Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 331/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.331.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz.1774 z zm.), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz Uchwały Nr XXXIII/308/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej, tj. działek nr: 438/8 i 438/12, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

  1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym niezabudowane działki nr: 438/8 o pow.48m2  i 438/12 o pow.212m2 położone w Rogoźnie przy ul. Różanej, (obręb ROGOŹNO), objętych księgą wieczystą KW PO1O/00024671/1.
  2. Sprzedaż działek następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 434.

 

§2.

  1. Cenę działek nr: 438/8 i 438/12 ustalam na kwotę 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złoty 00/100).
  2. Na podstawie art.68 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) oraz na wniosek zainteresowanej, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w Uchwale Nr XXXIII/308/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. udzielam bonifikaty od ww. ceny w wysokości 50% tj. 4.500,00zł.
  3. Łączna cena sprzedaży działek nr: 438/8 i 438/12 z zastosowaniem bonifikaty 50% wynosi 4.500,00zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złote 00/100).

 

§3.

  1. Zgodnie z art.68 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) zastrzega się, że jeżeli nabywca działek nr: 438/8 i 438/12 przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia zbędzie przedmiotową nieruchomość na rzecz osoby nie będącej osobą bliską lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
  2. Ustęp 2 art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

 

§4.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.).

 

§5.

Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej.

 

§6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl link- NIERUCHOMOŚCI-OFERT / wykazy nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa, najem, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf