Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXIV/319/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2026

 Uchwała Nr  XXXIV/319/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2016 roku

 

w sprawie: uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015r., poz. 92)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno obejmującą:

  1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do  uchwały.

§ 3.Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/172/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rogoźno na lata 2016-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


 

 

 

drukuj pobierz pdf