Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 28/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 sierpnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 28/2009
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 sierpnia 2009 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Z-ca Burmistrza Sylwia Biała, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko oraz sołtysi: Gertruda Czarnecka, Henryk Karaś, Romuald Majewski, Ludwik Skibiński, Józef Szmania, Genowefa Świstek, Elżbieta Świtniewska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie procedur przyjęcia nowej formuły funduszu sołeckiego.
  5. Omówienie i zaopiniowanie:

                a/ materiałów na najbliższą sesję,

                b/ projektów uchwał.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie.

 

Porządek obrad przyjęty został bez uwag.

Do protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 16 czerwca 2009 roku, nie zostały zgłoszone uwagi.

Protokół został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 „głosie wstrzymującym” w obecności 5 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt 4.  Przewodniczący Komisji Zb. Nowak  poinformował, że punkt został umieszczony , by  omówić pewne rzeczy odnośnie funduszy. Zapytał, na jakie zadania nie można przeznaczyć pieniędzy z funduszu sołeckiego? Czy po uchwaleniu budżetu będzie można zmieniać zadania, tak jak ma to miejsce obecnie?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki z funduszy sołeckich można wydawać na zadania własne gminy są to m.in.:utrzymanie dróg gminnych, kultura fizyczną i sport (boiska), utrzymanie zieleni na wsiach oraz wspieranie,upowszechnianie idei samorządowej oraz utrzymanie gminnych obiektów (świetlice). Poprosiła, aby oprócz tego co jest we wzorze zakup materiałów i usług, dopisać: zakup energii. Ponadto pieniądze mogą zostać przeznaczone na np.: budowę oświetlenia, budowę kanalizacji oraz sieci wodociągowej, dofinansowanie do wydatków majątkowych, dożynki (podtrzymanie tradycji) lub dzień dziecka. Co do drugiego pytania radnego Z. Nowaka, to zadań nie wolno zmieniać.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy kwoty można zmieniać?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwota również nie możne ulec zmianie. Zadanie raz przyjęte przez zebranie wiejskie, nie ulega zmianie. W ustawie jest zapis, który mówi, że do 31 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje Burmistrzowi wniosek celem, uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Jeśli zadanie wybrane przez zebranie wiejskie nie będzie zgodne z zadaniami własnymi gminy, Burmistrz zawiadomi sołtysa o odrzuceniu wniosku w terminie 7 dni. W ciągu następnych 7 dni, sołtys może  podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem Burmistrza. Decyzja rady gminy jest ostateczna.

Sołtys R. Majewski powiedział, że w planie na 2010r.ma oświetlenie przy drodze powiatowej. Zapytał, czy będzie to inwestycja gminna, czy powiatowa?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że będzie to pomoc finansowa dla powiatu na zadanie inwestycyjne -  wydatek majątkowy – oświetlenie.

Sołtys R. Majewski powiedział, że w ubiegłym roku powiat odrzucił mu budowę chodnika na długości 500m przy drodze powiatowej i zamierza w tym roku ponowić ten wniosek. Zapytał czy ze środków sołectwa musi dofinansować to przedsięwzięcie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie musi.

Sołtys J. Szmania stwierdził, że sołtysi zostali wpuszczeni w maliny. Sejm może ciągle zmieniać budżet i władze na innych szczeblach również. Tylko ci najsłabsi, sołtysi mają sztywno określone wytyczne. Kiedyś jak zaoszczędziło się środki na jednym zadaniu, można było je wykorzystać na inne. Można było elastycznie przenosić środki. Nadmienił, że do tej pory p. H. Siwiński dwa razy w roku wykaszał trawy w centrum Parkowa, aby zachować estetykę wsi. Dodał, że teraz chce się umówić z p. M. Cisowską Dyrektorem ZS w Parkowie, która ma na wyposażeniu ścinarkę do trawy i będzie częściej to robione. Jeśli zebranie wiejskie wyraziłoby aprobatę, to pewna kwota byłaby przekazywana szkole, a w zamian byłaby wykonywana usługa. Przy tym zadaniu nie byłoby żadnego projektu zadania, kosztorysu itd.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadanie to można zaplanować jako zakup materiałów – paliwo.

Sołtys J. Szmania stwierdził, że p. M. Cisowska nie wystawi mu za to faktury. Dodał, że ma być przeprowadzona realna kalkulacja zakupu materiałów, usług, projektów itd., a ceny ciągle się zmieniają, a już teraz trzeba przewidzieć co będzie w przyszłym roku.

Skarbnik Gminy powiedziała, że każdy budżet polega na planowaniu i przyjętych założeniach.

Sołtys J. Szmania stwierdził, że budżet w ciągu roku ulega zmianom, a sołectwa mają związane ręce.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie mówiła o zakazie przesuwania środków między  paragrafami, tylko o tym, że nie można zmienić zadania. Jeśli sołectwo zaplanuje na zakupy materiałów więcej środków, a na usługi mniej, a okaże się odwrotnie iż, potrzeba więcej pieniędzy na usługi, to nie można zmienić zadania, ale dokonać przesunięć między paragrafami.

Sołtys J. Szmania zapytał skąd sołtysi mają brać wyceny zadań?

Sołtys E. Świtniewska stwierdziła, że mniej więcej można określić koszty.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że niedawno odbyło się spotkanie z sołtysami na Komisji i dyskutowano na temat funduszu sołeckiego, uchwała Rady Miejskiej została podjęta i w tej chwili „psioczenie” nic już nie zmieni. Trzeba wytrzymać ten rok i mając porównanie w przyszłym roku można zadecydować inaczej, albo tak samo. Uchwała jest podejmowana na rok. Przypomniał, że np. Sołectwo Laskowo wcześniej otrzymałoby 1.100zł, a teraz 5.000zł, różnica jest znaczna. Tylko Sołectwo Parkowo otrzyma mniej.

E. Świtniewska stwierdziła, że ustawa nie jest skierowana przeciwko sołtysom, ani nie jest wielkim utrudnieniem. Prawie wszyscy sołtysi pełnią tą funkcję od dobrych kilku lat, a zadania  powtarzają się co roku. Tylko sporadycznie wynika coś nowego. Minimalne odstępstwa kwotowe mogą być. Przypomniała, że podczas spotkania przed podjęciem uchwały mówiono, że tylko Parkowo otrzyma mniej środków, ale można to zrekompensować poprzez wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza o dodatkowe środki.

Radny K. Lis przyznał, że sołtysi mogą zaplanować zadania na następny rok, a jeśli środków zabraknie lub zostanie mogą one zostać zmienione uchwałą budżetową.

Skarbnik Gminy dodała, że uchwałą Rady można zwiększyć dodatkowe środki poza  funduszem sołeckim. Kwota zwiększona ponad wskaźnik wyliczenia danemu sołectwu, nie podlega refundacji 30%.  Nadmieniła, że Minister Finansów ogłosił kwotę bazową i wynosi ona 2.312zł, a dochód gminy to 2.064zł i jeśli wszystkie zadania będą prawidłowe, to łączna kwota jaka zostanie zwrócona do budżetu to ok.58.000zł.

Sołtys J. Szmania zapytał co się stanie, jeśli zadanie nie zostanie wykonane?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki wygasają z dniem 31 grudnia, tak jak do tej pory.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy w dziele Kultura fizyczna i Sport, może zaplanować zakup koszulek?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał czy można zatytułować zadanie: zakup sprzętu dla drużyny sołeckiej?

Skarbnik Gminy stwierdziła, że można zadanie nazwać po prostu Kultura fizyczna i Sport. Dodała, że lepiej nie ograniczać się w nazwie zadania.

Radny H. Janus stwierdził, że w Gościejewie są lampy oświetlające OSP i świetlicę. Zapytał czy będzie potrzebne założenie nowego licznika, żeby liczyć osobno ?

Skarbnik Gminy powiedziała, że Gościejewo ma bardzo małe rachunki za energię, bo płaci OSP. Tylko za gaz płaci sołectwo. Stwierdziła, że rady sołeckie przed zebraniem wiejskim, mogłyby się spotkać i sprecyzować zadania. Dodała, że zawsze można się zwrócić do niej o pomoc.

Ponadto przypomniała, że wniosek w sprawie wykonania zadania może złożyć również na piśmie, 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa.

Sołtys E. Świtniewska zaproponowała, aby sołtysi zrobili wstępne podziały funduszu sołeckiego i odbyło się spotkanie w połowie września ze Skarbnikiem Gminy, aby skonsultować propozycje.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest do dyspozycji sołtysów.

Burmistrz Rogoźna dodał, że lepiej odwiedzić Skarbnik Gminy przed zebraniem sołeckim, ale po spotkaniu Rady, która wstępnie określi zadania.

Skarbnik Gminy przypomniała, aby nazwy zadania były jak tylko to możliwe, elastyczne. Dodała, że jeśli Burmistrz odrzuci wniosek, to sołtys ma prawo zwrócić się do Rady Miejskiej  w ciągu 7 dni z odwołaniem. Następnie Rada Miejska decyduje czy podtrzymać wniosek, czy odrzucić go. Jeśli zdecyduje podobnie jak Burmistrz, to zadanie wypada.

Sołtys R. Majewski stwierdził, że na najbliższym zebraniu sołectwa Boguniewo zostanie poruszona sprawa świetlicy. Dodał, że nie ma we wsi miejsca, gdzie mogłyby się odbywać zebrania wiejskie. Nadmienił, że zapewne będzie wniosek w tej sprawie, który spotka się ze 100% poparciem mieszkańców. Jeśli Burmistrz odrzuci wniosek, a Rada Miejska podtrzyma to stanowisko, to pieniądze przepadną.

Skarbnik Gminy powiedziała, że zebranie wiejskie może zaproponować wykonanie tylko projektu.

Radny H. Janus zapytał, czy §8 Statutu Sołectwa„Upoważnia się sołtysa do występowania w trakcie roku budżetowego z wnioskami o zmianę” wypadnie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że  tylko w ramach zadania tak.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poprosił o zaproponowanie konkretnego terminu na spotkanie ze Skarbnik Gminy.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że lepiej indywidualnie ustalać termin i będzie mogła się skupić pojedynczo na jednym sołectwie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak  wyraził zdziwienie nielicznym przybyciem sołtysów, na dzisiejsze spotkanie.

Sołtys E. Świtniewska zaprosiła zebranych na otwarcie placu zabaw w Tarnowie na 29 sierpnia godz.13.

Radny H. Janus zapytał ile kosztowały place zabaw w Owieczkach, w Tarnowie.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ok 10.000zł.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji pkt.5 posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. Wojciech Dulko. Przedstawiona przez Prezesa W. Dulko informacja o działalności „Aquabellis” Sp z o.o. w latach 2002-2008 (wybrane dane finansowe) – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Dodał, że obniżka w sprzedaży ścieków między 2002 – 2006 wynikła z wypowiadania umów na odbiór ścieków, które kanałami były odprowadzane bezpośrednio do środowiska (jeziora i rzeki). Był to warunek, aby spółka nie płaciła podwyższonych opłat za eksploatowanie środowiska. Nadmienił, że na taki pomysł wpadł poprzedni prezes i ta procedura została kontynuowana. Poinformował, że pod koniec 2006r. Spółka zawarła z Gminą Rogoźno umowę o użytkowanie nowo wybudowanej kanalizacji, dlatego od 2007r. wzrasta poziom sprzedaży.

W. Dulko wyjaśnił, że w 2002r. pojawił się podatek od nieruchomości. Dodał, że w 2007r. miał miejsce ponad dwukrotny wzrost podatku, porównując do roku 2006. Było to związane z przekazaniem kanalizacji podciśnieniowej o dużo większej wartości niż oczyszczalnia ścieków.

Nadmienił, że nakłady poniesione przez spółkę to: sieci wodociągowe, które wybudowano oraz zakup koparko-ładowarki,  samochodu i innych narzędzi, kwalifikujących się jako środki trwałe. W. Dulko powiedział, że wzrost cen w poszczególnych latach i spowodowany przypływ pieniędzy w związku ze sprzedażą usług, nie rekompensował kosztów niezależnych od „Aquabellis”, czyli podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy na przedstawionych wykresach jest mowa o podatku zapłaconym, czy naliczonym?

W. Dulko odpowiedział, że jest to podatek zapłacony już po umorzeniach, które ratowały spółkę.

Radny M. Połczyński zapytał o Prezes „Aquabellis” jest władny do umorzenia należnej kwoty?

W. Dulko odpowiedział, że nie jest. Dodał, że takie działanie byłoby na niekorzyść spółki i nawet Burmistrzowi nie wolno tego zrobić. Nadmienił, że zdarza się iż Spółka rozkłada na raty należności, ale jest to rozpatrywane indywidualnie.

Radny K. Lis zapytał o ul. Długą, ul. Szeroką i ul. Krętą, czy przewiduje się tam sieć kanalizacyjną?

W. Dulko odpowiedział, że Spółka ze względu na wartości inwestycji kanalizacyjnych, nie prowadziła działalności związanej z budowaniem sieci kanalizacyjnej. Dodał, że tych ulic nie ma planie, chociaż sieć kanalizacyjna powinna zostać tam wybudowana. Projektant już projektuje drugą część miasta, a jeśli we wniosku o przyznanie środków szczegółowo sformułowano, gdzie ma ta kanalizacja powstać, to dołożenie dodatkowych ulic jest nie możliwe. Natomiast, jeśli nie ma konkretnych ulic, to można dołożyć kilku ulic.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że kosztorysy były robione na tą część miasta, która złożono wniosek. Dodał, że poprawiony wniosek nie może się różnić od pierwotnego o więcej niż 10%.

W. Dulko stwierdził, że zazwyczaj jest tak, że po przetargu wychodzi niższa kwota, niż w kosztorysach.  Dodał, że jeśli we wniosku jest szczegółowo napisane, na co są środki przeznaczone, to nie można nic dopisać.

Radny K. Lis stwierdził, że często wzrost cen jest tłumaczony niskim odbiorem wody oraz ścieków i dlatego udział kosztów stałych w koszcie m ³ jest tak wysoki. Zapytał, czy wzrost kosztów za wodę i ścieki, musiał być aż tak drastyczny, pomimo iż rok był względnie dobry?

W. Dulko odpowiedział, że zestaw wykresu, który przygotował, ma na celu udzielenie odpowiedzi twierdzącej na to pytanie. Głównie ze względu na zaszłości z lat poprzednich, kiedy spółka ciągle traciła, bo musiała ponosić koszty z tytułu m.in. podatku od nieruchomości.

Radny K. Lis zapytał, z czego wynikają cięcia asfaltu?

W. Dulko odpowiedział, że z powodu deszczówki. Nadmienił, że są wymieniane kratki z wypukłych na płaskie. Poinformował, że np. na wylocie ul. Lipowej jest duże wycięcie, gdyż zapadła się kanalizacja deszczowa, bo nie było już rury pod ziemią.

Radny K. Lis zapytał o skrzyżowanie ul. W. Poznańskiej z ul. Kotlarską.

W. Dulko odpowiedział, że to również kanalizacja deszczowa. Poinformował, że z siecią nowej kanalizacji i jej rurami, nie ma żadnego problemu.

Radny A. Olenderski zapytał o budowę sieci wodociągowej z Rogoźna do Gościejewa przez Rudę.

W. Dulko wyjaśnił, że nie rozpoczęto jeszcze prac na miejscu, ale został wykonany projekt i przyszło pismo, że nie potrzeba robić decyzji środowiskowej, dlatego można wystąpić o pozwolenie na budowę.

Radny R. Kinach zapytał, od której strony miałaby się rozpocząć budowa wodociągu od ul. Lipowej do końca ul. Leśnej?

W. Dulko odpowiedział, że jeszcze nie ma jeszcze koncepcji, ale zamysły są, aby rozpocząć budowę od miejsca, gdzie jest blok. Sieć przebiegałaby cały czas drogą, a nie terenami prywatnymi.

Radny R. Kinach zapytał czym jest spowodowany porównywalny poziom odprowadzonych ścieków w 2002 oraz 2008 roku?

W. Dulko odpowiedział, że nie wszyscy byli podłączeni od samego początku roku. Nierównomiernie się to rozkładało. Poinformował, że robiony jest odbiór podłączenia, później jest on zasypywany i Spółka czeka, aż przez użytkownika zostanie złożony wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Radny R. Kinach zapytał, ile jest studzienek niewykorzystywanych?

W. Dulko odpowiedział, że ok.40 znajduje się przy pustych działkach. Następne 40 niepodłączonych studzienek jest przy domach. Według szacunkowych obliczeń jest to ok.157 gospodarstw domowych.

Burmistrz Rogoźno powiedział, że Prezes W. Dulko ma wykaz osób, które mają podpisaną umowę na odbiór wody i są w rejonie kanalizacji, ale nie znaczy to, że przy każdym z tych domów jest studzienka.

Radny R. Kinach zapytał, jaki jest koszt wybudowania nowej studzienki?

W. Dulko odpowiedział, że zapłata za budowę studzienki należna jest wykonawcy. Można nająć „Aquabellis”, ale również inne firmy.

Radny K. Lis zapytał czyją własnością będzie taka studzienka?

W. Dulko odpowiedział, że właściciela posesji. Dodał, że wg obowiązującej na dzień dzisiejszy definicji przyłącze jest odcinkiem przewodów za pierwszą studzienką, licząc od budynku. W sumie koszt to ok.12.000zł.

Radny R. Kinach stwierdził, że kwota ta może odstraszać potencjalnych klientów, którzy mogą zainwestować w przydomową oczyszczalnie.

W. Dulko odpowiedział, że uwaga radnego jest słuszna, ale budowa przydomowej oczyszczalni jest kosztem inwestycyjnym. Wiadomo, że po jakimś czasie powstaną tam osady i będzie problem, co z tym zrobić. Wysypiska śmieci nie przyjmują tego, jeżeli odda rolnikowi to odpowiada, za jakość tych osadów, za jakość gleby, na której zostaną zastosowane i przez 10 lat musi badać glebę.

Radny H. Janus zapytał jak często trzeba usuwać osad?

W. Dulko odpowiedział, że w oczyszczalniach przydomowych raz w roku.

Radny R. Kinach zapytał, czy kilku mieszkańców może zakupić jedną studzienkę?

W. Dulko odpowiedział, że tak.

 

Następnie głos zabrał Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski. Poinformował, że w Gimnazjum Nr 1 zmieni się liczba oddziałów w klasach I, z 4 oddziałów na 3. Dodał, że dyrektorzy placówek oświatowych zapewnili go o zakończaniu niezbędnych remontów przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Radny K. Lis zapytał o wymianę ogrzewania w Gimnazjum Nr 1.

W. Jaworski wyjaśnił, że chodzi o instalację w sali gimnastycznej oraz pomieszczenie nr 20 na tyłach sali, gdzie okazało się, iż każde dotknięcie palnika powodowało powstanie dziury. Dlatego potrzeba było zrobić również to, aby szkoła mogła funkcjonować.

W dalszej koleności W. Jaworski przedstawił projekt uchwały w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, wraz z poprawkami naniesionymi po posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Wyjaśnił, że po ostatniej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, nałożono obowiązek na gminy, odnośnie rozliczenia wysokości stawek nauczycielskich. Terminy są nierealne do wykonania. Kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, wypłacić należy do 31 grudnia, a do 10 stycznia przygotować sprawozdanie do RIO.  Zajęcia lekcyjne trwają do 22 grudnia, okres świąt to 3 dni. Proponowane w uchwale przesunięcia terminów są realne do wykonania. Wyjaśnił, że wielkopolskie gminy po ogłoszeniu Karty Nauczyciela, zmiany art. 30a i 30b, zaczęły atakować Regionalną Izbę Obrachunkową. Z kolei p. Grażyna Wróblewska, Prezes RIO, zwróciła się z tej sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wydanie stanowiska w kwestii wyliczenia średnich. Przyszło wyjaśnienie, ale nie do końca jest ono zrozumiałe. Ministerstwo zobowiązało się, że do końca sierpnia opublikuje algorytm, na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie uczyniło.  Termin 31 grudnia na naliczenie i wypłacenie dodatku wyrównawczego, jest nierealny ze względu na okres świąt.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał kierował się ustawodawca, wprowadzając taki bubel prawny?

W. Jaworski wyjaśnił, że od 1 września podstawa wynagrodzenia 2.492zł, ale średniorocznie w rozliczeniu miesięcznym nauczyciel dyplomowy ma zarobić 4.074zł. Jeżeli tego nie osiągnie, to Gmina musi mu wypłacić różnicę. Nadmienił, że ustawodawca zawarł zapis, który jest nie do końca sprawiedliwy w stosunku do środowiska nauczycielskiego. Jeśli nauczyciel zdaje sobie sprawę z pustego etatu i będzie musiał mieć wyrównaną pensję do średniej gminnej, to nie weźmie nadgodzin, bo i tak te pieniądze dostanie, bez wysiłku. W Gminie Rogoźno będzie to dotyczyć stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Radny K. Lis zapytał, nad którym dokumentem radni będą pracować na sesji, przed czy po poprawkach Komisji SSOiK?

W. Jaworski odpowiedział, że projekcie z poprawkami.

Radny K. Lis zaproponował, aby zmienić tytuł uchwały na: uchwała w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Wtedy treść uchwały będzie zgodna z tytułem.

Wniosek radnego K. Lisa został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt przedstawiła p. Marta Olęderek, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt przedstawiła p. Marta Olęderek, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny K. Lis zapytał, czy działka 490/9 ma zostać zakupiona przez właściciela działki nr 504?

M. Olęderek odpowiedziała, że przez właściciela działki 491.

Innych uwag nie było.

 

Następnie umówiono projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno – projekt przedstawiła p. Marta Olęderek, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności przedstawiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt przedstawiła p. Marta Olęderek, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Renata Bukowska wyjaśniła, że uchwała dotyczy przekształcenia z prawa wieczystego, na własność.

Radny zapytał, czy przekształcenie z prawa wieczystego w prawo własności, nazywane jest sprzedażą, jak mówi tytuł uchwały?

M. Olęderek wyjaśniła, że dotyczy to sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, dlaczego w niektórych przypadkach jest przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, a innym razem następuje sprzedaż w trybie bezprzetargowym?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w sprawie użytkowania wieczystego wydawana jest decyzja o przekształceniu, a w tym przypadku jest sprzedaż, więc będzie akt notarialny.

M. Olęderek wyjaśniła, że jeśli teren w uwarunkowaniach, jest oznaczony jako teren przeznaczony na wyłącznie cele mieszkaniowe, to wtedy jest przekształcenie. Jeśli poza funkcją mieszkaniową, teren jest oznaczony na inną jak np. usługową, to wtedy jest sprzedaż.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, co jest korzystniejsze dla budżetu Gminy?

R. Bukowska odpowiedziała, że nie wie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy jest możliwość do sesji udzielenia mu takiej odpowiedzi, gdyż nie wie jak ma głosować nad projektem uchwały.

Z-ca Burmistrza Rogoźna odpowiedziała, że taka informacja i tak nie ma znaczenia, co do treści uchwały.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na sesji będzie Kierownik Wydział i odpowie na wszystkie pytania.

Innych uwag nie było.

 

Następnie zapoznano się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – projekt przedstawiła p. Marta Olęderek, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Uwag nie było.

 

W następnej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 53/2, 478 położonych w miejscowości Jaracz – projekt przedstawiła p. Renata Bukowska, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosiła, aby w uzasadnieniu do uchwały zmienić treść pierwszego zdania, gdyż powinien być podany inny nr Uchwały tz. XXXII/207/2008.

Radny H. Janus zapytał jaki obszar objęty jest w uchwale?

R. Bukowska odpowiedziała, ze ponad 4ha.

Radny K. Lis zapytał o sposób realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w Rozstrzygnięciu Rady Miejskiej w Rogoźnie. Jakie zadania są tam niezbędne do wykonania i należą do obowiązków Gminy?

R. Bukowska odpowiedziała, że drogi, sieć wodociągowa, dopóki nie powstanie tam sieć kanalizacyjna, będą budowane bezodpływowych zbiorników.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zwrócił uwagę na zapis §5 pkt.3 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg do kanalizacji deszczowej.

R. Bukowska odpowiedziała, że w ramach możliwości zasobu budżetu Gminy, będzie to realizowane.

Radny K. Lis zapytał czy zapis §1 pkt.1 w sprawie stwierdzenia zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczy radnych, którzy stwierdzają tą zgodność?

R. Bukowska potwierdziła oraz poinformowała, że wynika to z ustawy.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle – projekt przedstawiła p. Renata Bukowska, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  Poprosiła o zmianę nazewnictwa w §13 i §14 z drogi wewnętrznej na drogę dojazdową. R. Bukowska wyjaśniła, że p. Dąbrowski złożył wniosek na opracowanie dokumentacji pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (prawa strona) oraz mieszkaniową jednorodzinną (lewa strona).

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności zapoznano się z projektem uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej – projekt przedstawiła p. Renata Bukowska, pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał,czy te osoby złożył darowiznę.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Gmina nie zapłaci za nic.

R. Bukowska wyjaśniła, że po uchwaleniu zostanie przelana ostatnia rata.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, ile kosztuje plan?

R. Bukowska odpowiedziała, że koszt sporządzenia planu dla działki o której mowa wyniósł ok.5.600zł. Dodała, że im większy obszar tym, taniej kształtują się koszty jednostkowe.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie – projekt przedstawiła Maria Kachlicka Skarbnik Gminy. Poinformowała, że Dyrektor ZAMK we wniosku przedstawił kalkulację i planowane remonty, które obejmują:

-         remont dachu na ul. Gościnnej 6 –  planowana kwota to 20.000zł,

-         remont dachu na ul. W. Poznańskiej – 35.000zł,

-         remont elewacji na ul. II Armii Wojska Polskiego 5 i 7 oraz w m. Gościejewo 76 przy ulicy – 21.000zł,

-         remont pomieszczeń do ponownego zasiedlenia na ul. Czarnkowskiej 31, ul. K. Wyszyńskiego 10, ul. Kilińskiego 5, ul. W. Poznańskiej 16 i Owczegłowy 5 – 24.000zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy podjęcie uchwały wiąże się z tym, że nie będzie można udzielić im pomocy w innej formie?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała dotyczy zadań bieżących. Co do zadań inwestycyjnych, to przekazywana jest dotacja celowa.

Radny K. Lis zapytał na który rok ma obowiązywać stawka 5,62 zł/m² powierzchni?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na 2009 rok. Dodała, że Gmina dopłaci ZAMK różnicę między planowanymi remontami, a posiadanymi odpisami w funduszu remontowym. Nadmieniła, że Rada Miejska po raz pierwszy podejmuje taką uchwałę.

Radny H. Janus stwierdził, że od 1994 roku ZAMK nie dostał dofinansowania.

Skarbnik Gminy powiedziała, że sytuacja ZAMK przedstawiałaby się inaczej, gdyby wszyscy mieszkańcy płacili czynsz.

 

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie  zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok – projekt przedstawiła Maria Kachlicka Skarbnik Gminy.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt w sprawie  utraty mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół – projekt przedstawiła Maria Kachlicka Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że jest to anulowanie Uchwały  Nr XXXIII/218/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2008, na wniosek Starosty Obornickiego, który nie pozyskał środków z innych źródeł na dofinansowanie tego zadania. Dodała, że kwota 50.000zł będzie rozdysponowana na zadania w kolejnych 2 projektach uchwał:

1.                  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę parkingu przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2025P i 2038P w Parkowie,

2.                  wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna.

ad.1. Wyjaśniła, że na wniosek Powiatu Obornickiego zwiększa się wcześniej przyznane środki o kwotę 10.000 zł.

ad.2. W związku z rezygnacją zadania pn. przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół, przekazuje się kwotę  40.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Wełna.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, ile Powiat Obornicki ma zamiar przekazać na budowę chodnika w m. Wełna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wie, bo nie jest jeszcze wykonany kosztorys, ale zapewnili że resztę dołożą.

Innych uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego wraz z przyczepą – projekt przedstawiła Maria Kachlicka Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że zadanie ma być współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Komenda PPSP wystąpiła do Gminy Rogoźno o 50.000zł, do Gminy Oborniki o 50.000zł, do Gminy Ryczywół o 20.000zł, 30.000zł daje Powiat Obornicki, [pozostałe środki mają w budżecie.

Radny M. Połczyński zapytał jaki jest koszt całkowity zakupu samochodu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ok 1.000.000zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że kwoty rozkładają się niesprawiedliwie.

Radny H. Janus dodał, że Oborniki powinny dać 100.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podane kwoty są wnioskowanymi, a ile ostatecznie rady uchwalą, nie wiadomo.

Skarbnik Gminy poinformowała, że rozmawiała ze Skarbnikiem Gminy Ryczywół i dowiedziała się, że prawdopodobnie przekażą tylko 10.000zł. Natomiast Burmistrz Obornik nie zadecydowała jeszcze jaką kwotę zaproponuje Radzie Miejskiej, ale prawdopodobnie 30.000zł.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że należałoby się wstrzymać z podjęciem uchwały, aż wszystko się rozstrzygnie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wszystkie gminy zaplanowały sesje na sierpień, tylko każda jest w innym terminie.

Radny H. Janus stwierdził, że jeśli uchwała przesunie się na wrzesień, to nic się nie stanie.

 

W dalszej kolejności zapoznano się z projektem uchwały  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok oraz autopoprawki do projektu – które, przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 – dotyczy wniosku Dyrektor ZS w Parkowie o zwiększenie wydatków o kwotę 3.965zł z przeznaczeniem na wymianę rynien i naprawę kominów na budynku szkoły,

Autopoprawka nr 2 – dotyczy wniosku Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie o zwiększenie wydatków o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na konieczną wymianę instalacji CO w remontowanej sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniach przyległych,

Autopoprawka nr 3 – dotyczy zmiany nazwy w załączniku nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2009 rok” w pozycji 28,

Autopoprawka nr 4 – dotyczy wniosku GOPS o zwiększenie środków na zasiłki celowe,

Autopoprawka nr 5 – dotyczy podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, który działa w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyjaśniła, że cały projekt jest wartości 525.814zł w tym 446.941zł pochodzi z dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (z budżetu UE) oraz 23.662zł z dotacji  rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (z budżetu krajowego).

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał kiedy spływają pieniądze na ten projekt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że do 30 wrześnie przychodzi pierwsza transza 249.000zł, a pozostała kwota do 31 grudnia br. Jednak, aby otrzymać kolejną kwotę trzeba mieć rozliczoną pierwszą transze, min. zaangażowania to 70%.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał jaki jest całkowity koszt budowy drogi Owieczki – Owieczki Małe?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ok. 1.570.000zł i jest to wartość kosztorysowa samej drogi, do tego projekt i nadzór. Dodała, że droga Pruśce Stare  w kosztorysie opiewała na 205.000zł, a najtańsza oferta wpłynęła na 250.000zł.

Radny M. Połczyński zapytał czy został wybrany wykonawca do tej drogi?

Skarbnik Gminy potwierdziła oraz dodała, że nie proponuje żadnej zmiany, gdyż w § 4270 pieniędzy jest wystarczająco, ponieważ droga w m. Cieśle nie będzie realizowana w początkowym zakresie. Dlatego pieniądze zostaną przesunięte między tymi zadaniami.

Radny M. Połczyński stwierdził, że z drogi w m. Cieśle zostało 150.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że droga wymaga łatania.

Radny H. Janus stwierdził, że droga na Kaziopole, na Grudne, czy Owczegłowy była w gorszym stanie i Powiat Obornicki, położył tylko smołę i grysik. Wytrzymuje to już ok 4 lat i nie potrzeba kłaść asfaltu.

Radny M. Połczyński stwierdził, że po przesunięciu 50.000zł, zostanie jeszcze 100.000zł z drogi w m. Cieśle.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w budżecie na równiarkę jest duże wykorzystanie, a zapotrzebowanie nadal rośnie i trzeba będzie część pieniędzy przeznaczyć na ten cel.

Radny H. Janus zapytał czy nie warto poczekać na przetarg na drogę Owieczki – Owieczki Małe i dopiero dołożyć pieniądze, przed podpisaniem umowy?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może wydać tych pieniędzy, tylko zostawić je w rezerwie. Jeśli wyjdzie przetarg, to zaproponuje zmniejszenie na sesji wrześniowej.

Radny H. Janus stwierdził, że środki z drogi w m. Jaracz, z gazyfikacji, zostały.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zwrócił uwagę na niski kwotę 120.000zł od Marszałka.

Radny H. Janus stwierdził, że miało być 300.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zwiększenie przyznanych środków.  Przyszła odpowiedź, że pieniędzy nie ma i przyznana kwota nie ulegnie zmianie. Dodała, Marszałek poinformował, że do końca sierpnia będzie ostateczne rozstrzygnięcie, czy otrzymają środki z Warszawy. Jeśli tak się stanie, to pieniądze będą dzielone na gminy.

Radny H. Janus przypomniał, że Z-ca Burmistrza K. Głów mówił, że od 2009r, będzie dofinansowanie 100.000zł do każdej drogi. Później okazało się, że jest 120.000zł na 3 km, a w innych gminach nadal jest mowa o 100.000zł do 1 km.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  różnica między dochodami,a wydatkami w kwocie 643.400zł, jest proponowana na zmniejszenie deficytu z tytułu kredytu zaplanowanego na 2009r. Po korekcie, kwota kredytu, który będzie musiał zostać zaciągnięty to 7.320.000zł.

Radny K. Lis zapytał na jakim etapie jest zaciągnięcie kredytu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na etapie specyfikacji.

Radny K. Lis poprosił o szczegółowe wyjaśnienie zadania: remont tarasu przed budynkiem RCK.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zostanie poszerzony chodnik, zlikwidowany zostanie nasyp ziemi przy tarasie. Dodała, że projekt i kosztorys już są. Nadmieniła, że również powstanie tam podjazd dla niepełnosprawnych.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, kto będzie prowadził tą inwestycje, Gmina czy RCK?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina Rogoźno.

Radny H. Janus zapytał o budowę ul. Nowej, ul. Długiej i ul. Seminarialnej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że projekty mają wpłynąć do końca sierpnia. Poinformowała, że projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania projektu, ale Burmistrz nie wyraził zgody. Dodał, że postara się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty do wystąpienia o pozwolenie na budowę, do 31 sierpnia. Jeśli we wrześniu uda się zdobyć pozwolenie, to w pierwszej kolejności , jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie robiony odcinek ul. Nowej i wykonanie połączenia z ul. W. Poznańską.

Radny H. Janus poprosił o szczegółowe wyjaśnienie zadania: Budowa nowego targowiska miejskiego.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 300.000zł zostanie rozdysponowana na wykonanie projektu (ok.42.000zł)oraz grunty będą kosztowały ponad 130.000zł. Nadmieniła, że Burmistrz podpisał porozumienie z właścicielami gruntów. Dodała, że każda z dziełek ma ponad 2.000m².

Radny H. Janus zapytał jak kształtował się koszt za 1m²?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że prawdopodobnie ok. 23 zł. Dodała, że działki są wąskie i bardzo długie. Bez wykupu sąsiedniej działki, jeden właściciel nic by tam nie wybudował.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 6 porządku obrad – Wolne głosy i wnioski.

Radny M. Połczyński zapytał o:

  1. Realizację budowy zatoczki przystankowej przy Szkole Podstawowej w Pruścach.

Skarbnik Gminy powiedziała, że z tego co wie to jest podpisana umowa, w której zastrzeżono, że pieniądze nie zostaną przekazane dla Powiatu, dopóki nie złożą informacji o rozpoczęciu zadania. Co do terminu, to nie potrafi go określić.

      2. Termin realizacji utwardzenie drogi w m. Marlewo, Stare, Tarnowo i ul. Chabrowa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na ul. Chabrowej nie będzie to realizowane ze względu na kanalizację, a pozostałe miejscowości mają być robione.

Radny H. Janus poinformował, że 2 miesiące wcześniej była mowa o przygotowaniu jednolitego statutu Gminy Rogoźno. Zapytał czy Sekretarz Gminy robiła coś w tym kierunku?

Sekretarz  Gminy odpowiedziała, że to radny szykował jakieś zmiany do statutu.

Radny H. Janus poinformował, że radni zlecili to Urzędowi.

Sekretarz Gminy powiedziała, że liczyła na przyjście radnego do niej i omówienie wszystkiego, gdyż projekt uchwały o zmianach w statucie jest już przygotowany. Dodała, że Przewodniczący Rady poinformował ją, że radny H. Janus jest najbardziej zorientowany odnośnie zmian, które radni  chcą wprowadzić. Dlatego chciała skonsultować wszystko z radnym, aby nie przygotowywać osobno zmian.

Radny H. Janus powiedział, że Przewodniczący Rady nic mu nie mówił na ten temat i sprawa od 2 miesięcy stoi w miejscu.

Sekretarz Gminy poinformowała, że o statucie była mowa w czerwcu, później była miesięczna przerwa urlopowa. Dodała, że liczy na przybycie radnego i współpracę.

Radny H. Janus stwierdził, że w miesiącu wrześniu przyjdzie omówić sprawę statutu. Dodał, że zwrócił się z zapytaniem do WOKiSS o to, czy sformułowanie Rada Miejska Gminy Rogoźno jest zgodne z obecnym stanem prawnym. Otrzymał następującą odpowiedź: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 lipca br. uprzejmie wyjaśniam, iż proponowana nazwa „Rada Miejska Gminy Rogoźno” jest w pełni zgodna z art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”. Nadmienił, że pod pismem podpisał się prof. UAM dr hab. M. Szewczyk.

Sekretarz Gminy powiedziała, że p. Szewczyk powołuje się na ustawę z 1990r., a w międzyczasie była zmiana.

Radny H. Janus powiedział, że zwrócił się z pytaniem czy obecnie nazwa jest prawidłowa, na co uzyskał twierdzącą odpowiedź.

Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie z instrukcją kancelaryjną, rozporządzeniem Rady Ministrów wyraźnie jest określone jaką nazwę powinna nosić gmina, w której siedziba znajduje się w mieście. Rada Miejska w Rogoźnie jest poprawna. Dodała, że nie opierała się tylko na swoim zdaniu, ale również radca prawny był tego samego zdania, co ona. Nadmieniła, że ta kwestia może zostać również poruszona podczas spotkania odnośnie statutu.

Radny H. Janus stwierdził, że opinia WOKiSS jest ważniejsza od opinii radcy prawnego.

Sekretarz Gminy powiedziała, że podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie. Dodała, że nie mówiła, że nazwa Rada Miejska Gminy Rogoźno, jest nieprawidłowa.

Radny H. Janus powiedział, że Sekretarz mówiła co innego i w protokołach można znaleźć wypowiedzi na ten temat.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że swego czasu część gmin zrobiła zmianę zgodnie z ustawą, a inne nie. Dodała, że nikt nie zmusi Rady do zagłosowania nad zmianą. Powiedziała, że można przygotować nowy projekt statutu i jeśli organ nadzoru ustosunkuje się do tego problemu.

Radny H. Janus przypomniał, że wcześniej Sekretarz Gminy mówiła, że nie można zmienić nazwy, bo nie przejdzie przez Urząd Wojewódzki.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na podstawie poprzednich zapisów taka możliwość była, potem uległo to zmianie. Dodała, że do tematu można powrócić przy przygotowywaniu nowego statutu, bądź uchwały o jego zmianie.

Radny H. Janus poinformował, że do WOKiSS zwrócił się z pismem o treści: „W związku z planowaną nowelizacją Statutu Gminy Rogoźno na sesji w dniu 26.08.2009 roku uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: Gmina Rogoźno jest gminą miejsko – wiejską, gdzie siedzibą rady jet miasto Rogoźno, czy proponowana zmiana nazwy „Rada Miejska w Rogoźnie: na „Rada Miejska Gminy Rogoźno” jest zgodna z obecnym stanem prawnym”. Uzyskał odpowiedź twierdzącą.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w sprawie nazwy kontaktowała się również z innymi gminami.

Radny R. Kinach zapytał czy wiadomo coś o wykupie gruntu (2m) pod budowę chodnika na ul. Lipowej?

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie orientuje się w tej sprawie.

Radny R. Kinach stwierdził, że właściciel chciał to oddać na rzecz gminy, ale Burmistrz uparł się, aby to wykupić.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy jest jeszcze możliwość zakupienia w tym roku kosza na pety z funduszu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że p. B. Ryga będzie w stanie udzielić odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że kosze na pety i szkło bardzo szybko się zapełniają, a p. H. Siwiński nie wywozi ich i w centrum wsi powstaje mini wysypisko śmieci. Dodał, że sam był świadkiem kiedy przyjechano po śmieci i nawet nie pozamiatano po opróżnieniu pojemnika na szkło, a na krytykę z jego strony obrazili się.

Skarbnik Gminy powiedziała, że mają obowiązek posprzątać.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że nie robią tego. Dodał, że najlepiej postawić 2 kosze na pety.

Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł ze środków obrotowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w obrębie ulic W. Poznańskiej, Czarnkowskiej, Pl. Powstańców oraz Kościuszki.

Radny H. Janus zapytał o zakup ekranu na salę nr 20 UM.

Skarbnik Gminy powiedziała, że po okresie urlopowym będzie.

Radny H. Janus powiedział, że dzięki Radzie Miejskiej i Burmistrzowi prawdopodobnie ok.15 sierpnia będzie odbiór wozu strażackiego dla OSP Gościejewo.

Skarbnik Gminy poprosiła, aby OSP dopilnowało zgromadzenia całej dokumentacji i ewidencji, bo inaczej będzie problem z rozliczeniem zakupu.

 

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.00

 

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

Rogoźno, dnia 16 września 2009r.

 

drukuj pobierz pdf