Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/320/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2016 roku

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 66.762.740,58 zł z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie    65.756.740,58 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie  1.006.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017rok w wysokości 68.385.940,58 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 64.033.773,61 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 39.535,77 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 4.352.166,97 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.623.200 zł zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  3.300.000,00 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości      73.000,00 zł
 2. celowe w wysokości     208.000,00 zł, z tego na:
  1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   208.000,00 zł,

 

§ 5.   Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 6.   Określa sięplan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 7.   Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 6.908.721,71 zł z tego:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie4.448.874,19 zł w tym na:
  1. zadania bieżące – 4.266.851,60 zł
  2. zadania majątkowe –  182.022,59 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.459.847,52 zł w tym na:
  1. zadania bieżące – 2.459.847,52 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 8.   Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

 1. przychody 2.939.670,60 zł
 2. koszty 2.944.670,60 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 9.   Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 10. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  300.000,00 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 291.600,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.300.000 zł, w tym na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
  2. o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.300.000 zł
 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
  1. wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
  2. majątkowych między zadaniami w ramach działu,
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 15. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

 


Uzasadnienie  do Uchwały Nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok

 I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2016 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa,udzielanej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników administracji i pracowników obsługi jednostek oświatowych, oraz zaplanowano wzrost zatrudnienia w administracji o 2 osoby, w jednostkach oświatowych przyjęto zatrudnienie wg stanu na 01 września 2016 roku.

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

 1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie  - 18.060.958zł  z tego:
  1. część wyrównawcza – 4.101.188,- w tym:
   • kwota podstawowa –  2.545.672,-
   • kwota uzupełniająca 1.555.516,-
  2. część równoważąca – 269.321,-
  3. część oświatowa – 13.690.449,- oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok –9.801.438,-
 2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016r. nr FB.I-3110.7.2016.8 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2017 rok  – 20.482.605 złoraz prognozowane na 2017 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 157.500 zł.
 3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Pile z dnia 21.10.2016r. nr DPL3101-23/16 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 r. –3.491 zł.

Przyjęto wielkość należnej w 2017 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2016 roku w ogólnej kwocie 825.546 zł tj. 617uczniów x 1.338zł (bez zawiadomienia dysponenta) na podstawie zapisu art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 rokuo zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.)

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1053 ze zm.)

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2016 roku wg stawek uchwalonych na 2017 rok w dniu 26 października 2016 roku:

 1. stawek podatku od środków transportowych wg stawek obowiązujących w 2016 roku(Uchwała Nr XXXI/296/2016)
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 32 zł/q (Uchwała Nr XXXI/295/2016),
 3. stawek w podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXXI/297/2016), która uchwaliła wzrost w n/w pozycjach:
  • od budynków mieszkalnych o 0,02 zł/m2;
  • od działalności gospodarczej o 0,01 zł/m2;
  • od gruntów letniskowych o 0,01 zł/m2;
  • od pozostałych gruntów o 0,02zł/m2

oraz wprowadzonej opłaty targowej uchwałą Nr XVIII/154/2015 z dnia 28 października 2015 roku.

 

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok przyjęto w kwocie – 66.762.740,58 zł w tym dochody:

 1. majątkowe 1.006.000 zł z tego:
  • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000 zł
  • Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.000.000 zł
 2. bieżące 65.756.740,58 zł w tym w szczególności:
  • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 20.076.238 zł,
  • dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.235.404 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 51.000zł.Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2016 roku wynosiło50.578,53 zł  oraz należności wymagalne 5.168,17zł, nadpłaty 100,44 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie zmienionych stawek dzierżawy gruntów rolnych od 2016 roku.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – 25.000 zł

Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie planu po zmianach w2016 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 32.815 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody  zaplanowano  w  wysokości – 15.000 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2016 roku wyniosło 11.513,59 zł. Na sesję listopadową zostanie przygotowany projekt uchwały zmieniający stawki opłaty, które obowiązują od 2003 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę  –1.462.000 zł. Na w/w kwotę składają się:

 • Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności –   38.400 zł, wg imiennego wykazu osób zobowiązanych do uiszczenia w/w opłaty oraz przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.
 • Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 81.600 zł. Wykonanie na dzień 30 września 2016 r. wyniosło 81.011,97 zł, należności wymagalne 24.473,69 zł, nadpłaty 283,03 zł. Opłatę ustalono na podstawie wykazu osób zobowiązanych do wpłaty bez uwzględniania spłaty zaległych opłat.
 • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 334.500 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów ze spółką gminną Aquabellis na dzierżawę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; KŻ Kotwica; Bimex – Beton sp. z o.o.; Spółka Akcyjna Lebal, BERGAMO NWESTMENT sp. z o.o.; ORANGE POLSKA S.A.; 3 wspólnotami mieszkaniowymi i 27 osobami fizycznymi.
 • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.000 zł. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosiło 7.593,50 zł należność wymagalna 711,33 zł.
 • Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– 1.000.000zł. W 2017 roku planuje się sprzedaż 34 działek budowlanych przy ul. Skrajnej, Łamanej, Szerokiej, Południowej, Rzeźnickiej, Wąskiej, Szafirowej, Międzylewskiej, Strzeleckiej i Wójtostwo w Rogoźnie, Jaraczu, Pruścach, Biniewie, Nienawiszczu, Kaziopolu, o łącznej powierzchni 42.310 m2 oraz grunty rolne o powierzchni 16,0289 ha. Łączna wartość w/w nieruchomości z wyceny wynosi 2.109.000 zł.Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości 47,42% wartości szacunkowej.
 • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  zaplanowano w wysokości
  – 700 zł. Wykonanie na koniec III kwartału 2016 roku wynosi 678,06 zł
 • Pozostałe odsetki –800 zł. Dotyczą ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosi 754,60 zł, należność wymagalna 15.831,64 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie -144.925 zł w tym:

 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – 142.825 zł
 • Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  –1.500 zł. Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 1.300 zł, należności wymagalne  2.591,90zł.
 • Wpływy z różnych dochodów – 600 zł. Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosi 510,40 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę –3.491 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – 1.000 zł z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2016 roku wynosi 961,52 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 22.665.850,67zł, w tym:

 • Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 60.000zł. Wykonanie na dzień 30.09.2016r. wynosiło – 41.955,21 zł, należności wymagalne 36.776,35zł.Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
 • Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.743.310,95 zł w tym:
  • podatek od nieruchomości  - 5.820.836,95 zł Obliczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2017 rok. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto w w/w kwocie.
  • podatek rolny– 110.962,00zł Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2017 rok do kwoty 32 zł. Hektary przeliczeniowe gospodarstw do opodatkowaniawynoszą 1.383,0375 działek 1,993375 ha. (Wyliczenie stawki: 32,- x 2,5q = 80zł za ha przeliczeniowy dla gospodarstw i działek 32,- x 5 q = 160 zł/ha). Obliczenie planowanego podatku: (1.383,0375 ha x 80 zł) = 110.643 zł i (1,993375x160 zł) = 319 zł razem 110.962 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 110.962 zł i on jest wyższy o  kwotę 14.222 zł w stosunku do 2016 roku.
  • podatek leśny – 160.000 zł (Wyliczenie: średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2017 rok wynosi 191,01 zł/m2 x 0,220 = 42,02zł/ha. Obowiązująca stawka 42,02zł na 2017 rok x powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu 3.829,60495 = 160.920 zł. Należności wymagalne na 30.09.2016r. wynosiły 3.660 zł. Podatek leśny przyjęto w kwocie 160.000 zł i jest niższy w stosunku do roku 2016 o kwotę 4.349 zł.
  • podatek od środków transportowych –  79.512 zł przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2017 rok.
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – 11.000 zł Kwota zaplanowanych dochodów jest niższaod planu 2016 r. o 4.000 zł. Wykonanie do 30.09.2016 r. wynosi 10.946,57 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.
  • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.000 zł tj. wykonania za 3 kwartały 2016 roku.
  • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 559.000 złustalono napodstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2016r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2017 roku.
 • Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –4.506.101,72 zł w tym:
  • podatek od nieruchomości – 2.843.043,72 zł. Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalonestawki na 2017 r. Podatek jest niższy o kwotę 28.076,28 zł w porównaniu z planem na 2016 rok z powodu nie uwzględniania spłaty należności wymagalnych z lat poprzednich, co miało miejsce przy planowaniu dochodów w 2016 roku.
  • podatek rolny – 667.834 zł (Wyliczenie: 8.570,2 ha przeliczeniowych powyżej 1 ha x 80 zł = 685.616,00;  193,99375 ha przeliczeniowych do 1 ha x 160 zł  =   31.039,00 Razem: 716.655,00. Zaplanowana kwota jest niższa ze względu na odliczenie ulg i zwolnień o kwotę 48.821 zł.Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 103.425,47 zł i nadpłaty w wysokości 1.591,20 zł.
  • podatek leśny –  8.000 zł. (Wyliczenie: powierzchnia 213,874345 ha x 42,02 zł = 8.987zł. Przyjęto do planu 8.000zł. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2016 roku wynosiły 1.732,20 zł.
  • podatek od środków transportowych – 366.224 zł przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz proponowane stawki na 2017 r. Zaplanowany podatek jest wyższy o kwotę 35.864 zł w porównaniu do planu obowiązującego w 2016 roku. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2016 roku wynosi 250.434,23 zł.
  • podatek od spadków i darowizn  – 30.000 zł przyjęto w wysokości wykonania na dzień 30 września 2016 roku, które wyniosło wynosi 29.865,93 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
  • wpływy  z opłaty targowej – 50.000 zł. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2016 roku wynosi 35.247 zł. Przyjęto do budżetu na 2017 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku wg stawek uchwalonych– Uchwałą Nr XVIII/154/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 roku.
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – 500.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku.Wykonanie za 3 kwartały 2016roku wynosiło 453.468,68 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
  • Wpływy z różnych opłat – 11.000 zł. Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosi 11.370,31 zł.
  • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000 zł. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wyniosło 23.876,79 zł.
 • Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości –355.000 zł, w tym:
  • wpływy z opłaty skarbowej -50.000 zł. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosi43.297,40 zł.
  • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 300.000 zł. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosi 315.452,47 zł.
  • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  5.000 zł. Zaplanowana kwota dotyczy opłat planistycznych w wysokości części należności wymagalnych do zapłaty wg stanu na dzień 30.09.2016r., które wynoszą 149.664,30 zł. Wszczęte postępowanie egzekucyjne daje możliwość wyegzekwowania części tej kwoty w 2017 roku.
 • Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 11.001.438 zł, w tym:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych – 9.801.438wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku w porównaniu do planu 2016 roku są wyższe o kwotę 1.276.080 zł.
  • podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie –1.200.000zł. Wykonanie za 3 kwartały 2016 roku w/w podatku wynosi 828.962,55 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę18.170.958 zł.

 • subwencja oświatowa – 13.690.449 zł
 • subwencja wyrównawcza –4.101.188 zł, która składa się z dwóch części - podstawowej w kwocie 2.545.672,-
  • uzupełniającej w kwocie  1.555.516,-
 • subwencja równoważąca – 269.321 zł. Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.
 • różne rozliczenia finansowe  – 110.000 zł
  • dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych80.000 zł, wykonanie za 3 kwartały 2016 roku wynosi 68.482,36 zł, przewidywane wykonanie 91.309,81zł,
  • wpływów z różnych dochodów zaplanowano kwotę 30.000 zł i dotyczy planowanego zwrotu naliczonego podatku VAT po centralizacji tego podatku w gminie.

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 1.620.636zł Dotyczy ona:

 • Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 134.300 zł,
 • Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego355.000 zł
 • Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  w wysokości 38.290 zł. Ustalono na podstawie zawartych umów.
 • Wpływów z różnych dochodów w wysokości 4.500zł
 • Wpływów z usług w wysokości 257.600 zł
 • Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 5.400zł, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin,
 • Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczonejwedług stanu uczniów na dzień 30 września 2016 roku (617 x1338,-) w ogólnej kwocie 825.546 zł na podstawie zapisu art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.)

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, odpłatności za obiadyoraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dochody zaplanowane są niższe o kwotę 4.884,28 zł w porównaniu z planem 2016 roku, bez uwzględnienia zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w trakcie 2017 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna– dochody zaplanowano w kwocie – 691.666 zł.Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 655.791 zł. Są to dotacje na:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 83.301 zł w tym na:
  • zadania  zlecone  47.883,-
  • własne zadania bieżące 35.418,-
 • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49.657(własne zadanie bieżące)
 • zasiłki stałe –170.804 zł(własne zadanie bieżące)
 • ośrodki pomocy społecznej– 153.979zł(własne zadanie bieżące)
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 198.050 zł (zadanie zlecone). Dochody własne  w kwocie 35.875 zł z tytułu:
 • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 35.000 zł
 • wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  –750 zł(dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego,wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich)
 • należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
  • 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych 125 zł (2.500 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina– dochody zaplanowano w kwocie – 19.756.489 zł.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 19.683.989 zł. Są to dotacje na:

 • świadczenia wychowawcze –12.044.539 zł (zadanie zlecone)
 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –7.639.450 zł (zadanie zlecone). Dochody własne  w kwocie 72.500 zł z tytułu:
 • wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości –10.500 zł(dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłacanych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich),
 • - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa  155.000 zł x 40% = 62.000 zł.

W dziale 900  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– dochody zaplanowano w kwocie 2.134.724,91 zł  z tytułu:

 • wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.824.276 zł.W/w wpływy ustalono na 2017 rok wg złożonych deklaracji i stawek obowiązujących za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Przyjęto następujące założenia do ustalenia wpływów z opłaty:
  • zadeklarowana zbiórka w sposób selektywny przez osoby fizyczne i prawne – 13.746 osób x 8 zł x 12 m-cy = 1.319.616 zł
  • zadeklarowana zbiórka w sposób nieselektywny przez osoby fizyczne i prawne – 2.370 osób x 14 zł x 12 m-cy = 398.160 zł
  • nieruchomości letniskowych 410 x 250 zł (ryczałt roczny) = 102.500 zł
 • Razem planowane wpływy winny wynosić przy 100 % ściągalności 1.824.276 zł, które zwiększono o  kwotę 4.000 zł z tytułu planowanych wpływów z kosztów upomnienia. Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęto 3.708 nieruchomości.Na koniec 3 kwartału br. należności wymagalne z tych opłat wyniosły 425.236,73 zł. Podjęto decyzję zatrudnienia dodatkowego pracownika w celu prowadzenia systematycznej egzekucji zaległych opłat.
 • wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 300.000 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2016 roku wyniosło 436.185,74 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na  gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszą się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej  gminie.
 • Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – 10.448,91 zł. Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą. Wykonane wpływy do 30 września br. wyniosły 7.117,89 zł.

W dziale 921  – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie 20.000 zł z tytułu:

 • wpływów z usług –20.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2016 roku z tego tytułu wynosi 18.658,44 zł. Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, nr 5 i 6; w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9 i 10. W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2017 roku.

 

III. Wydatki

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 68.385.940,58 zł.

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 20.076.238 zł, zadania własne43.967.535,61 zł, oraz wydatki majątkowe4.342.166,97 zł.

 1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 64.033.773,61 zł, w tym:
  1. Wydatki jednostek budżetowych 35.575.566,25zł
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.392.100,48 zł
   2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.183.465,77 zł
  2. Dotacje na zadania bieżące 6.726.699,12 zł
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.405.508,24 zł
  4. Obsługę długu Gminy 326.000,00 zł
 2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę4.352.166,97 zł , w tym:
  1. wydatki majątkowe w formie dotacji celowej 182.022,59 zł
  2. wydatki majątkowe kontynuowane 2.896.382,38 zł
  3. wydatki majątkowe nowe 1.273.762,00zł

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę –129.541,55 zł w tym:

 • Melioracje wodne 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały Nr  IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
 • Izby rolnicze 17.000 zł. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej (wyliczenie 778.796,- x 2% = 15.575,92 zł zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2016 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych j.t. Dz.U z 2014 r. poz. 1079 ze zmianami).
 • Pozostała działalność 92.541,55 zł
  • Zakup materiałów i wyposażenia 6.541,55 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego wymienionych w załączniku nr 11 do projektu uchwały.
  • zakup usług pozostałych 76.000 zł na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 1.000 zł oraz udział gminy w konkursach „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 60.000 zł, przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 15.000 zł wymienione w załączniku nr 11 do projektu uchwały.
  • wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł dotyczą przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Parkowo.Nazwę przedsięwzięcia wskazano w załączniku nr 11 do projektu uchwały.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi – 25.000 zł:

 • wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 3.520,-
 • zakup materiałów (zarybianie jezior) 19.000,-
 • zakup energii - 2.480,-

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu po zmianach w 2016 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi 4.678.410,13 zł:

 • w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 350.000 zł z przeznaczeniem na:
  • dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 250.000,-kontynuacja porozumienia  pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania  organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  • zakup usług pozostałych 100.000 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina.
 • w rozdziale Drogi publiczne gminne 4.328.410,13 zł na:
  • zakup materiałów 41.027,75 zł w tym:
  • zakup znaków pionowych 10.000,-
  • zakup przystanków autobusowych 12.000,-
  • środki jednostek pomocniczych 19.027,75 zł (fundusz sołecki)
 • zakup usług remontowych – 167.000 zł
  • remonty cząstkowe dróg bitumicznych wraz z nakładką  na drodze w Józefinowie łączącej się z drogą powiatową167.000,-
 • zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych -510.000 zł w tym:
  • środki jednostek pomocniczych – 10.000,- (fundusz sołecki)
  • wydatki na  utrzymanie dróg w okresie zimy 150.000,-
  • oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu 20.000,-
  • profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem 250.000,-
  • ewidencja dróg gminnych 20.000,-
  • naprawa kanalizacji deszczowej  i regulacja kratek ulicznych60.000,-
  • Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2017 roku,
 • różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) –  9.000 zł
  • wydatki inwestycyjne 3.601.382,38 zł z przeznaczeniem na:
   • Budowę ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie – etap IV – 2.324.177,92 zł, którą zgłoszono do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zaplanowane wydatki stanowią udział gminy w tym przedsięwzięciu. Zadanie realizowane w latach 2010-2017.
   • Budowę drogi w m. Jaracz– 250.000 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
   • Przebudowę drogi w m. Parkowo – 502.204,46 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Zadnie będzie realizowane na podstawie projektu i jego aktualizacji w latach 2010 i 2016,
   • Budowę parkingu na ul. Kościuszki przy sali gimnastycznej – 10 miejsc postojowych – 50.000 zł. Parking ma być wykonany przy sali gimnastycznej ZS Cegielskiego na terenie gminnym,
   • Projekt budowy ul. Kochanowskiego w Rogoźnie – 25.000 zł,
   • Budowę ul. Smolary w Rogoźnie – 200.000 zł,
   • Przebudowę drogi w m. Stare – 100.000 zł,
   • Budowę parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem nr 9 na Osiedlu Przemysława w Rogoźnie – 150.000 zł.

W dziale 630 –Turystyka, kwota wynosi – 96.000 zł:

 • pozostała działalność na wykonanie za łączną kwotę 41.000 zł bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw na terenie miasta i gminy, uzupełnienie ławek  i koszy, realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Ruda i Studzieniec na łączną kwotę 5.000 zł oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w Parku Zwycięstwa i Rondzie Melzera (wydatek majątkowy w wysokości 50.000 zł.

      W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – 1.001.851,60 zł na:

 • dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości 407.851,60 zł  wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi dopłata do kosztów eksploatacji:
  • lokali socjalnych w wysokości 28,92 zł/m2, co stanowi kwotę 11.585,93 zł;
  • lokali z wyrokami eksmisji 39,81 zł/m2, co stanowi kwotę 80.883,17 zł;
  • mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 26,88 zł/m2, co stanowi kwotę 315.382,50 zł.
 • Na sesje w miesiącu grudniu został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok.
 • zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 594.000 zł,z tego na:
  • bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie –112.000,- (w tym na zakup materiałów 8.000 zł,  energii 85.000 zł, ochrona obiektu i wywóz nieczystości 13.000 zł, drobne prace remontowe 6.000 zł.)
  • remont gabinetów specjalistycznych 10.000 zł;
  • wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 110.000,-
  • różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) –1.500,-
  • pozostałe podatki na rzecz budżetów jst–700,-
  • opłaty na rzecz budżetów jst–4.800,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
  • odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych  – 150.000,-   zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2016 roku,
  • odszkodowanie za nabycie praw własności do nieruchomości przez gminę z mocy prawa 40.000 zł,
  • koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) –5.000,-
  • zakupu nieruchomości od SM w Obornikach – 160.000,-

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – 104.000 zł dotyczą:

 • planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 100.000 zł.
 • opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 4.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi - 5.576.769,16 zł. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej,promocji Gminy ,wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń. W tym zaplanowano:

 • wydatki na zadania zlecone                         142.825,00 zł
 • diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej       340.547,24 zł
 • wydatki na administrację (Urzędy Gmin) 3.981.369,86 zł  w tym:
  • wydatki bieżące:3.941.369,86 zł
   • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.158.033,23 zł (według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2016r. przy uwzględnieniu wzrostu zatrudnienia o 2 etaty w administracji łącznie z pracownikami straży miejskiej i wzrostem wynagrodzeń o 3 %)
   • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.741 zł,
   • świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500 zł,
   • wydatki remontowe 72.000 zł (konserwacja sprzętu biurowego,komputerowego, windy, remont archiwum kat. B, remont sali narad oraz biur 25, 26 i 27)
   • wydatki rzeczowe  635.095,63 (prowizje bankowe 10.000,-, opłaty licencyjne  za programy 35.000,-; przesyłki pocztowe 75.000,-; sprzątanie urzędu 70.000,-; dzierżawa kserokopiarek 16.000,-; wywóz nieczystości, ogłoszenia oraz usługi  instalacyjne 12.500,-;energia 76.000,-;usługi prawne i audytorskie 57.000,-; podróże służbowe  42.000,-; szkolenia 27.000,-;opłaty telekomunikacyjne 32.500,-;zakupy materiałów 107.700,-; koszty sądowe – podatki 16.895,63,-; zakup książek i wydawnictw 9.000,-; badania okresowe pracowników 2.500,-; ubezpieczenie majątku 15.000,-;opłaty za tłumaczenia tekstów 1.000,-;oraz wpłaty na PFRON w wysokości 30.000 zł w związku ze zmniejszeniem w 2017 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności).
  • wydatki majątkowe 40.000 zł na:
   • zakupy inwestycyjne dla administracji (urządzenia UTM – router do zabezpieczenia internetu oraz kserokopiarki kolor do biura nr 26),
   • wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego – 10.000 zł.
 • promocja  jst 76.000 zł w tym:
  • wynagrodzenia bezosobowe 4.500,-
  • zakup materiałów  31.500,-
  • zakup usług pozostałych 40.000,-
 • wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 852.747 zł w tym:
  • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.350,-
  • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 703.525,-
  • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.392,-
  • pozostałe wydatki rzeczowe 137.480,-
 • Centrum Usług Wspólnych zostało utworzono w wyniku likwidacji Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych z dniem 01 sierpnia 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku. Wzrost wydatków w porównaniu do łącznych wydatków w 2016 roku w rozdziałach 80114 i 75085 spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 2 osoby w związku ze zwiększeniem ilości jednostek obsługiwanych.
 • pozostała działalność 183.280 zł w tym:
  • diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 106.080,- (wysokość ustalona na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r.
  • ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.200,-  (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
  • wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne  6.000,- (inkaso podatków)
  • składki członkowskie do stowarzyszeń 70.000,-

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – 3.491 zł stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę –544.710,97 zł, z czego przypada na:

 • Ochotnicze straże pożarne 450.680,97,- w tym: - środki jednostek pomocniczych –9.648,09,- (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego) Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 411.032,88zł, dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP w kwocie 30.000 zł.
 • Obrona cywilna 9.200,- wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych.
 • wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone) – 37.830,-
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych  12.830,- obejmujące wypłatę ekwiwalentów      za sorty mundurowe,
  • wydatki rzeczowe  25.000,- (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC)

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie –326.000zł, w bankach:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
 • ING Bank Śląski w Poznaniu,
 • Bank Pocztowy SA Bydgoszcz,
 • od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Do obliczenia wysokości odsetek przyjęto WIBOR średnioroczny w wysokości 1,9 plus marżę od 0.6 – 1,6 p.p. wynikającą z zawartych umów kredytowych przy uwzględnieniu terminów spłat rat kredytów i pożyczek z harmonogramów. Do obliczenia obsługi długu z tytułu preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW przyjęto oprocentowanie  w wysokości 3%, dla kredytów  od 2,5 – 3,5%. WIBOR 1M na dzień 02 listopada 2016 roku wynosił 1,66.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości –281.000 zł  w tym:

 • Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 73.000 zł (Wydatki budżetu 68.385.940,58 zł x 0,1% = 68.385,94 zł – przyjęto 73.000 zł)
 • Rezerwy celowe w wysokości 208.000 zł z przeznaczeniem na:
  • realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia:
   • wydatki budżetu68.385.940,58 zł minus wydatki inwestycyjne4.352.166,97 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.392.100,48 zł,  minus wydatki na obsługę długu 326.000 zł = 41.315.673,13x 0,5%= 206.578,37 zł – przyjęto do budżetu kwotę 208.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie –23.463.700,52 zł z tego:

 • szkoły podstawowe - 10.507.598,00
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 748.826,00
 • przedszkola - 4.684.385,52 w tym:
  • dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień umów między jst w kwocie 72.000 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Oborniki, Skoki, Wągrowiec i Piła łącznie za 13 uczniów.
  • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie  1.131.062,52 zł. Wysokość ustalono na podstawie art. 78b ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Wg następującej metody:  zaplanowane wydatki bieżące na przedszkola gminne pomniejszone o dochody z tytułu opłat za korzystaniez wychowania przedszkolnego i wyżywienie stanowiące dochód gminy oraz iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewitalizacyjno- wychowawczych w przedszkolach podzielonych przez liczbę dzieci (bez uczniów niepełnosprawnych) ustalonopodstawową kwotę dotacji w wysokości 676,89 zł na 1 ucznia i mnożąc stawkę dotacji podstawowej przez 75%na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym wyliczona na podstawie art. 90 ust.2btj. 507,67 zł. Do przedszkoli niepublicznych wg złożonych informacji przez organy prowadzącedo dnia 30 września 2016 roku będzie uczęszczało 183 uczniów bez orzeczeń o niepełnosprawności.
 • Gimnazja - 4.478.827,- w tym:
  • dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 1.300.000 zł. W dniu 10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z §3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,
  • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 645.144 zł. W społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie kontynuuje naukę118 uczniów w tym 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydatki na tego ucznia zaplanowano w oddzielnym rozdziale tj. 80150. W związkuz powyższym zgodnie z art.90 ust. 2a  zaplanowano środki na ten cel w wysokości oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły.
 • dowożenie uczniów do szkół -  761.500,-
 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 98.369,- W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karty Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.
 • stołówki szkolne i przedszkolne - 628.215,-
 • zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach –819.337,-
 • zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  i młodzieży w gimnazjach – 533.438,- Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2017 rok.
 • pozostała działalność w kwocie - 203.205,-  tj.:
  • zakup materiałów i wyposażenia  – 5.500,- dotyczący środków  jednostki pomocniczej Budziszewko, Jaracz i Parkowo - przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,
  • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 172.205,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą Nauczyciela),
  • udział w projekcie pn. „Umiem pływać” dzieci ze szkół podstawowych kl. I – III w Budziszewku i Pruścach  - 9.000 zł.

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 23.454.700,52 zł dotyczą:

 • wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone w kwocie 15.161.665 zł,
 • odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 815.127 zł,
 • zakupów środków żywności w wysokości 624.000 zł,
 • dotacji celowej  w wysokości 1.396.500 zł, w tym dotacja udzielana w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 16.500 zł na:
  • organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania potriotycznego;
  • zajęcia edukacyjne wśród seniorów,
  • organizację zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego,
  • rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci i młodzieży.
 • dotacji podmiotowych w wysokości 1.971.847,52 zł,
 • realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 5.500 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 533.350 zł,
 • pozostałych rzeczowych bieżących wydatków w kwocie 2.757.949 zł,
 • wydatki majątkowe w wysokości 188.762 zł.

Wydatki w porównaniu do planu obowiązującego na dzień 30.09.2016 roku zmalały o 1,18%, a to z powodu zaplanowania wydatków z tytułu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75085 w kwocie 852.747, które stanowią 3,64% planowanych wydatków na oświatę. W zaplanowanychwydatkach uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników administracji, obsługi i 1,3% dla nauczycieli.
W łącznej kwocie wydatków na oświatę i wychowanie dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowi 8,41%.Wzrost nastąpił również w świadczeniach na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane na podstawie art.54 ust. 3 i ust. 5 KN, naliczane od zwiększonego na 2017 rok minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które wzrosły w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego.Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 188.762 zł z przeznaczeniem
na modernizacje pionów kanalizacyjnych i toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie oraz zakupu dwóch zmywarek dla przedszkoli.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 312.000,-zł

 • Zwalczanie narkomanii – 8.400,- zł
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 291.600,-. Zaplanowano dotacje:
  • w kwocie 38.000 zł podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu na zadanie pn.„Małe formy wczasów”, „Wakacyjne warsztaty twórczości”  oraz „Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży– koszykówka, siatkówka, tenis stołowy” - organizacja w/w zadań rekreacyjnych, sportowych przyczyni się do propagowaniazdrowego stylu życia w trzeźwości, zabawę bez używek.
  • w kwocie 20.000 złna pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  w zakresie zapewnienia całodobowej gotowości dyżurowania, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:
 • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 129.964 zł
 • zakupy materiałów do realizacji programów 22.600 zł
 • zakup energii 13.000 zł
 • zakup usług remontowych 2.000 zł
 • zakup usług pozostałych 63.848 zł
 • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) 2.000 zł
 • podróże służbowe krajowe 188 zł
 • Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2017 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu2016 roku.
 • Pozostała działalność - 12.000,- dotyczy:
  • organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy 2.000 zł,
  • dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę –3.868.306 zł, na następujące zadania:

 • Domy pomocy społecznej – 542.430 zł. Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt osiemnastu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2016 roku koszt odpłatności wynosił 40.869,13 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2017 rok wzrost odpłatności o kwotę 8.000 zł i oraz środki na jedną osobęoczekującą na przyjęcie do DPS.
 • Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –5.000 zł. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzą kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wydatki na obsługę organizacyjno- techniczną zespołu zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 53,76% planu z 2016 roku.
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne–90.751,-(w tym dotacja na zadania zlecone47.883 ,-; dotacja na zadania bieżące 35.418,-; środki własne z budżetu 7.450 zł)
 • Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  –417.257,- (w tym:  dotacja na zadania własne49.657,-)
 • Dodatki mieszkaniowe – 440.000,-
 • Zasiłki stałe – 231.304,- (w tym: 170.804 zł z dotacji na zadania własne)
 • Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 1.402.114,- (w tym: dotacja na zadania własne 153.979,-)
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 445.450,- (w tym: dotacja na zadania zlecone 198.050,-)
 • Pomoc w zakresie dożywiania – 130.000,- (środki własne)
 • Centra Integracji społecznej – 150.000,- Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej w wysokości 3.750 zł, jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej przy uchwalaniu budżetu na 2017 rok.
 • Pozostała działalność - 14.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą 655.791 zł (zadania zlecone – 245.933,- , zadania własne 409.858,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 3.212.515,-. Udział własny w wydatkach w tym dziale w porównaniu z projektem budżetu na 2016 rok (3.348.659 zł)zmalało 4,07%, a to z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej i zaplanowanie wydatków w rozdziałach 85504 ­– „Wsparcie rodziny”; 85508 – „Rodziny zastępcze”; 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”  na łączna kwotę 374.761 zł, która stanowi 11,67 %  środków własnych gminy zaplanowanych w tym dziale. W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą3.868.306,00 zł i dotyczą:

 • wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone w kwocie 1.280.161 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.225.411 zł,
 • odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 542.430 zł,
 • odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.326 zł,
 • zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich 750 zł,
 • dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS)jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum w wysokości 3.750 zł, co daje roczną kwotę 150.000,- (przygotowano projekt uchwały, który zostanie przekazany wraz z projektem budżetu na 2017 rok Radzie Miejskiej)
 • pozostałych rzeczowych bieżących wydatków w kwocie 640.228zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wynoszą 44.000 złw tym:

 • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ryczywół z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku gminnego zajmowanego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w wiardunkach w wysokości 40.000 zł. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie przekazany Radzie Miejskiej wraz z projektem budżetu na 2017 rok,
 • Dotacja celowa na udzielenie w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 4.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie działalności instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – 1.022.735 zł, w tym:

 • Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych913.155 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 839.666 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.055 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.834 złi pozostałe wydatki rzeczowew kwocie 34.600 zł. Wydatki w tym rozdziale są wyższeo 65,08% w stosunku do projektu budżetu na 2016 rokoraz w stosunku do planu na dzień 30.09.2016r. z powodu zniesienia tzw. „godzin karcianych”.
 • Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100.000 zł (udział własny).
 • Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9.600 zł.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  i w dziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 25.339.202,52 zł w tym sfinansowane:

 • Subwencja oświatowa – 13.690.449,-
 • Dotacji celowych – 825.546,-
 • Środki własne – 10.817.707,52,- (w tym wpłaty rodziców za wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 746.900 zł)
 • Fundusz sołecki – 5.500,- środki jednostek pomocniczych

RAZEM: 25.339.202,52,-

Wydatki związane z oświatą wzrosły w porównaniu do projektu budżetu na 2016 rok o 6,21%, tj. są wyższe o kwotę 1.480.954,35 zł, a w porównaniu do zaplanowanych wydatków na dzień 30 września 2016 roku o 1,96%, co daje wzrost o kwotę 448.629,07 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - 20.069.250 zł, w tym:

 • Świadczenia wychowawcze –12.044.539 zł (zadanie zlecone). Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) i zostały zaplanowane na świadczenia wychowawcze w kwocie 11.862.509 zł i 1,5% pokrycia kosztów ich wypłaty.
 • Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –7.649.950 zł w tym na:
  • zadanie zlecone 7.639.450 zł;
  • zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych opieki społecznej w latach poprzednich 10.500 zł.
 • Wspieranie rodziny –125.631 zł(zadanie własne). Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono asystentom rodzin.
 • Rodziny zastępcze –105.600 zł. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
  • 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
  • 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
  • 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.
 • Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 21 dzieci przebywających w pieczy zastępczej w tym za:
  • pięcioro dzieci 30% (5x 250 zł x 12 m-cy = 15.000 zł);
  • szesnaścioro dzieci 50% (16x 450 x 12 = 86.400 zł);
  • oraz zaplanowano rezerwę w wysokości 4.200 zł dla 4 dzieci.
 • Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 143.530 zł dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych.Na dzień przygotowania materiałów planistycznych gmina ponosi odpłatność za pięcioro dzieci w wysokości 50% kosztów utrzymania tj. 2.135,50 x 5 x 12 miesięcy, co daje kwotę 128.130 zł oraz za troje dzieci w wysokości 10% tj. 427,10 x 3 x 12 miesięcy = 15.400 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi         - 4.190.512,19 zł, w tym:

 • Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155.000 zł w tym:
  • zadanie bieżące z zakresu ochrony środowiska 115.000 zł w tym: pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji i czyszczenia rzeki Małej Wełny między Jeziorem Rogozińskim, a Jeziorem Budziszewskim w kwocie 100.000 zł. Projekt uchwały został przygotowany i zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej.
  • czyszczenia separatorów i piaskowników 40.000 zł
 • Gospodarka odpadami –1.895.276,- w tym:
  • zadania z ochrony środowiska 70.000,- (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem, system gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.824.276 zł.
  • System obsługiwany jest przez pracowników w wymiarze 3,25 etatu, na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości  140.118,77 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczaniai naliczania opłat 10.435,04 zł, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu oraz opłaty egzekucyjne zaplanowanona kwotę 28.500 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich  wynosi 179.053,81 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który został wybrany w postępowaniu zamówień publicznych za kwotę 1.645.222,19 zł na okres do 31 grudnia 2017 roku. Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 1.824.276 zł tj. w wysokości planowanych opłat. Szczegółowe rozliczenie planowanych dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 2 do niniejszego uzasadnienia.
 • Oczyszczanie miast i wsi – 360.000,00,-
 • Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –  225.500,00,-w tym:
  • środki jednostki pomocniczej  13.500,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,
  • przedsięwzięcia z ochrony środowiska 100.000,- (zakładanie nowych skwerów zielonych),
  • pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni 112.000,-
 • Schroniska dla zwierząt – 262.022,59,-
  • dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –  kwota 115.000 zł. Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Do kalkulacji wysokości dotacji przyjęto  zaproponowane stawki odpłatności za przyjęcie psa do schroniska w wysokości 1.250 zł x 71 psów (średnioroczna ilość dostarczanych psów do schroniska z terenu naszej gminy)= 88.750 zł oraz za psy pozostające na stanie w schronisku z terenu naszej gminy27sztx950 zł = 25.650 zł, co daje łączną kwotę dotacji 114.400 zł, przyjęto do budżetu 115.000 zł.
  • kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program zostanie opracowany i uchwalony do końca marca 2017 roku.
  • Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż w kwocie 142.022,59 zł. Uchwała nr XXXI/294/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/170/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki.
 • Oświetlenie ulic, placów i dróg –  981.000,-
  • zakup energii zaplanowano na kwotę –  550.000,- (zaplanowano wzrostwydatków o 1,85% w porównaniu do planu na dzień 30 września 2016 roku.
  • zakup usług pozostałych –  341.000,-
   • konserwację urządzeń oświetleniowych 270.000,-
   • naprawa oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy 30.000,-
   • radiowe sterowanie mocą gminy       4.000,-
   • oświetlenie świąteczne 35.000,-
   • przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 2.000,-  na wykonanie nowego punktu oświetlenia w m. Kaziopole (przy świetlicy wiejskiej).
  • Wydatki inwestycyjne - 90.000 zł w tym budowa:
   • oświetlenia przy ul. Szarych Szeregów 70.000 zł;
   • oświetlenia przy ul. Wąskiej 20.000 zł.
 • Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty naliczane i odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych.
 • Pozostała działalność – 301.713,60 zł w tym:
  • wydatki bieżące – 271.713,60 zł przeznaczone na:
   • edukację ekologiczną promującą ochronę środowiska 5.000,-
   • zakup energii185.000,-(woda zdroje uliczne30.400,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów 129.600 zł , woda, energia targowisko 25.000,-),
   • wydatki rzeczowe na obsługę obiektu targowiska wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich naliczone 65.713,60 zł,
   • monitoring na targowisku – 10.000 zł
   • opłata za używanie sieci gazowej 6.000 zł (umowa z WSG w Poznaniu z dnia 22.05.2013 roku),
  • wydatki majątkowe na:
   • wykonanie projektu termomodernizacji budynku gminnego przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Rogoźnie – 30.000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi –  2.155.665,52 zł. Obejmuje ona:

 • Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem  –1.814.000,- z tego:
  • Dotacja dla Ośrodka Kultury – 975.680,-
  • Dotacja dla Biblioteki – 339.620,-
  • Dotacja dla Muzeum – 498.700,-
  • Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury wzrosła w porównaniu do 30 września 2016 roku o 11,78%, ze względu na umowy zlecenia zawarte z członkami Orkiestry Dętej, których stawka od 2017 roku nie może być niższa niż 13 zł za godzinę wykonywanego zlecenia oraz podwyższenie wynagrodzeń o 3 %  dla pracowników RCK.
 • Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 125.665,52 zł, oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu zaplanowano w kwocie 75.130,84 zł w tym na:
  • Zakup energii – 60.000,-
  • Zakup materiałów – 5.000,-
  • Zakup usług pozostałych – 10.000,-
 • Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano na kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na:
  • dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zakresie:
   • wsparcia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • realizację programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży ze szkół z terenu gminy 7.000,-
  • realizację pozostałych zadań w tym zakresie 15.000,- między innymi obchody Gminnego Dnia Dziecka.
 • Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona walk i męczeństwa  10.000 zł z przeznaczeniem na renowację pomników i obelisk.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – 492.977,00 zł, w tym na:

 • obiekty sportowe       115.757,-
  • bieżące utrzymanie boiska   – Orlik 2012  99.757,- (przyjęto kalkulację kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pozostałych wydatków stałych na 12 miesięcy na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2016 roku),
  • bieżące utrzymanie boisk wiejskich 16.000,- (zakup energii10.000, zakup usług 3.000,-ubezpieczenie obiektu gminnego 3.000).
 • Pozostała działalność 377.220 zł dotyczy zabezpieczenia środków na:
  • dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej–213.500,- na następujące zadania:
   • organizacja zajęć żeglarskich,
   • organizacja zajęć w piłkę nożną,
   • utrzymanie bazy sportowej, 
   • organizacja zajęć w piłkę siatkową,
   • organizację zajęć w piłkę koszykową,
   • organizacja zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego,
   • organizacja zajęć sportowych w zakresie jazdy konnej,
   • organizacje zawodów wędkarskich.

podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zostanie opracowany projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2017, który na podstawie Uchwały Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowych działalności. Po przeprowadzonych konsultacjach w/w projekt zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej w miesiącu grudniu br.

 • na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 49.200,-
 • na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów, usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem 114.520 zł w tym zaplanowano wydatki związane z organizacją rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej (tura wiosenna i jesienna)oraz siatkowej o Puchar Burmistrza  w kwocie 58.420 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7  w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 9, nr 10, nr 11 do projektu uchwały oraz załączona tabela nr 1 i nr 2 do uzasadnienia. Zaplanowane wydatki zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są wyższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2016 roku o 4,18% oraz projektu budżetu na 2016 rok o 32,84%. Wskaźnika którego nie można porównywać z projektem wydatków na 2017 rok ze względu na wydatki ponoszone od 01 kwietnia 2016 roku na świadczenia wychowawcze w całości finansowane  z budżetu państwa w ramach realizacji zdań zleconych. Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.712.966,97 zł.

IV.

1.         Przychody 3.300.000 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano kredyt na rynku krajowym na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych.

2.         Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę  1.678.800 zł zgodnie z harmonogramami spłat:

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 125.000,00 zł

W roku 2014zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2014- 2024.

Kredyt ING Bank Śląski w Poznaniu 732.000,00 zł

W 2009 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 7.320.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2010 -2019 roku.

Kredyt Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy 419.800,00 zł

W latach 2012 i 2013 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

 • w 2012 roku w wysokości 654.534 zł,
 • w 2013 roku w wysokości 3.543.215,98 zł

Spłatę kredytu zaplanowano na okres od 2013-2023 roku, raty płatne do dnia 30 września każdego roku.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 – 2025 roku.

3. Deficyt budżetu

Na 2017 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie  1.623.200 zł.

Dochody ustalono na kwotę            66.762.740,58 zł

Wydatki ustalono na kwotę             68.385.940,58 zł

Wynik budżetu:  -1.623.200,00zł

 

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

 1. Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej tj. Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego
  • Planowane przychody w wysokości  – 2.068.851,60 zł Są to przychody z następujących wpływów:
   • z najmu i dzierżawy lokali użytkowych 290.000,00 zł
   • wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych 1.170.000,00 zł
   • pozostałe odsetki 26.000,00 zł
   • wpływy z różnych dochodów 115.000,00 zł
   • amortyzacji 60.000,00 zł
   • dotacja przedmiotowa 407.851,60 zł
  • Planowane koszty w wysokości – 2.073.851,60 zł dotyczące:
   • wynagrodzeń i pochodnych   377.200,00 zł
   • pozostałe koszty bieżące 1.686.651,60 zł  z tego:
   • zakup energii 220.000,00 zł
   • zakup usług remontowych     174.300,00 zł
   • zakup usług pozostałych   1.057.851,60 zł
   • koszty postępowania sądowego  50.000,00 zł
   • amortyzacja    65.000,00 zł
   • podatek dochodowy od osób prawnych       12.000,00 zł
   • pozostałe koszty         107.500,00 zł
   • zakupy inwestycyjne           10.000,00 zł
 2. Gmina Rogoźno utworzyła zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn. Centrum Integracji Społecznej
  • Planowane przychody w wysokości – 870.819,00 zł z tytułu:
   • dotacji przedmiotowej z budżetu gminy 150.000 zł
    • wpływów z usług 315.000 zł w tym:
    • remontowo budowlanych 72.000 zł;
    • porządkowo – ogrodniczych 72.000 zł;
    • krawieckich  36.000 zł;
    • usług opiekuńczych  135.000 zł.
   • świadczenia integracyjne z Powiatowego Urzędu Prac 405.819 zł
 3. Planowane koszy w wysokości  – 870.819,00 zł Koszty bieżące w tym na:
  • wynagrodzenia i pochodne 313.051,-
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych    8.100,-
  • świadczenia społeczne      349.062,-
  • zakup usług   90.740,-
  • zakup energii   20.000,-
  • zakupy materiałów   61.633,-
  • zakup usług remontowych   5.000,-
  • zakup usług zdrowotnych    3.500,-
  • usługi telekomunikacyjne 4.200,-
  • odpis na ZFŚS    5.033,-
  • szkolenia pracowników  3.000,-
  • podróże służbowe krajowe  6.000,-
  • podatek od nieruchomości 1.000,-
  • różne opłaty i składki  500,-

Łączne planowane przychody zakładów budżetowych wynoszą 2.939.670,60 zł oraz koszty 2.944.670,60 zł.

2. Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie – 271.082,91 zł

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie tj. do 30.09.2016 r. Rozdysponowanie w/w środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Zestawienie kwot oraz przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw na 2017 rok przedstawiono w tabeli Nr 1 do uzasadnienia.

Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

Kb= 49.815.185,80 (dochody bieżące z 2015 roku) / 18222 (liczba mieszkańców gminy na 31.12.2015r.) = 2.733,79

Kwota funduszy nie jest:

 1. mniejsza niż dwukrotność kwoty bazowej
 2. większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej

w pozostałych przypadkach wysokość funduszu została obliczona

Fundusz = (2+liczba mieszkańców danego sołectwa na 30.06.2016/100) x kwota bazowa

W sołectwach Parkowo i Pruśce ograniczono naliczenie funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej tj. 27.337,90 zł.

 

VI. Zmiany w budżecie gminy na 2017 rok w stosunku do projektu budżetu:

1. Na podstawie autopoprawek Burmistrza Rogoźna dokonano:

 1. przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w związku z przyjętym wnioskiem złożonym przez  Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 roku oraz przystąpieniem do programu pn: „Umiem  pływać”  skierowany do dzieci klas I – III szkół podstawowych w Budziszewku i Pruścach i projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016 -2023”.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę (-) 19.000 zł z przeznaczeniem na:

 • „Wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego” za kwotę (+) 10.000 zł (wydatek majątkowy) – dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050;
 • realizację programu „Umiem pływać” (+) 9.000 zł (wydatek bieżący) – dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300.
 • realizację projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźna „dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów ze względni na źródła finansowania:
  • 75023 – wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone +/- 10.425,20 zł;
  • 70005 – zakup usług pozostałych +/- 29.110,57  zł.

 

drukuj pobierz pdf