Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXXIII/2016 z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXXIII/2016

z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 29 listopada 2016 r. o godz.16.00

 

z XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 29 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii W.P.1.

 

Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M.Kutka.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji  i XXXII sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Ocena inwestycyjna gminy Rogoźno za rok 2016.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu,
  2. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
  3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej tj. działek nr: 438/8 i 438/12, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  4. zmiany statutu Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,
  5. trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Rogoźno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  6. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  7. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3. Przyjęcieprotokołuz XXXI - VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

Protokół z XXXI sesji i XXXII sesji zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Pan radny Chudzicki zapytał pana starostę Adama Olejnika o wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną złożony do powiatu 27 kwietnia, a mówiącego o rozważeniu możliwości wyremontowaniu płyty boiska przy LO w Rogoźnie, ponieważ jest ono w tragicznym stanie – czy jest plan lub pomysły na wyremontowanie tego boiska?

Pan starosta Adam Olejnik odpowiedział, że problem boiska w Rogoźnie jest powszechnie znany od dawien dawna, pan starosta potwierdził złożenie takiego pisma, ale dodał, że ten problem jest bardziej złożony, bo powiat rozpatruje problem boisk w Rogoźnie kompleksowo. Pan Olejnik dodał, że największa szkoła w powiecie, czyli ZS w Rogoźnie w ogóle nie posiada boiska i podobna sytuacja jest w Obornikach. Pan starosta powiedział, że powiat nawiązał kontakty i chce złożyć wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych, ale jest wola by złozyć ten wniosek kompleksowo, nie wiadomo jakie w ten skład wejdą boiska bo zleży to od parametrów, ponieważ te boiska muszą spełniać określone warunki. Termin składania tych wniosków jest do kwietnia, wtedy na ten temat pan starosta obiecał powiedzieć coś więcej. Natomiast jeśli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych to w miarę możliwości będzie konieczność przystosowania tej płyty do w miarę bezpiecznego korzystania.

Pan radny Zbigniew Chudzicki dodał, że ostatnia informacja z posiedzenia Rady Powiatu  zmroziła radnego, ponieważ autopoprawką zostało wprowadzone 160 tys zł i przeznaczone na remont boiska w ZS im. Kutrzeby, a wcześniej ta szkoła otrzymała już halę wielofunkcyjną, a Rogoźno takiej nie ma -  i zacytował słowa pana starosty, że jest to nagroda za skutecznie przeprowadzony nabór dla dyrektora Molskiego. Radny dodał, że wniosek z tego jest taki, że powiat wszystkie szkoły traktuje ekonomicznie, bo nagroda może być za dobre wyniki nauczania – a w pierwszej kolejności takie boiska powinny być wyremontowane i w Cegielskim i w LO. Pan radny zgodził się z radnym Bogusławem Janusem, bo takich poprawek nie powinno się wprowadzać przed końcem roku po cichu. Na zakończenie radny dodał, że jest to nie tylko jego głos, ale także mieszkańców i grona pedagogicznego oraz zwrócił się do pana starosty by pieniądze dzielić sprawiedliwie.

Pan starosta odpowiedział, że nigdy takie słowa z jego ust nie padły, iż jest to nagroda za przeprowadzony nabór, na co pan radny Chudzicki odpowiedział, że zacytował informacje które pojawiły się w prasie. Pan starosta odpowiedział, że w ostatnim czasie prasa bardzo często cytuje wypowiadane słowa przez starostę i nie będzie się do tej sprawy odnosił, ponieważ nie jest jeszcze zakończone postępowanie. Pan starosta jeszcze raz powtórzył, że powiat do tego podejdzie kompleksowo i tak będzie ta sprawa rozpatrywana. W związku z tą wypowiedzią pana Olejnika, pan radny przeprosił pana starostę, za wygłoszenie nieprawdziwych informacji zaczerpniętych z prasy.

 

Ad. 5 Ocena inwestycyjna gminy Rogoźno za rok 2016.

Rozdział 01095/6050

Wielkopolska Odnowa Wsi

Sołectwo Owczegłowy

Ruch to zdrowie – stworzenie mini boiska w Owczegłowach

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.Łączna wartość inwestycji: 100 000,00 zł w tym wkład sołectwa w wysokości 6 000,00 zł. W ramach prac przygotowawczych mieszkańcy sołectwa wykonali prace własną w ilości 522 godzin oraz 120 godzin pracy sprzętu.W ramach inwestycji wykonano mini boisko o wymiarach 15 x 30 m zakreślone w planie obrzeżem betonowym na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano również koryto na całej powierzchni boiska w celu wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni boiska. Wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości 10 cm, oraz warstwy z kruszywa o granulacji 5-31,5 mm i piasku granitowego o frakcji 0-5mm. Nawierzchnia użytkowa boiska składa się z następujących warstw warstwa stabilizująco-wyrównująca ET (żwir+guma SBR+lepiszcze), warstwa nona guma SBR 10-11 mm oraz warstwa natrysku poliuretanowego 2-3 mm. Zamontowane zostały również 2 kosze do koszykówki. Wykonawcą prac była firma BIMEX Sp. z o.o. Sp. K. Ruda 12B, Rogoźno.

Sołectwo Pruśce

Centrum rekreacyjno-sportowe

Łączna wartość inwestycji wyniosła 30 083,34 zł

W ramach inwestycji zakupiono elementy siłowni zewnętrznej.

Zakupiono i zamontowano piłkochwyt o wymiarach 30x6 m oraz zakupiono bramki do piłki nożnej, ławki oraz kosz na śmieci.

Rozdział 60016/6050

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Rogoźnie

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 3 342 183,53 zł brutto

Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła 1 578 184,01 zł brutto. W przetargu wzięło udział 10 wykonawców, najwyższa spośród złożonych ofert wynosiła 2 487 457,70 zł brutto.

Gmina Rogoźno otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Fabrycznej na długości 976 mb.

Wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie dwóch warstw masy asfaltowej, wykonano obustronne chodniki dla pieszych z betonowej kostki brukowej oraz wykonane zostały parkingi oraz ścieżka dla rowerów. Wykonane zostały również nowe wpusty uliczne oraz odcinek kanalizacji deszczowej. W ramach prac wykonano również odtworzenie zieleni oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

Wykonawcą prac było Konsorcjum BIMEX-POL-DRÓG Ruda 12b, Rogoźno.

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami miała firma VIA-LUK Łukasz Wiśniewski z Rogoźna za kwotę brutto 7 995,00 zł brutto. Firma została wybrana w postępowaniu dla zamówień poniżej kwoty 30 000 euro. Swoje oferty złożyło 8 wykonawców najwyższa oferta wynosiła 21 500,00 zł brutto.

Przy prowadzeniu przebudowy ulicy Fabrycznej usunięte zostały kolizję występujące na napowietrznej linii elektroenergetycznej nn, linie zasilające zostały skablowane. Wykonawcą prac była firma Zakład Usługowo-Handlowy „El-Tel” Paweł Białczyk z Chodzieży za łączą kwotę 86 100,00 zł brutto.

W ramach poprawy bezpieczeństwa oraz jakości i efektywności energetycznej Gminy wykonano wymianę słupów oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych opraw oświetleniowych typu led w ilości 15 szt. Wykonawcą prac była ENEA Oświetlenie Poznań za łączną kwotę 108 810,00 zł brutto.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 1 794 594,01 zł brutto.

Budowa drogi 272520P w Gościejewie.

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 927 510,23 zł brutto

Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła 470 081,01 zł brutto. W przetargu wzięło udział 11 wykonawców, najwyższa spośród złożonych ofert wynosiła 692 297,19 zł brutto.

Gmina Rogoźno otrzymała dofinansowanie w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 123 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano 1 075 mb drogi o nawierzchni bitumicznej. Wykonano drogę o szerokości nawierzchni 4,1 m, wykonano podbudowę w warstwie dolnej z mieszanki kamiennej frakcji 0-63 mm grubości 15 cm, podbudowę w warstwie górnej z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm grubości 8 cm, wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych składającą się z dwóch warstw grubości 4 cm każda. Wykonane zostały również mijanki, wzmocnienie płytami betonowymi przepustu oraz wprowadzono nową organizację ruchu.

Wykonawcą prac było Konsorcjum BIMEX-POL-DRÓG Ruda 12b, Rogoźno.

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami miało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia za kwotę 3 444,00 zł brutto. Firma została wybrana w postępowaniu dla zamówień poniżej kwoty 30 000 euro. Swoje oferty złożyło 8 wykonawców najwyższa oferta wynosiła 23 985,00 zł brutto.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 473 525,01 zł brutto, 350 525,01 zł brutto uwzględniając otrzymane dofinansowanie.

Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej.

W ramach tego zadania wykonano projekt przebudowy drogi długości 130 mb i prowadzącej wzdłuż hali firmy Salzgitter. Wykonawcą projektu była firma WERITY Tomasz Marciniak z Rogoźna za łączną kwotę 7 380,00 zł brutto.

Z uwagi na tożsamość prac związanych z przebudową ww. drogi dojazdowej z przebudowywanym odcinkiem ulicy Fabrycznej w Rogoźnie oraz z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania związanego z opisywaną ulicą Fabryczną Gmina Rogoźno mogła udzielić zamówienia dodatkowego na roboty tożsame o wartości do 10% umowy zwartej na przebudowę ulicy Fabrycznej. W związku z powyższym ustalono, że Gmina Rogoźno podpisze umowę na roboty dodatkowe z Konsorcjum BIMEX-POL-DRÓG Ruda 12b, Rogoźno na wykonanie 80 mb odcinka ulicy wyjazdowej ze stacji BP. Łączna wartość wyniosła 132 899,72 zł brutto. Nadzór nad pracami prowadzić będzie VIA-LUK Łukasz Wiśniewski z Rogoźna za kwotę brutto 2 583,00 zł brutto. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną prace rozbiórkowe nawierzchni ww. ulicy w pasie drogi gminnej następnie zostanie wykonana podbudowa, nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. W ramach zadania zostaną również odtworzone wpusty kanalizacji deszczowej.

Łączna wartość inwestycji wyniesie: 142 862,72 zł brutto.

udowa chodnika wraz z dokumentacją przy ul. Krótkiej strona prawa.

W ramach zadania została zamówiona dokumentacja geodezyjna wraz z wykonaniem pomiarów wysokościowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej zabudowę ulicy Krótkiej. Łączna wartości tych prac wyniosła 3 744,26 zł brutto. Dokumentacja projektowa została wykonana przez WERITY Tomasz Marciniak z Rogoźna za łączną kwotę 3 075,00 zł brutto. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 148 500,38 zł brutto. Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła 92 612,81 zł brutto. W przetargu wzięło udział 4 wykonawców. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Włodarczyk Szymon ze Skoków. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika, budowę 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych równolegle do krawędzi jezdni oraz przebudowę istniejących zjazdów.

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy:

 • szerokość pasa drogowego ̴ 10,0 m ( w miejscu lokalizacji),
 • szerokość projektowanych miejsc postojowych 2,55m, długość min. 6,0m),
 • szerokość chodnika po przebudowie 1,55 m ( chodnik odsunięty od jezdni),
 • zjazdy do posesji – skos 1: 1, szerokość zmienna dostosowana do szerokości bram.

Łączna wartość inwestycji wyniesie: 99 432,07 zł brutto.

Budowa chodnika na ul. Prusa – prawa strona.

W ramach zadania została zamówiona dokumentacja geodezyjna wraz z wykonaniem pomiarów wysokościowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej zabudowę ulicy Krótkiej. Łączna wartości tych prac wyniosła 3 129,25 zł brutto. Dokumentacja projektowa została wykonana przez WERITY Tomasz Marciniak z Rogoźna za łączną kwotę 3 075,00 zł brutto. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 264 630,07 zł brutto. Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła 154 344,55 zł brutto. W przetargu wzięło udział 4 wykonawców. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Włodarczyk Szymon ze Skoków. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i zjazdów po prawej stronie ul. Prusa od ul. II A. W. P. do ul. Fabrycznej. Chodnik ma zostać wykonany z betonowej kostki brukowej typu domino koloru szarego na wjazdach wbudowana zostanie kostka koloru grafitowego. Łączna wartość inwestycji wyniesie: 99 432,07 zł brutto.

Przebudowa chodników na ul. Rzeźnickiej i Ogrodowej.

W ramach zadania została zamówiona dokumentacja geodezyjna. Łączna wartości tych prac wyniosła 108,51 zł brutto. Dokumentacja projektowa została wykonana przez WERITY Tomasz Marciniak z Rogoźna za łączną kwotę 1 845,00 zł brutto. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 123 662,99 zł brutto.  Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła 80 032,51 zł brutto. W przetargu wzięło udział 4 wykonawców. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Włodarczyk Szymon ze Skoków.  W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące prace na ulicy Rzeźnickiej wymianie podlegać będzie nawierzchnia istniejącego chodnika po stronie lewej. Na ulicy Ogrodowej przewidziano wymianę nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężnika.

Łączna wartość inwestycji wyniesie: 81 986,02 zł brutto.

Budowa chodników przy ul. Polnej strona lewa w kierunku działek i Fabrycznej.

W ramach zadania została zamówiona dokumentacja geodezyjna wraz z wykonaniem pomiarów wysokościowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej zabudowę ulicy Krótkiej. Łączna wartości tych prac wyniosła 1 038,26 zł brutto. Dokumentacja projektowa została wykonana przez WERITY Tomasz Marciniak z Rogoźna za łączną kwotę 3 075,00 zł brutto. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 230 713,22 zł brutto. W dniu 10 listopada ogłoszono zamówienie na roboty budowlane związane z Przebudową chodnika na ul. Polnej. Termin składania ofert przypada na dzień 28 listopad do godziny 09:45. Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika na odcinku od ul. II Armii Wojska Polskiego do ul. Fabrycznej strona lewa. Inwestycja obejmuje przebudowę chodnika oraz zjazdów na odcinku o długości 354,0 m.

Zakres inwestycji

 • wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni i obramowań,
 • wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie,
 • wykonanie krawężników i obrzeży na ławie betonowej z oporem,
 • regulacja wysokościowa istniejących studni i zasuw,
 • odtworzenie naw. z betonu asfaltowego na połączeniu krawężnika i krawędzi jezdni (odcinek B),
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, koloru szarego (odcinek B),
 • wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, koloru grafitowego (odcinek B),
 • odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego przy przebudowywanym chodniki na dojeździe do ul. Fabrycznej (koniec odcinka B),

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kwiatowej, Miodowej i Sienkiewicza.

W ramach zadania została zamówiona dokumentacja geodezyjna wraz z wykonaniem pomiarów wysokościowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej zabudowę ulicy Krótkiej. Łączna wartości tych prac wyniosła 4 940,08 zł brutto. Dokumentacja projektowa została wykonana przez WERITY Tomasz Marciniak z Rogoźna za łączną kwotę 27 060,00 zł brutto. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 838 370,00 zł brutto. Na dzień 14.11.2016 r. w budżecie Gminy Rogoźno na ww. zadanie zarezerwowano środki w wysokości 217 999,92 zł brutto. Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego najniższa wartość złożonej oferty wynosi 548 156,27 zł brutto. W przetargu wzięło udział 3 wykonawców, najwyższa spośród złożonych ofert wynosi 562 274,67 zł brutto. Do dnia dzisiejszego nie wyłoniono wykonawcę ww. zadania z uwagi na niewystarczające środki finansowe. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogowej na ulicy Sienkiewicza w Rogoźnie. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni, chodników i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie robót kanalizacyjnych.

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy

 • kategoria drogi – droga publiczna gminna;
 • klasa techniczna – droga klasy D;
 • kategoria ruchu – KR2;
 • szerokość pasa drogowego 8,0 m;
 • szerokość jezdni z betonowej kostki brukowej – 5,0 m;
 • szerokość chodników z betonowej kostki brukowej – 2 x 1,50 m;
 • zjazdy do posesji – skos 1:1, szerokość zmienna dostosowano do szerokości bram.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogowej na ulicy Kwiatowej w Rogoźnie. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni pieszo jezdni z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie robót kanalizacyjnych. Roboty budowlane prowadzone będą na działce o numerze ewidencyjnym 508 stanowiącej pas drogowy drogi gminnej – ul. Kwiatowa.

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy

 • kategoria drogi – droga publiczna gminna;
 • klasa techniczna – droga klasy D;
 • kategoria ruchu – KR2;
 • szerokość pasa drogowego 8,0 m;
 • szerokość projektowanej pieszojezdni (kostka koloru szarego – ruch pojazdów 5,0 m);
 • szerokość projektowanej pieszojezdni (kostka koloru czerwonego– ruch pieszych 2 x 1,5 m);
 • wymiary zatoki do zawracania min. 12,5 x 12,5 m.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogowej na ulicy Miodowej w Rogoźnie. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni pieszojezdni z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie robót kanalizacyjnych. Roboty budowlane prowadzone będą na działce o numerze ewidencyjnym 484 stanowiącej pas drogowy drogi gminnej – ul. Miodowa. 

Parametry techniczne przebudowywanej ulicy

 • kategoria drogi – droga publiczna gminna;
 • klasa techniczna – droga klasy D;
 • kategoria ruchu – KR2;
 • szerokość pasa drogowego ~ 8,0 m;
 • promień łuku kołowego w planie R=6,0m (na krawędzi pieszojezdni koloru szarego);
 • szerokość projektowanej pieszojezdni (kostka koloru szarego – ruch pojazdów 5,0 m);
 • szerokość projektowanej pieszojezdni (kostka koloru czerwonego– ruch pieszych 2 x 1,5 m);
 • wymiary zatoki do zawracania min. 14,8 x 14,5 m.

Łączna wartość inwestycji wyniesie: 580 156,35 zł brutto.

Rozdział 70005/6050

Projekt przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne

Wykonawcą projektu jest AR-Mo Arkadiusz Koza z Poznania za kwotę 32 041,50 brutto. W ramach prac projektowych zostaną wykonane następujące prace:

 • mapa do celów projektowych;
 • zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z decyzją o warunkach zabudowy,
 • ekspertyza techniczna stanu istniejącego,
 • audyt energetyczny wraz z charakterystyką energetyczną,
 • wstępna koncepcja celem akceptacji przez Zamawiającego,
 • wydzielenie lokali socjalnych pod warunki BGK,
 • projekty branżowe wod-kan, co, wentylacja, en,
 • projekt termomodernizacji budynku,
 • ciągi komunikacyjne,
 • uzgodnienia p.poż, sanepid, itp.,
 • STWiOR,
 • kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Remont pomieszczeń GOPS

Przedmiot zamówienia dotyczy  przebudowy  budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno – oświatowych. Zgodnie z zawartą umową nr INTZ.272.7.2016  z dnia  26.01.2016r., etap II dach– umowa INTZ.272.19.2016 z dnia 13.04.2016r., etap III roboty zewnętrzne – umowa INTZ.272.35.2016. z dnia 24.05.2016r.  W ramach przebudowy planuje się wykonanie:

 roboty wewnętrzne i instalacyjne:

 • wzniesienie ścian działowych grubości 12 cm wewnątrz budynku,
 • montaż wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • nałożenie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych grubości 1,5 cm,
 • naniesienie wewnętrznych powłok malarskich na istniejące i projektowane ściany budynku,
 • ułożenie płytek na posadzkach,
 • demontaż istniejących instalacji ogrzewania i elektrycznej,
 • montaż instalacji ogrzewania,
 • montaż instalacji elektrycznej,
 • montaż instalacji sieci komputerowej,
 • montaż instalacji wod.kan.

naprawę dachu na przebudowywanym budynku pawilonu lekcyjnego na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych.

wykonanie następujących robót:

 • daszki aluminiowe nad drzwiami 3 szt.,
 • rozebranie pokrycia z 5 warstw papy o pow. 246,66 m2,
 • izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 246,66 m2,
 • pokrycie dachów papą x 3 o pow. 246,66 m2,
 • obróbki blacharskie w rozwinięciu o szerokości ponad 25 cm. o pow. 22,634 m2,
 • rynny dachowe PCW 56,36 m,
 • rury spustowe PCW 20,50 m.

wykonanie robót zewnętrznych:

 • wykopy ręczne 20,995 m3,
 • izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 91,854 m2,
 • zasypanie wykopów 20,995 m3,
 • izolacja pionowa z folii kubełkowej 91,854 m3,
 • docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej 545,80 m2,
 • zamocowanie listwy startowej cokołowej 131,22 m,
 • ochrona narożników kątownikiem aluminiowym ochronnym 120,75 m,
 • wyprawa elewacyjna na ościeżach okiennych i drzwiowych 20,113 m2,
 • dodatkowa warstwa siatki 125,32 m2,
 • obróbki blacharskie 17,88 m2,
 • osłony okien folią 64,020 m2,
 • osadzenie podokienników z blachy powlekanej 20,30 m,
 • aluminiowe daszki nad drzwiami 4,00 m2,
 • wykonanie podestu i stopni zew. 2,952 m3,
 • okładziny schodów z płytek 14,280 m2
 • balustrady stalowe schodowe 6,60 m,
 • rozebranie podłoża betonowego 14,764 m3,
 • wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. 7 km.  14,764 m3,
 • roboty ziemne – pod chodnik z kostki brukowej betonowej 16,035 m3,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 64,140 m2,
 • warstwa odcinająca 6 cm grubość po zagęszczeniu 64,14 m2,
 • podsypka piaskowa z zagęszczeniem gr. 5 cm. 64,14 m2,
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowe gr. 6 cm. 64,13 m2,
 • obrzeża betonowe 45,02 m,
 • plantowanie terenu 58,50 m2.

Rozliczenie w/w inwestycji:

DT Projekt Tomasz Domagalski ul. W. Poznańska 19/3,  64-610 Rogoźno – wykonanie projektu budowlanego
18 150,00
Pracownia Projektowo-Usługowa Wojciech Cieszyński ul. Jeżyka 11B/6,  62-100 Wągrowiec wykonanie projektu przyłącza wodociągowego
861,00
Starostwo Powiatowe w Obornikach – zakup dziennika budowy
10,00
Starostwo Powiatowe w Obornikach – uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
105,00
NORMAX Janusz Norkiewicz ul. Południowa 33A,  62-005 Promnice – wykonanie robót budowlanych wew.
228 780,00
NORMAX Janusz Norkiewicz ul. Południowa 33A,  62-005 Promnice – wykonanie robót budowlanych wew. – roboty dodatkowe
3 135,68
P.P.H.U. Juliusz Szymanowski  ul. Poznańska 3E/2,  62-005 Owińska – wykonanie remontu dachu 
38 613,16
ODNOWA Modlibowscy Sp.j.ul. Rogozińska 5,  62-085 Skoki – wykonanie robót budowlanych zew.
83 800,08
AQUABELLIS  Sp.z o.o. ul.Lipowa 55,  64-610 Rogoźno – wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
9 636,19
ODNOWA Modlibowscy Sp.j.ul. Rogozińska 5,  62-085 Skoki – wykonanie robót budowlanych zew. – roboty dodatkowe
12 644,07
AQUABELLIS  Sp.z o.o. ul.Lipowa 55,  64-610 Rogoźno – zużycie wody i odprowadzenie ścieków
1 150,84
P.W.EDUTEKST Tomasz Błażejewski ul. Topolowa 22
64-610 Rogoźno - wykonanie oznakowania budynku GOPS
2 078,70
Razem koszt  inwestycji (brutto)  
398 964,72
TRUSTOL dostawa i montaż mebli
32 595,00

Rozdział 90015/6050

Budowa oświetlenia na ul. Długiej i Seminarialnej

Łączna wartość kosztorysowa zadania wynosiła 134 507,02 zł brutto.

Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartość zadania wyniosła 61 543,89 zł brutto. W przetargu wzięło udział 4 wykonawców, najwyższa spośród złożonych ofert wynosiła 84 253,33 zł brutto.  Wykonawcą prac była firma PNP Sp. z o.o. z Suchego Lasu. Nadzór inwestorski prowadziła firma P.P.H.U. „RAGAMA” Leszek Przybyłek z Rogoźna za kwotę 2 460,00 zł brutto. Zadanie obejmowało montaż słupów wraz z oprawami od S1 do S14 i S18. Zastosowano oprawy LED o min. parametrach technicznych: - strumień świetlny - min. 8340 lm, - skuteczność świetlna - min. 103 lm/W, - zasilanie - PSU zasilacz uniwersalny z automatyczną regulacją, regulacją mocy, - napięcie sieciowe - 220-240 V / 50-60 Hz, - kolor - szary RAL7035, - zakres temperatur pracy - od - 30 do + 35, - kod barwy lampy - zimny Minimalne utrzymanie światła 50 000 h Oprawa w I klasie ochronności, pyłoszczelna, wodoszczelna min. IP66, wandaloodporna min. IK08. Oprawy zamontowano na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 8m (z wysięgnikami wysokość zawieszenia oprawy 9m).

Łączna wartość inwestycji wyniesie: 64 003,89 zł brutto.

Pan radny Łukasz Zaranek zapytał, czy pan kierownik wyliczył jaka jest wartość wszystkich inwestycji?

Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział, że jeszcze trwają inwestycje ale będzie to kwota ok. 5 mln 600 tys zł.

Pan radny Kutka zapytał, kto był projektantem i kto popełnił te błędy? Pan kierownik odpowiedział, że jest to firma ARCHI EKO, p. Grochowalski – a umowa była zawarta w marcu 2012r. Pan radny Adam Nadolny zapytał, czy ta firma poniesie z tego tytułu jakieś koszty? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że z początkiem października zostało wysłane pismo o stawiennictwo w urzędzie, jednak nikt się nie pojawił, natomiast pojawiła się pani projektant Ewa Grodzka, która cały czas dokonuje zmian w projekcie, ale pan kierownik wraz z panem burmistrzem myślą o wystąpieniu na inna drogę. Pan radny Nadolny zapytał jaki jest termin zakończenia prac?

Pan kierownik odpowiedział, że z uwagi na to iż pani projektant musi zmienić cała konstrukcje schodów może to być styczeń przyszłego roku, natomiast zakończenie budowy maj – czerwiec.

Pan radny Chudzicki zapytał, czy  na ulicy Krótkiej zaplanowane będą zjazdy do posesji?

Pan kierownik odpowiedział, że tak.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy w związku z remontem tych schodów, które pełnią funkcje ewakuacyjnych jest możliwość wynajmowania tej sali na imprezy masowe?

Pan dyrektor Szturmiński odpowiedział, że dotychczas nic złego się nie wydarzyło, wszystko działa sprawnie owszem nie ma drugiego wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz, ale jest drugie wyjście z tyłu za sala na zaplecze, ale jest bezpośrednio przez klatkę schodową.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego – uchwała przyjęta jednogłośnie,
 2. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, projekt uchwały wraz z dwoma autopoprawkami został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego – uchwała przyjęta jednogłośnie,
 3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej tj. działek nr: 438/8 i 438/12, położonej w Rogoźnie przy ul. Różanej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego – uchwała przyjęta jednogłośnie,
 4. zmiany statutu Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, projekt uchwały został przedstawiony przez pania skarbnik Marie Kachlicką, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 5. trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Rogoźno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, projekt przedstawiła pani Małgorzata Makowska. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy szkic projektu jest skopiowany? Pani Makowska odpowiedział, że konieczność zmiany wynika z ustawy oświatowej i w skrócie nie tyle sa to zmiany merytoryczne, co doprecyzowanie pojęć i aktualizacja jest konieczna. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 6. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, projekt uchwały wraz z trzema autopoprawkami został podjęty jednogłośnie,
 7. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak wraz dodaniem punktu przegłosowanego na wniosek KGFiR – par. 1 pkt 7 za prowadzenie robót związanych z remontem elewacji (w tym malowanie, tynkowanie, ocieplenie w tym remontów dachów) stawka wynosi 2 zł.

Pan radny Kuszak zaproponował, by nie robić problemów mieszkańcom, to nie podejmować w ogóle tej opłaty. Pan kierownik odpowiedział, że nie można odstąpić od pobierania tej opłaty. Pan radny Kuszak zaproponował również by zostawić dotychczas obowiązującą stawkeę1 zł. Pan radny poprosił panią skarbnik o dane finansowe jakie z tego tytułu wpłynęły do budżetu? Pani skarbnik odpowiedziała, że w tym roku przychód za zajęcia pasa wynosi aż 11 tys zł.

Pan radny Łatka zwrócił uwagę na słowo „ocieplenie”, które zasugerował zmienić na „ocieplanie”, na co pan kierownik odpowiedział że wachlarz zwrotów jest bardzo szeroki i  zaproponował „termomodernizację”.

Pan radny Chudzicki powiedział, że jeżeli miasto ma pięknieć poprzez malowanie, docieplanie, termomodernizację, to nie należy tej opłaty pobierać w takiej wysokości i zaproponował 1,20 – 1,30, bo czym ta kwota niższa tym lepiej by nie zniechęcać mieszkańców.

Pan radny Kuszak zapytał, czy np. za wyrzucenie drewna na chodniku i noszenie tego przez cały dzień – czy należy to zgłosić i zapłacić, czy nie? Pan kierownik odpowiedział, że jest to niejako zajęcie pasa i utrudnienie ruchu pieszym więc powinna być opłata uiszczona. Dalej radny zapytał czy w tej uchwale nie powinna pojawić się egzekucja z zajęcia pasa i nie uiszczenia opłaty i kto ewentualnie by się tym zajmował i jakie są kary za to? Pan kierownik odpowiedział, że to kompetencja straży miejskiej. Pan komendant powiedział natomiast, że mandat jest w wysokości 50 zł i jest to utrudnienia ruchu w miejscu publicznym. Pan radny zapytał, czy dotychczas taka kara została wypisana? Pan komendant odpowiedział, że na ta chwilę nie było.

Pan radny Kuszak dodał, że temat był podejmowany na komisji, że kolory domów powinny być ujednolicone i nie powinno się robić przeszkód osobom, które chcą to zrobić – jeśli opłata powinna być, to nie należy jej podnosić. Pan radny Nadolny powiedział, że dotychczas wciąż słychać koncert życzeń – bo jeden chce lampę, drugi drogę, ale te pieniądze trzeba skądś brać, a ta podwyżka o 100% to nie jest wielka podwyżka.

Pan radny Kuszak zapytał jakie to będą dochody przy stawce 2 zł? Pani skarbnik odpowiedziała, że nie prowadzi takiej ewidencji, w zależności ile wniosków wpłynie - w skład tego wchodzą reklamy, wbudowanie sieci infrastruktury itp. Pan radny Nadolny dodał, że jeżeli jest jakaś opłata to mobilizuje inwestora by szybko i sprawnie przeprowadził swoje prace, a jeśli będzie mała składka to te prace będą trwały tygodniami.

Za wnioskiem  KGFiR – 13 radnych, 1 –przeciw, 1 – wstrzymujący, całość uchwały została podjęta – 13 radnych za, 2 wstrzymujących się.

 

Ad. 7 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacje o udziale Przewodniczącego  w okresie międzysesyjnym  od 27.10  – 28.11.2016 roku w następujących spotkaniach i wydarzeniach:

 

5.10. – II Półmaraton Przemysła II

8.10. – Spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z sołtysami gminy, nt. Afrykańskiego pomoru świń – Urząd Miejski

10.11. – Koncert „Pieśń Biało-Czerwona” – Zespół Szkół w Parkowie

11.11. – Narodowe Święto Niepodległości w Rogoźnie i Ryczywole

16.11. – Rada Sołecka w Gościejewie

21.11. – XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie

22.11. – Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej ulicy Fabrycznej

24.11. – Posiedzenie KSSOiK

28.11 -  Posiedzenie KGFiR

 

Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Katarzyny Erenc - Szpek

W dniu 18 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek - przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan - wiceprzewodniczący
 • Leongina Pijanowska - członek
 • Ewa Wysocka - - członek

Tematem posiedzenia była : Kontrola działalności Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w zakresie wynajmu pomieszczeń.

Komisja zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez ZAMK. Odpowiedzi na pytania członków Komisji Rewizyjnej udzielił Dyrektor ZAMK  p. Marek Mysłek.

Na dzień 30.09.2016r. ZAMK administruje lokalnymi mieszkaniami w ilości 353. Według zestawienia wszystkie lokalne użytkowe oczynszowane mają zastosowane prawidłowe stawki ustalone przez Burmistrza Rogoźna zgodnie z zarządzeniem Nr  OR.0050.1.265.2016

Niepokojącym faktem jest stan zadłużenia z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych. Na koniec 30.09.2016r. zadłużenie wynosi  2.648,867,63 zł co stanowi wzrost o 69 295,95 zł. do analogicznego okresu 2015 roku. Czterdziestu trzech użytkowników lokali mieszkalnych ma wyroki eksmisyjne. Do pozostałych sukcesywnie wysyłane są ponaglenia co 3 miesiące. Na dzień obradowania Komisji Rewizyjnej gmina posiada 8 lokali mieszkalnych.

Informacja przewodniczącego Łukasza Zaranka.

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 24 listopada 2016 roku wUrzędzie Miejskim.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Za-ca Burmistrza Renata Tomaszewska, Przewodniczący RM Henryk Janus, Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Maria Kachlicka, Kierownik Paweł Andrzejczak, Kierownik Roman Piątkowski, radni.

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Pierwsza część posiedzenia odbyła się w budynku Centrum Integracji Społecznej, gdzie kierownik CIS Krystyna Gromanowska omówiła bieżącą działalność Centrum i oprowadziła po remontowanych przez uczestników CIS pomieszczeniach.

Następnie radni oraz goście udali się do sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

Głównym tematem listopadowego spotkania były prace nad projektem budżetu gminy Rogoźno na rok 2017. Założenia projektu przedstawiła Skarbnik Maria Kachlicka. Następnie odbyła się dyskusja. Ta część porządku obrad zakończyła się wydaniem opinii dot. projektu budżetu. Radni jednogłośnie (przy sześciu obecnych) wydali pozytywną opinię, która w formie pisemnej została przekazana Przewodniczącemu KGFiR Adamowi Nadolnemu. Realizując obowiązek §7 punkt 2 uchwały o trybie prac nad uchwałą budżetową gminy Rogoźno w dniu 28 listopada na posiedzeniu KGFiR Przewodniczący Łukasz Zaranek zaprezentował opinię KSSOiK.

Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.

Informacja przewodniczącego Adama Nadolnego.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa miała swoje posiedzenie w dniu 28 listopada br. w Urzędzie miejskim. W pracach komisji uczestniczyli wszyscy radni, członkowie komisji, pan burmistrz, pani zastępca burmistrza, pani
skarbnik, pan sekretarz oraz kierownicy wydziałów w osobach pana Piątkowskiego i pana Andrzejczaka. Tematem głównym posiedzenia była ocena
działalności inwestycyjnej w gminie Rogoźno za rok 2016. Referującym był pan kierownik Paweł Andrzejczak. Następnie radni oraz pani skarbnik omówili projekt budżetu na rok 2017.

Do przedstawionego projektu budżetu komisja złożyła dwa wnioski:

Wykonanie monitoringu parkingu i budynku urzędu miejskiego

Zakup 4 defibrylatorów dla następujących jednostek OSP :Pruśce, Gościejewo, Parkowo oraz jeden defibrylator dla urzędu miejskiego.

Radni jednogłośnie poparli ww. wnioski.

Radni po wysłuchaniu opinii komisji społecznej, którą przedstawił pan przewodniczący Łukasz Zaranek jednogłośnie wydali pozytywną opinię
projektu budżetu na rok 2017. Następnie omawiano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie wykazu osób uprawnionych do wynajmu lokali socjalnych w roku 2016-2017.

W dalszej części posiedzenia radny Roman Kinach złożył wniosek o zwiększenie środków na remonty zabytkowych budowli z kwoty 100.000 zł do 200.000 zł. Wniosek zyskał akceptację większością głosów radnych będących członkami komisji.

Następnie radni zgłosili kilka wniosków w sprawie dróg powiatowych i drogi krajowej nr 11. Ponadto komisja zapoznała się z pismem, które wpłynęło z SPZOZ w Obornikach. W piśmie tym pani dyrektor zwraca się o pomoc
finansową na zakup sprzętu medycznego do szpitala. Komisja postanowiła rozpatrzyć sprawę w miesiącu marcu 2017 roku, ponieważ wniosek wpłynął poterminie składania wniosków do projektu budżetu na rok 2017.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał odnośnie wniosku złożonego na KGFiR przez radnego Romana Kinacha, a dotyczącego zmiany kwoty ze 100 tys na 200 tys na dofinansowanie konserwacji zabytków, jakie to będą kościoły? Pan przewodniczący Adam Nadolny odpowiedział, że owszem to są kościoły ale też jest jeden wniosek osoby prywatnej, wszystkie wnioski zgłoszone opiewają na kwotę 328 tys zł. Podziałów tej kwoty nie ma na razie.

Pan radny Maciej Kutka zapytał, jaki był wynik tego głosowania? Pan Adam Nadolny odpowiedział, że 4 radnych było za, 3 przeciw i 1 wstrzymał się.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał czy jako radni tą kwotę można zwiększyć zgodnie z uchwałą która została podjęta w spr. konserwacji zabytków? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że kwota może zostać zwiększona. Pan radny Kuszak poinformował radnych, że dobrym pomysłem jest zakup 4 defibrylatorów dla jednostek OSP i jeden dla urzędu, jednak zapytał, czy to będzie ujęte w poprawkach do budżetu? Pan burmistrz odpowiedział, że plan jest na marca wtedy kiedy środki będą wprowadzane do budżetu. Radny też zwrócił uwagę na wypisanie wszystkich wniosków na sprawozdaniu komisji tak jak prosił na jednej z ostatnich sesji, ponieważ by te rzeczy się nie powielały i nadal tych wniosków nie ma. Pan radny Nadolny odpowiedział, że komisja odbyła się dnia poprzedniego ze względu na zawiłość wniosków zostaną one na piśmie złożone do biura rady.

Pan przewodniczący Janus autor wniosków odpowiedział, że są to wnioski które już kiedyś były składane tym razem są powielane i dotyczą, dokończenie ścieżki pieszo – rowerowej od strony Rudy w stronę Gościejewa, drugi związany z przejściem dla pieszych na drodze nr 11 ze szosy ryczywolskiej do kładki, i barierki ochronne na poboczu do Ryczywołu, i czwarty zjazd ze ścieżki rowerowej na drogę nr 11 w stronę Gościejewa.

Pan radny Chudzicki zapytał, jak się toczą sprawy eksmisyjne i czy są szanse na odzyskanie zaległości żeby zasilić budżet?

Pan dyrektor ZAMK-u Marek Mysłek odpowiedział, że tak jak jest w sprawozdaniu komisji te zadłużenia stale rosną, bo to jest ta grupa ludzi, która nie płaci. Te osoby sa zapraszane na spotkania w celu rozwiązania powodów zadłużenia i na dzień dzisiejszy na te spotkania przychodzi 1/3 zadłużonych. ZAMK mimo wszystko wychodzi naprzeciw rozwiązań, które te osoby zadłużone proponują.

 

Ad. 8 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

27 październik 2016r. -udział w uroczystościach z okazji  Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej

03 listopada 2016r.     -spotkanie z przedstawicielami firmy BIMEX

04 listopada 2016r.     -spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

-udział w otwarciu wystawy” Mój Świat Pędzlem Malowany”-artysty Mariusza Strykowskiego

05listopada 2016r.      -udział w uroczystym otwarcie II Rogozińskiego Półmaratonu oraz wręczenie medali zwycięzcom

06 listopada 2016r.     -udział  w  otwarciu Turnieju Szachowego

08 listopada 2016r.     -udział w zebraniu z sołtysami i  Powiatowym Lekarzem Weterynarii

09 listopada 2016r.     - udział w spotkaniu z prezesem spółki  „MAJ”

-udział w spotkaniu w sprawie heraldyki (symbole Rogoźna)

10 listopada 2016r.     - wizyta u Notariusza w Obornikach

- udział w Koncercie „Pieśń Biało Czerwona” w ZS w Parkowie

11 listopada 2016r.     -udział w Gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

15 listopada 2016r.     - udział w Młodzieżowym  Strzelaniu Niepodległościowym

16 listopada 2016r.     - udział w podsumowaniu projektu RUTW - Nie czas na nudę  i  wysłuchanie wykładu „Metamorfoza”

17 listopada 2016r.     -spotkanie z członkami stowarzyszenia „7 RYB” w Wągrowcu

18 listopada2016r.      -udział w spotkaniu z posłem Jakubem Rutnickim i Starostą Obornickim Adamem Olejnikiem

19  listopada 2016r.    -udział w uroczystych obchodach Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa w Wągrowcu

21 listopada 2016r.     -udział w   XXXII  sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie

- spotkanie z sędziami Gminnej Ligi Piłki Siatkowej

22 listopada2016r.      - Spotkanie z panią  Wicewojewodą  Wielkopolskim Marleną Maląg , Radnymi oraz  udział w  Uroczystym Otwarciu  nowo wyremontowanej ul. Fabrycznej

23 listopada 2016r.     -wizyta u notariusza w Obornikach

- udział w spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną w UM

24 listopada 2016r.     -wizyta u notariusza w  Poznaniu

-udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury - wizytacja w Centrum Integracji  Społecznej, oraz praca nad  budżetem Gminy.

25 listopada 2016r.    -udział w uroczystościach Święta Patrona Szkoły w Budziszewku (Z-ca Burmistrza )

-udział w zebraniu z kierownikami drużyn Gminnej Ligi Piłki Siatkowej

28 listopada 2016r.     -udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki

29 listopada 2016r.     -wizyta u notariusza w  Wągrowcu

-udział w spotkaniu andrzejkowo- mikołajkowym  w RCK  z członkami Zarządu Koła Powiatowego Związku Niewidomych

 

Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał:

 1. Uchwała nr XXXI/288/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 2. Uchwała nr XXXI/289/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U.poz 6316 z dnia 31.10.2016,
 3. Uchwała nr XXXI/290/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 4. Uchwała nr XXXI/291/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 5. Uchwała nr XXXI/292/2016 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 6. Uchwała nr XXXI/293/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U poz 6315 dnia 31.10.2016
 7. Uchwała nr XXXI/294/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 8. Uchwała nr XXXI/295/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U. poz 6322 z dnia 31.10.2016
 9. Uchwała nr XXXI/296/2016 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U. poz 6321 z dnia 31.10.2016
 10. Uchwała nr XXXI/297/2016 w sprawie kreślenia stawek podatku od nieruchomości, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U. poz 6320 z dnia 31.10.2016
 11. Uchwała nr XXXI/298/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022. uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 12. Uchwała nr XXXI/299/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie, z dnia 21 września 2016r., w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 13. Uchwała nr XXXI/300/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz.U. poz 6321 z dnia 31.10.2016
 14. Uchwała nr XXXI/301/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026r, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnieza okres od  21.11.2016 r. do 29.11.2016 r.

 1. zmiany w budżecie gminy Rogoźno na rok 2016, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ogłoszone w Dzienniku Ustaw poz 7199 z dn 24.11.2016,
 2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026, uchwała presłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 3. określenie stawek podatku od środków transportowych, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 4. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki Megawat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pan wiceprzewodniczący Paweł Wojciechowski odczytał odpowiedx na interpelację złożoną na poprzedniej sesji przez pana Huberta Kuszaka:

„Odpowiadając na pismo z dnia 26.10.2016 r. uprzejmie informuję, że w miesiącu maju br. odbyło się spotkanie z udziałem Zastępcy Burmistrza Rogoźna Pani Renaty Tomaszewskiej, projektanta Pana Mariusza Grzechowiaka oraz pracowników tut. Urzędu w sprawie przydatności budynku przejętym po TP S.A. do celów przebudowy na potrzeby Gminy Rogoźno. Po wstępnej ocenie stanu technicznego przez Pana Mariusza Grzechowiaka ustalono, że aktualna wartość tego budynku na dzień dzisiejszy wynosi ok. 15 % wartości rynkowej. Tak więc jakakolwiek przebudowa jest ekonomicznie nieuzasadniona. W chwili obecnej wykonywany jest projekt rozbiórki budynku.”

Pan radny Kuszak zapytał jaki będzie koszt tej rozbiórki? Pan burmistrz odpowiedział, że będzie to w granicach 15-20 tys zł. Pan kierownik Paweł Andrzejczak powiedział, że kosztorys inwestorski zostanie radnym przekazany pod koniec rozbiórki tego obiektu póki co wszystkie prace trwają, jest zbierana dokumentacja, a z tego projektu będą wynikały koszty inwestorskie. Pan radny na zakończenie poprosił o zabezpieczenie wejścia do tego budynku.

 

Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Maciej Kutka przypomniał o szlachetnej paczce, by wspomóc sytuację biednych rodzin.

Następnie pan radny Chudzicki zapytał o oświetlenie od ul. Kościuszki do Seminarialnej i tam w 2015 roku został zrealizowany cały projekt oświetlenia, ale są jeszcze do postawienia tam trzy lampy, w budżecie nie znalazło się to zadnie jednak pan radny zapytał czy w trakcie roku budżetowego, będzie możliwość by dokończyć drugi etap oświetlenia i połączenia tego przesmyku?

Pan burmistrz odpowiedział, że jest to w planach, niebawem ruszy harmonogram prac w tym zakresie, również ulica Południowa o której radny kilka razy wspominał wraz z panem Łatką i być może te prace rusza z początkiem roku. Pan kierownik Paweł Andrzejczak uzupełnił, że jeżeli chodzi o ten przesmyk to są tam trzy lampy rzeczywiście do wykonania i jeżeli będą warunki finansowe to można to realizować natomiast jeżeli chodzi o ulicę Południowa to ENEA kończy projekt.

Następnie na zakończenie pan przewodniczący przedstawił kilka komunikatów dotyczących terminów komisji i sesji.

 

Ad. 12 Zakończenie.

Posiedzenie sesji zostało zakończone trzykrotnym uderzeniem laski przez pana przewodniczącego Henryka Janusa o godz. 18:00. Protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf