Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 162/2009 z dnia 28 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151- 162/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia  28 września 2009r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9 ust. 1-3, § 12 ust.1 i ust.3, § 13 ust.1 pkt 1, ust.2 i ust.3, § 16 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z 2003r.),

 

Zarządzam,  co następuje:

§1.  Przystępuję do sprzedaży:

1. lokalu mieszkalne nr 11 usytuowanego w budynku nr 17 przy ul. Czarnkowskiej, o pow. użytkowej 32,23m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na III piętrze z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 3,20m2 : tj.: piwnicą o pow. użytkowej 3,20m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 11p, z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 186/10000, o wartości 41.412,00 zł.

 

2) udział do działki nr 2389 o pow. 480 m2, objętej KW 23491, wynoszący 186/10000, o wartości 527,00 zł.

 

§2.Wartość lokalu nr 11 z pomieszczeniem przynależnym, z udziałem w nieruchomości wspólnej i 

     udziałem do działki nr 2389 wynoszącym 186/10000, określona przez rzeczoznawcę

  majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 41.939,00 zł słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset  trzydzieści dziewięć złotych .

 

§3.1. Wartość  nieruchomości, opisaną w § 2 pomniejszam o nakłady remontowe poniesione przez

nabywcę w kwocie 5.771,00zł.

2. Wartość  nieruchomości, opisaną w § 2 po uwzględnieniu nakładów opisanych §3.1. pomniejszam o  60% bonifikaty w kwocie 21.700,80zł.

     3. Na podstawie zapisów art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r

(Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 ze zmianami), zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (w/w ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.

Okres w/w zobowiązania obejmuje również osoby bliskie które nabyły przedmiotową nieruchomości od pierwotnego nabywcy.

 

§4. Cenę nieruchomości, płatną  przed zawarciem umowy sprzedaży, ustalam na kwotę 15.600,20 zł  słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych dwadzieścia groszy.

    

§5. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1

     ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze

     zmianami).

 

§6. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

     Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf