Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 16.15 w sali RCK w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 24/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 16.15 w Sali RCK, przy ul. II Armii W.P. 4 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Struktura placówek oświatowych w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe,
 5. Program dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

W związku z tym, iż KSSOiK oraz KGFiR obradowały wspólnie posiedzeniu przewodniczył pan radny Łukasz Zaranek.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisje są władne do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego wniósł zmiany – a mianowicie w pierwszej kolejności został omówiony pkt 4 oraz pkt 6, kolejne w kolejności bez zmian na osobnych komisjach.

 

Ad. 4. Struktura placówek oświatowych w świetle nowej ustawy Prawo Oświatowe.

Strukturę placówek przedstawiła pani pełnomocnik do spraw oświatowych – Renata Tomaszewska. Informacje przedstawione przez panią burmistrz stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie pani Renata Tomaszewska zobrazowała przekształcenie wg ustawy placówek w Gminie Rogoźno.

Podpisana ustawa opisuje mechanizmy i tryb wdrażania nowych regulacji zawartych w ustawie – Prawo oświatowe. Ustawa zawiera również zmiany w innych ustawach, stanowiące konsekwencję wprowadzenia nowego ustroju szkolnego.

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała:

 1. 8-letnią szkołę podstawową,
 2. 4-letnie liceum ogólnokształcące,
 3. 5-letnie technikum,
 4. 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
 5. 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
 6. 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
 7. szkołę policealną.

W przypadku publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjęto, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany będzie w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. W dniu
1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy
1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły. Analogiczne rozwiązania przyjęto w przypadku dotychczasowej sześcioletniej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną. Stosownie do wprowadzonych zmian ustrojowych przepisami przejściowymi objęto również szkoły niepubliczne, zapewniając możliwość kontynuowania i doskonalenia oferty edukacyjnej w ramach tej formy realizacji zadań oświatowych.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach, tj. poprzez:

 1. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub
 2. włączenie gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3. przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum,
 4. włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum,
 5. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. Ustawa określa warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian.

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Natomiast z dniem 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Natomiast do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r., w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzyma promocji do klasy III, w roku szkolnym 2021/2022 stanie się uczniem klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Z dniem 1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące, stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Ustawa przewiduje przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, natomiast będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, na rok szkolny 2019/2020 i na lata późniejsze przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach, w których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego przewidziano kształcenie w tym typie szkoły.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi z dniem 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum. Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będą podejmowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu).

Z mocy prawa nauczyciele:

 1. dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych,
 2. dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia,
 3. dotychczasowego czteroletniego technikum staną się nauczycielami pięcioletniego technikum,
 4. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

 1. art. 1, art. 116–219, art. 314, art. 326–336, art. 347, art. 348, art. 358 i art. 359, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia;
 2. art. 4 pkt 9, 12, 14 lit. a, art. 15 pkt 26, pkt 29 lit. a w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3a, pkt 48, 49, pkt 54 w zakresie art. 36a ust. 14 i pkt 114 w zakresie art. 71d, art. 66 pkt 1, art. 80, art. 111 pkt 2, art. 113 pkt 2, art. 115, art. 220–223, art. 225–313, art. 315–325, art. 349–357 i art. 360–368, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 3. art. 15 pkt 118 lit. f i h oraz pkt 123 lit. m, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego
  2017 r.;
 4. art. 15 pkt 31, pkt 32 w zakresie art. 22ac ust. 1, art. 22ae ust. 2, art. 22ak ust. 1 i art. 85b ust. 2 i 5, pkt 33–43, pkt 44 w zakresie art. 22ar i art. 22at ust. 1 pkt 1, pkt 46, 47 i 120, art. 105 i art. 337–346, które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2017 r.;
 5. art. 4 pkt 5, 10 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.;
 6. art. 224, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.;
 7. art. 66 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Projekt reorganizacji sieci szkół w Gminie Rogoźno

W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Oświatowe, na organy prowadzące nałożono obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. Ustawa określa również warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian (załącznik nr 1).

