Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno

UCHWAŁA NR XXXV/335/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) i art. 14 ust. 5 pkt. 1ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.1.Usługi świadczone przez przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę Rogoźno są realizowane bezpłatnie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

2.Świadczenia przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rogoźno, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1, są odpłatnedla dzieci do ukończenia 5 roku życia.

§ 2. 1.Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust. 2, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

2.Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenie opłaty określa umowa cywilno-prawna, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

§ 3. Opłata, ustalona niniejszą uchwałą, nie obejmuje opłaty za korzystanie z wyżywienia, która jest ustalana odrębnie, zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty.

§4. Traci moc uchwała Nr XL VII/368/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprzedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§6. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 stycznia 2017 r..

 


UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXV/335/2017  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno.

 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ograniczyła możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.Wymogła zatem konieczność dostosowania zasad obowiązujących w Gminie Rogoźno do jej wymagań.

 

 

drukuj pobierz pdf