Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie m.p.z.p. w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec

Protokół sporządzono w dniu 14 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie przez Renatę Bukowską — inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnicza i Ochrony Środowiska

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.778 ze zmianami) w dniu 14 grudnia 2016 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowanej przez Burmistrza Rogoźna dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byli obecni

  • przedstawiciele Burmistrza Rogoźna- Kierownik Wydziału Pan Roman Piątkowski oraz Renata Bukowska
  • projektant planu mgr Magdalena Kalinowska
  • jeden zainteresowany mieszkaniec Rogoźna

W imieniu Burmistrza Kierownik Wydziału Pan Roman Piątkowski otworzył spotkanie i powitał wszystkich obecnych na sali informując, że zorganizowane spotkanie w formie publicznej dyskusji podczas wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe i można zadawać pytania dotyczące ustaleń zawartych w projekcie planu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

Paweł Wojciechowski zwrócił się z pytaniami:

  1. czy z planu wynika, w którym miejscu będą zlokalizowane słupy energetyczne,
  2. kto jest inwestorem inwestycji,
  3. jaki jest zakres oddziaływania linii,
  4. czy plan określa termin realizacji inwestycji.

Na zadane pytania odpowiedzi udzieliła urbanistka wyjaśniając:

ad.1) lokalizacja słupów będzie wynikała wyłącznie z projektu technicznego, natomiast plan miejscowy wyznacza pas technologiczny do funkcjonowania, a także przebudowy, rozbudowy, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji itp.,

ad.2) inwestorem jest ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ad.3) zakres oddziaływania linii - określony na rysunku planu oraz w tekście uchwały stanowi obszar o szerokości 30m leżący wzdłuż linii, po 15m od osi linii w obu kierunkach,

ad.4) nie ma podstawy prawnej aby określić w planie miejscowym termin realizacji planowanej inwestycji, jest to w gestii inwestora.

Po udzieleniu odpowiedzi, nie zadano kolejnych pytań, wobec czego dyskusję zakończono.

III. Ustalenia z dyskusji:

W toku dyskusji nie wniesiono wniosków i uwag. Poinformowano, że można w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. można składać uwagi na piśmie do Burmistrza z podaniem imienia i nazwiska. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Procedura sporządzania projektu planu miejscowego nie przewiduje odpowiedzi indywidualnych na złożone do projektu planu uwagi.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

  1. dla Burmistrza Rogoźna
  2. do dokumentacji planistycznej
  3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 strony.

 

Osoba sporządzająca protokół: Renata Bukowska

Burmistrz Rogoźna

/-/ mgr Roman Szuberski

 

 

drukuj pobierz pdf