Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 10 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 listopada 2008 roku o godzinie 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

Protokół nr 10  ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytego w dniu 20 listopada 2008 roku

o godzinie 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego.

 

Posiedzenie otworzył, gości powitał i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji gospodarki, Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak . W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności- nieobecny radny Z. Hinz. Radny R. Dworzański brał udział w obradach od godz. 16.45, a radny R. Kinach nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji w godz. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Zastępca Burmistrza Krzysztof Głów, Skarbnik gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska oraz redaktor „Gazety Powiatowej” Żak Małgorzata.

 

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów komisji (także protokół z 18 marca 2008).
  5. Omówienie projektów uchwał XXXII Sesji.
  6. Omówienie projektu budżetu 2009 roku.
  7. Dyskusja nad projektem budżetu.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie zgłoszono zmian. Porządek został przyjęty.

Następnie radni przystąpili do przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 18 marca 2008 roku. Protokół został przyjęty bez uwag 12 głosami „za” , przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Członkowie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa bez uwag, 6 głosami „za” , przy jednym głosie wstrzymującym” przyjęli protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22.10.08r.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury bez uwag 6 głosami „za” przyjęli protokół z posiedzenia Komisji w dniu 23.10.08r.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektów uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad najbliższej sesji.

Projekt uchwały w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Rogoźno na lata 2008-2020 przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Brączewska. Kierownik zauważyła, że taka strategia umożliwi Ośrodkowi aplikowanie o środki unijne, na wiele programów.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy szkolny związek sportowy, sekcja darta oraz zespół „Kaszelki” należą do klubów sportowych(jak to wykazano na str. 26 załącznika)?

Kierownik M. Brączewska wyjaśniła, że przygotowany dokument jest projektem, natomiast działalność tych organizacji mieści się w obszarze sportu.

Sekretarz Gminy stwierdziła, że w projekcie można odnieść się do ogólnego pojęcia organizacji sportowych.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by w projekcie uchwały zastąpić słowa „klub sportowy” słowami „organizacje sportowe”.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy będzie to zgłoszone na sesji w formie autopoprawki?

Kierownik GOPS potwierdziła.

Następnie Przewodniczący Nowak poinformował, że na prezydium postanowiono, że sytuacja i stan rolnictwa nie będzie omawiany podczas posiedzenia Komisji, gdyż jest to temat sesji i pytania można zadawać podczas obrad sesji. Następnie Przewodniczący zaproponował omówienie tematu związanego z oceną działalności inwestycyjnej Gminy.

Burmistrz zauważył, że w porządku obrad Komisji nie ma punktu dotyczącego omówienia inwestycji. Natomiast Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji będzie uczestniczył w posiedzeniu od godz. 17.00, podczas omawiania projektu budżetu na 2009 rok.

 

                Następnie przystąpiono do omówienia proejktów uchwał przewidzianych do podjęcia podczas najbliższej sesji.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr nr ewidencyjnych 53/2 i 478 położonych w miejscowości Jaracz przedstawił Zastępca Burmistrza.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał o powierzchnię, na którą ma zostać przygotowany plan.

Zastępca Burmistrza poinformował, że nie posiada takiej informacji.

Przewodniczący Nowak poprosił o przygotowanie odpowiedzi na sesję.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda- obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie, na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 286/7 położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej przedstawił Zastępca Burmistrza K. Głów.

Przewodniczący komisji zapytał czy plan obejmuje jedną, czy kilka działek?

Zastępca zauwazył, że ta informacja będzie znane przy opracowaniu planu.

Burmistrz dodał, że zainteresowani przeznaczyli działki na własny użytek.

Zastępca uzupełnił, że cała działka ma powierzchnię ok. 6700 metrów i przebiega przez nią gazociąg.

W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy projekt był opiniowany przez radcę prawnego?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że projekt został przefaksowany do radcy, telefonicznie udzielił wyjaśnień, że dokument jest prawidłowo sporządzony. Natomiast projekt zostanie podpisany w dniu następnym. Sekretarz dodała, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie Regulaminu Utrzymania porządku i czystości.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy wywołanie tej uchwały jest związane z tym, co dzieje się w Budziszewku?

Sekretarz potwierdziła. Dodała, że nie ma organu właściwego, który by stwierdził istnienie zagrożenia w postaci choroby zakaźnej. Sekretarz zauważyła, że gdyby takie zagrożenie była, że odpowiednie Rozporządzenie wydałby Powiatowy Lekarz Weterynarii. Ponadto gorzelnia nie jest zakładem spożywczym, dlatego tematem nie jest zainteresowany SANEPID.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy z innych sołectw, lub z miasta są zgłoszenia na temat szczurów?

Sekretarz odpowiedziała, że nie.

Radny Nowak zapytał jaki jest sens obciążać kosztami mieszkańców całej Gminy i podejmować uchwałę. Radny zaproponował, by deratyzacja objąć Budziszewko oraz wysypisko śmieci, gdyż dochodzą sygnały, że tam też znajdują się szczury. Radny zaproponował, by w tym temacie wystąpić do Rady Sołeckiej Sołectwa Studzieniec.

Sekretarz stwierdziła, że nie należy wybiórczo potraktować tylko tych dwóch sołectw, gdyż ze Straży Miejskiej, był sygnał , iż szczury znajdują się w kolektorze sanitarnym. Sekretarz dodała, ze w przypadku stwierdzenia bytności gryzoni, uchwała przypomniałaby właścicielom nieruchomości o obowiązku deratyzacji. Sekretarz zauważyła, że podejmując uchwałę w sprawie deratyzacji należy tym obowiązkiem objąć teren całej Gminy.

Sekretarz dodała, że podczas dyskusji na sesji zdecydowano, że podje ta zostanie uchwała nakładająca obowiązek przeprowadzenia raz w roku deratyzacji.

Radny Kazimierz Lis zauważył, że uchwała ma wejść w życie z dniem podjęcia, w związku z powyższym stwierdził, że nierealne jest jej wykonanie w podanym, w treści uchwały terminie przeprowadzenia deratyzacji. Radny dodał, że ogłoszenie o obowiązku przeprowadzenia tej akcji powinno trafić do każdego właściciela nieruchomości. W innym przypadku nie będzie możliwości wyciągnięcia konsekwencji w przypadku nie zrealizowania tego obowiązku. Radny K. Lis dodał, że pod uwagę należy wziąć także fakt, że w krótkim terminie czasu w Gminie musi znaleźć się odpowiednia ilość trutki, tak, by mogli ją zakupić wszyscy mieszkańcy i wyłożyć w dniu 1 grudnia.

Burmistrz stwierdził, że o terminach można dyskutować i akcję przeprowadzić w miesiącu styczniu. Natomiast nie należy zawężać  obowiązku przeprowadzenia deratyzacji tylko w Budziszewku i Studzieńcu, gdyż dochodzą sygnały, że szczury znajdują się w starej kanalizacji oraz na osiedlu Przemysława.

Przewodniczący komisji zauważył, że należy poprosić handlowców z terenu Gminy, by sprowadzili odpowiednią ilość trutki na szczury.

Radny Jarosław Witt przychylił się do sugestii radnego K. Lisa, by deratyzację przeprowadzić w późniejszym terminie , np. w miesiącu styczniu.

Radny K. Lis dodał, że w uchwale należy zawrzeć sposób powiadomienia mieszkańców Gminy o terminie w/w akcji.

Sekretarz poinformowała, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, w związku z tym ogłoszenie o deratyzacji odbędzie się w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz dodał, ze ogłoszenia zostaną wysłane do Sołectw, do prasy, będą wywieszone na słupach ogłoszeniowych, oraz w miejscach, gdzie uczęszcza dużo ludzi ( poczta, przychodnia).

Przewodniczący Komisji zaproponował, by termin deratyzacji rozpocząć od 10 grudnia.

Burmistrz zaproponował, by deratyzacja była przeprowadzona od 15-30 stycznia.

Przewodniczący Zb. Nowak stwierdził, ze można akcję przeprowadzić od początku roku np. od 4 stycznia.

Burmistrz zauważył, że na początku roku w sklepach trwają inwentury i zakup trutki może być trudny do zrealizowania.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zaproponował przeprowadzenie deratyzacji od 12 stycznia.

Radni przyjęli w/w propozycję.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że jeśli przeprowadzanie akcji nie będzie kontrolowane, to może być ona nieskuteczna. Ponadto przeprowadzenie deratyzacji tylko w jednej Gminie również nie zlikwiduje problemu występowania populacji szczurów.

 

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia przedstawiła Sekretarz Gminy. Sekretarz poinformowała, ze Wielkopolsce w takich Radach zasiadają Burmistrzowie, a w dwóch przypadkach Sekretarze Gmin.

Radna Renata Tomaszewska zapytała o skład Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Burmistrz odpowiedział, że członkami Rady są : Wójt Ryczywołu, Burmistrz Obornik, Burmistrz Rogoźna, przedstawiciel Cechu, Związków Zawodowych Pielęgniarek, dwie osoby z firmy „Metalplast”, dyrektor zespołu Szkół w Obornikach.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czym się  zajmuje Rada Zatrudnienia?

Burmistrz odpowiedział, że Rada Zatrudnienia opiniuje budżet Urzędu Pracy, w tym środki na utworzenie działalności gospodarczej, zwrot kosztów za utworzenia stanowiska pracy, kursy , szkolenia oraz przekwalifikowania. W niektórych przypadkach Rada Zatrudnienia przesuwa środki np. na roboty publiczne lub interwencyjne. Ponadto opiniowane są wnioski szkół o utworzenie nowych kierunków nauczania, do  których przychyla się Rada. W przypadku nie spełnienia warunków przyznania pożyczki bezzwrotnej na utworzenie nowego miejsca pracy, Rada rozpatruje również wnioski o umorzenie zwrotu takich środków.

Następnie przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2008 rok. w pierwszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu:

-          Autopoprawka Nr 1- dotyczyła dotacji przyznanej od Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 122.484 zł,

-          Autopoprawka Nr 2- dotyczyła korekty planu finansowego ZAMK,

-          Autopoprawka Nr 3- dotyczyła przesunięć w rozdz. 921089 oraz w rozdz.75023.

-          Autopoprawka Nr 4- dotyczyła budowy oświetlenia w m. Tarnowo.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy oświetlenie dotyczy skrzyżowania do Laskowa? Zapytał także czy jest to koszt 24.000 zł?

Skarbnik odpowiedziała, że mają być 2-3 lampy , na skrzyżowaniu , o którym mówi radny. Zaproponowana kwota jest wartością kosztorysową, łącznie z projektem, dokumentacją, podkładami geodezyjnymi, mapami do celów projektowych. Na wykonanie zadania został przygotowany przetarg. Natomiast na inne inwestycje z zakresu oświetlenia wprowadzono sumy zgodnie z podpisana umową.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że kwota jest w takiej wysokości, jak przeznaczono na budowę oświetlenia ul. Leśnej na odcinku 700 metrów.

Skarbnik wyjaśniła, że jest to wartość szacunkowa, która może uleć zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargu. Dodała, że jeśli środki zostaną , to w grudniu zostanie zaproponowana zmiana.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał skąd się wzięła kwota 35.000 zł, na oświetlenie w m. Gościejewo?

Kierownik Wydziału T. Zygmunt wyjaśnił, że dokument sporządzony został w oparciu o propozycję Wydziału. Przed podpisaniem umowy i wyborem oferty była to suma 34.860 zł.

Skarbnik dodała, że środki zaplanowane na wykonanie oświetlenia w m. Tarnowo, Gościejewo oraz Słomowo , były w oparciu o wartości kosztorysowe.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał kto sporządza kosztorysy?

Kierownik wydziału T. Zygmunt wyjasnił, że kosztorysy sporządza projektant, spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra. Kosztorysy wykonywane przesz różnych projektantów, w przybliżeniu powinny być równe.

Skarbnik dodała, że na ul. Nową, ul. Seminarialną , ul. Krótką oraz Stare i Budziszewko przetargi się rozstrzygnęły i zostały podpisane umowy.

Wiceprzewodniczący poinformował, że posiada terminarz zakładania lamp przez ENEĘ. Zapytał dlaczego terminy są podane, skoro nie ma rozstrzygniętego przetargu?

Burmistrz odpowiedział, że pojedyncze lampy zakładane są na zlecenie przez ENEE, natomiast na część zadań, tam gdzie należy wykonać projekty trzeba ogłosić przetargi.

-          Autopoprawka Nr 5- dotyczyła wniosku Rady Sołeckiej w Owieczkach. Pytań nie było.

-          Autopoprawka Nr 6- dotyczyła przesunięć w SP Nr2. Pytań nie było.

-          Autopoprawka Nr 7- dotyczyła przesunięć z tytułu zakupu komputerów w Urzędzie Miejskim.

Radny Kazimierz Lis zapytał o zakup oprogramowania dla komputerów. Pracownik wyjasnił, ze planowany koszt zakupu oprogramowania to suma ok. 900 zł oraz koszty aktualizacji ok. 300 zł.

 

Następnie członkowie Komisji przystąpili do omawiania projektu budżetu Gminy na rok 2009.

Skarbnik poinformowała, że dochody zaplanowano na kwotę35.486.131 zł i są niższe w porównaniu do roku 2008 o 6,4 %. Natomiast dochody zaplanowano na kwotę 42.151.819 zł, w tym bieżące 33.820.819, czyli o 2,10% wyższe niż w roku poprzednim, a majątkowe na kwotę 8.331.000 zł, czyli wyższe o 55,86%w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto planuje się zaciągnięcie  kredytu w wysokości 7.990.000 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że wśród zadań inwestycyjnych proponuje się m.in. następujące wydatki:

-          budowa drogi nr 272513P Owieczki-Owieczki Małe,

-          budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej od sali gimnastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia.

-          Budowa drogi gminnej nr 272522P w Studzieńcu,

-          Budowę chodnika przy ul. Rolnej,

-          Przebudowę chodników przy ulicach K. wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej,

-          Budowę zatoczki przystankowej w m.Pruśce,

-          Budowę chodnika wraz z zatoczką przystankową w m. Garbatka przy drodze powiatowej nr 2027P.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy na przebudowę ul. Fabrycznej został opracowany kosztorys, i skąd wzięła się suma 4.000.000 zł?

Kierownik Wydziału odpowiedział, ze jest to szacunkowa wartość.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał skąd się wzięła kwota na zadanie budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P przy ul. W. Poznańskiej?

Burmistrz odpowiedział, ze jest sporządzony kosztorys oraz projekt. Ponadto zadanie zgłoszono do funduszy tzw. „schetynowskich”.

Zastępca poinformował, że na rok 2009 zaplanowano kwotę 30.000 zł na opracowanie projektu na budowę ul. Fabrycznej. Natomiast całkowity koszt zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji.

Burmistrz dodał, że wartość zadań jest szacunkowo określana na podstawie wcześniej zrealizowanych inwestycji.

Radna Renata Tomaszewska zapytała czy na budowę separatorów w kwocie 160.000 zł, przygotowano kosztorys?

Burmistrz odpowiedział, że nie ma kosztorysu. Burmistrz dodał, że proponowano kwotę 720.000 zł na opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię. Jednak radny K. Lis obawiając się nie wykonania separatorów zgłosił wniosek o utrzymanie kwoty 160.000 zł na budowę separatorów. Burmistrz dodał, z kwota 720.000 zł powinna starczyć na opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz na separatory.

Radna Renata Tomaszewska zapytała do którego roku Gmina musi uzyskać efekt ekologiczny?

Burmistrz wyjasnił, że obecnie przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska, który do 5 grudnia ogłosił termin naboru wniosków o dofinansowanie. We wniosku zostaną ujęte 3 zadania: budowa kanalizacji, oczyszczalni oraz separatorów. Burmistrz poinformował, że została wynajęta firma, która zajmuje się kosztorysowaniem kanalizacji oraz separatorów, a „Aquabellis” wykonuje kosztorys oczyszczalni ścieków.  Burmistrz dodał, że we wniosku należy określić koszt szacunkowy ( ilościowy i wartościowy). Burmistrz wyjaśnił, że po otrzymaniu promessy, wniosek nie może różnić się od preselekcyjnego więcej niż 110% pod względem finansowym oraz więcej jak 15% pod względem ilościowym. W związku z powyższym wniosek preselekcyjny musi być dosyć konkretnie wyliczony.

Radny K. Lis wyjaśnił, że chciałby, by zadanie pod nazwą budowa separatorów na istniejących wlotach kanalizacji sanitarnej została zrealizowana.

Burmistrz zauważył, że budowa separatorów zostanie zgłoszona wraz z kanalizacją oraz oczyszczalnią ścieków o finansowanie unijne, w jednym wniosku.

Przewodniczący Rady zapytał czy zapis budowa separatorów na istniejących wlotach jest właściwy?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jest to wlot separatorów do jeziora. Dodał, że w jednym wniosku o finansowanie unijne będzie jeden tytułu inwestycji obejmujące trzy zadania ( oczyszczalnia, kanalizacja, separatory).

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy kwota 8.000.000 zł, na budowę ul. Nowej , Długiej i Seminarialnej wraz z infrastrukturą jest wartością kosztorysową?

Kierownik Wydziału T. Zygmunt wyjaśnił, że jest to kwota w oparciu o wstępny kosztorys przygotowany podczas składania wniosku o finansowanie z środków Unii Europejskiej. Zadanie nie zostało zakwalifikowane z powodu  nikłego znaczenia dla regionu.

Zastępca uzupełnił, że jeśli w kolejnym roku będzie nadal funkcjonował program budowa dróg lokalnych, czyli tzw. „schetynówka”, to planuje się złożenie wniosku, by droga ta powstała, przy współudziale tych środków. Dodał, że w tegorocznym naborze o finansowanie unijne Województwo Wielkopolskie otrzymało 62.000.000 zł, z czego 31.000.000 zł przydzielone było powiatom, i 31.000.000 zł Gminom. Zastępca wyjaśnił, że według Wojewody, podstawowym błędem był podział środków w równej kwocie na wszystkie województwa, a nie proporcjonalnie do długości dróg powiatowych i gminnych.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak odniósł się do zadania budowy drogi w m. Studzieniec. Poinformował, że wnosił poprawkę o wykonanie dojazdu do bloku nr 17 B, co nie zostało uwzględnione. Radny dodał, że w sumie 600.000 zł ten odcinek również zostanie wykonany.

Burmistrz zauważył, że jest to wartość szacunkowa, i może się okazać, że wykonanie tej drogi będzie droższe.

Skarbnik zauważyła, że należy uzupełnić  zadanie o wniosek radnego, gdyż w wykazie wydatków majątkowych jest to wpisane prawidłowo.

Przewodniczący Komisji zapytał o kwotę 50.000 zł przeznaczona na wykonanie drogi w Dziewczej Strudze.

Burmistrz wyjaśnił, że kwota 50.000 zł  została zaplanowana na wykonanie projektu.

Następnie Przewodniczący Zb. Nowak zapytał o budowę drogi Karolewo- Gościejewo- Ryczywół.

Burmistrz wyjaśnił, że podpisał porozumie ze Starostą na współfinansowanie tego zadania, tak samo uczynił Wójt Ryczywołu oraz podpisano stosowny wniosek.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy na budowę ul. Rolnej został opracowany kosztorys?

Burmistrz odpowiedział, że nie ma kosztorysu.

Radny R. Dworzański zapytał dlaczego w wymianie chodników nie zaplanowano przebudowy chodnika na ul. Czarnkowskiej?

Burmistrz zauważył, że na przebudowę 3 ulic zaplanowano kwotę 350.000 zł, jeśli w przetargu cena będzie niższa, to wówczas jest możliwość przebudowy chodnika na ul. Czarnkowskiej.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że niektóre wnioski zostały przekazane do Starostwa i zapytał czy z pismem wystąpiła gmina?

Burmistrz poinformował, że niektóre wnioski zostały składane np. przez sołectwa, w związku z powyższym wnioski dotyczące dróg powiatowych przekazano do powiatu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy Urząd występował  z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego o budowę chodników?

Burmistrz odpowiedział, że z Urzędu został wysłany wniosek o budowę chodnika od ul. Polnej do W. Poznańskiej. Natomiast odpowiedź dyrektora  brzmiała, że budowę chodników na terenie Gminy Rogoźno przewiduje się w roku 2010.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak  zapytał o kwotę przewidzianą na budowę nowej i modernizację istniejącej promenady?

Skarbnik wyjaśniła, że przewiduje się realizację tego zadania z udziałem środków unijnych.

Radny Kazimierz Lis zapytał o budowę ciągu pieszo-jezdnego  Ruda-Rogoźno wzdłuż drogi krajowej nr 11.

Zastępca wyjaśnił, że została opracowana koncepcja budowy ronda. GDDKiA zobowiązała się, że opracuje projekt i dokumentację, pod warunkiem, że Gmina wykona projekt i wybuduje drogę zbiorczą, równoległą do drogi nr 11. Dlatego ujęto to zadanie do realizacji w budżecie.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy na budowę gazociągu Karolewo-Laskowo etap III jest kosztorys?

Burmistrz wyjaśnił, że jest projekt i stare kosztorysy.

Kierownik Wydziału T. Zygmunt zauważył, że zakłada się, iż kwota 800.000 zł wystarczy na to zadanie.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by na budowę gazociągu ogłosić jeden przetarg.

Burmistrz poinformował, że będzie jeden przetarg, całość zadania wynosi 800.000 zł, a wykonanie podzielono na dwa lata.

Radny K. Lis zauważył, że na rozbudowę remizy w OSP Pruśce zaproponowano 100.000 zł, mimo, że został złożony wniosek na 50.000 zł. Nie ma natomiast środków na OSP Rogoźno, mimo, że wystąpiono  z wnioskiem.

Burmistrz wyjaśnił, że OSP Pruśce nie otrzymało jeszcze żadnych środków. Po uzgodnieniach z komendantem OSP oraz prezesem miejsko-gminnym , uzgodniono , że OSP w Pruścach otrzyma dotację w wysokości 100.000 zł. Podjęto taką decyzję, gdyż nie można było ustalić jednolitego stanowiska.

Skarbnik uzupełniła, że na rok 2009 zaproponowano kwotę 100.000 zł, gdyż OSP Pruśce złożyło wniosek, by środki nie wykorzystane z 2008 przeznaczyć jako wydatki niewygasające.

Przewodniczący Zb. Nowak poinformował, że do Rady wpłynął wniosek od OSP Rogoźno, w którym zwraca się o 35.000 zł, na remont zalanych sufitów.

Burmistrz poinformował, że nie została w budżecie ujęta dotacja OSP w Rogoźnie. Zauważył, że OSP pobiera dzierżawę za pomieszczenia wynajmowane przez GOPS, za salę , garaże oraz za wynajmowane mieszkanie. Ponadto od Gminy otrzymują dotację oraz środki na zakup paliwa, a sami nic nie robią. Burmistrz zapytał jak to wygląda w stosunku do innych OSP z terenu Gminy?

Radny Marian Połczyński zapytał czy z kwoty 60.000 zł przeznaczonych na Straż Pożarną w Pruścach  część została wykorzystana?

Skarbnik poinformowała, że z tej kwoty zlecono wykonanie map do celów projektowych w kwocie ok. 600 zł.

Radna Longina Kolanowska zapytała czy OSP w Rogoźnie nie rozlicza się z pobieranej dzierżawy?

Przewodniczący Rady zapytał czy obiekty są gminne?

Burmistrz wyjaśnił, że obiekty zostały postawione na działce gminnej. Sytuacja jest taka od czasu pobudowania tych pomieszczeń. Dodał, że pozwolenie na budowę zostało wystawione na OSP, jednak nie figurują jako właściciel tych budynków. Ponadto zauważył, że jest to temat newralgiczny, gdyż budynki zostały pobudowane przez mieszkańców w czynie społecznym.

Radna W. Wiśniewska zapytała kto według prawa jest właścicielem budynków?

Burmistrz odpowiedział, że właścicielem budynków jest właściciel terenu.

Zastępca poinformował, że zalanie garaży było skutkiem nie zabezpieczonych okien, które zostały wypchnięte przez wichurę.

Radna L. Kolanowska zaproponowała, by na posiedzenie Komisji zaprosić strażaków z OSP Rogoźno, by przedstawili w jaki sposób wydatkują pieniądze pobierane z dzierżawy.

Burmistrz wyjaśnił, że OSP rozliczane jest z dotacji, którą otrzymuje, a Gmina płaci za paliwo, filtry czy opony. Natomiast wpływy z dzierżaw trafiają na konto Stowarzyszenia.

Zastępca Burmistrza dodał, że za dzierżawione garaże OSP w roku 2009 podnosi dzierżawę o 100%.

Następnie ogłoszono 10 min. Przerwy.

 

Po przewie członkowie Komisji w dalszym ciągu analizowali zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2009.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy na budowę targowisko opracowano kosztorys i projekt?

Kierownik Wydziału T. Zygmunt poinformował, że zlecono wykonanie map, które następnie zostały przekazane firmie projektowej. Oferta na wykonanie dokumentacji wynosi 44.896 zł.

Przewodniczący Nowak zapytał czy projekt zostanie sporządzony w roku bieżącym?

Kierownik T. Zygmunt wyjaśnił, że raczej nie uda się tego zrealizować.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał czy został sporządzony kosztorys na budowę ośrodka sportów wodnych na kwotę 2.000.000 zł?

Burmistrz zauważył, że to zadanie ma być współfinansowane z środków Unii Europejskiej.

Radny K. Lis zapytał czy w roku 2009 będzie umieszczone zadanie pod nazwą budowa kolektora na ul. Polnej?

Skarbnik wyjaśniła, że na rok 2008 zaplanowano kwotę na wykonanie dokumentacji. Natomiast nie zaplanowano w roku 2009 wykonania tego zadania.

Radny K. Lis zauważył, że na Komisji skierowano wniosek , by zadanie zostało wykonane w roku 2009.

Kierownik Wydziału T. Zygmunt powiedział, że zlecono opracowanie map, ale geodeta nie otrzymał jeszcze odpowiedniej dokumentacji z Ośrodka.

Radny K. Lis stwierdził, że na etapie projektowania budżetu było wiadomo, że to zadanie nie będzie wykonane.

Przewodniczący Nowak zauważył, że środki na wykonanie dokumentacji  wprowadzono do budżetu w maju. Od tego czasu nic się nie zmieniło, a „Aquabellis” pobiera opłaty mimo, że nie jest właścicielem sieci.

Przewodniczący Rady zapytał czy kwestia własności kanalizacji została już wyjaśniona?

Kierownik Wydziału T. Zygmunt wyjaśnił, że właścicielem sieci było przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne z Piły, które już nie istnieje. W późniejszym czasie dokonano komunalizacji, jednak nie cały majątek został uwzględniony. W związku z powyższym jest to część infrastruktury wisząca w powietrzu. Z kolei o sprawie wadliwych przyłączy Urząd nie miał pojęcia, do maja, kiedy mieszkańcy zwrócili się z tym problemem. Kierownik dodał, że jedna z mieszkanek informowała, że kanalizacja wykonywana była przez spółkę „Aquabellis”. W związku z powyższym skierowano pismo do spółki, by sprawę naprawić. Okazało się jednak , że „Aquabellis”, jako następca prawny wodociągów, nie posiada żadnych dokumentów dotyczących kanalizacji na ul. Polnej. Kierownik zauważył, że prawdopodobnie kanalizacja nie została wykonana w sposób oficjalny, tym bardziej, że w tym temacie nie che się nikt wypowiedzieć.

Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro kanalizacja została zrobiona „na lewo”, to obecnie „Aquabellis” kasuje także „na lewo”. Ponadto Przewodniczący dodał, że mieszkańcy ul. Polnej kilkakrotnie zwracali się w tej sprawie w tym roku. Zauważył, że jest to trochę ośmieszanie się, gdyż Kierownik Wydziału mówi co innego, a co innego przekazuje prezes Spółki.

Przewodniczący Nowak poinformował, że odnosi wrażenie, że prezes „Aquabellis” jest ważniejszy od Burmistrza.

Radna L. Kolonowska zapytała dlaczego wśród wielu zadań inwestycyjnych, nie znalazły się środki na położenie płytek chodnikowych na drugą część ul. Polnej?

Burmistrz zauważył, że do budżetu wpłynęło bardzo wiele wniosków i pewne zadania nie zostały ujęte. Dodał, że w  zależności od rozstrzygnięć przetargów można niektóre zadania jeszcze wprowadzić.

Radna Renata Tomaszewska zauważyła, że do budżetu wprowadzono niektóre mniej ważne zadania. Burmistrz poprosił, by wskazać te zadania, które  według radnych są mniej ważne.

Radny R. Dworzański zauważył, że można zdjąć środki z wykonania ewidencji dróg gminnych.

Burmistrz stwierdził, że ewidencja nie jest potrzebna.

Wiceprzewodniczący H. Janus wyjaśnił, że pracownik Urzędu twierdzi, że ewidencja jest potrzebna, w tym m.in. do ubiegania się o środki unijne.

Burmistrz zauważył, że składano wnioski o środki unijne i ewidencja nie była potrzebna. Ponadto zakończyły się nabory na środki unijne na budowę dróg.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że składając wniosek do budżetu, sugerował się sowami pracownika, który twierdził, że wykonanie ewidencji będzie kosztowało ok.100.000-150.000 zł. Dodał, że jeśli wykonanie ewidencji nie jest potrzebne , to będzie wolne 100.000 zł.

Radny R. Dworzański stwierdził, że taka ewidencja może być potrzebna. Zapytał jednak  czy na dzień dzisiejszy stać Gminę na wykonanie ewidencji dróg za 100.000 zł, która może być potrzebna w przyszłości? Radny zauważył, że są inne potrzeby i kwotę 100.000 zł można by dołożyć do remontu chodnika na ul. Czarnkowskiej.

Wiceprzewodniczący H. Janus przedstawił pismo Urzędu Marszałkowskiego z lutego 2007 roku w sprawie przeprowadzenia procedury ewidencji dróg gminnych. Wiceprzewodniczący Janus stwierdził, że jest to obowiązek Gmin, jednak skoro Burmistrz twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, to środki można przeznaczyć na cos innego.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że jeśli zostaną środki zdjęte z ewidencji dróg, to należy je przeznaczyć na wykonanie chodników na ul. Gościnnej, gdyż są w tragicznym stanie. Radna dodała, że chodniki są bardzo wąskie, dlatego ich wykonanie nie będzie kosztowne.

Burmistrz zaproponował, by radna porównała chodniki znajdujące się na ul. W. Szkolnej, M. Szkolnej, które są także w tragicznym stanie z chodnikami na ul. Gościnnej. Dodał, ze ma świadomość , że powinny zostać wykonane remonty wszystkich chodników.

Przewodniczący Rady zauważył, że w przyszłym tygodniu będą składane wnioski do budżetu przez poszczególne Komisje.

Radny R. Dworzański poinformował, że 27, lub 28 planuje posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury i zaproponował, by Komisje Rady odbyły to posiedzenie jako Komisje łączne.

Przewodniczący Rady zauważył, że w planowanym budżecie brakuje środków dla ZAMK. Substancja mieszkaniowa się kurczy, budynki nadają się do rozbiórki. Przewodniczący stwierdził, że niektóre budynki się rozwalają, jak np. dom na ul. Rzeźnickiej i należy zrobić krok w celu dofinansowania substancji mieszkaniowej.

Burmistrz zauważył, że dom o którym wspominał Przewodniczący nadaje się do rozbiórki i nikt nie będzie go remontował. Natomiast mieszkanka , która zwracała się do Przewodniczącego ze sprawą mieszkania , jest na liście do przydziału mieszkania.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy w kwotach zaplanowanych na opracowanie ekspertyz na zdarzenia losowe w rolnictwie oraz na meliorację rowów znajdują się środki, o które wnioskowała Komisja?

Burmistrz wyjaśnił, że ujęto środki, o które wnioskował radny Nowak, oraz zaplanowano kwotę 1.000 zł, na wykonanie ekspertyz z tytułu suszy i star w uprawach.

Przewodniczący Nowak zapytał o wniosek złożony przez Komisję dotyczący zakupu samochodu dla policji.

Burmistrz poinformował, że pieniądze nie znalazły się w budżecie. Gmina zakupiła jeden samochód, a drugi policja miała otrzymać od generała i była to umowa słowna, ale do tej pory samochód nie został przekazany. Burmistrz stwierdził, że policja ma potrzeby, jednak zadanie nie znalazło się w budżecie.

Radny Marian Kuszak zapytał czy zaplanowanie tak dużego deficytu w porównaniu do lat poprzednich nie zachwieje budżetem? Radny zapytał jakie w tym temacie jest zdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz czy taką ilość zadań Gmina jest w stanie udźwignąć?

Burmistrz poinformował, że jeszcze nigdy takiego budżetu nie opracowywał. Dodał, że było to trochę pod naciskiem Rady. Ponadto radny Nowak mówił, że można zadłużyć Gminę, gdyż kończy się kadencja. Burmistrz wyjaśnił, że nie jest zwolennikiem zadłużania. W roku ubiegłym planowano 2.100.000 zł kredytu, udało się tę kwotę zmniejszyć do ok700.000 zł. Burmistrz dodał, że są potrzeby oraz naciski, o czym świadczy, że do budżetu wpłynęło bardzo dużo wniosków. Bardzo wiele z nich zostało uwzględnionych. Burmistrz poinformował, że ma dylemat, czy tak do końca powinno to wyglądać, dlatego budżet w takiej formie został przedstawiony radnym, by podjąć decyzję, czy któreś zadania wykreślić, czy brać kredyt na zrealizowanie wszystkich zadań ujętych w projekcie budżetu. Burmistrz dodał, że wskaźniki, dla budżetu są bezpieczne i można zaciągnąć kredyt w takiej wysokości.

Przewodniczący Komisji Nowak zauważył, że jeśli mieszkańcy będą chwalić za wykonanie tylu inwestycji, to Burmistrza i radnych, ale do stworzenia takiego budżetu skłonił Burmistrza radny Nowak i to pod jego naciskiem wprowadzono tyle zadań.

Burmistrz sprostował, że nie pod naciskiem radnego Nowaka przygotował taki projekt, tylko pod wpływem słów wypowiedzianych po zebraniu w Studzieńcu. Wówczas radny Nowak stwierdził,  że Burmistrz nic nie robi, a może zadłużyć Gminę. Burmistrz zauważył, że oczekiwań mieszkańców Gminy jest bardzo wiele, jednak nie wszystko można zrobić od razu.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że finanse Gminy nie będą zadłużone, ponieważ w roku bieżącym spłacono ok. 1.400.000 zł kredytu, a kredyt wzięty w roku bieżącym wyniesie ok. 760.000 zł. Radny zauważył, że kwota zadłużenia nie wzrośnie i w rzeczywistości w całemu rozliczeniu zadłużenia, Gmina schodzi z tego zadłużenia. Radny Olenderski stwierdził, że trzeba podejmować inwestycje, gdyż jest potrzeba wykonywania spraw gospodarczych. Radny zauważył, że nie wiadomo co będzie w następnych kadencjach, gdy trzeba będzie znaczne środki dokładać do oświaty. Zwłaszcza, że już w roku bieżącym kwota subwencji oświatowej była niższa, i planuje się by zadania dotyczące oświaty scedować na samorządy.

Radny M. Kuszak poprosił o wyjaśnienie dlaczego przy zaciągnięciu większego kredytu zadłużenie będzie mniejsze i mniejsze będą spłacane raty? Radny zapytał także ile Gmina będzie musiała spłacić w roku 2009 środków z tytułu zaciągniętych kredytów?

Skarbnik wyjaśniła, że w roku 2009 , zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu, łączne raty kredytów do spłacenia wyniosą 1.324.312 zł. Natomiast 8.000.000 zł kredytu zaciągniętego w roku 2009, spłacany będzie od roku 2010. Skarbnik wyjaśniła, że przy proponowanych założeniach do projektu budżetu, w roku 2010 łączna kwota rat do spłacenia wynosić będzie ok. 1.800.000 zł. Skarbnik wyjaśniła, że na 2009 rok nie istnieje zagrożenie z tytułu zaciągnięcia kredytu, gdyż wskaźnik zadłużenia wyniesie 29%. Natomiast w roku 2010, po uwzględnieniu zadań ujętych w WPI, i konieczności zaciągnięcia kredytów wskaźnik wyniesie 42,39%, a w roku 2011 będzie to już 49%, uwzględniając zaciągniecie kredytu na realizację zadań zaplanowanych w WPI. Skarbnik dodała, że jeśli Gmina uzyska środki unijne na budowę kanalizacji, to trzeba będzie wstrzymać inne inwestycje.

Przewodniczący Rady poinformował, że ma podobne obawy jak radny M. Kuszak. Dodał, że jeśli będą realizowane takie inwestycje jak kanalizacja oraz sala gimnastyczna, to Gmina nie jest w stanie udźwignąć tych zadań.

Zastępca Burmistrza poinformował, że sposób finansowania budowy kanalizacji będzie zupełnie inny, niż podczas budowy I etapu. Nie będzie prefinansowania, tylko Unia Europejska będzie zwracała poniesione wydatki na budowę kanalizacji, po około 6 miesiącach. W związku z powyższym Gmina będzie musiała posiadać środki własne, by uzyskać zwrot do 85% poniesionych nakładów. Zastępca wyjaśnił, że przy budowie I etapu kanalizacji oprocentownie kredytów wynosiło ok. 3%, a obecnie UE określiła górny poziom pomocy, czyli w przypadku skorzystania z pomocy unijnej, nie może być preferencyjnych warunków uzyskania kredytu. Zastępca poinformował, że w połowie 2009 roku zostanie rozstrzygnięte, czy Gmina otrzyma promesę na budowę kanalizacji. Zastępca dodał, że otrzymując promesę na budowę kanalizacji, trzeba będzie zredukować wykonanie innych zadań, tak by zabezpieczyć odpowiednią ilość środków. Zastępca Burmistrza stwierdził, że w każdym momencie w budżecie można dokonać korekty zadań, a wpływ na to będzie miało otrzymanie promesy. Z kolei jeśli Gmina nie otrzyma środków unijnych, to należy zakładać wykonanie kanalizacji, separatorów oraz rozbudowę oczyszczalni z własnych środków.

Radna L. Kolanowska zapytała kiedy będzie wiadomo, czy Gmina otrzyma promesę?

Zastępca odpowiedział, ze przypuszczalny termin to druga połowa przyszłego roku.

Przewodniczący Rady zauważył, że ustawa o gospodarce wodnej przewiduje, że aglomeracja powyżej 2.000 mieszkańców musi być skanalizowana oraz musi posiadać oczyszczalnię ścieków i wyznaczono , że ma to się zakończyć do 2015 roku. Dodał, że według słów Marszałka pozyskanie środków nie będzie łatwe. W przypadku, gdy Gmina nie uzyska dofinansowania, to będzie musiała wydać ponad 20.000 zł z własnych środków.

Zastępca zauważył, że oprócz Rogoźna należy skanalizować także Parkowo-Józefinowo.

Radna L. Kolanowska zauważyła, że miały zostać położone płyty na ul. Kochanowskiej. Radna zauważyła, że nie zostało to uczynione dlatego, iż do 5 grudnia miało się rozstrzygnąć otrzymanie proemessy.

Zastępca poinformował, że do 5 grudnia jest termin składania wniosków. Dodał, że procedura oceny wniosków jest rozbudowana i prawdopodobnie decyzja odnośnie środków unijnych będzie znana w miesiącach maj- czerwiec. Zastępca wyjaśnił, że ocena strategiczna trwa 75 dni roboczych, następnie jest ocena formalna 20 dni, potem zatwierdzenie, czyli procedura zakończy się po upływie 5-6 miesięcy.

Kierownik Wydziału T. Zygmunt poinformował,  że od roku 2007 Gminy czekają , na możliwość składania wniosków o dofinansowanie unijne. Kierownik zauważył, że środki pomocowe przydzialane z UE są wyrażane w eudo i każdy niekorzystny kurs tej waluty sprawia, że co jakiś czas pojawiają się różne informacje na temat wielkości przyznawanych środków. Kierownik dodał, że należy zastanowić się, w przypadku nie uzyskania pomocy z zewnątrz, czy Gmina jest w stanie sama sfinansować zadanie dotyczące budowy kanalizacji, do roku 2015.

Zastępca zauważył, że środki z funduszu SPOR przyznano na Województwo Wielkopolskie na dwa lata w  wysokości 90.000.000 zł. Natomiast w obecnej chwili na okres 6 lat przyznano środki w wysokości 160.000.000 zł, a potrzeby są o wiele większe, gdyż w pierwszym rozdaniu środków należało dysponować dokumentacją, czego nie miało wiele Gmin..

Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że w takiej samej sytuacji jest wiele Gmin, które nie zdążą wybudować kanalizacji do roku 2015, dlatego musi być okres przejściowy.

Przewodniczący Rady zauważył, że okres przejściowy został ustalony wiele lat wstecz i o skanalizowaniu aglomeracji wiadomo od wielu lat.

Zastępca dodał, że od roku 2001, było wiadomo, że do 2015 roku aglomeracje muszą być skanalizowane.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski stwierdził, że w takiej sytuacji należy odpowiedzieć na pytanie, czy zachwieje się równowaga Gmin, gdyż trzeba będzie budować kanalizację, a nie wydawać środków na inne zadania np. na elektryczność. Radny stwierdził, że nikt nie zmusi Gmin do takich zachowań.

Przewodniczący Rady stwierdził, że UE może nałożyć kary na Gminy.

Zastępca Burmistrz poinformował, że Spółka „Aquabellis” płaciła kary, ale w momencie rozpoczęcia budowy kanalizacji kary zostały zawieszone. Natomiast nowe przepisy nakładają o wiele dotkliwsze kary.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał jaka może być minimalna wartość dofinansowania dla Gmin?

Zastępca odpowiedział, że minimalne dofinansowanie wynosi 1%. Dodał, że preselekcja polega na tym, że Gminy przygotowują wstępny wniosek bez dokumentacji oraz bez studium wykonalności i kosztorysów. W pierwszej kolejności wniosek jest poddawany ocenie merytorycznej, potem ocenie strategicznej, a następnie jest to zatwierdzane przez Zarząd i podpisywana umowa na promesę. Natomiast na jakim poziomie będzie dofinansowanie okaże się po opracowaniu studium wykonalności. Studium określi na 30 lat do przodu czy jednostka z tytułu tej inwestycji będzie otrzymywała zysk. Wówczas wielkość tego zysku będzie umniejszała kwotę dofinansowania z UE. Zastępca wyjaśnił, że w ocenie wniosku można uzyskać 38 pkt, z czego 22 pkt są znane, a 16 punktów wynikać będzie ze średniej wszystkich złożonych wniosków, co do długości wnioskowanej kanalizacji.

Kierownik uzupełnił, że wiele Gmin nie jest w stanie wystąpić o finansowanie unijne, ze względu na konieczność posiadania środków własnych. Ponadto uzyskanie dofinansowania jest bardzo trudne, a warunki otrzymania środków są przestrzegane bardzo rygorystycznie. Kierownik dodał, że jeśli Gmina uzyska dofinansowanie, to Urząd będzie się zwracał do radnych, by przystali na określone warunki, gdyż są to duże środki pozyskane z zewnątrz.

Zastępca dodał, że jedną z metod określanych w dofinansowaniu jest metoda 120, czyli ilość sieci kanalizacyjnej przypadającej na mieszkańca. Zauważył, że niektóre wnioskowane odcinki mogą wypaść z dofinansowania, gdyż nie będą spełniały kryteriów.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że na dłuższych odcinkach opłacalne będzie zastosowanie oczyszczalni ekologicznych.

Zastępca stwierdził, że taka możliwość istnieje na terenach wiejskich. Dodał, że wiele obostrzeń nie postawiła Unia Europejska, tylko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kierownik Wydziału dodał, że pierwotnie powstawały programy, które umożliwiały transport ścieków z terenów wiejskich. Niestety zasady zostały zmienione i w obecnej chwili można jedynie ubiegać się o środki na rozwiązanie gospodarki ściekowej dla terenu aglomeracji Rogoźna.

Przewodniczący Komisji Nowak odnośnie obawy co do wielkości zadłużenia Gminy stwierdził, że przy realizacji budżetu, jeśli się przyjmie sumy, nie do końca takie jakie przedstawił Burmistrz, okaże się , że będzie lepsze wykonanie dochodów,  albo będą niższe oferty w przetargu  i powstaną oszczędności. Radny stwierdził, że może się okazać, że nie trzeba będzie zaciągać 8.000.000 zł, a np. 5.000.000 zł kredytu. Radny dodał, że gdyby Burmistrz słuchał i radnych i systematycznie brał kredyt, to w tym roku też można by zaciągnąć 1.000.000 zł i realizacja zadań byłaby systematycznie wykonywana.

Radny stwierdził, że o tym czy budżet jest dobry czy zły świadczy poziom wykonywanych inwestycji. Radny Nowak stwierdził, że w ustawie nie ma zapisu, że zadaniem Gmin jest oszczędzanie pieniędzy.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego nie ma w budżecie dofinansowania do Gimnazjum Nr 2 oraz czy była zawierana umowa pomiędzy Starostą a Gminą?

Skarbnik odpowiedziała, że zaplanowano kwotę 1.300.000 zł, z czego subwencja wynosi 1.270.000 zł, a dołożenie 30.000 zł uzgodniono z Powiatem.

Burmistrz dodał, że nigdy nie było uzgodnień z powiatem odnośnie dodatkowych środków. W roku ubiegłym był wniosek radnych i środki zostały przekazane.

Wiceprzewodniczący H. Janus wyjaśnił, że zadał takie pytanie, gdyż na interpelację radnego K. Zielińskiego, Starosta odpowiedział, że Gimnazjum nr 2 będzie prowadzone na dotychczasowych warunkach, a Gmina Rogoźno godziła się na coroczne negocjacje w sprawie dopłat do Gimnazjum.

Burmistrz odpowiedział, że na rok 2009 nie było żadnych negocjacji.

Skarbnik dodała, że Starostwo wnioskowało o kwotę 1.270.000 zł, wynikającą z wyliczeń.

Przewodniczący Rady zapytał ile wynosi dofinansowanie do Gimnazjum Nr 1?

Burmistrz wyjaśnił, że budżety szkół będą omawiane w innym punkcie.

Radna R. Tomaszewska zapytała o kwotę 70.000 zł, przyznaną na niepubliczne Gimnazjum w Liceum Ogólnokształcącym.

Skarbnik wyjaśnił, że jest to subwencja przypadająca na 50 uczniów. Środki zabezpieczono na funkcjonowanie Gimnazjum od września do grudnia 2009r.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał  czy Burmistrz otrzymał pismo z szpitala w Obornikach, w którym dyrektor zwraca się o dofinansowanie na zakup sprzętu?

Burmistrz zauważył, że wniosek został złożony i odbyło się spotkanie z  panią dyrektor szpitala. Wyjaśnił, że w tym roku spłacono ostatnią ratę za sprzęt zakupiony dla szpitala i w roku 2009 nie zaplanowano dofinansowania. Burmistrz stwierdził, że są potrzeby szpitala, a w zależności jak będą środki w ciągu roku, to można pomyśleć o zakupie sprzętu lub dofinansowaniu. Ponadto Burmistrz zauważył, że przewiduje się prywatyzację szpitali. Burmistrz dodał, że kilka lat temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rad Gmin w Niemczech, którzy poinformowali , że przez 7 lat borykali się z problem prywatyzacji szpitali, obawiając się skutków. Burmistrz dodał, że przykład Niemiec pokazuje , że prywatyzacja szpitali przyniosła pozytywne efekty.

Przewodniczący Komisji Nowak zauważył, że Gminy w Niemczech zadłużają się na 200%. Powiat Luchow posiada 150.000 euro dochodu, z czego 100.000 euro przeznaczane jest na pomoc społeczną, a zadłużenie  wynosi 120.000 euro i nikt nie robi z tego tytułu problemu.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że na Radzie Społecznej były poruszane problemy szpitala i na sesji grudniowej zostanie złożone sprawozdanie z uczestnictwa w tej Radzie. Radny stwierdził, że nowa pani dyrektor jest osobą oddaną pracy i boi się oddać majątek szpitala spółce. Trzeba mieć na uwadze, że spółka będzie chciała osiągać zyski. Prywatyzacja szpitali jest wyjściem z sytuacji, jednak istnieją zagrożenia z tym związane.

Burmistrz zauważył, że kiedyś podobna sytuacja była odnośnie spółek tworzonych przez lekarzy rodzinnych. Obecnie funkcjonuje to w miarę dobrze. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy prywatne osoby ubiegały się o kontrakt na pogotowie. Na chwilę obecną jest to dobrze zorganizowane. Właściciel firmy obsługującej pogotowie szuka terenu pod budowę pogotowia oraz przychodni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że środki na pogotowie zostały zwiększone 4-krotnie.

Burmistrz wyjaśnił, że nie mówi o wielkości środków, tylko o prywatyzacji oraz o odczuciach ludzi i wątpliwościach, które w tym temacie się pojawiały.

Następnie ogłoszono 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie przystąpiono do omawiania punktu wolne głosy i wnioski.

W pierwszej kolejności radni zapoznali się z działalnością inwestycyjną przedstawioną przez Kierownika Wydziału T. Zygmunta. Radni stosowny materiał otrzymali w formie pisemnej na XXXII sesję Rady.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o budowę chodnika od ul. Seminarialnej do ul. W. Poznańskiej. Radny zapytał czy poczyniono uzgodnienia w sprawie wykupu gruntów?

Kierownik wyjaśnił, że jest to inwestycja prowadzona przez WZDW. Gmina jest współudziałowcem w finansowaniu. Inwestycja polega na wymianie chodników i krawężników po istniejącym śladzie chodnika.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego rozebrany został chodnik przed Zespołem Szkół im. H. Cegielskiego, po tereni, gdzie w przyszłym roku ma być budowa ronda?

Burmistrz poinformował, że firma , która wygrała przetarg na wykonanie chodnika, wykonywała to zadanie otrzymała projekt na całą długość chodnika. Burmistrz w tej sprawie dzwonił do Kierownika w Gnieźnie, który informował, że odcinek gdzie ma przebiegać rondo został wyłączony w specyfikacji. Jednak firma rozbierając stary chodnik, zdjęła całą jego powierzchnię, a w późniejszym czasie ponownie położyła na tej części, gdzie w roku 2009 ma być budowane rondo.

Radna Renata Tomaszewska zapytała czy planowane rondo częściowo zetnie teren szkoły?

Burmistrz wyjaśnił, że Urząd złożył uwagi, odnośnie wjazdu na teren szkoły, który będzie znajdował się w granicy rondo. Wnioskowano, by wjazd zamknąć. Natomiast chodnik będzie przebiegał pod płotem szkoły.

Kierownik dodał, że jest to zadanie realizowane przez WZDW. Zgłoszono uwagi, jednak efekt końcowy w tej chwili nie jest wiadomy.

Burmistrz zauważył, że oddział WZDW w Poznaniu, który wykonywał projekt na rondo, nie był poinformowany przez oddział WZDW w Gnieźnie, że jest wykonywany projekt na chodnik.

Radny Marian Połczyński zapytał o koszt wykonania namiotu dla Sołectwa Pruśce, oraz kto będzie to wykonywał?

Burmistrz wyjaśnił, że tematem chciał zająć się komendant Baranowski, z kolei sołtys  nie chciał realizacji tego zadania powierzyć komendantowi. Burmistrz zaproponował, by tym tematem zajęli się obaj zainteresowani.

Przewodniczący Komisji zapytał czy  Sołectwo Pruśce będzie miało scenę plenerową?

Burmistrz wyjaśnił, że będzie to namiot.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał dlaczego zlecono wykonanie map?

Zastępca wyjaśnił, że w został zgłoszony wniosek na budowę sceny, a następnie zmieniono zadanie na zakup namiotu.

Kierownik Wydziału dodał, że zlecono wykonanie map na terenie Szkoły Podstawowej w Pruścach. Dodał, że zebranie wiejskie miało się wypowiedzieć co do funkcji oraz do wyglądu tej sceny. Proponowano różne konstrukcje i w końcu uzgodniono, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakup namiotu.

Radny M. Połczyński dodał, że taką decyzję podjęto ze względu na problemy urbanistyczne.

Burmistrz dodał, że decyzja była związana z wyglądem sceny, przypominającą wiatę do słomy.

Radna Agata Pasternak zapytała o budowę chodnika łączącą ul. Paderewskiego z ul. Kościuszki.

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że ten odcinek musi być traktowany jak nowa inwestycja. Zostało zlecone opracowanie map i okazało się, że największym problemem jest odprowadzenie wód opadowych. Jedna ze studzienek kończy się na wysokości bloków p. Dąbrowkeisego i nie ma możliwości , by skierować tam odprowadzenie wód opadowych. Kierownik poinformował, że projektant chce wykonać kompleksową dokumentację tego odcinka łącznie  z odwodnieniem oraz z powiązaniem odcinka idącego w kierunku Urzędu. Na w/w zadanie została złożona oferta o wartości 22.936 zł. Próbowano poszukać taką możliwość techniczną, która wprowadziła by odprowadzenie wód do istniejącej kanalizacji. Ponadto Kierownik zapytał dlaczego, składany wniosek nie miał tytułu rozwiązanie komunikacyjne na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki. Wówczas mogłoby zostać rozwiązany cały problem odwodnienia tego terenu.

Wiceprzewodniczący H. Janus zwrócił uwagę na kwotę oświetlenia -35.000 zł na ul. Leśną na 15 lamp. Obecnie zostało zamontowane 11 lamp. Radny zauważył, że radni mieli rację zdejmując środki z tego zadania, mimo, że mówiono, że w budżecie musi być kwota 101.000zł, a teraz się okazuje, że realizacja wynosi ok. 35.000 zł.

Kierownik Wydziału wyjaśnił, że przygotowanie inwestycji, to nie jest tylko samo wykonawstwo. W skład wchodzi przygotowanie projektu oraz dokumentacji i nadzór. Kierownik wyjaśnił, że zaprezentowana kwota opiewa na zadanie podstawowe. Kierownik poinformował, że za kwotę zaplanowano w budżecie, według kosztorysu można było wybudować 6 lamp i tak został ogłoszony przetarg, oferent złożył ofertę na kwotę 35.000 zł. W związku z tym, że w budżecie została pewna ilość środków, zdecydowano, że zostanie zakupione 5 lamp i słupy i wykonawca miał temat rozeznać. Kierownik wyjaśnił, że przygotowana informacja nie jest pełna, gdyż Wydział miał na to tylko kilka dni, stąd pewne nieścisłości. Kierownik dodał, że w projekcie zaprojektowano 15 lamp.

Burmistrz dodał, że na ustawienie pozostałych 4 słupów wynikających z projektu pozostawiono kable.

Radny R. Dworzański zapytał na jakim odcinku został położony chodnik przed Szkołą Podstawową Nr 3?

Burmistrz wyjaśnił, że została wykonana odległość od zakrętu do wysepki. Najpierw wykonano zatoczkę, następnie chodnik oraz położono płytki przed pomnikiem.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o koszt wykonania klimatyzacji na I piętrze Urzędu.

Skarbnik odpowiedziała, że była to kwota 42.000 zł.

Następnie radni przystąpili do omówienia propozycji nadania nazw ulicom w Owczychgłowach.

Zastępca Burmistrza poinformował, że zapadły dwa wyroki w sądzie z powództwa p. Bielinisa, które wygrała Gmina. Tereny są prywatne, gmina nie ma obowiązku ich wykupić, ale zasadne jest nadanie istniejącym ulicom nazw, na które zgodę musi wyrazić właściciel terenu, lub zaproponować swoje nazwy. Zastępca poprosił, by w tym temacie swoje stanowisko wypowiedzieli radni. Zastępca poinformawał, że po uzgodnieniu wspólnego stanowiska stosowne pismo zostanie skierowane do p. Bielinisa.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają propozycje nazewnictwa ulic?

Przewodniczący Komisji zaproponował, by w tej sprawie , na następne wspólne posiedzenie Komisji zaprosić p. Bielinisa.

Zastępca wyjaśnił, że ostateczną decyzję co do nazw ulic i tak podejmuje właściciel terenu. Propozycja nazewnictwa wychodzi od Gminy, a właściciel albo akceptuje te nazwy, albo przedstawia swoje propozycje, które trzeba będzie przyjąć.

Radny K. Lis zauważył, że Rada może wydać swoją opinię tylko w drodze uchwały.

Zastępca zauważył, że nadanie nazw ulicom odbędzie się w drodze uchwały, jednak teraz radni powinni wyrazić swoje stanowisko.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają inne propozycje nazw ulic?

Radny K. Lis stwierdził, że opinia powinna zostać wydana w formie uchwały.

Zastępca Burmistrz wyjaśnił, że uchwała zostanie przygotowana po akceptacji właściciela terenu, lub po zgłoszeniu nazw przez niego.

Radna Renata Tomaszewska zaproponowała, by nazwy ulic były nazwami kamieni szlachetnych, co jednoznacznie określiłoby ten teren. Ponadto w przypadku powstania nowych ulic  nie będzie problemu z poszukaniem nazw innych kamieni. Radni przychylili się do propozycji radnej Tomaszewskiej i zaproponowali następujące nazwy ulic: Turkusowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Perłowa, Kryształowa, Bursztynowa, Szafirowa. W/w propozycje przyjęto.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się wspólne posiedzenie dwóch Komisji, proponuje termin 27.11, o godz. 17.00 w Sali Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego.

Ponadto Przewodniczący zaproponował zwołanie dwóch sesji w miesiącu grudniu, z czego pierwsza miałaby miejsce ok. 15 grudnia i byłaby poświęcona budżetowi.

Radny K. Lis zauważył, że na sesję budżetową trzeba przekazać materiały na 10 dni przed posiedzeniem.]

Burmistrz zaproponował, by zwołać jedną sesję w miesiącu grudniu.

W związku z powyższym Przewodniczący poinformował, że sesja zostanie zwołana prawdopodobnie na dzień 30 grudnia.

Wiceprzewodniczący H. Janus zwrócił uwagę, że część inwestycji zostało pominięte w sprawozdaniu przygotowanym na najbliższą sesję Rady.

Skarbnik zauważyła, że część zadań była wprowadzonych jako remonty, a nie jako zadnia inwestycyjne i należą do nich: remont chodnika w Owieczkach, remont mostu w Gościejewie, remont drogi w Gościejewie, remont chodnika na ulicy Nowej, remont w RCK oraz montaż zegara na Muzeum.

Następnie Wiceprzewodniczący H. Janus przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad używania herbu, barw hejnału, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej Gminy Rogoźno

Radny K. Lis zaproponował, by poprawić numerację w §5, w § 6 użyć liczby mnogiej określając łańcuchy używane przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady. Natomiast § 7 proponuje taki zapis, jaki jest w Statucie.

Radna Renata Tomaszewska zapytała czy w innych Gminach Przewodniczący używa laski?

Radny K. Lis wyjaśnił, że taki zapis jest w Statucie naszej  Gminy.

Burmistrz poinofmrował, że chciałby zorganizować wyjazd na mecz Lecha z Rotterdamem, koszt 300 zł. Ponadto poinformował radnych , że podpisany został akt notarialny i Rogoźno zostało przyjęta do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, uzyskując 40 udziałów.

Radna L. Kolanowska poinformowała, że pojawił się problem z kierowcami autobusów szkolnych, którzy pozostawiają dzieci na drodze nr 11 na Rudzie po przeciwnej stronie zabudowań. Ponadto niektórzy kierowcy nie czekają aż wszystkie dzieci skończą lekcje w szkołach i rodzice muszą odwozić dzieci.

Wiceprzewodniczący H. Janus poinformował, że Sołectwo  przeznaczyło 3.000 zł na oświetlenie na boisku w Tarnowie i powinna zostać zamontowana druga skrzynka.

Kierownik zauważył, że jest to zadanie wykonywane metodą partyzancką. Zauważył, że zadanie trzeba przeprowadzić metodą inwestycyjną.

Radny R. Kinach poinformował, że została wykonana inwestycja na ul. Leśnej i zgłosił brak dwóch koszy.

 

Posiedzenie zakończono o godz.21.45

 

Protokół sporządziła Beata Ryga

 

Rogoźno, dnia  2 grudnia 2008 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf