Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 163/2009 z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-163/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 września 2009r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9 ust. 1-3, § 12 ust.1 i ust.3, § 13 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust.3, § 16 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.),

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.  Przystępuję do sprzedaży:

1) lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku nr 1 przy ul. Kotlarskiej, o pow. użytkowej 60,92m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, położonego na I pietrze z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 16,37m2 : tj.: pomieszczeniami strychowymi w inwentaryzacji oznaczonymi 5s. o pow. 2,17m2 oraz 5s.1 o pow. 7,90m2, oraz piwnicą o pow. 6,30m2, w inwentaryzacji oznaczoną nr 5p, wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 1244/10000.

 

2) udziału do działek nr 1751/1 i 1751/2 o łącznej pow. 558 m2, objętych KW 21799, wynoszącego 1244/10000.

 

§2. Wartość lokalu z pomieszczeniami przynależnymi, z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącym 1244/10000 , z udziałem  do działek nr 1751/1 i 1751/2 wynoszącym 1244/10000, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 75.929,00zł słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych.

 

§3.1. Wartość  nieruchomości, opisaną w § 2 pomniejszam o  zastosowanie  60% bonifikaty w kwocie 37.342,20zł i o poniesione przez najemcę nakłady wynoszące 13.692,00zł.

 

2. Na podstawie zapisów art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 ze zmianami), zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (w/w ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej  na cele mieszkaniowe.

Okres w/w zobowiązania obejmuje również osoby bliskie które nabyły przedmiotową nieruchomości od pierwotnego nabywcy.

 

§4. Cenę nieruchomości ustalam na kwotę 26.301,80zł słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt groszy,

 

§5. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

 

§6. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf