Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 2.12.2016 r. (GPiM.6721.5.2016.BR) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu m.p.z.p. na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej

Rogoźno, dnia  2 grudnia 2016 r.

GPiM.6721.5.2016.BR

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.  Dz.U. z 2016 r. , poz. 778 ze zmianami)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej od 15 grudnia  2016 r. do 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie ul. Nowa 2, I piętro pokój nr 19a w godzinach pracy Urzędu: poniedziałki 800 – 1800, wtorek-piątek 700-1500.

Dyskusja publiczna nad  przyjętymi w projekcie planu miejscowego  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 1400  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,  ul.Nowa 2 – sala nr  20.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu  w  nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia  2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art.46 pkt 1 i  art.54 ust.2  ustawy z  dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  w związku z równocześnie prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu  planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Rogoźna  w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

drukuj pobierz pdf