Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXV/337/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”

Uchwała Nr XXXV/337/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program „Rogozińska Karta Seniora” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/337/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 25 stycznia 2017 r.

Regulamin Programu „Rogozińska Karta Seniora”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program „Rogozińska Karta Seniora”, zwany dalej „Programem”, ma na celu zwiększenie dostępności do usług i towarów oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne działające na terenie Gminy Rogoźno mieszkańcom, którzy ukończyli 60. rok życia.
 2. Realizacja Programu odbywa się poprzez oferowanie przez partnerów Programu, świadczących usługi lub prowadzących sprzedaż towarów, promocji cenowych osobom, którym organizator przyznał status uczestnika Programu.
 3. Program realizowany jest na terenie Gminy Rogoźno.
 4. Organizatorem Programu jest Burmistrz Rogoźna.

§ 2. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która:
  1. jest mieszkańcem Gminy Rogoźno,
  2. ukończyła 60. rok życia.
 2. Organizator potwierdza uczestnictwo w Programie poprzez wydanie dokumentu (karty) o nazwie Rogozińska Karta Seniora.
 3. Uczestnictwo w Programie ma charakter osobisty i nie może być przenoszone na osoby trzecie.
 4. Organizator prowadzi rejestr uczestników Programu i wydanych im kart.

§ 3. Rogozińska Karta Seniora

 1. Rogozińska Karta Seniora jest dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w Programie. Wzór karty określi organizator Programu.
 2. Kartę otrzyma każda osoba, która spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 i złoży wniosek o jej wydanie do organizatora Programu. Przed wydaniem karty organizator weryfikuje dane zawarte we wniosku.
 3. Karta wydawana jest na czas nieokreślony i oprócz informacji dotyczących Programu zawiera imię i nazwisko uczestnika Programu oraz indywidualny numer.
 4. Karta wydawana jest bezpłatnie, do rąk wnioskodawcy, niezwłocznie po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. Wzór wniosku określi organizator Programu.
 5. Wnioski złożone przez osoby niespełniające wymogów, o których mowa w § 2 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Karta wraz z dokumentem tożsamości upoważnia uczestnika do korzystania z promocji wskazanych przez partnerów Programu.
 7. W przypadku utraty albo zniszczenia karty, na odrębny wniosek uczestnika Programu, wydaje się jej duplikat.
 8. Uczestnik Programu ma obowiązek niezwłocznego zwrotu karty w przypadku:
  1. zmiany miejsca zamieszkania, poza teren Gminy Rogoźno,
  2. rezygnacji z udziału w Programie,
  3. odzyskania uprzednio utraconej karty, w przypadku wydania jej duplikatu,
  4. wykluczenia z Programu.
 9. W razie niedopełnienia obowiązku zwrotu karty, jej utraty albo zniszczenia, organizator ma prawo poinformować partnerów Programu o utracie prawa do korzystania z dobrodziejstw Programu na podstawie karty o określonym numerze.

§ 4. Partnerzy Programu

 1. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot publiczny albo prywatny, który przygotuje ofertę promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ją organizatorowi poprzez wypełnienie i złożenie u niego deklaracji przystąpienia do Programu. Wzór deklaracji określi organizator Programu.
 2. Organizatorowi Programu przysługuje wyłączne prawo ustalania, które ze zgłoszonych ofert promocyjnych zostaną objęte Programem.
 3. Uzyskanie statusu partnera w Programie oraz uczestnictwo w nim jest bezpłatne, co oznacza, że organizatorowi i partnerom Programu nie przysługuje żadne wynagrodzenie, zarówno z tytułu uzyskania statusu partnera, jak i udzielanych w ramach Programu promocji.
 4. Potwierdzeniem przystąpienia partnera do Programu jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy tym podmiotem a Gminą Rogoźno i wydanie mu przez organizatora etykiety identyfikującej partnerów Programu. Wzór porozumienia i etykiety określi organizator Programu.
 5. Partner zobowiązany jest do umieszczenia etykiety, o której mowa w ust. 4, w widocznym miejscu, w którym prowadzona jest działalność obejmująca promocję wynikającą z Programu. Ekspozycja etykiety stanowi informację o honorowaniu przez partnera Programu promocji wynikających z uczestnictwa w Programie.
 6. Partnerowi Programu przysługuje prawo posługiwania się w swoich materiałach promocyjnych znakiem graficznym (logotypem) Programu. Wzór znaku graficznego Programu określi organizator Programu.
 7. Po zakończeniu udziału w Programie partner nie może wykorzystywać żadnych materiałów związanych z Programem, w szczególności korzystać z jego znaku graficznego (logotypu).

§ 5. Zakończenie uczestnictwa i partnerstwa w Programie

 1. Rezygnacja z udziału w Programie przez jego uczestnika może się odbyć w każdym czasie i następuje w wyniku złożenia organizatorowi oświadczenia woli.
 2. Udział uczestnika w Programie wygasa w przypadku:
  1. śmierci uczestnika,
  2. zmiany miejsca zamieszkania, poza teren Gminy Rogoźno.
 3. Rezygnacja z udziału w Programie przez partnera wymaga złożenia pisemnego oświadczenia organizatorowi o rezygnacji, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Udział partnera w Programie wygasa w przypadku zakończenia przez niego prowadzenia działalności, z którą związane było uzyskanie statusu partnera Programu.

§ 6. Wykluczenie z Programu

 1. Organizator ma prawo wykluczyć z Programu jego uczestnika albo partnera w przypadku:
  1. użyczenia przez uczestnika Programu osobie trzeciej, należącej do niego karty,
  2. nieuzasadnionej odmowy honorowania promocji wynikającej z deklaracji.
 2. O wykluczeniu z Programu organizator zawiadamia uczestnika albo partnera pisemnie, listem poleconym, wysłanym na adres podany we wniosku albo deklaracji.

 § 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Programu umieszcza na swojej stronie internetowej wykaz partnerów Programu oraz promocji zaoferowanych przez nich uczestnikom Programu.
 2. Partner Programu ma prawo zatrzymania karty uczestnika w przypadku posłużenia się kartą przez osobę nieuprawnioną. O fakcie tym niezwłocznie informuje organizatora, przekazując mu zatrzymaną kartę.
 3. Program realizowany jest bezterminowo i może być zakończony w każdym czasie. W przypadku zakończenia Programu, organizator zawiadamia o tym fakcie partnerów Programu listem poleconym wysłanym na adres podany w deklaracji.
 4. Złożenie wniosku o wydanie karty uczestnictwa w Programie albo deklaracji przystąpienia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/337/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Program „Rogozińska Karta Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Rogoźno. Na dzień 1 stycznia 2017 roku  takich osób było 3673. Celem Programu jest aktywizacja społeczna seniorów Gminy Rogoźno poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług. Seniorzy, po okazaniu Rogozińskiej Karty Seniora, będą mogli korzystać z promocji i ofert skierowanych oraz przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf