Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/338/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 stycznia 2017 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 208.193,69zł i ustala się na kwotę 66.970.934,27 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 66.970.934,27 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.964.934,27 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.006.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 208.193,69 zł i ustala się na kwotę 68.594.134,27 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 68.594.134,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.187.967,30 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 236.729,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.406.166,97 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją      zadań gminy w kwocie2.324.177,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 DOCHODY

  1. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia dochodów  między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/-  750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
  2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę  197.193,69 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3  pkt 5 lit. a i b ustawy przeznaczonej na realizacje projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”. Gmina Rogoźno jest partnerem  Powiatu obornickiego.
  3. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych zwrotów świadczeń rodzinnych z lat poprzednich między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 9.000 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 208.193,69 zł.

WYDATKI

  1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 2.324.177,92 zł w związku z rezygnacją realizacji w br. zadania majątkowego pn. „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie – etap IV” .
  2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę +/- 54.000 zł.
  3. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/-  750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez beneficjentów opieki społecznej w latach poprzednich, a sfinansowanych z dotacji celowej budżetu państwa  w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej.
  4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 197.193,69 zł z tytułu realizacji projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”. Gmina Rogoźno jest partnerem Powiatu obornickiego.
  5. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych zwrotów świadczeń rodzinnych z lat poprzednich między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 9.000 zł.
  6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 2.324.177,92 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego przy dofinansowaniu w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE w ramach WRPO.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 208.193,69 zł

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono  o kwotę 54.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami- zadaniami. Zmiana dotyczy poz. 2; 11 i 12 niniejszego załącznika.

 

 

drukuj pobierz pdf