Zgodnie z nowymi przepisami, w Gminie Rogoźno przekształceniu z sześcioletniej szkoły podstawowej na ośmioletnią szkołę podstawową ulegną placówki:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie
 3. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku
 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach

Zespoły szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum ) na mocy art. 191. Z dniem 1 września 2017 roku zostają przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Przekształceniu ulegną:

 1. Zespół Szkół w Parkowie
 2. Zespół Szkół w Gościejewie

Proponowane zmiany dotyczące Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego i Gimnazjum nr 2.

Od grudnia 2016 r. prowadzono konsultacje ze Starostą Powiatu obornickiego, dyrektorem Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie oraz z dyrektorami gminnych szkół tj. dyrektorem Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3. Przeprowadzono analizę bazy lokalowej tych placówek oraz możliwości przyszłego zatrudnienia w nich nauczycieli gimnazjum. W dniu 12 stycznia w siedzibie UM odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Rogoźna. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Obornickiego – Adam Olejnik, Przewodniczący Rady Powiatu – Gustaw Wańkowicz, Pełnomocnik d.s. oświaty Powiatu Obornickiego – Paweł Drewicz, Burmistrz Rogoźna – Roman Szuberski, z-ca burmistrza Renata Tomaszewska, starszy wizytator WKO – Wojciech Wasielewski, dyrektor Zespołu Szkół - Romana Węgrzak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – Robert Kornobis.

Tematem spotkania było;

 1. Wynajem sal lekcyjnych w budynkach zespołu szkół i liceum ogólnokształcącego dla oddziałów Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2
 2. Wygaszenie lub włączenie w strukturę jednej ze szkół gminnych Gimnazjum nr 1
 3. Dalsze losy Gimnazjum nr 2

Wynikiem spotkania były następujące wnioski i propozycje:

 1. Gimnazjum nr 2 pozostanie w strukturze Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego do wygaśnięcia tj. do roku 2019.
 2. Gimnazjum nr 1 może pozostać do wygaśnięcia w obecnej formie lub zostać włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 3.
 3. Budynki Gimnazjum nr 1 wejdą w strukturę bazy lokalowej SP 3.

Obecna organizacja gminnych placówek oświatowych tj. ilość godzin ponadwymiarowych oraz przekształcenie szkół 6 klasowych w ośmioklasowe dają możliwość zapewnienia nauczycielom likwidowanych gimnazjów zatrudnienia w kolejnych latach.

Pani dyrektor Romana Węgrzak przedstawiła sytuację swojej placówki i odpowiedziała na pytanie, dlaczego przyjęcie klas siódmych i ósmych jest problemem?

Pani dyrektor powiedziała, że owszem szkoła jest duża, ale niestety nie jest z gumy. Specyfika nauczania w klasach technikalnych od 19 lat trochę się zmieniła, ponieważ organ prowadzący wymaga w tej chwili konkretna liczbę uczniów, czyli ponad 32 osoby w danym oddziale. Żeby umożliwić skorzystanie z całego wachlarza zawodów, są tworzone klasy które nierzadko liczą 38 – 39 osób. Następnie te klasy są też dzielone na grupy zawodowe. Są obecnie 23 oddziały, przy czym 17 oddziałów gimnazjalnych. Wracając do klas technikalnych i podziału na zawody – są dwie klasy pierwsze ale pięć grup zawodowych, dlatego ci uczniowie zajmują nie dwie a pięć klas. Absolwenci zdają egzaminy w formie elektronicznej, dlatego zostały utworzone tez pracownie komputerowe, czyli wykorzystane zostały następne sale. Pani dyrektor dodała, że w przeszłości kiedy było technikum mechaniczne, zajmowało tylko jedną klasę ponieważ nie było podziałów na zawody. Reasumując pani dyrektor powiedziała, że tych oddziałów jest 41 z podziałem na grupy zawodowe.

Pan burmistrz dodał, że pani dyrektor Węgrzak odniosła się również do petycji złożonej przez Radę Rodziców, która zawiera prośbę by dzieci z klas 7 i 8 uczęszczały do ZS im. Hipolita Cegielskiego.

Pani burmistrz Renata Tomaszewska, kontynuując powiedziała, że budynki Gimnazjum Nr 1 staną się strukturą lokalową Szkoły Podstawowej Nr 3, ponieważ jest to jedyny wariant by pomieścić te oddziały, które przybędą.

Jak będzie wyglądała sprawa organizacji szkoły, to jest już rzecz wtórna ponieważ to dyrekcja zdecyduje, które oddziały będą w budynkach po gimnazjum. Szkoła podstawowa Nr 3 nie pomieści się w swoim budynku i innego wyjścia nie ma.

Pani pełnomocnik reasumując temat, powiedziała, że w związku ze zmiana w prawie oświatowym w Gminie Rogoźno projektowane zmiany będą dotyczyły:

 • Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Zespól Szkół im. Noblistów Polskich w Gościejewie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • 6- klasowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przekształci się w szkołę ośmioklasową,
 • 6 – klasowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową,
 • 6 – klasowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie zostanie włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
 • Obecna siedziba Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie stanie się dodatkowa siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców wielkopolskich w Rogoźnie,
 • Gimnazjum Nr 2, dla którego na mocy porozumienia z Gminą Rogoźno organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, pozostanie do wygaszenia w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Pan radny Jarosław Łatka, poprosił o wyrażenie opinii Związków Zawodowych w tym temacie? Pani Danuta Karolak ze związku „Solidarność” odpowiedziała, że odbyło się spotkanie z panem burmistrzem, panią burmistrz i ZNP – pytania zostały dokładnie wyjaśnione i czas pokaże co będzie dalej. Pani Nowak dodała, że większość wątpliwości okaże się przy podpisywaniu arkuszy organizacyjnych. Pan radny Łatka zapytał, co ze stanowiskiem wice dyrektora, czy będzie nowy wicedyrektor, czy ewentualne obowiązki przejmie obecny wicedyrektor, a dotyczy to grupy gimnazjalnej? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że w Gimnazjum Nr 1 nie ma dyrektora z konkursu i jest pani Nimier, która zajmuje to stanowisko jako pełniąc obowiązki. Jeżeli chodzi o ustawę oświatową, to gimnazjum które zostaje włączone w struktury szkoły podstawowej – dyrektor z urzędu staje się zastępcą dyrektora szkoły, do której zostaje włączona. Taki konkurs zostanie ogłoszony i dyrektor, który zostanie wyłoniony stanie się zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3.

Pan radny Łatka skierował swoje pytanie do pani przewodniczącej Rady Rodziców, czy pani dyrektor z radą dyskutowała na temat proponowanych zmian? Pani przewodnicząca odpowiedziała, że Rada Rodziców zbiera się dopiero 14 lutego, więc nie było możliwości wcześniejszego przedyskutowania zmian, jakie mają nastąpić. Pan radny Łatka podsumował, że Rada Rodziców powinna się na ten temat wypowiedzieć. Pan radny zapytał, czy pani przewodnicząca bierze pod uwagę fakt zwołania Rady Rodziców szybciej? Pani Binek odpowiedziała, że nie, planowane jest na 14 lutego.

Pan radny Chudzicki zapytał panią burmistrz Tomaszewska, czy dalej będą kontynuowane klasy sportowe w SP Nr 3 i ZS w Parkowie na poziomie klasy siódmej i czy były prowadzone rozmowy utworzenia szkoły niepublicznej w Rogoźnie? Pani burmistrz odpowiedziała, że będą kontynuowane klasy sportowe, ponieważ byłoby nielogiczne żeby na etapie klasy szóstej zakończyć ta edukację sportowa dlatego planowane jest prowadzenie do końca szkoły podstawowej, a jeżeli chodzi o utworzenie szkoły niepublicznej takie rozmowy nie były prowadzone – jedynie pan dyrektor Kornobis analizuje taką możliwość. Pan radny Łatka zapytał, czy w obecnej sytuacji lokalowej pan dyrektor Kabat pomieści nowe oddziały ? Pan dyrektor odpowiedział, że wykonał symulację i jeżeli zostaną przyjęty trzy klasy pierwsze, to szkoła jest w stanie przyjąć wszystkie dzieci, zostawić klasy szóste jako siódme, wtedy będzie w szkole funkcjonować 21 oddziałów szkoły podstawowej i dwa oddziały przedszkolne – klasy 1-3 byłyby w budynku przy ul. W.Poznańskiej na dwie zmiany, natomiast klasy od 4-7 w obecnym systemie lokalowym przy wyremontowaniu jednego dodatkowego pomieszczenia, które jest czytelnią

To być może przy dobrym ułożeniu planu udałoby się w klasach starszych mieć jednozmianowość.

Pan radny Chudzicki zwrócił się do pani dyrektor Rzańskiej mówiąc, że pani przewodnicząca Rady Rodziców powiedziała, iż nie skonsultowano zmian z Radą Rodziców, a pan Chudzicki jest członkiem tej rady i radnym z tego okręgu i jest zdziwiony, że te propozycje nie zostały przedstawione a z wiedzy, którą posiada rodzice tą propozycją nie są w 100% usatysfakcjonowani?

Pani dyrektor Rzańska odpowiedziała, że Rada Rodziców jest zaplanowana na 14 lutego, prezydent podpisał ustawę 9 lutego, żeby była prawomocna musi minąć 14 dni, o propozycji pani dyrektor dowiedziała się kilka dni temu, rozmowy Rady Pedagogicznej odbywał się w dniu obecnym i dziś państwo burmistrzowie przedstawili radzie tą propozycję. Pani dyrektor dodała, że jeżeli dziś dowiedziała się wspólnie z rada jakie są trzy propozycje odbywa się jeszcze po południu komisja wspólna i żeby przedstawić to Radzie Rodziców to należy mieć pełen komplet informacji i obraz całej sytuacji, żeby to rodzicom klarownie wyjaśnić na spotkaniu 14 lutego. Pan radny Chudzicki zapytał, czy istnieje możliwość wcześniejszego zwołania zebrania Rady Rodziców niż 14 lutego? Pani dyrektor odpowiedziała, że rade zwołuje pani przewodnicząca, a ona jako dyrektor jest tylko gościem. Pan radny zwrócił się z tym pytaniem do pani Binek? Pani Paula Binek odpowiedziała, że w sprawach pilnych rada rodziców może być zwołana wcześniej i taki termin będzie w poniedziałek 23 stycznia z takim samym porządkiem obrad. Pan radny Wojciechowski poprosił o przypomnienie treści petycji złożonej na ręce pana burmistrza przez rodziców SP 3. Pani Paula Binek powiedziała, że chodzi o to by oddziały klas 7-8 przenieść do ZS im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, ponieważ jest to logistycznie najbliżej. Pan Wojciechowski zapytał, czy jest sens zwoływania Rady Pedagogicznej skoro pani dyrektor Węgrzak jasno wyraziła się, że nie ma w swojej szkole warunków na przyjęcie tych klas? Pan burmistrz powiedział, że po otrzymaniu tej petycji i rozmowie z panią dyrektor Węgrzak odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i taka propozycja została przedstawiona, ale nie można narzucić organowi prowadzącemu, żeby umieścił klasy 7 i 8 i z analizy pani dyrektor wynika że tez takiej możliwości nie ma, jednak za jakiś czas ta sytuacja może ulec zmianie i do tematu będzie można powrócić.

Pani burmistrz poprosiła pana radnego Chudzickiego o doprecyzowanie kwestii z czego rodzice są niezadowoleni, czy chodzi o lokalizację, czy o to że gimnazjum ma zostać włączone do SP 3? Pan radny Chudzicki odpowiedział, że chodzi o cała propozycję. Pan burmistrz zaproponował, by pan radny Zbigniew Chudzicki przedstawił ciekawszą propozycję. Pan radny odpowiedział, iż uważa że dzieci są największa wartością, nie można niczego załatwiać po cichu – a należy się spotkać twarzą w twarz z Radą Rodziców SP 3 i przedstawić tą propozycję. 14 lutego jest na takie rozmowy za późno. Pan radny zaproponował, by spotkać się 24 stycznie i powiedział, by rodzice mieli okazję zadawania pytań do burmistrzów odnośnie propozycji tej zmiany. Radny powtórzył jeszcze raz, że bez udziału Rady Rodziców nie należy takich konsultacji przeprowadzać. Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział radnemu, że pani dyrektor Rzańska powiedziała kiedy prezydent podpisał ustawę, natomiast radny chciał rozmawiać o czymś o czym rada i burmistrzowie nie są jeszcze pewni, termin jest bardzo krótki a przez ten czas odbyło się bardzo dużo spotkań, a rozporządzeń wykonawczych jeszcze nie ma. Jest tylko podjęta ustawa i nie ma potrzeby by radny był tak bardzo oburzony – dodał pan burmistrz. Żadne ze spotkań nie było organizowane po cichu, ani w zaciszu gabinetu, a możliwość jest dopiero teraz po podpisaniu ustawy.

Pani dyrektor Rzańska skierowała swoje słowa do pani dyrektor Węgrzak mówiąc, że każdy dyrektor ma swoja wizję prowadzenia swojej placówki i jeśli pani dyrektor Węgrzak oznajmiła, że nie ma takiej możliwości to znaczy że nie ma. Gdyby miały tam mieścić się oddziały to tylko klas 7 i 8, musiałyby te dzieci korzystać z pracowni chemicznej, fizycznej, a kto miałby za te pracownie odpowiadać, zapytała pani dyrektor Rzańska? Rok 2017/2018 to 11 oddziałów klas 1-3, 13 oddziałów klas 4-6 i 4 oddziały klas 7. Czyli w roku 2017 jest 28 oddziałów, rok później dochodzą następne 4 oddziały – czyli w roku szkolnym 2018/19 sa już 32 oddziały – klas jest 14, dwie sale są zaadoptowane. Obecnie szkoła została ogromnymi środkami przystosowana do tych dzieci najmłodszych i pani dyrektor dodała, że nie wyobraża sobie by te maluchy zostały z tej szkoły wyprowadzone i tworzyć nowe pracownie. Dodatkowym problemem będą lekcje wychowania fizycznego, gdzie dzieci przed reforma ćwiczyły 2 godziny w tygodniu, w tej chwili jest to 4 godziny w tygodniu, a baza się nie zwiększyła. Dodatkowo na każdym oddziale sportowym dochodzi 6 godzin treningów. Na tej bazie nie można dalej pracować.

Pan burmistrz podkreślił jeszcze raz, że na spotkaniu obu pań dyrektorek szkół gimnazjalnych i z powiatem ta sprawa była szeroko dyskutowana i nie można narzucić powiatowi by wybudował sobie swoje pomieszczenia, bo dzieci z SP 3 nie maja miejsca. Pan burmistrz Szuberski zapytał i poprosił o przedstawienie lepszego pomysłu, ciekawszej propozycji przez pana radnego Chudzickiego, bo być może rozwiązanie które zostało zaproponowane nie jest rozwiązaniem najlepszym i pan burmistrz oczekuje, że ze strony radnego taki pomysł padnie. Pan radny Chudzicki nie skomentował wypowiedzi pana burmistrza. Pan radny Kuszak powiedział, że patrząc z perspektywy nauczyciela SP 3 nic się nie zmieni, skoro klasy szóste staną się siódmymi, natomiast patrząc z perspektywy nauczycieli gimnazjum Nr 1 zmieni się wiele, ponieważ są dwa oddziały, które odejdą a przyjdą cztery i jeżeli chodzi o strukturę to ona się powiększy i godzin będzie więcej? Pani dyrektor Rzańska odpowiedziała, że pani pełnomocnik powiedziała, że należy zrobić wszystko by każdemu nauczycielowi zapewnić pracę, jeżeli nie będzie takiej możliwości na całym etacie, to chociaż na część etatu. Ale w tym momencie gdy SP 3 stanie się ośmioklasową szkołą z oddziałami gimnazjalnymi to wszyscy nauczyciele tworzą jedna rade pedagogiczną i są pełnoprawnymi członkami rady. Niczego nie można być pewnym bo może powstać szkoła społeczna i część dzieci może odejść. Pan radny zapytał jakie są statystyki jeśli chodzi o klasy pierwsze? Pani dyrektor odpowiedziała, że planuje cztery oddziały. Pan radny Wojciechowski zapytał pana dyrektora Kornobisa czy są jakieś zamiary jeżeli chodzi o utworzenie szkoły społecznej przy LO i czy baza lokalowa pozwoli na przyjęcie takiej liczby uczniów. Pan dyrektor odpowiedział, że przy galopującym niżu i przy kłopotach w Polsce, że dzieci jest coraz mniej w Gminie Rogoźno tych dzieci jest bardzo dużo. Pan dyrektor zaznaczyła, że jest dyrektorem LO już parę ładnych lat i zrobi wszystko, żeby ta szkoła przetrwała. Dodał, że pan starosta Olejnik nie widzi sensu utrzymywania szkoły 4-leniej, gdzie z każdego roku będzie po jednym oddziale. Pan dyrektor zaprosił do współtworzenia liceum i szkoły wspomagającej jakim jest gimnazjum i chociaż plany oświatowe zmierzają do wygaszania gimnazjum i tworzenia szkół ośmioklasowych – dyrekcja LO w Rogoźnie w tym kierunku będzie zmierzała. A jak to się potoczy – to trudno powiedzieć. W każdym razie pan dyrektor zapowiedział, że zrobi wszystko by w roku 2017 taka szkołę ośmioklasowa – uruchomić.

Pani dyrektor Maria Frankowska ze Szkoły Podstawowej w Budziszewku poprosiła radnych o rozważnie możliwości rozszerzenia obwodu, by do szkoły gdzie jest ogromny zasób lokalowy i ogromne możliwości dydaktyczne napływało więcej dzieci i młodzieży, a nie odchodziło do miasta. Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że owszem faktem jest iż szkoły Rogozińskie sa mocno przeciążone a szkoła w Budziszewku jest świetnie wyposażona, a ilość oddziałów jest jaka jest. Natomiast jeśli chodzi o zmianę obwodów należało by się nad tym pochylić, dlatego że rodzic i tak ma prawo wybrać szkołę do której chce dziecko posłać, nie ma przymusu, żeby dać dziecko do obwodu, do którego dziecko jest przydzielone. Jeżeli obwód ten obwód zostałby zmieniony to może wielu rodziców zmieniłoby szkołę dla swoich pociech. Problemem byłaby organizacja dowo zów, ale jest to też do zorganizowania.

Obie komisje wydały osobne opinii tej samej treści, czyli :

W związku ze zmianą w prawie oświatowym, projektowane zmiany sieci szkół:

 • Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Zespól Szkół im. Noblistów Polskich w Gościejewie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • 6- klasowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach przekształci się w szkołę ośmioklasową,
 • 6- klasowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku przekształci się w szkołę ośmioklasową,
 • 6 – klasowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową,
 • 6 – klasowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przekształci się w ośmioklasową szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie zostanie włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
 • Obecna siedziba Gimnazjum Nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie stanie się dodatkową siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
 • Gimnazjum Nr 2, dla którego na mocy porozumienia z Gminą Rogoźno organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, pozostanie do wygaszenia w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury wyraziła opinię pozytywną w głosowaniu jawnym wynikiem głosów 5 „za” i 2 głosy „wstrzymujące się”. Natomiast opinię tej samej treści wyraziła Komisja Gospodarki, Finansów i rolnictwa jednogłośnie, pozytywnie w ilości 6 głosów.

Pan radny wojciechowski zapytał, czy radni przed podjęciem uchwały będą mogli zapoznać się z jej treścią ?

Pani Tomaszewska odpowiedziała, że radni do dnia 17 lutego są zobowiązani podjąć uchwałę intencyjną i będzie ona w takim kształcie jak uchwała, która ma być podjęta do 31 marca br, ponieważ ta uchwała intencyjna zostanie przesłana do kuratora oświaty, przekonsultowana ze związkami zawodowymi i zaopiniowana przez rade rodziców a następnie podjęta na sesji do 31 marca.

 

Ad. 4 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, bez uwag
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, bez uwag
 3. nadania nazwy ulicy, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pan radny Paweł Wojciechowski zaproponował by do tego projektu uchwały dołączyć propozycje nadania nazwy ulicy, która jest dojazdem do ulicy procedowanej – wniosek pana radnego został przyjęty w ilości głosów
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, bez uwag
 5. wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1987/1, położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, bez uwag
 6. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, bez uwag
 7. programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak, bez uwag
 8. przyjęcia programu „Rogozińska Karta Seniora”, projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, bez uwag,
 9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka

DOCHODY

 1. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 197.193,69 zł
  z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy przeznaczonej na realizacje projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”. Gmina Rogoźno jest partnerem Powiatu obornickiego.
 3. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych zwrotów świadczeń rodzinnych z lat poprzednich między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 9.000 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 208.193,69 zł.

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 2.324.177,92 zł w związku z rezygnacją realizacji w br. zadania majątkowego pn. „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie – etap IV” .
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę +/- 54.000 zł.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez beneficjentów opieki społecznej w latach poprzednich, a sfinansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej.
 4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 197.193,69 zł z tytułu realizacji projektu pn. „ Poprawa dostępu do usług społecznych
  w powiecie obornickim”. Gmina Rogoźno jest partnerem Powiatu obornickiego.
 5. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych zwrotów świadczeń rodzinnych z lat poprzednich między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 9.000 zł.
 6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 2.324.177,92 zł
  w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego przy dofinansowaniu w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE w ramach WRPO.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 208.193,69 zł

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 54.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami - zadaniami. Zmiana dotyczy poz. 2; 11 i 12 niniejszego załącznika.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2026 – projekt uchwały również przedstawiła pani skarbnik Kachlicka, która powiedziała, że uchwała ta jest odzwierciedleniem zmian w budżecie.

 

Ad. 5. Program dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Powyższy temat zreferowała pani kierownik GOPS Ewelina Kowalska.

1. PODSTAWY PRAWNE

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa o pomocy społecznej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Uchwały Nr XLI/303/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Uchwały Nr XLII/307/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1756)

 • 2. DECYZJA, KRYTERIUM DOCHODOWE

 

decyzje wystawiane są od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia – po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego

w okresach wakacji i ferii zimowych wydawane są zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności

 

Warunkiem otrzymania „dożywiania” jest kryterium dochodowe. Dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, które wynosi 771,00 zł na osobę w rodzinie (514 zł x 150%) oraz 951,00 zł na osobę samotnie gospodarującą (634 zł x 150%).

Jako Ośrodek dożywiamy dzieci w szkole i osoby dorosłe z Gminy Rogoźno.

3. FINANSOWANIE

 • PLAN 2015 ROK: 327 900,00 ZŁ
 • 179 900,00- DOTACJE ZLECONE
 • 148 000,00- ŚRODKI WŁASNE
 • Z CZEGO: POSIŁKI- ZASIŁKI CELOWE NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI OD I- XII: 45 247,88 ZŁ
 • PLAN 2016 ROK: 325 000,00 ZŁ:
 • 195 000,00 ZŁ - DOTACJE ZLECONE
 • 130 000,00 ZŁ - ŚRODKI WŁASNE
 • Z CZEGO: POSIŁKI- ZASIŁKI CELOWE NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI OD I- XII: 2016 R.- 61 682,94 ZŁ

4.LICZBA OSÓB DOŻYWIANYCH

 • LICZBA DZIECI ORAZ OSÓB DOŻYWIANYCH -STAN NA GRUDZIEŃ 2015 ROKU
 • - UCZNIOWIE: 299
 • - DOROŚLI: 58
 • ŁĄCZNIE (NA GRUDZIEŃ 2016 R.)- 357 OSÓB
 • LICZBA DZIECI ORAZ OSÓB DOŻYWIANYCH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 ROKU
 • - UCZNIOWIE: 212
 • - DOROŚLI: 48
 • ŁĄCZNIE (NA GRUDZIEŃ 2016 R.)- 260 OSÓB
 • 5. PLACÓWKI I CENY POSIŁKU

 

LP.
PLACÓWKA
CENA POSIŁKU ZA 2015 ROK
CENA POSIŁKU ZA 2016 ROK
LICZBA OSÓB DOŻYWIANYCH ZA 2015 ROK
LICZBA OSÓB DOŻYWIANYCH ZA 2016 ROK
1.
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ROGOŹNIE
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
43
31
2.
 • GIMNAZJUM NR 1 W ROGOŹNIE
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
20
15
3.
 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ROGOŹNIE
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
58
41
4.
 • „BISTRO U HIPOLITA” W ROGOŹNIE
6,50 ZŁ
5,99 ZŁ
97
74
5.
 • PRZEDSZKOLE NR 2 W ROGOŹNIE
3,00 ZŁ
3,00 ZŁ
10
11
6.
 • PRZEDSZKOLE NR 1 IM. „KUBUSIA PUCHATKA” W ROGOŹNIE
3,00 ZŁ
3,00 ZŁ
9
2
7.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŚCIEJEWIE
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
34
38
8.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
30
13
9.
 • PRZEDSZKOLE IM. „SŁONECZNE SKRZATY” W PARKOWIE
4,00 ZŁ
3,00 ZŁ
8
5
10.
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZEWKU
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
12
8
11.
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUŚCACH
4,20 ZŁ
4,50 ZŁ
16
4
12.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOWANÓWKU
6,00 ZŁ
7,00 ZŁ
7
10
13.
 • ZS PONADGIMNAZJALNYCH W CZARNKOWIE
7,00 ZŁ
7,00 ZŁ
1
1
14.
 • ZS W OBJEZIERZU
5,00 ZŁ
5,00 ZŁ
3
3
15.
 • BAR- KAWIARNIA „JUSTYNKA” W WĄGROWCU
7,00 ZŁ
7,20 ZŁ
1
1
16.
 • MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII WIERZCHOWO DWORZEC
5,00 ZŁ
5,00 ZŁ
1
1
17.
 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WĄGROWCU
4,00 ZŁ
4,00 ZŁ
3
1
18.
 • JADŁODAJNIA OSIEDLOWA W CZARNKOWIE
10,00 ZŁ
10,00 ZŁ
2
2
19.
 • OŚRODEK REKREACYJNO- SPORTOWY P. CZARNECKI
6,50 ZŁ
-------------
1
-------------
20.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. H. CEGIELSKIEGO CHODZIEŻ
5,50 ZŁ
--------------
1
------------
21.
 • EDUKACJA LUBASZ
9,26 ZŁ
--------------
2
---------------
22.
 • „JAHIR” BISTRO POZNAŃ
8,00 ZŁ
---------------
1
----------------
23.
 • FIRMA CATERINGOWA „ASK” Poznań
7,50 ZŁ
---------------
2
--------------
24.
 • ZS ROŻNOWO
3,50
---------------
1
--------------

Na wniosek Dyrektora szkoły w szczególnych przypadkach, dziecko może być dożywiane bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego i bez wydawania decyzji. W 2015 roku 2 dzieci objętych było dożywianiem, natomiast w 2016 roku nie mieliśmy takiego przypadku.

 

Ad. 6 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Brak

 

Ad. 7 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 19.30, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf