Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXVI/344/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Uchwała Nr XXXVI/344/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z  późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) w związku z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 469 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. spółkach wodnych – rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne, mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa.
 2. wartościach wykonanych robót – rozumie się przez to koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z pominięciem kosztów pośrednich i zysku.
 3. bieżącym utrzymaniu urządzeń wodnych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.

 

§ 2.

 1. Spółki wodne otrzymują coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – w wysokości nie mniej niż 15% wartości wykonanych robót.
 2. Wnioski złożone przez spółki wodne będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej – rowów (w km)
  2. ściągalność uchwalonych składek na utrzymanie urządzeń w roku poprzednim min. 70%.
 3. Minimalna składka uchwalona na dany rok nie może być mniejsza niż 25,00 zł z 1 hektara.

 

§ 3. Burmistrz Rogoźna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji o możliwości uzyskania dotacji, o których mowa w § 2 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogoźno, oraz przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i przesłanie informacji do powiatu oraz Spółek Wodnych działających na terenie gminy Rogoźno.

 

§ 4. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i składać wnioski do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r. i do dnia 30 marca kolejnego roku budżetowego.

 

§ 5.

 1. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełnionym w całości, czytelnie i zawierać informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek.
  1. Wnioski złożone niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
  2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

 

§ 6. Decyzję o przyznaniu dotacji Burmistrz Rogoźna podejmuje po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa uwzględniając w szczególności wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotację dla spółek wodnych.

 

§ 7. Burmistrz Rogoźna powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu gminy oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznych. Informacja o nie przyznaniu dotacji winna zawierać uzasadnienie.

 

§ 8.

 1. Warunkiem udzielenia przez Gminę Rogoźno dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót określonych w § 2 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
 2. Umowa powinna określać w szczególności:
  1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania;
  2. wysokość dotacji i tryb płatności;
  3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopadadanego roku budżetowego;
  4. tryb kontroli wykonywania zadania;
  5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji ;
  6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

 

§ 9.

 1. Burmistrz Rogoźna lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli w trakcie realizacji zadania. Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust.1 wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.
 2. Zakres kontroli może obejmować:
  1. sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji,
  2. sprawdzenie zgodności wykonanych zadań z umową,
  3. sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania,
  4. sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Burmistrz Rogoźna w terminie  14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.
 4. Kontrolowana spółka wodna w terminie 14 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust 4 zawiadamia Burmistrza Rogoźna o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz po przeanalizowaniu wyjaśnień złożonych przez spółkę Burmistrz ma prawo:
  1. wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
  2. wstrzymać przekazywanie dotacji,
  3. rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
  4. żądać zwrotu dotacji.

 

§ 10.

 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy następuje w formie sprawozdania.
 2. Do sprawozdania należy dołączyć:
  1. uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót,
  2. uwierzytelnione kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.
 3. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez spółkę wodną winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia.
 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/344 /2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r.

 

W związku z przyjęciem do budżetu Gminy Rogoźno na rok 2017 kwoty dofinansowania w wysokości 20.000 zł co może stanowić powyżej 15% wartości wykonywanych robót zasadnym jest zmiana powyższego kryterium, tak by Spółki wodne mogły skorzystać z całości dofinansowania zapewnionego w budżecie. Ponadto od roku 2011, aby móc skorzystać z dotacji warunkiem koniecznym był wzrost składek o minimum 1 zł z ha. Biorąc pod uwagę głosy rolników należy uznać, że pozostawienie składki na poziomie 25 zł z ha jest realna stawką, którą rolnicy mogą ponieść z racji podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf