Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska P

UCHWAŁA NR XXXVI/341/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art.40 ust.1 i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§1.1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U, zwaną dalej „zmianą planu”, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno wraz ze zmianami zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku.

2.Załączniki do uchwały stanowią:

 1. załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opracowany w skali 1: 500;
 2. załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
 3. załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Rogoźnie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3.Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu.

 

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. dachach płaskich – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º;
 2. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
 4. powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku, za wyjątkiem powierzchni obiektów budowlanych oraz ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych takich jak schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;
 5. terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;
 6. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku lub jego części służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

 

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem U.

 

§4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

 1. dopuszczenie robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;
 2. lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku zmiany planu, z uwzględnieniem pkt 3;
 3. dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. dopuszczenie niwelacji terenu do 0,5m bez naruszania istniejących stosunków wodnych i interesu osób trzecich, z dopuszczeniem niwelacji terenu dla kondygnacji podziemnych budynków.

 

§5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu ustala się:

 1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 3. zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;
 4. nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, spalanychw urządzeniach o wysokim stopniu sprawności, z uwzględnieniem pkt 5;
 5. dopuszczenie stosowania ciepła z sieci ciepłowniczej oraz ze źródeł energii odnawialnej, z uwzględnieniem pkt 3;
 6. zakaz zrzutu ścieków bytowych, komunalnych do gruntu i otwartych rowów;
 7. nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzględnieniem pkt 8, 9;w zakresie ochrony przed hałasem:
 8. w przypadku lokalizacji na terenie U hoteli i pensjonatów teren zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
 9. w przypadku lokalizacji na terenie U przedszkoli i placówek edukacyjnych teren zalicza się do terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 10. w przypadku lokalizacji w granicach terenu U szpitalu teren zalicza się do terenów szpitali w miastach,
 11. w przypadku lokalizacji w granicach terenu U domu opieki społecznej teren zalicza się do terenów domów opieki społecznej;
 12. w przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej, nakaz zastosowania skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 13. w zakresie gospodarki odpadami nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 14. zagospodarowanie mas ziemnych powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych na działce lub ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: nie podejmuje się ustaleń.

 

§7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: nie podejmuje się ustaleń.

 

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie podejmuje się ustaleń.

 

§9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych: nie podejmuje się ustaleń.

 

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

 1. w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających
 2. z odległości technicznych pomiędzy sieciami infrastruktury technicznej, zgodniez przepisami odrębnymi;
 3. nakaz zgłoszenia właściwej służbie ruchu lotniczego sił zbrojnych wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m npt, przed wydaniem pozwolenia na ich budowę.

 

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się: powiązanie obszaru objętego zmianą planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

 1. dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 2. zaopatrzenie budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 3. odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 4. zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem §5 pkt 3;
 6. realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną, w tym sieciami energetycznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 7. dopuszczenie uzbrojenia terenu w zakresie usług telekomunikacyjnych, w oparciuo istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;
 8. uwzględnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

 

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania: nie podejmuje się ustaleń.

 

§14. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem U ustala się:

 1. w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:
  1. budowę budynków usługowych, z uwzględnieniem lit. b, c,
  2. dopuszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000,0m2,
  3. zachowuje się istniejący budynek mieszkalny z możliwością przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiórki w ramach określonych w niniejszej zmianie planu wskaźników kształtowania zabudowy, z zakazem rozbudowy i odbudowy,
  4. dopuszczenie miejsc do parkowania wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz garaży podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  5. dopuszczenie infrastruktury technicznej, budynków kotłowni,
  6. wskaźnik intensywności zabudowy od 0 do 0,60, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
  7. powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej,
  8. wysokość zabudowy: do 12,0 m,
  9. dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych,
  10. geometrię dachów: dachy płaskie, dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe,
  11. nachylenie połaci dachowych: do 45°,
  12. pokrycie dachów za wyjątkiem dachów płaskich: dachówka ceramiczna,
  13. kolor pokrycia dachów budynków za wyjątkiem dachów płaskich: w odcieniu czerwonym, brązowym lub grafitowym,
  14. stosowanie rozwiązań architektonicznych o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych, w tym wykorzystywanie materiałów tradycyjnych przy kształtowaniu nowej zabudowy takich jak: szkło, cegła, okładziny kamienne, blacha, dachówka, papa lub gont papowy,
  15. zakaz stosowania prefabrykatów, okładzin blaszanych i płyt warstwowych w trakcie realizacji nowej zabudowy,
  16. dopuszczenie lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicy bądź w odległości 1,5m od granicy działki sąsiedniej zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku zmiany planu;
 2. powierzchnię nowo wydzielanej działki nie mniejszą niż 800,0m2 za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek, z uwzględnieniem pkt 3;
 3. ustalenia pkt 2 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;
 4. zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:
  1. dopuszcza się wjazd i wyjazd na teren U z ulicy Fabrycznej, znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu,
  2. dopuszcza się jeden zjazd - wyjazd z terenu U na ulicę II Armii Wojska Polskiego, znajdującej się poza granicami obszaru objętego zmianą planu wyłącznie w relacji prawoskrętnej, strefę lokalizacji wyjazdu dla relacji prawoskrętnej na ulicę II Armii Wojska Polskiego, określono na rysunku zmiany planu,
  3. nakaz zapewnienia miejsc do parkowania, w granicach działki budowlanej, na powierzchni działki lub w garażu, w liczbie:
   • dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny,
   • dla funkcji usługowej: nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 75,0m2 powierzchni użytkowej budynku,
  4. zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 5. stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości –  30%.

 

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r.

 

LISTA NIEUWZGLĘDNIIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U.

 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag:

WYŁOŻENIE 30 listopada 2016 r. – 30 grudnia 2016 r.

Termin na wniesienie uwag do 16 stycznia 2017 r.

L.p.
Data wpływu
uwagi
Nazwisko
i imię, nazwa jednostki organizacyjnej
 i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga
Rozstrzygnięcie Burmistrza
z dnia 27.01.2017r.
w sprawie rozpatrzenia uwag
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej  w Rogoźnie
załącznik do uchwały
nr XXXVI/341/2017
 z dnia
28 lutego 2017 r.
Uwagi
Uwaga uwzględniona
Uwaga nieuwzględniona
Uwaga uwzględnio
na
Uwaga nieuwzględniona
1.
16.01.2016r.
BUD Sp. z o.o.
os. Bolesława Chrobrego pawilon 10
60 – 681 Poznań
1) dodania punktu o następującej treści: dopuszcza się instalowanie reklam i nośników reklamowych; ze względu na docelową funkcję usługową przedmiotowej działki nr 819 umieszczenie  reklam będzie integralnym elementem planowanej zabudowy;
2) zmiany stawki procentowej ujętej
w §14 pkt 5, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Analogiczną stawkę przyjęto w uchwale nr XVI/117/2011 podjętej przez Radę Miejską w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2012, poz. 127 – „Galeria Rondo”;
 
3) dopuszczenia
lokalizacji kondygnacji podziemnych, w tym garaży podziemnych.
 
Działa o nr ewid. 819
U – tereny zabudowy usługowej
Projekt zakłada:
 
- stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości –            30%,
 
- dopuszczenie miejsc do parkowania wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz garaży podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 
- dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych.
 
- uwaga wymieniona
w pkt 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uwaga wymieniona
w pkt 2)
 
 
 
 
 
- uwaga wymieniona
w pkt 3)
 
 
- uwaga wymieniona
w pkt 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uwaga wymieniona
w pkt 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uwaga wymieniona
w pkt 3)
 
ad.1) wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 ze zm.), nie podejmuje się w planie miejscowym ustaleń dotyczących m.in. reklam czy obiektów małej architektury. Zgodnie z art. 37a Rada Gminy może ustalić w formie odrębnej uchwały zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.
 
ad.2) z powodu braku uzasadnionej przyczyny ekonomicznej dla budżetu Gminy;
 
 
 
 
ad.3) uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ w §14 pkt 1 lit d dopuszcza się miejsca do parkowania wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz garaże podziemne, zgodnie z przepisami odrębnymi, natomiast
w §14 pkt 1 lit i dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnych,
z uwzględnieniem warunków gruntowo – wodnych.
 
 
 

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/ 341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie rozstrzyga co następuje:

 

§1

Sposób realizacji zapisanych w zmianie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

 1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej, ciepłowniczej zgodnie z ustaleniami zmiany planu miejscowego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
 2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§2

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, określonych w zmianie planu miejscowego nie obciąży budżetu Gminy Rogoźno.

 

 


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/341/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U

 

Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Miejską w Rogoźnie Nr XXI/196/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą nr XLIV/321/ 2006 z dnia 29.03.2006 r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U zwaną dalej „zmianą planu”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) została przeprowadzona procedura sporządzania zmiany planu, przewidziana w art. 17.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ukazało się w gazecie „Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka”  w dniu 23.02.2016r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w dniach od 18.02.2016 r. do 26.03.2016 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Rogoźno.

W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie złożono wniosków do projektu zmiany planu.

Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr GPiM.6721.2.2016.BR z dnia 23 lutego 2016r. powiadomione zostały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu pismo nr WOO-III.411.118.2016.MM.1 z dnia 18 kwietnia 2016r. oraz pismem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach pismo nr ON.NS-60-36/2016 z dnia 31 marca 2016r.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno wraz ze zmianami, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Rogoźna uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie zmiany planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Rogoźna uzgodnił projekt zmiany planu z właściwymi organami/instytucjami.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpiło w dniach od 30.11.2016 r. do 30.12.2016 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany planu, ukazało się w gazecie „Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka” w dniu 22.11.2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Rogoźno, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w dniach od 17.11.2016 r. do 17.01.2016 r.

W dniu 14.12.2016 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu.

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu do dnia 16.01.2017 r. wpłynęła jedna uwaga do projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięciem Burmistrza Rogoźna z dnia 27.01.2017r. uwaga została nie uwzględniona.

Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu przedłożono Radzie Miejskiej w Rogoźnie, celem uchwalenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt zmiany planu:

 1. uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz w §14 ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
 2. uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4, tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §5 dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu oraz w §14 ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
 3. uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;
 4. uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej które na obszarze objętym planem nie występują, poprzez ustalenia zawarte m. in. w §6 tekstu uchwały;
 5. uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §5 tekstu uchwały dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu oraz w §10 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu,
 6. uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14 tekstu uchwały;
 7. uwzględnia prawo własności poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14 tekstu uchwały;
 8. uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
 9. uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte m.in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
 10. uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:

 •     zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem zmiany planu, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 •     niniejszy projekt zmiany planu został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
 •     niniejszy projekt zmiany planu, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu zmiany planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

 1. kształtowanie struktur przestrzennych,  poprzez zaprojektowane tereny, uwzględnia dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,
 2. zaprojektowane tereny umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,
 3. zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów,
 4. projektowane rozwiązania stanowią kontynuację istniejącego zagospodarowania.

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany planu sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  przyjętej uchwałą Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przeznaczeniem terenu pod zabudowę usługową wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Projekt zmiany planu nie wprowadza terenów dróg publicznych. W związku z powyższym zadania własne gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, a w tym technicznej nie będą miały wpływu na budżet gminy.

Przedmiotowy projekt zmiany planu ma na celu zagospodarowanie terenu pod zabudowę usługową, co jest zgodne z wyznaczonym kierunkiem zagospodarowania w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno wraz ze zmianami, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf