Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 336/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2017 r. i jezioro Nienawiszcz Mały od 01.05.2017 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.1.336.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28.12.2016 r.

 

w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Nienawiszcz Duży w 2017 r. i jezioro Nienawiszcz Mały od 01.05.2017 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 8 w związku z art. 4 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz.652 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

Jezioro Nienawiszcz Duży udostępnia się do wędkowania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., a jezioro Nienawiszcz Mały  udostępnia się do wędkowania od dnia 1 maja do 31 grudnia 2017r., na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2.

Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem amatorskiego połowu ryb, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:

 • Kasa Urzędu Miejskiego,
 • Sołectwo Nienawiszcz,
 • Koła PZW,
 • Sklepy wędkarskie,
 • Gospodarz terenu.

 

§ 4.

Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na wędkowanie zobowiązane są do zaznajomienia osób je wykupujących z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym podpisaniu przez sprzedającego i wykupującego.

 

§ 5.

Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.

 

§ 6.

Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty, zgodny z cennikiem opłat, będącym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz osób uprawnionych do sprzedaży zezwoleń określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7.

Naruszenie zasad wędkowania określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez odszkodowania.

 

§ 8.

Do celów opiniodawczych i organizacyjnych powołuje się „Społeczną Radę Jezior Nienawiszcz”, w skład której wchodzą przedstawiciele Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu gminy Rogoźno, Stowarzyszenia „Jezioro Czarne”, Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie” Sołtys Sołectwa Nienawiszcz i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Skład „Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz” określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz Społecznej Radzie Jezior Nienawiszcz.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.336.2016 z dnia 29.12.2016 r.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Nienawiszcz Duży i Nienawiszcz Mały 

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb  przez osoby uprawnione do wędkowania

1. Każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską-obywatel Polski i cudzoziemiec po wykupieniu zezwolenia na połów ryb ma prawo wędkować na wodach komunalnych gminy Rogoźno - Jeziora Nienawiszcz Duży i Mały zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.

2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.

3. W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę i spining.

4. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb może udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania współmałżonkowi w granicach stanowiska i dziennego limitu połowu.

5. Zabrania się wywożenia zanęty lub przynęty przez wędkarzy nie posiadających zezwolenia na połów ryb z łodzi.

6. W czasie wędkowania wędki musza być pod stałym nadzorem ich właściciela. Przed opuszczeniem stanowiska wędki należy wyjąć z wody.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, pomostu wędkarskiego jeśli są rozgrywane zawody wędkarskie, jeżeli organizator wywiesi ogłoszenie na dzień przed terminem organizacji zawodów.

8. Gospodarz terenu pobiera kaucję w wysokości 50 zł, od organizatora zawodów na poczet ewentualnych szkód. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu zawodów.

9. Organizowanie zawodów wędkarskich wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na zasadach i warunkach uzgodnionych z Burmistrzem, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł/osobę/za jeden dzień zawodów, przy czym zawody mogą odbywać się tylko na żywą rybkę. Organizator zawodów zobowiązany jest złożyć u gospodarza terenu raport z ich przebiegu. Organizacjom wchodzącym w skład Społecznej Rady oraz Sołectwu przysługuje prawo organizowania bezpłatnych zawodów wędkarskich raz w roku.

10. Wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać stanowisko a osoby wędkujące z pomostu wysprzątać pomost i wejście na pomost w promieniu 5 m.

11. Zakazuje się połowu ryb za pomocą przynęty holowanej za sprzętem pływającym i za pomocą kuszy oraz z pontonów.

12. Wędka używana do łowienia ryb składa się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą, albo nie więcej niż z dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30mm, lub trzy haczyki do czterech ostrzy rozstawione tak by nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

13. Wędkarz łowiący ryby w okresie zimowym pod lodem może używać tylko jednej wędki wyposażonej w haczyk z przynętą o nie więcej niż trzech ostrzach rozstawionych tak by nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo sztuczną przynętę wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione tak by nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. Otwory lodowe nie mogą mieć więcej niż 20 cm i być wykonane w odległości nie mniejszej niż 2 m. od siebie. Zabroniony jest połów na żywą i martwą rybkę.

14. Na jeziorze Nienawiszcz Duży i Mały wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej i nocnej.

15. Nie wolno łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych jak tarliska, mateczniki oraz przechowywać i zbierać ryb poniżej wymiaru ochronnego oraz stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wywabiania ryb. Ryby niewymiarowe i w okresie ochronnym muszą być natychmiast wpuszczone do wody. Możliwe jest wprowadzenie czasowych ograniczeń w łowieniu ryb, szczególnie w przypadku zarybiania jezior.

16. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest jedynie w porze dziennej w okresie od września do listopada, za indywidualną zgodą gospodarza i opłatą zgodną z cennikiem opłat.

17. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

Sum
70 cm
Węgorz
50 cm
Szczupak
50 cm
Karp
30 cm
Jaź, kleń
25 cm
Okoń
18 cm
Wzdręga
15 cm
Amur
45 cm
Sandacz
50 cm
Lin
30 cm
Leszcz
30 cm
Płoć
15 cm
Pstrąg
30 cm

Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej

18. Obowiązują następujące limity ilościowe złowionych w ciągu doby ryb:

 • Amur, tołpyga - 2 szt. łącznie
 • Sandacz - 2 szt.
 • Węgorz - 3 szt.
 • Karp - 2 szt.
 • Lin - 2 szt.
 • Leszcz - do 5 kg
 • Sum - 4 szt.
 • Szczupak - 2 szt.
 • Pstrąg - 2 szt.
 • Jaź, kleń - do 5 kg łącznie
 • Płoć, wzdręga, okoń - do 5 kg łącznie

Jednorazowo można złowić do 5 kg ryb

19. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

 • zakaz połowu ryby drapieżnej- od 1 grudnia do 30 kwietnia,
 • Sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,
 • Sum – od 1 listopada do 30 czerwca,
 • Pstrąg – od 1 września do 31 grudnia.

20. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień - termin rozpoczęcia połowów lub okresu ochronnego przypada na dzień wolny od pracy okres ten zostaje skrócony o jeden dzień.

21. Zakazuje się połowu ryb ze sprzętu używanego do rekreacji (kajak, rower wodny, ponton, łódź rekreacyjna itp.)

22. Od 1 stycznia 2011r. zakaz budowy nowych kładek. Istniejące już kładki  wymagają zgody na użytkowanie. Obowiązuje zakaz połowu z kładek przez osoby nie posiadające ww. zgody i uregulowanych płatności.

23. Każdy posiadacz kładki odpowiedzialny jest za jej stan techniczny i sanitarny. Kładki nie uzgodnione, nie opłacone, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników mogą zostać usunięte bez odszkodowania.

24. Wędkarz podczas wędkowania musi mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie na wędkowanie, miarkę do mierzenia złowionych ryb, przyrząd do wyciągania haczyka z pyszczka ryby.

25. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

26. Prawo kontroli na jeziorach mają Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja, członkowie Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz, osoby upoważnione przez Burmistrza, Straż Miejska.

27. Wędkarz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, środowiska oraz rybactwie śródlądowym, swoją postawą dawać przykład innym.

28. Niniejszy regulamin zawiera zasady oparte o przepisy prawa w zakresie rybactwa śródlądowego i innych, naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi literą prawa oraz zatrzymaniem zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania.

29. Darmowe zezwolenia na połów ryb przysługują w szczególności:

 1. członkom Społecznej Rady,
 2. osobom prowadzącym sprzedaż zezwoleń,
 3. gospodarzowi terenu,

Załącznik nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.336.2016 z dnia 28.12.2016 r.

 

Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Nienawiszcz Duży w 2017 r.

Lp.
Sposób wędkowania
sezon
14 dni
7 dni
3 dni
1 dzień
1
Dwie wędki z brzegu lub z kładki
100
50
40
30
20
2
Spining z brzegu,
 
100
-
-
-
25
3
Spining z łodzi Nienawiszcz Duży
-
-
-
-
40
4
Spining z brzegu, przy wykupieniu zezwolenia podstawowego
50
-
-
-
20

Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Nienawiszcz Mały od 01 maja 2017 r.

Lp.
Sposób wędkowania
sezon
14 dni
7 dni
3 dni
1 dzień
1
Dwie wędki z brzegu lub z kładki
60
50
40
30
20
2
Spining z brzegu,
 
100
-
-
-
25
3
Spining z brzegu, przy wykupieniu zezwolenia podstawowego
50
-
-
-
20

Uwagi

 • Dla osób w wieku powyżej 65 lat, z I grupą inwalidztwa, młodzieży uczącej się w wieku od 14 do 25 roku życia i żołnierzom służby zasadniczej przysługuje zniżka 50 % w przypadku wykupu zezwolenia na cały sezon (nie dotyczy spiningu)
 • Opłata za połów z łodzi (w porze dziennej, w okresie od września do listopada - spininig) – 40 zł/dzień/osobę

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.336.2016 z dnia 28.12.2016r.

 

Osoby uprawnione do sprzedaży zezwoleń na wędkowanie na jeziorze Nienawiszcz Duży i Nienawiszcz Mały

 

1. Henryk Smoliński (Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”)

Sklep Wędkarski ul. W. Poznańska 23, Sklep Wędkarski os. Przemysława 02

tel. (067) 26 18 191, 509953244

2. Andrzej Duda, Sklep Wędkarski ul. Wyszyńskiego 14

Tel. (067) 26 18 154

3. Szymon Rogiński, Sklep Wędkarski „Szymek” ul. W. Poznańska 22

Tel. (067) 26 14 086

4. Antoni Sielicki,

Tel. (067) 26 10 656

5. Krystyna Pyssa, Sołectwo Nienawiszcz

Tel. 603350029

6. Mariusz Wielgosz (PZW Koło RCK)

Os. Przemysława 11/12, Tel. 663 708 404

7. Józef Pietrzak Stowarzyszenie „Jezioro Czarne”

Os. Przemysława 6/21, 64-610 Rogoźno

tel. (067) 26 17 488, 694 718 692

8. Marek Wiśniewski, Sklep Wędkarski „Leszcz”

Kochanowskiego 33, 64-610 Rogoźno

9. Aleksander Żydowicz, Nienawiszcz – Nienawiszcz

Gospodarz terenu, tel. 669 537 652


Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.336.2016 z dnia 28.12.2016 r.

 

Skład Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz

 1. PZW Koło Miejskie, Henryk Ryga,
 2. PZW Koło RCK, Eugeniusz Wielgosz
 3. Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”, Henryk Smoliński
 4. Stowarzyszenie „Jezioro Czarne”, Józef Pietrzak
 5. Sołtys Sołectwa Nienawiszcz, Krystyna Pyssa
 6. Antoni Sielicki
 7. Urząd Miejski w Rogoźnie, Beata Ryga-Krysiak
 8. Gospodarz terenu, Aleksander Żydowicz

 

 

drukuj pobierz pdf