto ozime - 44
 • mieszanki zbożowe - 36
 • żyto ozime - 37         
 • rzepak ozimy - 25
 • jęczmień ozimy - 41

W największym stopniu skutki złego przezimowania i suszy uwidoczniły się w rzepaku i jęczmieniu ozimym - plon rzepaku wyniósł 24 dt z 1 ha i był niższy o 35 - 40 % w stosunku do roku 2015 plon jęczmienia ozimego wyniósł 41 dt z ł ha i był niższy o            15 - 20 % w stosunku do roku 2015

Warunki pogodowe w bieżącym roku były korzystne dla uprawy kukurydzy i okopowych plony kukurydzy na ziarno szacuje się powyżej 100 dt z 1 ha o wilgotności 25 - 30%. Cena kukurydzy wilgotnej wynosi 30 - 33 zł netto za ldt i jest uzależniona od zawartości wody i kontraktów wcześniej podpisanych

Cena kukurydzy suchej waha się w przedziale 52 - 54 zł/ldt

plon zielonej masy kukurydzy na kiszonkę szacuje się powyżej 700 dt z 1 ha - dodatkowo kiszonka dzięki dobrze wykształconym kolbom ziarna będzie miała wysoką wartość pokarmową.

Buraki cukrowe - wg Inspektora Cukrowni na terenie powiatu obornickiego plony są rekordowo wysokie - wstępnie średnie plony szacowano na 680 - 700 dt/lha, ale po opadach na początku października szacuje się, że przekroczą 700 dt z 1 ha - zawartość cukru w korzeniach średnio wynosi 17 - 18 %.

Ceny zbóż są niższe w stosunku do roku ubiegłego - w I dekadzie października 2016 roku ceny netto głównych zbóż za 1 dt przedstawiały się następująco: pszenica konsumpcyjna 60 - 62 zł , pszenica paszowa 56 - 58 zł jęczmień 52 — 54 zł ; pszenżyto 52 - 54 zł ; Żyto - 46-48 zł

W stosunku do okresu zbiorów wzrosła cena ziarna rzepaku - aktualnie za 1 dt rzepaku można uzyskać 164 - 168 zł netto, ale część rolników mających takie możliwości nie sprzedaje rzepaku i czeka na przewidywane wyższe ceny ziarna.

Plony ziemniaków mimo okresowo małych opadów są wyższe niż w ubiegłym roku - ziemniaki jadalne plonowały w przedziale 280 - 320 dt z 1 ha, a niedobory opadów miały większy wpływ na plony ziemniaków skrobiowych zbieranych później niż jadalne - na plantacjach, z których ziemniaki zostały zebrane do 10 października plony wynoszą powyżej 350 dt z 1 ha - także zawartość skrobi jest wysoka i wynosi powyżej 20 %

Produkcja zwierzęca

W produkcji mleka spadek cen był dotkliwy już w 2015 roku, w bieżącym roku trwał dalej - w najgorszym okresie w maju i czerwcu ceny mleka spadły do 0,97 zł za 1 litr. Mimo lekkiego wzrostu od lipca cena mleka jest nadal niska i w I dekadzie października wynosiła średnio 1,07 zł za 1 litr.

Niska cena mleka i problemy finansowe gospodarstw mlecznych, skłoniły Komisję Europejską do wydania rozporządzenia umożliwiającego przyznanie pomocy producentom za ograniczenie produkcji mleka - pomoc będzie wypłacana tym producentom, którzy w jednym z wyznaczonych przez Komisję Europejską 3- miesięcznych okresów zredukują dostawy mleka w stosunku do analogicznego 3- miesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego -

okres redukcji dostaw mleka, to miesiące październik - grudzień 2016 r., II okres: listopad 2016 r. - styczeń 2017 r., III okres: grudzień 2016 r. - luty 2017 r. i IVokres: styczeń - marzec 2017

Do pomocy kwalifikuje się nie więcej niż 50% redukowanej produkcji w odniesieniu do okresu referencyjnego i nie mniej niż 1500 kg.

Termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik-grudzień 2016 r.) upłynął 20 września 2016 r. o godz. 12.00 Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka.

Z informacji uzyskanych wśród rolników i od podmiotów prowadzących skup mleka wynika, że zainteresowanie tego typu wsparciem jest bardzo małe - aktualnie cena mleka wolno, ale rośnie, bo zakłady przetwórcze są zainteresowane zwiększeniem ilości skupowanego mleka.

Mimo, że Unia Europejska przygotowała pakiet pomocy dla producentów mleka, to umorzenia kar za przekroczenie limitów produkcji przez Polskę w ostatnim roku kwotowym nie będzie.

Komisarz do spraw rolnictwa zwrócił uwagę na to, że dostawy mleka w Polsce zwiększyły się w bieżącym roku o 6,7%, pomimo dobrze znanej sytuacji nadmiernej podaży. W tej sytuacji zniesienie lub zmniejszenie sumy kar do zapłacenia przez polskich rolników nie jest możliwe.

Dla rolników powiatu obornickiego zasadnicze znaczenie ma cena żywca wieprzowego - po wielu załamaniach cen wieprzowiny duża liczba gospodarstw ograniczyła produkcję lub całkowicie zlikwidowała produkcję trzody chlewnej.

Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest niestabilna - na szczęście w ciągu 10 miesięcy br w okresie od stycznia do października 2016 roku z wyjątkiem kwietnia ceny żywca wieprzowego powoli, ale systematycznie rosły - od najniższej 3,40 zł za 1 kg w styczniu, do 5 zł netto za lkg na przełomie września i października Sytuacja na rynku mięsa wołowego jest bardziej stabilna niż w przypadku wieprzowiny

w okresie 10 miesięcy z wyjątkiem okresu od maja do sierpnia cena skupu buhajków kl. A wynosiła ok. 7,00 zl za 1 kg. Jednak mimo zniesienia zakazu uboju rytualnego, to cena nadal jest niższa od ceny jaką producenci młodego żywca wołowego uzyskiwali przed wprowadzeniem zakazu uboju rytualnego

Rolnicy z zainteresowaniem obserwowali we wrześniu wahania kursu euro do złotego, bo od niego zależą stawki dopłat jakie uzyskają w bieżącym roku w ramach dopłat bezpośrednich.

Kurs euro do złotego przyjęty w na koniec września br do wyliczenia stawek dopłat bezpośrednich wynosi 4,3192 zł i jest o 7,44 groszy wyższy niż w roku ubiegłym - planowane stawki dopłat w 2016 roku wyniosą:

 

Stawki płatności bezpośrednich za 2015/2016 r.

Rodzaje płatności bezpośrednich
Stawki płatności na rok 2016 (zł/ha lub zl/szt.)*
Jednolita płatność obszarowa
462,05
Płatność za zazielenienie
310,10
Płatność dodatkowa
172,79
Płatność dla młodego rolnika
231,97
Płatność do bydła
256,20
Płatność do krów
322,62
Płatność do owiec
111,95
Płatność do kóz
68,25
Płatność do roślin wysokobiałkowych
430,49
Płatność do chmielu
2317,00
Płatność do ziemniaków skrobiowych
1287,75
Płatność do buraków cukrowych
1952,25
Płatność do pomidorów
3074,09
Płatność do owoców miękkich
904,78
Płatność do lnu
289,94
Płatność do konopi włóknistych
547,59
Płatność do tytoniu - grupa i Virginia
4,12
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń
2,89

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i pieniądze płynące do polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej sprawia, że mimo trudnej sytuacji w rolnictwie oraz braku opłacalności wielu kierunków produkcji rolniczej, część rolników planuje inwestycje, które pozwolą na modernizację technologii produkcji i ułatwią prace w gospodarstwie.

Jednak sytuacja dochodowa większości gospodarstw rolnych nie pozwala na sfinansowanie inwestycji rozwojowych z własnych środków.

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych od 2015 roku oprócz środków własnych, mogą być kredyty preferencyjne udzielane na warunkach i zasadach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 27.01.2015 roku.

W 2016 roku rolnicy mogą korzystać z następujących linii kredytowych:

1. Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych - do kwoty 80% wartości nakładów inwestycyjnych i nie więcej niż 5 min zł,

Kredyt może zostać udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze oraz gdy inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej - na 15 lat ; 2 lata karencji w spłacie kapitału ; oprocentowanie nie mniejsze niż 3 %

2. linia RR - kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat, w tym 2 lata karencji na spłatę kapitału - oprocentowanie nie mniejsze niż 3%

Kredyt może być przeznaczony na:

 • zakup i modernizację budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz finansowanie innych inwestycji - w tym mających na celu modernizację produkcji rolnej i rybackiej, poprawę w zakresie warunków utrzymania zwierząt i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym - do 80% wartości nakładów inwestycyjnych i nie więcej niż 5 min zł,
 • w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym - do 70% wartości nakładów inwestycyjnych i nie więcej niż 8 mln zł,

3. Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

4. Kredyty klęskowe - Linia inwestycyjna KOI Linia obrotowa K02

Kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli: szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji - w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich.

 • Linia inwestycyjna KO - umożliwia sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - oprocentowanie kredytu nie mniej niż 3%
 • Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 • oprocentowanie 1,5% dla rolników posiadających ubezpieczenie co najmniej 50 % upraw lub zwierząt - w pozostałych przypadkach oprocentowanie wynosi nie mniej niż 3%

Zainteresowanie rolników kredytami preferencyjnymi jest aktualnie mniejsze niż w latach ubiegłych, co jest nie tylko efektem wyższego ich oprocentowania, ale także zdaniem wielu rolników małej opłacalności produkcji i niestabilności na rynkach produktów rolnych, co może utrudnić spłatę kredytu.

Z nowych linii kredytowych uruchomionych w 2015 roku w największym stopniu korzystają rolnicy kupujący ziemię rolniczą na powiększenie gospodarstw rolnych.

Ceny ziemi rolniczej systematycznie rosną - w Wielkopolsce średnie ceny gruntów rolnych należą do najwyższych w kraju - szczególnie duży wzrost cen miał miejsce w ostatnim roku - w efekcie ceny ziemi wg GUS obowiązujące przy udzielaniu kredytów od 19 września 2016 roku w wynoszą za 1 ha :

2015 rok / 2016 rok

 • grunty dobre klasy I, II i Ilia - 64723 zł / 71427 zł
 • grunty średnie klasy Illb, IV - 52089 zł / 55163 zł
 • grunty słabe klasy V , VI - 35327 zł / 37802 zł

W bieżącym roku Sejm RP uchwalił Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która od 1 maja 2016 roku określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

 • poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
 • przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
 • zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Ustawa:

 • wstrzymuje sprzedaż ziemi państwowej i czyni podstawowym sposobem jej zagospodarowania dzierżawę
 • reguluje zasady obrotu nieruchomościami, w tym sprzedaży, dzierżawy, darowizny i dziedziczenia

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny - /chyba że ustawa stanowi inaczej/, który:

 • posiada kwalifikacje rolnicze i daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej
 • w przypadku osoby fizycznej jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa osobiście przez co najmniej 10 lat oraz nie może go zbyć i sprzedać w tym okresie zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość

Powyższe zasady nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w drodze dziedziczenia i darowizny osobom bliskim zbywcy oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego, skarb państwa, kościoły i związki wyznaniowe

Ważnym źródłem finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych i modernizacji obszarów wiejskich są od 2004 roku fundusze UE płynące do Polski w ramach I i II filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Duże zaangażowanie doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w informowanie rolników i mieszkańców wsi o możliwościach i warunkach pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zainteresowanie wielkopolskich rolników funduszami modernizacyjnymi UE sprawiło, że Wielkopolska należy do województw przodujących w wykorzystaniu pomocy Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa.

Wspólna Polityka Rolna od samego początku funkcjonowania ulega nieustannym modyfikacjom, ale mimo tego w latach 2014 - 2020 nadal funkcjonuje tak jak poprzednich okresach w oparciu o dwa podstawowe filary.

- Filar I w ramach, którego finansowane jest wsparcie rolnictwa poprzez dopłaty bezpośrednie.

W stosunku do lat ubiegłych od 2015 roku ich zakres, zasady, warunki zostały w dużym stopniu zmienione, co wywołało wiele kontrowersji i problemów oraz trudności w prawidłowym wypełnieniu wniosków w większości państw unijnych - w efekcie w latach 2015 i 2016 Komisarz UE ds. rolnictwa zmuszony był do wydłużenia okresu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie o 1 miesiąc do 15 czerwca.

Zmiany w zasadach funkcjonowania WPR na lata 2014 - 20 mają na celu ograniczenie nakładów na rolnictwo, a jednocześnie stawiają rolnikom coraz wyższe wymogi w zakresie standardów higieny produkcji, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

Obok konieczności spełnienia wdrażanych w okresie 2009 - 2013 wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), od 1 stycznia 2014 w celu zmniejszenia negatywnego wpływu środków ochrony roślin na środowisko i zdrowie konsumentów żywności rolnicy mają obowiązek przestrzegania wymogów Integrowanej Ochrony Roślin.

Od 2015 roku nowym elementem systemu dopłat bezpośrednich obowiązującym w całej Unii Europejskiej jest uzależnienie wypłaty ok. 30% kwoty dopłat bezpośrednich od przestrzegania zasad tzw. zazielenienia, których przestrzeganie ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i ocieplanie klimatu. Zazielenienie jest realizowane w gospodarstwach przez: ai obowiązek dywersyfikacji upraw b/ zachowanie areału trwałych użytków zielonych

c/ obowiązek utrzymania co najmniej 5% użytków rolnych jako obszary ekologiczne - w latach następnych procentowy udział obszarów proekologicznych w gospodarstwach ma być zwiększany.

W przypadku nieprzestrzeganie wymogów zazielenienia na rolników mają być nakładane kary administracyjne polegające na zmniejszaniu kwoty dopłat bezpośrednich.

W 2015 i 2016 roku rolnicy, którzy nie realizują wymogów zazielenienia nie będą karani, ale dopłaty będą umniejszone kwoty płatności należnych za spełnienie tych wymogów.

W ramach I filara jest również finansowana Wspólna Organizacja Rynków Rolnych.

- Filar II ma wspierać modernizację rolnictwa i poprawę konkurencyjności sektora rolnego z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Środki w ramach II filaru są współfinansowane z budżetu UE i przez państwa członkowskie.

Pomoc na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014 - 20 jest przyznawana beneficjentom na nowych zasadach mimo, że wiele działań tego okresu jest w dużym zakresie kontynuacją dotychczasowych programów.

Zasady i warunki na jakich beneficjenci mogą korzystać ze środków pomocowych II filara Wspólnej Polityki Rolnej są i będą ogłaszane sukcesywnie jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie uruchamiać nabory na poszczególne działania PROW 2014-2020.

 W 2016 roku uruchomione zostały taicie działania PROW 2014 - 2020 jak :

 • Program rolno-środowiskowo-klimatyczny
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności ONW
 • Zalesianie
 • Premie dla młodych rolników
 • Modernizacja gospodarstw
 • Tworzenie Grup producentów i organizacji producentów
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Dobre wykorzystanie funduszy PROW w latach 2014 - 20120 wymusza również zwiększenie zakresu zadań dla instytucji wspierających realizację celów Wspólnej Polityki Rolnej w państwach członkowskich - w tym procesie ważną rolę w realizacji celów WPR mają jednostki doradztwa rolniczego.

W ramach PROW 2014 -20 w działaniu TRANSFER WIEDZY i INNOWACJI Od 2017 roku będzie realizowane działanie :

 • „Transfer wiedzy i informacji” w ramach którego pomocą zostaną objęte poddziałania: „Świadczenie kompleksowej porady dla rolników i właścicieli lasu” oraz
 • „Wsparcie na szkolenia doradców”.

Finansowane będą:

 • szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów
 • demonstracje służące upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno - spożywczego
 • świadczenie kompleksowej porady dla rolników i właścicieli lasu
 • szkolenia doradców obejmujące obszary wiedzy, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników lub grupy rolników

Biorąc pod uwagę potrzeby doradcze rolników, specyfikę rolnictwa w powiecie obornickim oraz zadania uwzględniające cele Wspólnej Polityki Rolnej i polityki państwa polskiego wobec rolnictwa i obszarów wiejskich działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w tym Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2015 i 2016 roku obejmuje następujące zadania:

 1. Poprawa efektywności produkcji roślinnej w aspekcie obniżenia kosztów i podniesienia jakości
 2. Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych, w tym upowszechnianie zasad Integrowanej Ochrony Roślin
 3. Wykorzystanie Gospodarstw Demonstracyjnych w transferze innowacji z nauki do praktyki rolniczej
 4. Ochrona środowiska w rolnictwie
 5. Program Rolnośrodowiskowy, w tym Rolnictwo ekologiczne
 6. Podnoszenie wiedzy ekonomicznej w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym
 7. Upowszechnianie rachunkowości rolnej w konwencji zarządczej opartej na metodologii zastosowanej przez system Polski FADN
 8. Wskazywanie możliwych źródeł finansowania oraz pomoc rolnikom w pozyskiwaniu środków krajowych i funduszy Unii Europejskiej na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rolnych oraz na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich
 9. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym agroturystyki na obszarach wiejskich Wielkopolski
 10. Wspieranie rozwoju i właściwego funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym racjonalnego żywienia i profilaktyki zdrowotnej rodziny
 11. Udzielanie porad i bieżące przekazywanie informacji rynkowych
 12. Współpraca z samorządami lokalnymi i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa

 

Następnie głos zabrała pani Agnieszka Żmudzka z  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

W ramach nadzoru nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym, w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku poz. 39) w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (gen odporności na omacnicę prosowiankę) na terenie powiatu obornickiego przeprowadzono 35 kontroli stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy (6 kontroli na terenie gminy Rogoźno. Kontrolowano dokumenty zakupu materiału siewnego kukurydzy (czy zakupione odmiany nie są odmianami zawierającymi gen MON 810 wymienionymi w Rozporządzeniu w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810).

W 2016 roku na terenie gminy Rogoźno przeprowadzono ocenę połową 12 plantacji na powierzchni 66 ha. Kwalifikowano zboża (pszenicę ozimą, pszenżyto ozime, owies), a także trawy (życicę trwałą i życicę mieszańcową), łubiny (łubin biały, łubin żółty), wykę, gorczycę i groch siewny.

W ramach nadzoru nad zdrowiem roślin przeprowadzono 257 kontroli zdrowotności roślin, produktów rolniczych, podłoża i wody w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, szkółkarskich, a także w oczyszczalniach ścieków.

Na terenie gminy Rogoźno mamy w tej chwili 3 gospodarstwa, na które nałożona jest kwarantanna z powodu wystąpienia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus). Gospodarstwa te w okresie trwania pięcioletniej kwarantanny są co roku kontrolowane pod kątem występowania samosiewów ziemniaka na porażonych polach, zdrowotności uprawianych ziemniaków, a także dezynfekcji sprzętu, którym pracował na porażonym polu.

Od początku 2016 roku podmiotom działającym na terenie gminy Rogoźno wydano 17 świadectw fitosanitarnych potwierdzających zdrowotność roślin i produktów rolniczych eksportowanych do krajów trzecich. Rośliny i produkty roślinne eksportowane były do Australii, Turkmenistanu, Norwegii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Japonii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela. Dla roślin sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej wystawiono 4597 paszportów roślin.

W ramach prowadzonego przez PIORiN rejestru przedsiębiorców obejmującego producentów roślin szczególnie narażonych na choroby i szkodniki (ziemniaki, ozdobny i sadowniczy materiał szkółkarski) przeprowadzono 25 kontroli przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie gminy Rogoźno.

Od 2014 roku obowiązuje Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. z 2013 poz. 455). Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, (tj. właściwa agrotechnika, uprawa odmian odpornych, stosowanie zrównoważonego nawożenia, stosowanie właściwego płodozmianu) w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie roślin są metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, progi ekonomicznej szkodliwości patogenów (progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania) oraz systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin - systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

Wspomniane wyżej metodyki są dostępne na stronie http://www.minrol.gov.pl/Informacie- branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Metodyki- integrowanej -ochrony-roslin.

Na tej samej stronie internetowej dostępna jest też wyszukiwarka środków ochrony roślin

http://www.minrol.gov.pl/Informacie-branzowe/Produkcia-roslinna/Ochrona-roslin/Wyszukiwarka-i-etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin jest jednostką kontrolną, która prowadzi weryfikację zasad przestrzegania integrowanej ochrony roślin przez rolników. Od stycznia 2016 roku na terenie gminy Rogoźno przeprowadzono 16 kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin w tym kontroli integrowanej ochrony roślin. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

 

Kolejnym sprawozdawcą była pani kierownik KRUS – Mirosława Sass – Nowak:

Organizacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jej zadania wynikają z ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników /t.j.Dz.U.  z 2016r   poz.277  /

Do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należą:

 • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie,
 • przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno - rentowych oraz wypadkowych , chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń poza ubezpieczeniowych, wypłacanych w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników,
 • realizacja własnego dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym do ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą.

            Orzeczenie wydają w pierwszej instancji  lekarze rzeczoznawcy w drugiej instancji -  

            komisje lekarskie Kasy,

 • działalność prewencyjna, mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, polegająca w szczególności na:

            - upowszechnianiu wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród 

              dorosłych i dzieci,

           - analizowaniu przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i 

             chorób zawodowych,

           - prowadzeniu szkoleń na temat znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w 

             gospodarstwie rolnym,

           -  podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych 

              środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,

 • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub wykazujących okresową niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym. Rehabilitację leczniczą prowadzą centra i ośrodki KRUS oraz sanatoria współpracujące z Kasą. W okresie wakacyjnym Kasa prowadzi także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych,
 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn.  zm.)

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  kieruje Prezes, który jest centralnym organem administracji państwowej,   podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy pomocy dwóch zastępców.

 W ramach Kasy wyodrębnia się:

 • centralę,
 • oddziały regionalne,
 • placówki terenowe,
 • inne jednostki organizacyjne /centra rehabilitacji rolników, ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny, ośrodek szkoleniowo-rehabilitacyjny, punkty informacyjne/

Placówka Terenowa KRUS w Wągrowcu mieści się w strukturze organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jest  zarządzana przez  Kierownik  Placówki bezpośrednio podległego Dyrektorowi Oddziału Regionalnego w Poznaniu.

Obsługuje ona 10 gmin /Miasto Wągrowiec, Gminę Wągrowiec, Gminę Gołańcz, Gminę Margonin, Gminę Szamocin, Gminę Budzyń, minę .Damasławek , Gminę Wapno , Gminę Rogoźno Gminę Mieścisko i Gminę Skoki / łącznie 4863 ubezpieczonych, w tym: 3509 płatników.

W schemacie organizacyjnym Placówka Terenowa w Wągrowcu   podlega  Oddziałowi Regionalnemu w Poznaniu.

 W zakresie ubezpieczeń Placówka Terenowa KRUS w Wągrowcu realizuje m.in. następujące zadania:

 • ustala i wydaje decyzje z zakresu podlegania ubezpieczeniu,
 • wymierza, pobiera i rozlicza składki ubezpieczeniowe,
 • prowadzi ewidencję okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,
 • dochodzi należności z tytułu nieopłaconych składek w trybie przymusowym,
 • rozpatruje wnioski w sprawie zastosowania ulg w spłacie należności,
 • prowadzi postępowanie powypadkowe i działalność prewencyjną,
 • przyjmuje wnioski o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, ustala prawo i wydaje decyzję w sprawie przyznania zasiłków chorobowych i zasiłków macierzyńskich,
 • udziela informacji zainteresowanym w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników,
 • wykonuje zadania zlecone w zakresie ewidencji i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne NFZ
 • organizuje szkolenia dla rolników, pogadanki i konkursy dla dzieci i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Powyższe realizuje 11 osobowa załoga tutejszej placówki.

Analizując dane dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników i wypłacanych im świadczeń możemy wywnioskować, że:

 • średnia gospodarstwa naszego regionu nadal waha się w przedziale 10-20 ha (28%) jednak     występuje znaczna ilość gospodarstw małych do 5 ha (25%) ogółu w III kwartale 2016 r z zauważalną tendencją spadkową ( 29,7% w 2015r.)  i wzrastająca liczba   gospodarstw dużych i  bardzo dużych od 50 - 1000ha (5%) ogółu w III kwartale 2016r. w stosunku do 4,2% w 2015 r.
 •  zmniejsza się liczba osób ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących tereny wiejskie 

              zarówno rolników jak i domowników i tak w:

              - 2014r.  - 5070 osób

               - 2015r.  - 4908 osób w tym w gminie Rogoźno 429

               - III kwartał 2016 r. -  4796.osób w tym w gminie Rogoźno 423

Konkludując spada liczba osób ubezpieczonych w KRUS zarówno na terenie działania Placówki Terenowej w Wągrowcu jak i na terenie gminy Rogoźno.

 • wzrosła natomiast liczba wypłacanych świadczeń z funduszu składkowego i tak wypłacono świadczenia na łączną kwotę, w :

            -  2014r.                         1.827.420,00 zł

            - 2015r.                          1.856.440,00 zł

            - I-III kwartał 2016r.      1.269.380,00 zł

 • wzrosła liczba wypadków w gospodarstwie  rolnych, mimo szeroko prowadzonej akcji prewencji i szkoleń z zakresu BHP w tym organizowanych i przeprowadzanych konkursów, pogadanek i kolportowania materiałów z zakresu ochrony przed wypadkami w pracach rolniczych w przypadku gminy Rogoźno liczba ta uległa zmniejszeniu  i tak w:

            - 2014 r.                  107, w tym w gminie Rogoźno 8

            - 2015 r.                  110, w tym w gminie Rogoźno 7

            - natomiast w I-III kwartale 2016 r. 82 w tym w gminie Rogoźno 3

 • wzrosła liczba w przedziale rok do roku osób ubiegających się o świadczenie emerytalno - rentowe i tak w:

            - 2014 r.                                                446

            - 2015r                                                  518 

            - I-III kwartale 2016 r.                          294

 • wzrosła  liczba  osób ubiegających się o zasiłek macierzyński:

             -  2014r                                                 114

             - 2015 r.                                                125

             - I-III kwartał 2016 r.                              89

 • zmniejszyła się   liczba wniosków o zasiłek pogrzebowy:

            - w 2014 r.                                              202

            - w 2015 r.                                              192

            - w I-III kwartale 2016 r.                        146   

 Wpływy składek na ubezpieczenie społeczne rolników  pozostają na porównywalnym poziomie w latach 2014 i 2015 z lekką tendencją wzrostową w trzech pierwszych kwartałach 2016r. i tak, na wymagane 100%   PT KRUS  w Wągrowcu uzyskała :

2014r -                                                           99,28%

2015r -                                                           99,60%

I-III kwartał 2016r.                                      101,71%

Analizując istniejącą sytuację ewidencji ubezpieczonych, wypłacanych świadczeń i wpływu składek za 2015r  i I-III kwartał 2016 r. można zaobserwować, że sytuacja demograficzna i materialna wsi nadal ulega nieznacznym   zmianom.  Zmniejsza się liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników natomiast  zwiększa się liczba rolników i domowników prowadzących działalność gospodarczą na terenie wsi. Nadal zaobserwować można zmiany w powierzchniach gospodarstw rolnych. Powstają gospodarstwa o dużym obszarze pow.20ha  z rozwiniętą produkcją jednokierunkową .Widoczne są różnice ekonomiczne rodzin wiejskich. Małe gospodarstwa wielo towarowe z rodzinami wielodzietnymi mają trudności w utrzymaniu minimum socjalnego. Natomiast duże gospodarstwa przejmują grunty od rolników przechodzących na emerytury i rozwijają produkcję jednokierunkową z możliwością przerobu płodów rolnych (mieszalnie pasz, suszarnie itp.), Część rolników  nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  lub uiszcza je  nieregularnie w okresach uzyskiwania środków finansowych ze sprzedaży płodów rolnych , zwierząt gospodarskich jak również z otrzymanych  dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Na powyższe wpływ mają oprócz wahań cen rynkowych produktów rolnych, niska zyskowność szczególnie odczuwalna przy małym areale gruntów rolnych w gospodarstwie, w większości średnia lub niska bonitacja ziemi jak również nierówne traktowanie wierzycieli poprzez uiszczanie w pierwszej kolejności innych zobowiązań w tym w szczególności zaciągniętych kredytów bankowych przed zobowiązaniami KRUS .  Istnieją grupy rolników, które od wielu lat nie uiszczają składek, stanowią je rolnicy prowadzący gospodarstwa o małej powierzchni areału lub użytkujący grunty  na podstawie umowy dzierżawy. Spłatę zadłużeń realizują z przyznawanych im świadczeń emerytalno-rentowych lub potrąceń z zasiłków.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego corocznie organizuje szereg konkursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. W tym roku w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  i Państwową Inspekcję Pracy, z honorowym patronatem nad konkursem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwycięskim gospodarstwem na szczeblu regionalnym i wojewódzkim zostało gospodarstwo rolne Państwa Doroty, Marka i Bartłomieja Banasiaków z Gościejewa.

Poza tym Centralna Komisja Konkursowa przyznała Statuetkę Zielonego Sztandaru Joannie i Bartłomiejowi Banasiakom - jako najmłodszym laureatom etapu centralnego konkursu.

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło w dniu 23 września podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Agro Show w Bednarach.

 

A ostatnim mówcą był pan Andrzej Tomkowiak z

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)      wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9,

położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów „za”),

b)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego wraz z przyjęciem rozstrzygnięcia przez RM w Rogoźnie w stosunku do nieuwzględnionych przez pana burmistrza uwag wniesionych do projektu planu; pierwsza - dostosowanie możliwości realizacji dachów płaskich – uwaga pozytywnie rozstrzygnięta – „za” przyjęciem tej poprawki zagłosowało 9 radnych, natomiast „wstrzymało się” 5 radnych, natomiast uwagi nierozstrzygnięte to dopuszczenie powierzchni terenów biologicznie czynnego na poziomie min 20 procent powierzchni działek; „za” nieuwzględnieniem poprawki głosowało 8 radnych, 6 „wstrzymało się” od glosowania, dopuszczenie min jednego miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny – „za” odrzuceniem tego wniosku głosowało 8 radnych, „wstrzymało się” od głosowania 6 radnych, w tym momencie pan radny Nadolny zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy. Wniosek został przyjęty i pan przewodniczący ogłosił przerwę.   Trzecia z uwag - zmiana stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty wartości nieruchomości na poziomie 10% - „za” odrzuceniem tej poprawki głosowało 8 radnych, wstrzymał się 6 radnych. Pan przewodniczący zapytał, czy są uwagi do całości projektu uchwały?

Pan radny Chudzicki zwrócił uwagę, że dyskusja powinna odbyć się przed głosowaniem powyższych poprawek do projektu uchwały i radny podkreślił, że jest to duży błąd. Pan kierownik Piątkowski powiedział, że wszelkie zagadnienia z tym planem były omawiane na komisjach i to był wtedy czas na rozpatrywanie. Pan radny Kutka dodał, że radny Chudzicki mógł zgłosić swoje wątpliwości po przeczytaniu czterech poprawek przez pana kierownika Piątkowskiego zanim pan przewodniczący przystąpił do głosowania każdej z osobna. Na co pan Chudzicki odpowiedział, że to pan przewodniczący udziela głosu radnym w sprawie uwag. Pan radny Zbigniew Chudzicki powiedział, iż ta uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego jest jedną z najważniejszych uchwał jakie podejmuje rada i radny zaznaczył, że na komisjach było dużo pytań m.in. dlaczego na tym planie jest nieforemny puzzel – czyli wyrwany fragment który nie pasuje do niczego, a włączając się radny Kuszak dodał, że na komisji nie otrzymał w tej sprawie wyjaśnienia od pana kierownika i poprosił o wytłumaczenie na sesji. Radny Chudzicki kontynuując zapytał, czy wśród radnych są właściciele działek, które są objęte tym podziałem i czy została oszacowana wartość dróg wewnętrznych? Pan kierownik odniósł się do kształtu obszaru wyznaczonego do uchwalenia tego planu i powiedział, że ten kształt został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej rok temu i wtedy było zasadne zastanawianie się nad kształtem, natomiast w tej chwili jest to tak dalekie, że dyskusja jest bezprzedmiotowa. Jednak pan kierownik dodał, że ten obszar jest bardzo duży, powstanie tam bardzo dużo działek, bo ok 350 łącznie, w tym gminnych 220, natomiast samo okrojenie planu w swojej pierwotnej wersji i obszar oddziaływania sięgał aż pod las na Wójtostwie. Zostały napotkane trudności w momencie uzgodnienia z WZDW przebieg obwodnicy, z racji tego że  w studium sam przebieg jest wrysowany wyłącznie jako koncepcja, która może ulec dość istotnym zmianom już w samej fazie realizacji w związku z powyższym ta rezerwa terenu jest dość duża, mimo to WZDW nie było przekonane czy jest dostatecznie duża aby zmieścić ten teren w sytuacji gdyby wynikały przesunięcia biegu drogi ze względu na uwarunkowania techniczne. Dlatego WZDW zaproponowało może zostać ten plan uzgodniony ale w sytuacji gdy zostanie zmniejszony obszar w taki sposób aby się istnie cofnąć od śladu obwodnicy wskazywanego w studium. Tak też zostało uczynione, natomiast w trakcie uzgodnień które się odbywały nie tylko z WZDW, ale również z komisjami urbanistycznymi padła sugestia aby ten teren zostało nieco zmniejszony. Pan radny odpowiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania. Pan Piątkowski odniósł się, do tej kwestii pytając, jakiej odpowiedzi się pan radny spodziewał, na co pan Chudzicki odpowiedział, że nie takiej że jest to sytuacja bezzasadna i bezprzedmiotowa. Pan kierownik podkreślił, że dla kształtu tej uchwały jest to bezprzedmiotowe. Pan radny Kuszak dodał, że ma prawo pytać, ponieważ rok temu kiedy uchwała była uchwalana to on nie był radnym, a przynajmniej zapytać o kształt – który jest dziwny i wyrwany z części miasta. Radny Kuszak podsumował, że nadal nie ma odpowiedzi wyjaśniającej skąd ten obszar ma taki kształt. Pan kierownik Roman Piątkowski – dodał, że już odpowiedział. Pan radny Zbigniew Chudzicki powtórzył pytania, o właścicielach tych działek i kosztów dróg wewnętrznych? Pan kierownik odpowiedział, że nie jest pewnym czy co do spraw własnościowych może się wypowiadać, ponieważ jest prowadzona analiza pod kątem własności – natomiast nie wie jak to wygląda prawnie? Pan mecenas Piotr Płoszczyca, powiedział że nie ma przeciwskazań do podawania konkretnych nr działek, natomiast jeśli radnemu chodzi o interes prawny to wynika z art. 25a o samorządzie gminnym to musiałby zerknąć do orzecznictwa sądowego i radny, którego interes dotyczy musi sam zdecydować czy się wyłącza z głosowania, czy nie. Pan radny Chudzicki zapytał, czy ktoś z radnych jest właścicielem działek w tym uchwalanym planie? Pan radny Wojciechowski poinformował radę, że jest właścicielem niektórych nieruchomości, w małej ilości. Dodał, że nigdy nie był inicjatorem stworzenia tego planu, ponieważ nie jest zainteresowany zbyciem tych działek. W ocenie radnego Wojciechowskiego, jest to plan korzystny dla gminy, a niekorzystny dla prywatnych właścicieli, gdyż zawiera drogi wewnętrzne, które gmina nie musi przejąć, a w przypadku gdy sa to drogi publiczne właściciele nabywają prawo do zwrotu odszkodowań za wymienione drogi, jest niekorzystny ponieważ wprowadza max stawkę procentową jednorazowej opłaty. Jednak w przyszłości  mogą wystąpić komplikacje w sprawie wykupu tych dróg, dodał radny. Pan kierownik Piątkowski dodał, że drogi wewnętrzne nie podlegają przejęciu z mocy prawa, bo tak wynika z aktualnie obowiązujących przepisów. Przejęciu na rzecz gminy podlegają automatycznie drogi, które są w palnie przewidziane drogi publiczne. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby te drogi w tym planie gmina przejęła nieodpłatnie, lub za symboliczną odpłatnością. Pan radny Kinach dodał, iż jego grunty tez w tym planie występują i zostały w tym puzzlu wycięte. A te grunty, które były własnością radnego są już sprzedane 5 lat temu. Pan Kuszak podsumował, że daleko idące myślenie pozytywne pana radnego Wojciechowskiego nie jest takie pewne ponieważ, nie wiadomo jaka będzie sprzedaż tych działek, natomiast przy trasie gdzie ma biec obwodnica sprzedaż tych działek może być zadawalająca. Natomiast plan jest dobry i dla jednych i dla drugich, dokończył pan Kuszak. Pan Wojciechowski odnosząc się do wypowiedzi pana Kuszaka, sprostował, że przyjęte rozwiązania są dobre dla gminy, a niekorzystne dla prywatnych właścicieli, gdyż na większości terenów zostały uwzględnione drogi wewnętrzne, które gmina nie musi wykupić, a na terenach gminnych są większości drogi publiczne. Pan radny Roman Kinach dodał odpowiadając na zapytanie pana radnego Huberta Kuszaka, że zapotrzebowanie na działki jest bardzo duże na Wójtostwie i jest duże zainteresowanie. Pan radny Kuszak zapytał, czy pan radny Kinach informuje że tam kiedyś będzie obwodnica? Pan Kinach odpowiedział, że oczywiście i nawet jest większe zainteresowanie. Pan radny Chudzicki zapytał, czy pan radny Wojciechowski wyłączy się z głosowania, czy będzie głosował nad tą uchwałą? Pan wojciechowski odpowiedział, że zastanawiał się i tyle co mu wiadomo w przypadku, jeżeli obszar dotyczy terenu tylko i wyłącznie większego niż właściciela nie przechodzą przesłanki żeby się wyłączyć, choć i tak radny wyłączył się z głosowania.

Projekt uchwały został przyjęty – „za” 8 radnych, „wstrzymało się” 6 radnych.

c)      przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt zreferowała pani kierownik Ewelina Kowalska. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie,

d)     przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak, projekt uchwały został przyjęty 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,

e)      zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Projekt został przyjęty 12 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”,

f)       opłaty prolongacyjnej, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka i projekt został przyjęty jednogłośnie (14 radnych),

g)      zmiany Uchwały Nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, pan radny Kuszak zapytał, czy nazwa zadania się zmieniła? Pani skarbnik poinformowała radnego, że tak, zadanie nosi nazwę identycznie jak uzyskane pozwolenie na budowę. Projekt został przyjęty jednogłośnie (14 radnych),

h)      obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, pan radny Nikodem zgłosił wniosek o obniżenie ceny podatku rolnego do 30 zł, tłumacząc że sytuacja z poprzedniego roku nie uległa poprawie a wręcz się pogorszyła. Pan burmistrz Szuberski dodał, że Izby Rolnicze pozytywnie zaopiniowały obecną stawkę. Pani radne Ewa Wysocka również opowiedziała się, za obniżeniem podatku ze względu na tegoroczna suszę. Pan Kuszak zapytał, jaka wysoka jest stawka określona przez ministra? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to 52,44 gr. Pan radny Chudzicki skierował swoje pytanie do pana sołtysa Błażeja Boksa o jego zdanie w tym temacie? Pan sołtys odpowiedział, że ta stawka mu odpowiada. Pan sołtys Zbigniew Nowak, powiedział że nie pamięta żeby stawka podatku nie była sporem politycznym, opozycja zawsze dążyła do tego by wzrost był jak najniższy, burmistrzowie różnie do tego podchodzili, dodał, że radni mogą się dalej spierać a rolnicy i tak będą robić dalej swoje. Za wnioskiem pana radnego Nikodema głosowało 5 radnych „za”, „przeciw” 9 radnych. Projekt uchwały został przyjęty ‘za” 9 głosami, „wstrzymało się” 5 radnych.

i)        określenia stawek podatku od środków transportowych, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, pan radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek taki sam jak na komisji by opłata dla samochodów powyżej 3,5 tony do 5,5 tony z katalizatorem, oraz bez katalizatora i różnica w tym podatku  by wzrosła o 10% dla aut bez katalizatora. Pan Kutka zapytał, jak komisja się ustosunkowała do wniosku pana radnego? Pan Nikodem odpowiedział, że wniosek przeszedł. Wniosek radnego odrzucono w głosowaniu – „za” 5 głosów, „przeciw” 8 głosów, „wstrzymujący się „ 1 głos, projekt został przyjęty – „za” 9 głosów, „przeciw” 2 głosy, „wstrzymujące się” – 3 głosy,

j)        określenia stawek podatku od nieruchomości, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, projekt uchwały został przyjęty „za” 13 głosów, 1 głos „wstrzymujący się”,

k)      zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022, projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, projekt uchwały wraz z autopoprawką został przyjęty jednogłośnie (14 radnych),

l)        zmiany uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie (13 obecnych),

ł)   zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały przedstawiła  

pani skarbnik Maria Kachlicka wraz z pięcioma autopoprawkami dotyczącymi  pierwsza dotycząca otrzymanej dotacji celowej na pierwsze wyposażenie CIS w wysokości 85.554, przyjęta jednogłośnie, druga autopoprawka dotycząca dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 9 tys zł, przyjęta jednogłośnie, trzecia dotycząca dofinansowania do ulicy Fabrycznej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, autopoprawka nr 4 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację  ustawy o świadczeniach rodzinnych i autopoprawka nr 5 w sprawie dotacji celowych z budżetu. Pan radny Nikodem zaznaczył, że jeżeli chodzi o mini boisko w Owczychgłowach to sołectwa, które startowały do programu „Odnowy wsi” dostana część tej puli, aby wykonać swoje inwestycje lub wykonać ich część. Na dzień dzisiejszy te sołectwa zostały odrzucone, podnosi się również kwoty do tych projektów które zostały zaakceptowane, a gdzie jest reszta sołectw? W momencie kiedy pan burmistrz był obecny na zebraniu sołeckim w Garbatce powiedział, że jeżeli sołectwo nie załapie się na dofinansowanie, to jakaś część będzie przeznczona do sołectwa, niestety tych pieniędzy nie ma. Radny poprosił o wyjaśnienie. Wyjaśnienia udzielił pan Paweł Andrzejczak, który wyjaśnił, że on nie brał udziału w zebraniu sołeckim w Garbatce, jednak wszyscy wiedzą jakie były rozmowy przed opublikowaniem regulaminu naboru „Odnowy wsi” – nie było ograniczenia ilości sołectw tylko kwota była. Następnie nagle pojawił się regulamin gdzie max były trzy sołectwa i był wewnętrzny konkurs, a trzy sołectwa złożyły wnioski też. Z tych trzech sołectw tylko jedno uzyskało taka ilość punktów, która pozwoliła na dofinansowanie. Natomiast jeśli chodzi o Owczegłowy kosztorys był wykonany w lutym br. – po pół roku i w tym okresie zmieniła się ustawa o zamówieniach publicznych i widać wzrost cen na rynku jak gdyby po spadku znaczenia ceny, ogólnie ceny ofert. Natomiast przetargi, które wyszły zostały opublikowane już po nowelizacji ustawy, a koszty wzrosły. Pan radny Kuszak zapytał o zwiększenie dofinansowania dla OSP Gościejewo, pytając o kwotę całkowitą? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to 65 tys. zł – do samochodu 60 tys. i 5 tys. kosztów przeprowadzonego przez związek przetargu, a drugie 5 tys. dokłada stowarzyszenie czyli OSP Gościejewo. Samochód ma kosztować 60 tys. zł, wartości 220 tys. zł. Pan radny zapytał, czy ten samochód będzie z wyposażeniem? Pan przewodniczący odpowiedział, że to zależy wszystko od przetargu, jednak większość jest bez wyposażenia. Na to radny Kuszak dopytał, ile będzie trzeba do takiego samochodu dołożyć by go wyposażyć do akcji ratowniczo – gaśniczej? Dokładnie nie był w stanie odpowiedzieć pan przewodniczący.

Całość uchwały została przyjęta „za” 9 głosów, „wstrzymujących się 5 głosów,

m)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026r., projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, uchwała została przyjęta „za” 9 głosów, „wstrzymujących się” 5 głosów.

 

Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie pana przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Janusa i wiceprzewodniczącego Pawła Wojciechowskiego:

22.09. – Spotkanie z Marleną  Maląg, Wicewojewodą Województwa Wielkopolskiego – dotyczące planowanych zmian w Polskim Systemie Edukacji w Obornikach

22.09. – Zebranie Wiejskie Sołectwa Kaziopole

25.09. – Turniej Strzelecki o Puchar Starszego z okazji 90-tej rocznicy urodzin płk Tadeusza Janowskiego

27.09. – Zebranie Wiejskie Sołectwa Gościejewo

28.09. – Zebranie Wiejskie Sołectwa Parkowo

24.10. – Posiedzenie KGFiR

 

Do  informacji  Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

W zastępstwie Przewodniczącego RM - Paweł Wojciechowski

13.10.2016      - Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej  organizowane przez Burmistrza i Rade Miejską

20/21.10.206   - Zjazd Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów organizowany przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  (wokks).

 

Pan radny Zaranek zapytał o temat spotkania przewodniczących rad i gmin powiatów?

Pan Wojciechowski odpowiedziała, że tematem była ustawa, która weszła w życie 20 kwietnia 2016 r., o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnych Skarbu Państwa, oraz ustawa z 20 maja 2016r., o inwestycjach w zakresie siłowni wiatrowych, jak również zmiany w oświacie. Pan radny Zaranek dopytał jakie było stanowisko zgromadzenia w sprawie budowy elektrowni wiatrowych i oświaty? Pan radny Wojciechowski odpowiedział, że to było tylko i wyłącznie szkolenie, żadne stanowiska nie były zawierane.

Pan radny Łatka zapytał, czy może dowiedzieć się coś więcej na temat oświaty, ponieważ to go interesuje, czy były propozycje, konkrety? Pan radny Paweł Wojciechowski powiedział, że w zasadzie informacje powielały się z tematem, który wygłosiła pani wicewojewda Maląg i te informacje w Rosnówku zostały potwierdzone. Pan Łatka zapytał, czy z informacji jasno wynika, że reforma wchodzi w życie? Pan radny wojciechowski odpowiedział, że z informacji wynika, iż jest to tylko kwestia czasu kiedy zostanie ona uchwalona przez sejm. Do 17 lutego wójtowie, burmistrzowie mają czas na przygotowanie projektów zmiany organizacji sieci szkół, najpierw będzie zaopiniowane to przez kuratoria oświaty a następnie rady gmin będą miały czas do 31 marca na uchwalenie takich uchwał.

Pan radny Łukasz Zaranek poprosił o kilka słów na temat OZE? Pan Wojciechowski, powiedział, że istotne informacje może przesłać radnym na skrzynkę. Istotną rzeczą, która się zmieniła to są odległości w budowie wiatraków, będzie inaczej naliczana stawka podatkowa, pani skarbnik dodała że należy tu być ostrożnym ponieważ ustawa o wiatrakach nie jest spójna z ustawą o podatkach lokalnych.

 

Informacja pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Katarzyny Erenc – Szpek:

Dnia 21.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które dotyczyło kontroli  funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.                    Komisja w szczególności zajęła się funkcjonowaniem programu „Rodzina 500+” oraz zasiłkami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

W pierwszym omawianym temacie, Komisja ustaliła, że do dnia 30 września 2016 r.

 • wydano 1630 decyzji, z czego 1536 to decyzje przyznające świadczenie wychowawcze,
  • w 32 przypadkach wydano decyzje odmowne,
  • w 28 przypadkach decyzje zostały uchylone,
  • w 4 przypadkach wydano decyzje żądające zwrotu,
  • w 11 przypadkach dokonano umorzeń postępowania.

Liczba wypłacanych świadczeń wychowawczych od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 wyniosła łącznie 7 172 723,60 zł. Liczba dzieci uprawnionych do pobierania świadczenia 500+ w naszej gminie wynosi obecnie 2395. Liczba rodzin pobierających świadczenie 500+ wynosi 1434. Liczba rodzin posiadających wypłatę świadczenia wychowawczego w formie rzeczowej wynosi 10. Koszty na obsługę wyżej wymienionego świadczenia wynoszą 2%. Są to środki wystarczające całkowicie na pokrycie od strony administracyjnej i funkcjonowanie programu. W wyniku analiz dokumentów i wypowiedzi Kierownika i Pracowników GOPSU, program w naszej Gminie jest realizowany zgodnie z celem ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Drugim omawianym tematem była analiza świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Za okres 1 sierpnia 2015 r. do 30 września 2016 r.  – GOPS w Rogoźnie wydał 175 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i 3 decyzje odmowne.     W okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2017 r. – GOPS wydał 120 decyzji i również 3 decyzje odmowne. Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 września 2016 r. wynosi 270 osób. Od początku wejścia ustawy w życie  tj. od lipca 2008 r. stan zadłużenia z funduszu alimentacyjnego wynosi  5 508 283,02 zł .Wpłaty natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 roku wynoszą  205 302,78 zł. Z wypowiedzi Kierownika i Pracowników GOPSU wynika fakt, że z roku na rok wpłaty funduszu alimentacyjnego sukcesywnie wzrastają. 

Informacja przewodniczącego Komisji Spraw Oświaty, Kultury i Sportu, pana Łukasza Zaranka:                                                                                                                                                               

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 20 października 2016 roku wUrzędzie Miejskim.

W posiedzeniu uczestniczyli: Za-ca Burmistrza Renata Tomaszewska, Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Maria Kachlicka, Kierownik Paweł Andrzejczak, Kierownik Roman Piątkowski oraz goście: Przemysław Marszał, Paulina Binek (KŻ Kotwica), Michał Baczyński (koordynator Akademii Lecha Poznań w Rogoźnie), Mirosław Pokorzyński (RKS Wełna Rogoźno),

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Realizację porządku obrad poprzedziły życzenia Przewodniczącego Komisji skierowana do zasiadających w niej nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz gratulacji dla radnej Kolanowskiej i radnego Kuszaka z okazji otrzymania nagrody Burmistrza.

Głównym tematem posiedzenia był sport w Gminie Rogoźno. Tutaj głos zabierali zaproszeni goście, a także radny Zbigniew Chudzicki (koordynator Akademii Reissa w Rogoźnie), radny Maciej Kutka (przedstawiciel Rogozińskiego Klubu Biegacza) oraz kierownik Paweł Andrzejczak prezentujący dokonania Urzędu Miejskiego w tym temacie. Sprawami budzącymi największe emocje była budowa hali widowiskowo-sportowej oraz drugiego boiska typu orlik.

Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Komisja przyjęła także dwa wnioski (radnych Kuszaka i Łatki) dotyczące:

1)      umożliwienia radnym dostępu do materiałów (sesyjnych i komisyjnych) w formie elektronicznej poprzez stworzenie wirtualnego środowiska na serwerach UM, gdzie każdy radny po złożeniu deklaracji będzie miał dostęp,

2)      wykazu pojazdów na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rogoźno.

Komisja nie wyraziła także opinii pozytywnej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości  na cele porządku i bezpieczeństwa publicznego („przeciw” 5 głosów, 2 głosy „wstrzymujące się”).

Informacja wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Sebastiana Kupidury:

Ostatnie posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa odbyło się 24 października 2016 roku w Sali nr 20, Urzędu Miejskiego, ul. Nowa 2 w Rogoźnie. W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Za-ca Burmistrza Renata Tomaszewska, Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Maria Kachlicka, Kierownik Roman Piątkowski, Kierownik Paweł Andrzejczak, Kierownik Ewelina Kowalska oraz Projektantka Magdalena Kalinowska

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie.

Realizację porządku obrad poprzedziło omówienie przez Panią Ewelinę Kowalską projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej. W dalszej części posiedzenia Pan Kierownik Roman Piątkowski w punkcie  stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno odniósł się do zmian jakie niesie za sobą nowa ustawa dotycząca sprzedaży ziemi. Radny H. Janus wnioskował o wykreślenie ze sprawozdania o stanie rolnictwa inwestycji infrastrukturalnych Gminy Rogoźno na wsiach wykonanych w latach 2015 - 2016 , co zostało przegłosowane jednogłośnie. Następnie Pani Projektant przedstawiła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” i na bieżąco odpowiadała na pytania radnych. W następnej części posiedzenia radni zapoznali się z uchwałami na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Radny K. Nikodem zaproponował zmianę w projekcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, dla samochodów ciężarowych A/2 (bez katalizatora) podwyżkę o 10%, która została przyjęta jednym głosem „za” przy czterech głosach „wstrzymujących”(w momencie głosowania nie było jednegoradnego). Na końcu obrad KGFiR wydała negatywną opinie odnośnie zwolnienia z podatku od nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego, a wystosowaną przez Komendę Wojewódzką Policji W Poznaniu. Następnie radni wznowili dyskusję odnośnie przesyłania drogą elektroniczną  materiałów do radnych co pozwoli wygospodarować dodatkowe oszczędności.

Przed zakończeniem posiedzenia Komisji radni złożyli kilka wniosków, które zostały przyjęte jednogłośnie i zostaną przekazane do biura Rady Miejskiej w formie pisemnej.

 Pan radny Kuszak zapytał jakie wnioski przyjęto na KGFiR, ponieważ nie zostały one wymienione w sprawozdaniu?

Pan przewodniczący odpowiedział radnemu, że w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego komisji Adama Nadolnego, obrady prowadził pan Sebastian Kupidura, który również jest nieobecny na sesji, a pan przewodniczący Janus nie pamięta przegłosowanych wniosków. Pan radny poprosił o wykaz tych wniosków.

 

Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Sprawozdanie burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od  21.09.2016 r. do 26.10.2016 r.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 9 i 10 w Kaziopolu, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wywieszono wykaz,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 235 i 236 w Rogoźnie, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wywieszono wykaz,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1413/13 w Rogoźnie, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wywieszono wykaz,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 83/2, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, podjęto czynności do realizacji,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 63/4, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, podjęto czynności do realizacji,
 6. oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych w Gminie Rogoźno,
 7. rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zakładu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz skarżącemu,
 8. rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rogoźnie, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz skarżącemu,
 9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 10. dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 11. zmiany uchwały Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej,
 12. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U. poz 5650 w dniu 27.09.2016 oraz przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026, uchwała przesłana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna w okresie międzysesyjnym
od  22  września  2016r   do  26  października  2016r.

22  września 2016r.                                        -udział w spotkaniu z Wicewojewodą   Wielkopolskim p. M. Maląg w Centrum  Konferencyjnym w Obornikach

                                                                       -Udział w zebraniu wiejskim w Grudnej

23 września  2016r.                                        -udział w uroczystości rocznicy nadania imienia „Olimpijczyków Polskich szkole nr 2 (z-ca burmistrza)

                                                                       -udział w zebraniu sołeckim w Nienawiszczu         

24 września  2016r.                                        -udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Uścikowie

25 września 2016r                                          -udział w Turnieju strzeleckim Bractwa Kurkowego Rogoża

26 września 2016r.                                         -udział w zebraniu  sołeckim w Jaraczu

27 września 2016r.                                         -udział w spotkaniu dotyczącym poprawy efektywności w sektorze publicznymi mieszkaniowym - Wiardunki

                                                                       - udział w akcji Narodowego Czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie

                                                                       -udział w zebraniu sołeckim w Gościejewie

28 września 2016r.                                         -udział w zebraniu sołeckim w Parkowie

29 września 2016r.                                         -wizyta u Notariusza w Wągrowcu

01 października 2016r.                                   -udział w zakończeniu sezonu Motocyklowego w Gościejewie

                                                                       - spotkanie z członkami Uniwersytetu III Wieku

02 października 2016r.                                   -udział w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewający w RCK

03 października 2016r.                                   - spotkanie z młodzieżą Zespołu szkół im. H. Cegielskiego  z klas mundurowych

- spotkanie  z sołtysami

04 października 2016r.                                   -udział w spotkaniu z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych

08 października 2016r.                                   -udział w uroczystym odejściu z czynnej służby Druha Franka Pilarskiego

11 października 2016r.                                   -udział w powiatowych ćwiczeniach obronnych

                                                                       -udział w spotkaniu dotyczącym nauki języków obcych oraz informatyki w Parkowie

12 października 2016r.                                   -spotkanie z członkami Regionalnego Polskiego Związku Emerytów Rencistów oraz Inwalidów z okazji dnia Seniora

                                                                       -udział obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SP nr 2

13 października 2016r.                                   -udział w XII Powiatowym Festiwalu Nauk Przyrodniczych

                                                                       -udział w Gminnych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej

14 października 216r.                                     -udział w uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ZS im. Hipolita Cegielskiego

                                                                       -udział w uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w LO i Gimnazjum im. Przemysława II

                                                                       -udział w uroczystej Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SP nr 3

19 października  2016r                                  -udział w uroczystościach z okazji  Dnia    Seniora Zarządu Koła „Rofama”, oraz Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów w RCK

20 października 2016r.                                   - udział w uroczystości z okazji 25 lecia Zajazdu „Pod Fartuszkiem”

                                                                       -Udział w spotkaniu z seniorami w Klubie Seniora

21 października 2016r.                                   -udział w Powiatowej Radzie Rynku Pracy 

22 października 2016r.                                   -udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Aquabellis

24październik 2016r.                                     -udział w posiedzeniu komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje złożył pan radny Hubert Kuszak:

„W związku ze zmiana decyzji dotyczącej umiejscowienia bazy Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie zwracam się z pytaniem, jakie sa pomysły, ewentualnie plany dotyczące zagospodarowania budynku na zapleczu Gminy”.

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

BRAK

 

Ad. 12. Wolnegłosyiwnioski.

Pan radny Kuszak w tym punkcie zapytał pana burmistrza, czy posiada już informacje o moście oraz czy odbyło się już jakieś spotkanie na temat czystości Rogozińskiego jeziora i ewentualnie jeśli takie spotkanie się już odbyło to kto na tym spotkaniu był ?

Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że jeżeli chodzi o jezioro Rogozińskie, to zostały przeprowadzone badania. Pan burmistrz przedstawił wyniki z Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza – badanie prowadziła grupa pod kierunkiem dr Ryszarda Gołdyna. Wnioski końcowe dowodzą, że stan jeziora nie jest dobry, główną przyczyna są pojawiające się sinice. Pan burmistrz dodał, że w dokumencie tym są wskazówki, co należy zrobić, jak się zająć by zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Pan burmistrz powiedział, że jeśli dojdzie do spotkania w sprawie jeziora, to będzie to spotkanie z właścicielami, ponieważ gmina nie jest właścicielem tych wód, oprócz tego jest już wstępna koncepcja rozwiązania sprawy jazu – jednak wymaga to podjęcia wielu uzgodnień. Pan burmistrz również przytoczył kilka słów na temat pisma z dnia 21 października z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdzie adresatem była pan Walerian Grochowalski, a gmina pismo to, otrzymała do wiadomości – gdzie zostaje wraz z wydziałem przygotowywane pismo do Skarbu Państwa, oraz do dzierżawcy. Po wypowiedzi pana burmistrza, pan radny Kuszak powiedział, że dziwi się rozbieżnościom w wynikach, natomiast widać że woda od długiego czasu się nie zmieniła i wygląda to tak, jak gdyby na bieżąco jezioro było zanieczyszczane. Na zakończenie tego tematu pan radny Kuszak poprosił o poinformowanie, jeżeli spotkanie w tej sprawie u pana burmistrza się odbędzie i czy pan burmistrz planuje wprowadzenie na ten cel jakąś pule środków finansowych na naprawę Rogozińskiego akwenu?

Pan Szuberski odpowiedział radnemu, że nie jest to woda gdzie właścicielem jest gmina, ale takie środki są przewidziane, a po zapewnieniu takich środków również przez inne podmioty m.in. przez gminę Skoki i możliwość finansowania przez inne instytucje, które dzierżawią – będą podjęte odpowiednie decyzje, ale nie są one przedmiotem dyskusji w tej chwili.

Pan radny Kuszak w kolejnym temacie poruszył sprawę oszczędzania w urzędzie i przepływu spraw w formie elektronicznej. Poprosił panią burmistrz o odpowiedź na pytanie, czy w tym temacie już coś wiadomo, i czy w ogóle jest cos takiego możliwe do realizacji? Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że w tym kierunku już zostały uruchomione działania, będzie serwer i radni otrzymają hasło, dzięki któremu będą mogli korzystać z wersji elektronicznej udostępnionych materiałów, następnie pan radny złożył prośbę aby do zaproszeń które będą umieszczane na stronie internetowej, w punkcie np. uchwały był możliwy podgląd takiego dokumentu. Pan radny Jarosław Łatka dodał, żeby uchwały uchwalane przez radę, były wyświetlane na projektorze.

Na zakończenie pan Hubert Kuszak wspomniał o problemie, który zmaga się 5 lat, a który dotyczy migających światełek na skrzyżowaniu ul. Kotlarskiej i W.Poznańskiej, ponieważ są one w niewłaściwym miejscu, w związku z tym radny zapytał jaka pozostała kwota w paragrafie na drogi? Pan Tadeusz Zygmunt odpowiedział, że trudno to stwierdzić ponieważ jest szereg prac rozpoczętych, jest też rezerwa budżetowa – ale jest ona zablokowana, w zakresie prowadzenia ewidencji dróg. Wobec tego, pan Zygmunt nie była wstanie złożyć żadnej deklaracji na temat dostępności środków. Natomiast o bieżącej sytuacji i prowadzenia sprawy dotyczącej tych świateł pan Tadeusz Zygmunt powiedział, iż pan Kuszak jest na bieżąco informowany. Pan radny Kuszak zaproponował, że jeżeli są w gminie oszczędności z zimy, która nie była tak dokuczliwa, to można to zrealizować za własne pieniądze gminne. Pan burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego mówiąc, że rozumie problem, jednak nie może wchodzić w infrastrukturę WZDW.

Na zakończenie pan radny Jarosław Łatka złożył wniosek o wyrównanie ulicy Długiej., oraz analizę ulic Południowej i Wschodniej. Pan burmistrz odpowiedział, że to wyrównanie ulicy Długiej ma być wykonane przed 1 listopada, jednak jest to też uzależnione od pogody, natomiast reszta ulic jest brana pod uwagę i w najbliższym czasie będą prace tam wykonane.

 

Ad. 13. Zakończenie.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zakończono o godz. 20:38, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf