Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXV/332/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów

Uchwała nr XXXV/332/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 stycznia 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno dla zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) uchwala się, co następuje:

§1. Wprowadza się zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno dla samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/332/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku

 

Zasady ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rogoźno dla samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

§1

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają:

Gmina – Gmina Rogoźno;

samorządowy zakład budżetowy

  1. Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie;
  2. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie;

zasady centralizacji rozliczeń podatku VAT – załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.1.314.2016 Burmistrza Rogoźnaz dnia 30 listopada 2016 rokuw sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Rogoźnoi jej jednostkach organizacyjnych;

nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług w oparciu o zasady centralizacji rozliczeń podatku VAT;

deklaracja cząstkowa VAT – deklaracja cząstkowa VAT samorządowego zakładu budżetowego, o której mowa w zasadach centralizacji rozliczeń podatku VAT sporządzona za dany okres rozliczeniowy i przekazana do Gminy w sposób określony w tych zasadach;

deklaracja zbiorcza VAT – deklaracja VAT Gminy za dany okres rozliczeniowy VAT sporządzona w oparciu o deklaracje cząstkowe VAT jednostek organizacyjnych Gminy, w tym samorządowych zakładów budżetowych i przekazana do urzędu skarbowego w sposób określony w zasadach centralizacji rozliczeń podatku VAT;

Kierownik samorządowego zakładu budżetowego – kierownik samorządowego zakładu budżetowego bądź osoba wyznaczona przez kierownika samorządowego zakładu budżetowego do nadzoru nad procesem rozliczenia VAT i podpisywania przygotowanych deklaracji cząstkowych VAT;

§2

Wysokość nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym przekazywanej z Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego ustalana jest na podstawie kwoty wskazanej w deklaracji cząstkowej VAT.

§3

Kwota, o której mowa w § 2 powyżej przekazywana jest z budżetu Gminy do samorządowego zakładu budżetowego po otrzymaniu przez Gminę tej kwoty z urzędu skarbowego, nie później jednak niż po upływie 5 dni.

§4

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji cząstkowej VAT będzie zwracana przez Gminę do samorządowego zakładu budżetowego, na pisemnie wskazane przez samorządowy zakład budżetowy konto bankowe.

§5

W przypadku opóźnienia w zwrocie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, samorządowy zakład budżetowy może żądać od Gminy zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

§6

Odpowiedzialność za rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego pomiędzy Gminą a samorządowym zakładem budżetowym ponoszą Skarbnik Gminy, Kierownik samorządowego zakładu budżetowego oraz inni pracownicy na zasadach określonych w zasadach centralizacji rozliczeń podatku VAT lub Instrukcji odpowiedzialności karno – skarbowej za rozliczenia podatku VAT w Gminie Rogoźno i jej jednostkach organizacyjnych.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

drukuj pobierz pdf