Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 11 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 27 listopada 2008 roku o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego.

Protokół nr 11  ze Wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytego w dniu 27 listopada 2008 roku

o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego.

 

Posiedzenie otworzył, gości powitał Przewodniczący Rady Roman Szuberski, a posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak . W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności- nieobecny radny Z. Hinz oraz radna A. Pasternak. Radny R. Kinach nie brał udziału w obradach od godz. 18.30. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności- załącznik do protokołu.

 

Proponowany porządek obrad.

  1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2009 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku- godz. 17.00.
  5. Omówienie planów finansowo-rzeczowych jednostek:

-          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – godz.17.00,

-          Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego- godz.17.40.

-          Rogozińskie Centrum Kultury- godz. 18.00,

-          Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych- godz.18.30.

  1. Sformułowanie wniosków do budżetu przez Komisje.
  2. Wolne głosy.
  3. Zakończenie.

Burmistrz zaproponował, by w pkt 6a Komisja zajęła się pismem p. Z. Sergiela, który złożył wniosek o zmianę przeznaczenia terenu ok. 45 ha w m. Budziszewko.

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli propozycję Burmistrza.

Porządek obrad został przyjęty.

 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Maria Stachowiak. Poinformowała, że środki proponowane na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009 rok wynoszą 240.000 zł, a na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok jest to 10.000 zł. Przewodnicząca poinofmrowała, że dwukrotnie działalność GKRPA sprawdzała Komisja Rewizyjna, zapoznając się z dziennikami świetlic oraz z rachunkami GKRPA. Pani Stachowiak poinformowała, że w ostatnim okresie czasu powstała świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Owczychgowach. Dodała, że prowadzący świetlice są osobami przeszkolonymi i przygotowanymi do prowadzenia tego typu zajęć. Ponadto Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że nowym zadaniem wprowadzonym do realizacji jest remont i poprawa estetyki budynku przy ul. Fabrycznej. Przewodnicząca poinformowała, że dla poprawy bezpieczeństwo zaplanowano środki na patrole dla policji. Ponadto radni otrzymali obydwa Programy z preliminarzem wydatków.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak zapytał czy jest możliwość zakupu testerów dla policji lub psa do Komisariatu Policji?

Przewodnicząca M. Stachowiak wyjaśniła, że zaplanowano kwotę 3.000 zł na zakup testerów narkotykowych dla Policji, jednak nie zostały one wykorzystane, gdyż takie testery policja już posiadała.

Przewodniczący Nowak poinformował, że rodzice są zaniepokojeni wysyłaniem dzieci do szkół, w których pojawia się niebezpieczeństwo związane z narkotykami.

Przewodnicząca GKRPA zauważyła, że prawdopodobnie zakup testerów dla szkół jest niemożliwy, gdyż nauczyciel nie ma uprawnień do przeprowadzenia testu na obecność narkotyku. Takie uprawnienia ma tylko policja za zgodą rodzica.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał w jakim zakresie w Gminnym Programie Rozwiązywania i Profilaktyki Problemów Alkoholowych została umieszczona Fundacja „Pro-Vita”? Ponadto zauważył, że w Programie nie uwzględniono wniosków składanych przez osoby związane z Trzeźwym Życiem.

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak poinformowała, że Komisja współpracuje z Fundacją „Pro-Vita”. Prezes Fundacji prosiła o zaopiniowanie poradni leczenia uzależnień. W związku z tym, że środki miały pochodzić z NFZ należało wydać opinię, czy powstanie takiej poradni jest potrzebne. Natomiast „Pro-Vicie” udzielane są środki na działania z zakresu przemocy w rodzinie oraz na świetlicę socjo-terapeutyczną. Ponadto Przewodnicząca wyjaśniła, że na terenie Gminy znajduje się jeden punkt konsultacyjny, który jest wystarczający. Można natomiast uzupełnić punkt o dodatkowe osoby, gdyż są jeszcze wolne terminy dyżurów. Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z „Rekomendacjami” dla Gminy powyżej 25.000  mieszkańców przysługuje poradnia odwykowa, która byłaby w „Pro-Vicie”- opłacana z Funduszu Zdrowia, ponadto w Markocie i Monarze jest oddział leczenia uzależnień- opłacany z Funduszu Zdrowia, oraz jest punkt konsultacyjny w Rogoźnie. Przewodnicząca dodała, że komisja, odnośnie punktu konsultacyjnego nie przewidziała dodatkowych środków, gdyż nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowała z podmiotami składającymi wnioski i czy podjęte zostały rozmowy?

Przewodnicząca Stachowiak wyjaśniła, że była podjęta współpraca z p. Steckim, który obecnie zrezygnował z prowadzenia tej Fundacji.

Przewodniczący Rady poinformował, że odbył rozmowę z nowa przedstawicielką Fundacji, która pytała o Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoba została poinformowana, że trwają obecnie prace nad tworzeniem budżetu oraz programu na rok 2009 i korespondencję w tym temacie należy podjąć z organem wykonawczym, lub z GKRPA.

Przewodnicząca poinformowała, że została poproszona o wydanie opinii co po poradni leczenia uzależnień, natomiast we wniosku złożonym do budżetu nie zostały zaproponowane żadne kwoty, a wniosek dotyczył prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz terapii uzależnień. Pani Stachowiak dodała, że komisja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi poradniami, gdyż w ramach punktu konsultacyjnego nie prowadzi się terapii. Natomiast co roku przeznacza się środki na warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych.

Przewodniczący Rady zapytał jaki w tym temacie jest zakres działania poradni psychologiczno-pedadogicznej?

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak wyjaśniła, że pracuje w poradni w ramach  3 godzin. Obecnie w poradni przygotowywane jest szkolenie dla rodziców dzieci z problem przemocy.

Radny R. Dworzański zapytał czy została uruchomiona świetlica w m. Karolewo?

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że najpierw należy sprawdzić w jakim zakresie świetlica ma funkcjonować, a następnie dopiero podjęta zostanie decyzja o uruchomieniu świetlicy.

Radny K. Lis zapytał czy środki z §4270- zakup usług remontowych w całości zostaną przeznaczone na remont budynku przy ul. Fabrycznej?

Pani Stachowiak potwierdziła, że środki zostaną przeznaczone na budynek, w którym mieści się punkt konsultacyjny. Natomiast na świetlice środki przyznawane są na doposażenie.

Radny K. Lis stwierdził, że szkoda te środki przeznaczyć w całości na budynek, który jest własnością Gminy. Radny zauważył, że te kwoty można by przeznaczyć na działania związane z terapią oraz na świetlice. Z kolei na remont tego budynku można poszukać innych środków z budżetu.

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że  dyrektor ZAMK wymienił dach na budynku, dlatego kwota na remont może być mniejsza. Natomiast Komisja proponuje wymianę okien, wykonanie elewacji oraz wykonanie większej sali mitingowej.  Pani Stachowiak wyjaśniła, że prawdopodobnie środków  z tzw. alkoholówki nie można przeznaczać na remonty świetlic, a jedynie na ich wyposażenie. Przewodnicząca GKRPA dodała, że w obecnych środkach nie zabezpieczono kwot na badanie przeprowadzane przez biegłego psychologa i jeśli będą dodatkowe wpływy, to należy brać to pod uwagę.

Radny K. Lis zauważył, że przyrost środków wynosi ok.10% i zapytał czym to jest spowodowane?

Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota wyliczona na podstawie tego roku. Zaplanowano kwotę 210.000 zł, a wykonanie z tytułu wpłat za pozwolenia na alkohol na koniec września wyniosły 240.000zł i to różnica będzie wprowadzona do Programu.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał jaki jest rozmiar narkomanii oraz alkoholizmu w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto zauważył, że na ochronę zdrowia przeznaczono kwotę niższą o 50.000 zł i zapytał czym to jest spowodowane?

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że trudno zdiagnozować zmiany, gdyż specjalistyczna diagnoza związana jest z wydatkowaniem dużych pieniędzy. Dane są szacunkowe w oparciu o informacje uzyskiwane z GOPS-u oraz z Policji. Można jednak zaobserwować bardzo wiele zaskakujących problemów.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał czy tendencja w zakresie tych zjawisk jest narastająca?

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że występuje złożoność zjawisk. Można zauważyć narastający problem używania przez dzieci i młodzież papierosów, jak również narasta agresja wśród dziewczyn.

Radna W. Wiśniewska zapytała o środki przeznaczane na akcję letnią. Zapytała o różnice w przyznawanych środkach na poszczególne szkoły.

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak wyjaśniła, że różnice wynikają z różnych form akcji letniej. Szkoła Podstawowa nr 2 organizuje półkolonie terapeutyczne, niektóre szkoły organizują wycieczki, a część półkolonii trwa mniejszą ilość dni.

Radna W. Wiśniewska stwierdziła, że niezrozumiałym jest dla niej podział środków na akcje letnią dla poszczególnych placówek.

Pani Stachowiak zauważyła, że może to wynikać z różnych form prowadzenia tej akcji, ilości godzin sprawowania opieki , w ciągu dnia, jak również ilości posiłków. Ponadto na część dzieci przekazywane są środki z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radny K. Lis poprosił o przedstawienie, tak jak w roku ubiegłym grafika dyżurów w punkcie konsultacyjnym.

Pani Stachowiak poinformowała, że grafik dyżurów się nie zmienił od roku ubiegłego, jednak powinna być jeszcze jedna godzina dla psychologa.

Radny K. Lis zauważył, że 50% środków przeznaczonych na profilaktykę, znajduje się w § 4170- czyli wynagrodzenia i  poprosił o uszczegółowienie tego paragrafu.

Pani M. Stachowiak zauważyła, że są to środki na działania profilaktyczne, gdyż są podpisane umowy z ok. 70 nauczycielami, którzy prowadzą świetlice w ramach programów profilaktycznych. Dodała, że jest 9 świetlic oraz są zajęcia prowadzone w szkołach i przedszkolach.

Radny K. Lis poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie wydatków.

Przewodnicząca Stachowiak wyjaśniła, że na wynagrodzenie składają się następujące składniki: udział w pracach komisji, sprzątanie pomieszczeń, wynagrodzenie prawnika oraz psychologa, grupa wsparcia młodzieży chorej, grupa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, grupa wsparcia dla dzieci  które doznały przemocy, akcja letnia, programy profilaktyczne oraz świetlice opiekuńczo-wychowawcze.

Radny K. Lis zauważył, że proporcje pomiędzy udziałem w pracach Komisji a wynagrodzeniem prawnika są interesujące. Dodał, że połowa wynagrodzenia komisji stanowi wynagrodzenie prawnika i psychologa. W związku z powyższym radny Lis poprosił o przedstawienie w jakim wymiarze godzin pracuje prawnik a w jakim np. członkowie Komisji.

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że zaplanowano jedną godzinę więcej dla psychologa. Wynagrodzenie prawnika i psychologa wynosi 30-35 zł za godz. Natomiast członkowie komisji spotykają się w miarę potrzeb i przeważnie,  są to 3 spotkania w miesiącu.

Radny M. Połczyński zauważył, że świetlica w Owczychgłowach została wykonana z datków społecznych i zapytał czy Gminna Komisja przewiduje dodatkowe środki, by dołożyć do tej świetlicy?

Przewodnicząca Stachowiak poinformowała, że świetlica została ujęta po raz pierwszy w tym roku i przewiduje się kwotę 1.000 zł na jej doposażenie i zakup materiałów oraz 500 zł na dożywianie. Dodała, że osoba prowadząca przygotowała bardzo ładny program zajęć dla dzieci.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał czy osoby, których wyszkolenie finansowała Gmina również są zaangażowane w te działania, czy działają osobno?

Pani Stachowiak wyjaśniła, że osoby te nie współpracują z komisją, ale maja prawo pracować sami. Dodała, że osoby te są zapraszane do współpracy, zwłaszcza, że istnieją wolne dni, w których mogliby pełnić dyżury. Dodała, że zasady ruchu AA są takie, że dyżury są pełnione bezpłatnie, a osoby te mają dofinansowywane np. szkolenia.

Przewodniczący Rady zauważył, że na początku poprzedniej kadencji wydano dużo środków na przygotowanie niektórych osób i są one pod tym względem dobrze wyszkolone.

Pani Stachowiak wyjaśniła, że Komisja jest otwarta na taką współpracę, jednak te osoby nigdy się nie zwróciły. Przeznaczono natomiast 15.000 zł dla Policji i w ramach tych środków mogły by także być prowadzone dyżury przez p. Ostrowskiego.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych przeznaczono kwotę 10.000 zł. Radna zasugerowała, by kwoty na takie programy były nieco wyższe. Zauważyła, że jest mnóstwo problemów i można wygospodarować dodatkowe godziny, na których przekazywano by pewne informacje. Radna stwierdziła, że w szkołach brakuje działań prowadzonych przez psychologa oraz prawnika. Radna dodała, że  warto zastanowić się nad opracowaniem programu dla szkół , gdzie prowadzono by prelekcje np. w temacie psychicznego znęcania się, gdyż nauczycieli nie są do tego przygotowani.

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że najbliższej problemów uczniów są wychowawcy i program lekcji wychowawczych i przysposobienie do życia w rodzinie porusza te tematy i wychowawcy są w tym zakresie przygotowani. W szczególnych przypadkach można zwrócić się do sędziego rodzinnego. Ponadto Przewodnicząca GKRPA zauważyła, że w specjalnych potrzebach, każda z osób działających w ramach Komisji jest gotowa do spotkania i rozmowy z młodzieżą. Pani Stachowiak dodała, że w budżecie okrojono zadania w placówkach, ze względu na wprowadzenie nowych zadań oraz chęci podjęcia remontu budynku na ul. Fabrycznej.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że nauczyciele są dobrze przygotowani do problemów, jeśli mają możliwość skorzystania z porad specjalistów. Dodała, że cenne były szkolenia dla nauczycieli, gdzie pewne rzeczy były naświetlane, zwłaszcza, że wychowawcami są bardzo często młodzi ludzie, którzy nie posiadają dużego doświadczenia.

Przewodnicząca Gminnej Komisji poinformowała, ż organizowane są szkolenia, natomiast szkoły są zobowiązane do posiadania programu profilaktycznego, który jest dofinansowany ze środków Gminnej Komisji. 

Następnie głos zabrał p. Krzysztof Ostrowski, pracujący w komendzie miejskiej policji w Poznaniu, gdzie na co dzień zajmuje się narkomanią. Poinformował, że wraz z p. Pilarskim złożył wniosek o umożliwienie prowadzenia 3 godzin dyżurów na ul. Fabrycznej. Stwierdził, że był przekonany, iż ten wniosek nie zostanie przyjęty przez Burmistrza oraz Przewodniczącą GKRPA, dlatego został złożony do wiadomości Radzie Miejskiej.   Pan Ostrowski poinformował, że przez dwa lata wraz z p. Pilarskim wykonywał bezpłatnie, bez wynagrodzenia tą samą pracę, co p. Stachowiak oraz inne osoby z Komisji. Dodał, że na terenie Gminy i Powiatu jest najlepiej wyszkoloną, z zakresu narkotyków osobą. Pan Ostrowski wyjaśnił, że był przez Gminę kierowany na różne szkolenia i posiada w tym zakresie odpowiednie certyfikaty. Zgodził się z wypowiedzią p. Stachowiak, że nie może być dwóch punktów konsultacyjnych, dlatego zwrócono się, by wspólnie z Gminną Komisją prowadzić istniejący punkt. Dodał, że w czasie kiedy był Przewodniczącym Gminnej Komisji była  możliwość działania także przez p. Stachowiak.

Pan Ostrowski wyjaśnił,  że dotychczas działał w „Pro-Vicie”, jednak nastąpiła zmiana dyrektora , który zwrócił się o finansowanie do NFZ. W związku z tym, że należy spełnić określone warunki, dyrektor podziękowała zainteresowanym za współpracę. Następnie p. Ostrowski dodał, że posiada „Rekomendacje”, zgodnie z którymi wiele spraw , które znalazły się w programach profilaktycznych są nieprawidłowe. Pan Ostrowski zaproponował radnym, by zastanowili się nad odrzuceniem z programu profilaktyki wynagrodzeń bezosobowych, ponieważ są osoby, w tym zainteresowany, które mogą pracować za darmo. Dodał, że środki przeznaczane na wynagrodzenia są środkami wyrzuconymi w błoto, a można by je w inny sposób spożytkować. Stwierdził, że osoby działające w dotychczasowym składzie Gminnej Komisji powinny się zdeklarować, czy chcą działać społecznie. Pan Ostrowski dodał, że również może wskazać przeszkolone osoby, które mogły by pracować na rzecz Gminy i nie trzeba brać za to dużych pieniędzy.

Burmistrz stwierdził, że można odszukać dokumenty, w których będą podane kwoty, jakie brał p. Ostrowski za udział w Komisji oraz za delegacje. Poprosił, by nie mówić , ze można pracować za darmo. Dodał, że jest to trochę szczucie radnych, mówiąc, że p. Ostrowski nie brałby wynagrodzenia, a inne osoby biorą. Dodał, że stosowne materiały mogą na kolejne posiedzenie zostać przygotowane.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zapytał dlaczego oferta została odrzucona?

Pani Stachowiak poinformowała, że panowie w swoim wniosku podali, punkt konsultacyjny na ul. Fabrycznej 7-czyli utworzenie nowego punktu, natomiast siedziba punktu jest to ul. Fabryczna 5. Ponadto dodała, że Komisja jest otwarta na współpracę i pełnione są dyżury przez aowców , przygotowanych do nieprofesjonalnej pomocy i taką pomoc może świadczyć p. Pilarski. Następnie p. Stachowiak poinformowała, że p. Ostrowski jako policjant może również świadczyć pomoc, gdyż zostały zabezpieczone środki w wysokości 15.000 zł na pracę dla policji.  Przewodnicząca Gminnej Komisji poinformowała, że nie ma takiej opcji, by Komisja pracowała za darmo i koszty ponoszone na Komisję są niewielkie. Zauważyła, że w innych gminach oprócz Komisji powołany jest Pełnomocnik i koszty są większe.

Radny K. Lis zauważył, że koszty utrzymania Komisji w Obornikach są niższe.

Przewodnicząca dodała, że jest zatrudniony pełnoetatowy pracownik w Urzędzie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do p. Ostrowskiego, by uszczegółowił różnice  jakie występują pomiędzy „Rekomendacjami”, a programami profilaktycznymi.

Pan Ostrowski wyjaśnił, że zgodnie z „Rekomendacjami” prawnik w punkcie konsultacyjnym nie jest potrzebny.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał kto opracował Gminne Programy Profilaktyki?

Pani Stachowiak wyjaśniał, że w tym temacie  członkowie Komisji spotkali się 3-krotnie i program został opracowany przez Komisję.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał czy jest możliwość skorzystania z usług p. Ostrowskiego, który ma dobre przygotowanie . Radny zauważył, że byłoby to wskazane w związku narastającymi zagrożeniami, w szczególności dotyczy to narkotyków.

Pani Stachowiak poinformowała, że Komisja jest otwarta na współpracę, ale nie na tworzenie nowego punktu. Natomiast p. Ostrowski musi określić co chce robić. Ponadto p. Stachowiak poinformowała, że do zadań Komisji jak również nauczycieli nie należy tropienie osób posiadających narkotyki, jest to zadanie przeznaczone dla Policji i zostało zabezpieczone 15.000 zł dla policji, i można z tych środków skorzystać i działania podjąć i może się w nie włączyć p. Ostrowski.

Pan K. Ostrowsski poinformował, że w kierunku narkomanii w naszej Gminie nic się nie robi. Ponadto dodał, że nawiązał kontakt z placówką dla nieletnich narkomanów, gdzie Gmina mogła by takie osoby kierować. Zauważył, że w swojej pracy ma kontakty z sędziami rodzinnymi, oraz kuratorami, które mogły by zostać wykorzystane. Poinformował, że podejmując takie działania można zmniejszyć problemy. Następnie p. Ostrowski powiedział, iż p. Pilarski jest wspaniałym fachowcem, która wie na czym polega problem alkoholizmu. Pan Ostrowski dodał, że w składnym wniosku zaproponowali najmniejszą stawkę, tak by na działalność nie wykładać z własnych środków i chcą wspólnie współpracować z istniejącym punktem konsultacyjnym, ale nie będą się ze swoją pomocą narzucać.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał co radni mają zrobić, by gminna komisja zechciała skorzystać z usług p. Ostrowskiego? Ponadto przypomniał, że na spotkaniu z wyborcami pojawił się problem narkotyków w Gimnazjum Nr1. Dodał, że koło takich problemów nie należy przechodzić obojętnie i pewne niuanse osobowe należy schować.

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak zauważyła, że panowie we wniosku napisali, że wnioskują  o utworzenie punktu konsultacyjnego na ul. Fabrycznej 7. Poinformowała, że Komisja jest otwarta na współpracę i zaprosiła, by p. Pilarski pełnił dyżur jako aowiec, i może mieć pokrywane np. koszty szkoleń, lub delegacje. Dodała, że w tej chwili w programie nie ma dodatkowych środków.

Przewodniczący Rady zapytał czy w tym programie Przewodnicząca GKRPA widzi możliwość umieszczania  podmiotów składających wnioski? Zwłaszcza, że na przygotowanie niektórych osób wydano znaczne środki finansowe.

Pani Stachowiak zauważyła, że wypowiedziach radnych jest pewne niekonsekwencja. Najpierw wskazuje się, że zbyt duże środki wydawane są na wynagrodzenia, a teraz sugeruje się , by zwiększyć środki na płace. Dodała, że komisja jest otwarta na współpracę, gdyż są dni wolne, w których można pełnić dyżury.

Radny R. Dworzański zauważył, ze deklaracja p. Stachowiak jest dalekoidąca i należy mieć nadzieję, że dojdzie do spotkania tych osób i przed podjęciem decyzji odnośnie budżetu radni uzyskają informacje na temat efektów prowadzonych rozmów.

Radny K. Lis zapytał o liczebność Komisji w Obornikach.

Pani M. Stachowiak odpowiedziała, że jest to 7 lub 8 osób.

Radny K. Lis poinformował, że członkowie Komisji w Obornikach otrzymują wynagrodzenie za posiedzenie w wysokości równej 10% najniższego wynagrodzenia.

Pani Stachowiak dodała, że oprócz członków Komisji , jest zatrudniony pracownik w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Poinformowała, że psycholog w Obornikach wystawia duży rachunek. Dodała, że nie potrafi się docenić osób wykształconych, które funkcjonują w naszym środowisku.

Przewodniczący Zb. Nowak poinformował, że nie do końca działa świetlica w Studzieńcu, a ponadto na materiały przeznaczono tylko 200 zł, i zapytał czy jest kwota na opał?

Przewodnicząca Stachowiak wyjaśniła, że jest w kontakcie z p. sołtys. Jeśli zostanie naprawione ogrzewanie to świetlica będzie funkcjonowała, natomiast opał zakupywany jest z środków sołeckich.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zaproponował, by Przewodnicząca Gminnej Komisji spotkała się z p. Ostrowskim w celu ustalenia sprawy odnośnie spraw finansowych oraz dyżurów. Dodał, że jest skłonny  i będzie głosował za tym, by ta osoba wspomogła Komisję, zwłaszcza, że problemy się pogłębiają. Stwierdził, że jest za uwzględnieniem tych podmiotów . Najlepiej, by ustalić wspólne stanowisko w kwestii skorzystania z usług tych osób, co  powinno nastąpić przed sesją budżetową.

 

Następnie ogłoszono 5 minutowa przerwę.

 

Po  przerwie plan finansowo-rzeczowy przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Brączewska. Kierownik poinformowała, że jednym z zadań własnych, na które środki zabezpieczyć musi ośrodek pomocy społecznej jest dopłata do domów pomocy społecznej i w roku 2009 planuje się kwotę 64.000 zł. Dodatkowo wpłynął kolejny wniosek i do tej kwoty trzeba dołożyć środki w wysokości 1.600 zł za miesięczny pobyt osoby w domu pomocy społecznej. W związku z powyższym o takie środki GOPS będzie się zwracał. Ponadto przygotowany plan finansowy jest bardzo racjonalnie wyliczony.

Radny K. Lis zapytał czy zmienił się zakres zadań przeznaczonych do realizacji przez GOPS, czy są inne przesłanki , że na rok 2009 zaplanowano mniej środków niż na rok 2009?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że w dużej mierze wynika to z wypłacanych zasiłków celowych. W ciągu roku przyznawane są dotacje od Wojewody, np. na dożywianie co również wpływa na wielkość budżetu. Ponadto zmniejszyła się ilość osób sprawujących usługi opiekuńcze.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał o ilość etatów.

Kierownik wyjaśniła, ze ilość etatów 22,5, 2 stażystów,   ponadto niektórzy pracownicy przebywają na urlopach chorobowych.

Przewodniczący Nowak zapytał  czy kwota 15.800 zł z tytułu czynszu przekazywana jest do OSP?

Kierownik Brączewska poinformowała, że jest spisana umowa najmu z OSP.

Radny R. Dworzański zapytał czy  zaplanowane środki zaspokoją potrzeby Gminnego Ośrodka?

Kierownik GOPS wyraziła nadzieję, że tak.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski zapytał o sytuację rodziny z Garbatki.

Kierownika poinformowała, że nie będzie tego tematu poruszała na forum ze względu na tajemnicę służbową.

 

W dalszej kolejności plan finansowo-rzeczowy przedstawił Dyrektor ZAMK p. Marek Mysłek.

Przewodniczący Nowak zapytał czy kwota 40.000 przeznaczona na ośrodek zdrowia będzie zrealizowana oraz czy poprawia się sytuacja ze ściągalnością zaległości czynszowych?

Dyrektor Mysłek odpowiedział, że środki przyznane na ośrodek zdrowia zostaną wykorzystane. Odnośnie ściągalności zauważył, że sytuacja się poprawiła. Mimo, że jest duża grupa , która nie opłaci nie tylko za czynsz ale także za wodę i odprowadzenie ścieków, które mocno podrożały.

Radny K. Lis zapytał o kwotę 154.000 zł, o którą zwiększane są dochody w tegorocznym budżecie.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że jest to związane z podwyżką opłat wody i ścieków , jak również za wysypisko.

Przewodniczący Rady zapytał  czy dyrektor widzi możliwość rozwiązania mieszkań socjalnych i jakie byłyby związane koszty oraz czy podjęto rozmowy z Burmistrzem na temat najpilniejszych potrzeb?

Dyrektor Mysłek wyjaśnił, że nie rozmawiał o budowie mieszkań socjalnych. Złożył natomaist wniosek o dofinansowanie mieszkań znajdujących się w zasobach ZAMK.

Przewodniczący Rady zauważył, że w roku bieżącym z budżetu Gminy zostały wydatkowane znaczne środki   z tytułu odszkodowań za nieposiadanie lokali socjalnych.

Skarbnik poinformowała, że była to kwota 120.000 zł.

Przewodniczący Rady zapytał czy nie lepiej te środki zainwestować i mieszkania byłyby w zasobach gminy i nie ponoszono by z tego tytułu strat. Radny stwierdził, że są to pieniądze , które uciekają , a można je spożytkować w inny sposób. Ponadto na dyżury radnych zgłasza się dużo osób , które wnioskują o wymianę okien, czy drzwi. Radny zapytał o kwotę, która pozwoliłaby zaspokoić najpilniejsze potrzeby.

Dyrektor ZAMK Marek Mysłek wyjaśnił, że złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości  600.000zł, jednak jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Dodał, że ustawa nakłada na Gminy dostarczenie mieszkań socjalnych, w związku z tym przekształca się  te które znajdują się w zasobach Gminy. Dyrektor poinformował, że w temacie budowy mieszkań socjalnych są stosowane różne rozwiązania, a w Rogoźnie pojawił się nawet temat budownictwa krzyżowego. Natomiast remonty są wykonywane na tyle, na ile starcza środków. Po podwyżkach średnia kwota czynszu za metr wynosi 3,15. Ponadto dyrektor zauważył, że w pierwszej kolejności opłacane są faktury, następnie zobowiązania wymagalna. Dodatkowo problemem jest także fakt, iż ZAMK musi ścigać odpłatności za wodę i ścieki, a nie robi tego Spółka „Aquabellis”.

Dyrektor wyjaśnił, że wykonywane są  remonty, które leżą w gestii ZAMK, oraz bieżące naprawy i remonty, na które starcza środków.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym temacie powinna być konkretna koncepcja ze strony organu wykonawczego. Radny zauważył, że koncepcja rozwiązania problemu braku mieszkań socjalnych pojawiła się w roku 1989, jednak od tego czasu nie podjęto żadnych starań. Natomiast przez ostatnie 6 lat, nie można było doprosić się żadnego konkretnego rozwiązania. Radny dodał, że ten okres jest już zbyt długi, a za środki , które przekazywane są jako odszkodowania, można by wybudować mieszkania socjalne. Przewodniczący stwierdził, ze jednym z wniosków Komisji powinno być podjęcie przez Burmistrza działań w zakresie zlikwidowania braku mieszkań socjalnych. Następnie poinformował, że odnośnie budynków służby zdrowia radni wiedzą, że zbliża się czas, kiedy trzeba spełnić odpowiednie normy. Przewodniczący stwierdził, że jeśli obiekt, który jest gminny, nie zostanie odpowiednio przystosowany, to NFZ nie zakontraktuje usług zdrowotnych.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy egzekwowanie opłat za media należy do obowiązków ZAMK?

Dyrektor Mysłek wyjaśnił, że wynika to z przepisów, jednak dostawcy sami mogą pobierać opłatę, ale nie muszą. W związku z tym , że ZAMK jest zarządcą nieruchomości, opłaty z tytułu wody są pobierane przez zarządcę. Natomiast można wystąpić z wnioskiem, by „Aquabellis” ściągał opłaty za wodę i ścieki bezpośrednio od mieszkańców.

Przewodniczący Nowak zapytał czy dyrektor jest przygotowany do przeprowadzenia deratyzacji zgodnie z podjętą uchwałą?

Dyrektor ZAMK poinformował, że oczekiwał na tą uchwałę, ponieważ problemem szczurów istnieje, pojawiają się w kanalizacji oraz na posesjach.

Przewodniczący Nowak zauwazył, że były głosy, że szczury występują tylko w Budziszewku.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał co będzie z wykonaniem remontu budynku po bibliotece w Gościejewie?

Dyrektor wyjaśnił, że została opracowana wycena, jednak temat nie został podjęty. Natomiast czynsz nie jest zbyt wysoki, jednak należałoby coś z tym budynkiem zrobić. Dyrektor dodał, że przydałaby się dotacja, na wykonanie remontów mieszkań i budynków gminnych.

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że przez dwa lata ZAMK otrzymywał dotację.

Dyrektor potwierdził, że było to do czasu wprowadzenia czynszów regulowanych.

 

Następnie plan rzeczowo-finansowy przedstawił dyrektor RCK Marek Galczewski. Poinformował, że wzrost środków na RCK wynika z zaplanowanych zakupów sprzętu oraz imprez przeprowadzanych przez Ośrodek Kultury.

 W dalszej kolejności Dyrektor RCK poinformował, że Muzeum planuje przeprowadzenie następujących imprez:

- spotkanie pod dębem,

- pokaz stołów wielkanocnych,

- wiosenny rajd rowerowy,

- noc muzeów,

- jarmark Św. Wita- dyrektor zauwazył, że dobrym pomysłem byłoby zorganizowanej pod tym patronatem dni miasta.

- biwak przyrodniczy,

- jesienny rajd rowerowy,

- uroczysty capstrzyk z okazji Powstania Wielkopolskiego,

- X Przegląd Hejnałów Wielkopolskich.

- multimedialny pokaz ostatnich dni przebywania Króla Przemysła II w Rogoźnie. Na to przedsięwzięcie planuje się pozyskanie środków zewnętrznych.

W dalszej kolejności Dyrektor RCK poinformował, że Biblioteka planuje przeprowadzenie następujących imprez:

- spotkania autorskie z okazji Dnia Kobiet,

- spotkania autorskie dla dzieci,

- spotkania autorskie dla dorosłych,

- Konkurs Dzieje Wielkopolski w podaniach i legendach,

- Wakacyjna Biblioteka na Kółkach,

- dyskusyjne Kluby Książki,

- spotkanie z miejscowym poetą.

Następnie dyrektor poinformował, iż w roku 2009, w Ośrodku Kultury zaplanowano następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny,

- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

- Zimowy Turniej Szachowy,

- Biesiada Kolędowa,

- Bal Melomana,

- Przemysławowski Turniej Brydżowy,

- konkurs fotograficzny,

- ferie zimowe z Ośrodkiem Kultury,

- Zabawę ostatkową,

- Turniej Szkół na Wesoło,

- Podkoziołek Muzykujących Rodzin,

- Babski Wieczór,

- Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych,

- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego,

- Konkurs Plastyczny „Wielkanoc”,

- Konkurs Wiedzy Bajkowy Świat,

- Turniej Szachowy z okazji 3 Maja,

- Dni Rogoźna,

- Majowy Bieg Uliczny,

- Gminny Dzień Dziecka,

- Turniej Wsi,

- Wybory Małej Miss Lata,

- Wianki,

- imprezy pod tytułem „ Lato z RCK”,

- Dożynki Gminne,

- imprezę plenerową „Zakończenie Wakacji”- impreza dla dzieci,

- inaugurację roku kulturalno-oświatowego,

- Konkurs Plastyczny „Jesień”,

- imprezę z okazji 40-lecia działalności Orkiestry Dętej,

- Światowy Dzień Zwierząt,

- Otwarte Zawody Latawców,

- Koncert Rockowy,

- Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości,

- Obchody Święta Niepodległości,

- Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie”,

- Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół,

- Jasełka.

Dyrektor poinformował, że oprócz imprez, które były przeprowadzane do tej, pory planuje się nowe przedsięwzięcia oraz współdziałanie z innymi organizacjami z terenu Gminy, tak by imprezy nie odbywały się w jednym czasie. Dyrektor dodał, że chciałby na organizację innych imprez pozyskać dodatkowe środki. Poinformował, że planując budżet poprosił wszystkie osoby prowadzące sekcje oraz instruktorów grup, by złożyli swoje propozycje do budżetu, tak by wszystko było ujęte w planach finansowych.

Ponadto wzrost środków na Ośrodek Kultury związany jest także z planowanymi remontami, m.in. wykonanie elewacji zewnętrznej. Ponadto koniecznym byłby remont i unowocześnienie sali ośrodka kultury oraz garderoby. Ponadto jako duży wydatek zaplanowano wymianę sprzętu nagłaśniającego, wskazany jest zakup lamp oraz oświetlenia awaryjnego.

Przewodniczący Rady zauważył, że ze względu na posiadane przez dyrektora kwalifikacje należy się spodziewać, że będzie się starał o uzyskanie środków zewnętrznych. Zapytał także jak dyrektor ocenia proponowaną ilość środków finansowych w porównaniu do sąsiednich gmin i czy jest zadowolony z tej ilości środków?

Dyrektor Galczewski poinformował, że porównania środków dokonywała poprzednia dyrektor RCK. Poinformował, że szamotulski Ośrodek Kultury na swoją działalność miał przyznane środki w wysokości 1.100.000 zł, a w Rogoźnie na trzy jednostki budżet wynosi 1.300.000 zł.

Przewodniczący Rady zapytał jak środki przeznaczane na kulturę przekładały się na jednego mieszkańca.

Dyrektor poinformował, że takich analiz nie przygotowywał, ale może takie coś sporządzić.

 Przewodniczący Rady zapytał czy w kwocie planowanej na rok 2009 zaplanowano środki na zakup stroju dla orkiestry oraz chóru Echo?

Dyrektor poinformował, że tych środków nie zaplanowano, gdyż zbiegło się to z przyznaniem środków przez Radę na rok 2008.

Radny J. Witt zapytał czy przewidywanie jest przeprowadzenie niektórych imprez na terenach wiejskich?

Dyrektor wyjaśnił, że planuje zorganizowanie spotkania z sołtysami, by rozeznać temat i zorganizować imprezy, które będą możliwe do realizacji na terenach konkretnych sołectw.

Radny J. Witt zapytał czy dyrektor przewiduje udział w zebraniach wiejskich.

Dyrektor Galczewski poinformował, że jeśli otrzyma zaproszenie, to chętnie z niego skorzysta.

Radny k. Lis zapytał czy planuje się organizację Jarmarku Św. Wita?

Dyrektor RCK poinformował, że planuje się tradycyjnie w miesiącu czerwcu.

Przewodniczący Komisji zb. Nowak poinformował, że w przedstawionym planie nie doszukał się dochodów własnych.

Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie przydzielona jest dotacja celowa dla RCK. Natomiast plan finansowy jest częścią pomocniczą , a nie załącznikiem do budżetu. Z kolei dochody własne wynoszą 70.000 zł.

Radny Zb. Nowak zapytał czy przewiduje się koncert rockowy biletowany i ile planuje się zorganizować koncertów?

 Dyrektor poinformował, że koncert rockowy będzie otwarty dla mieszkańców, oraz planuje się dużo koncertów plenerowych niebiletowanych. Dodał, że planuje zaprosić p. M. Torzewskiego, na którego koncert planuje się wydać minimalna kwotę, gdyż są sponsorzy m.in. w postaci mediów poznańskich oraz Marszałka Województwa.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że dom kultury w całości nadaje się do remontu i zapytała co dyrektor zamierza zrobić w tym kierunku?

Dyrektor wyjaśnił, że w pierwszej kolejności chciałby wyremontować scenę, następnie garderobę oraz pomieszczenia socjalne, jak również wygospodarować pomieszczenie na przechowalnię strojów.

Radna R. Tomaszewska zapytała o koszt przebudowy sceny.

Dyrektor Galczewski poinformował, że zasięgał tylko informacji orientacyjnych.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał co dyrektor myśli na temat zorganizowania dożynek na terenach wiejskich?

Burmistrz poinformował, że żaden sołtys nie podjął się organizacji, natomiast nie ma problemu, by dożynki odbywały się na terenach wiejskich.

Dyrektor Galczewski wyraził zaskoczenie, że w Rogoźnie dożynki nie odbywają na wsiach, jeśli będzie taka potrzeba, to mogą być organizowane na terenie sołectw.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że cała praca dotycząca organizacji spada na dane sołectwo , dlatego sołtysi tego się obawiają. Dodał, że Rada Sołecka może pomóc przy organizacji dożynek przez RCK.

Burmistrz dodał, że przy organizacji Powiatowego Turnieju Wsi, pozostał tylko sam sołtys, a impreza organizowana była przez Starostwo.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał jakie środki z tytułu organizacji imprezy otrzymało RCK?

Dyrektor Galczewski wyjaśnił, ze nie posiada takiej informacji, gdyż rozliczeniem zajmował się Zastępca Dyrektora.

Następnie ogłoszono 5 minutową przerwę.

 

Po przerwie przystąpiono do omówienia planów finansowych ZEAPO oraz placówek oświatowych. Dyrektor Wiktor Jaworski poinformował, że zaplanowano wzrost wynagrodzenia na poziomie 4,3%, a Ministerstwo zapowiada podwyżkę ok. 6%. Ponadto w projekcie budżetu planuje się podwyżkę dla pracowników obsługi o 10%. Dyrektor wyjaśnił, że łączny plan wydatków na oświatę wynosi ok17.000.000 zł, z czego na utrzymanie obiektów i remonty zwyżka w stosunku do roku ubiegłego wynosi ok. 20.000 zł. Dyrektor poinformował, że na paragrafie rezerwy zapewniono środki na odprawy emerytalne oraz fundusz nagród. Z kolei remonty konieczne do wykonania zostały omówione przez każdego dyrektora i wspólnie z Burmistrzem podjęta została decyzja jakie inwestycje należy wykonać w pierwszej kolejności, a jakie mogą być realizowane w późniejszym terminie. W związku z tym  w budżetach placówek wskazano te wydatki, które wynikają z zaleceń oraz nakazów m.in. SANEPID- u i Inspektora Nadzoru Budowlanego.  Ponadto umieszczono takie zadania jak dokończenie remontu stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz wymiana okien w budynku przy Placu Jana Pawła II.

Ponadto dyrektor wyjaśnił, że podwyższeniu ulegają koszty energii oraz środki przeznaczone na usługi związane z nieczystościami. Dodał, że kolejnym znaczącym wydatkiem będzie remont kuchni w Przedszkolu w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji zapytał czy zostały zaplanowane w budżecie wszystkie wymagania?

Dyrektor Jaworski poinformował, że wymagania, i nakazy, które wystąpiły do dnia dzisiejszego zostały zapisane w budżecie.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał czy budżet jest przeszacowany?

Dyrektor poinformował, że środki nie są przeszacowane. Wszystko zostało dokładanie przedstawione i oznaczone. Natomiast środki, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą zostać niewykorzystane, tak jak odprawy emerytalne, środki na dokształcanie, zostały wprowadzone do rezerwy i o nich decydować będzie Rada. Dyrektor wyjaśnił, że jeśli pracownicy złożą wniosek o przejście na emeryturę , to wówczas trzeba będzie rozwiązać rezerwę.

Przewodniczący Rady zapytał ,który z dyrektorów placówek oświatowych jest niezadowolony ze ścięcia środków, dokonanego przez Burmistrza?

Dyrektor Przedszkola Nr 2 L. Jurczyk odpowiedziała, że wnioskowała o wyższe środki, z tego względu, że m.in. przecieka dach. Dodała, że placówka otrzymała znaczące środki, mimo, że wnioskowała i oczekiwałaby większych kwot.

Burmistrz poinformował, że każdy z dyrektorów chciałby otrzymać wyższe środki. W roku bieżącym zaplanowano dwa dni na spotkania z dyrektorami, tak by omówić potrzeby placówek z każdym dyrektorem.

Przewodniczący Rady zapytał ile środków brakuje w Przedszkolu nr 2?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że brakuje środków na wymianę dachu i będzie to kwota ok. 100.000 zł.

Dyrektor SP Nr 3 B. Gruszczyńska poinformowała, że w każdej placówce jest dużo potrzeb. W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 3  konieczna jest wymiana opłatowania, oraz połowy okien. Ponadto ze względu na znaczącą ilość dzieci należy uruchomić drugą świetlicę. Dyrektor dodała, że poczyniono z Burmistrzem uzgodnienia jakie zadania powinny znaleźć się w budżecie. Ponadto należałoby odmalować elewację budynku.

Dyrektor ZS w Parkowie Maria Cisowska poinformowała, że również dokonano uzgodnień co do wykonania określonych remontów. Poinformowała, że w budynku szkoły w Parkowie do wymiany są okna , będące w tragicznym stanie i najpilniejszych do wymiany jest 9 okien. Ponadto nakazem SANEPID-u należy przeprowadzić remont łazienki.

Dyrektor SP w Budziszewku M. Frankowska poinformowała, że ujęła w budżecie wymianę 4 okien oraz wymianę podłogi na sali gimnastycznej, ponieważ 13 lat temu położono panele, które miały być tylko zabezpieczeniem doraźnym. Ponadto dyrektor Frankowska poinformowała, że położyła papę na dachu budynku szkolnego oraz rozpoczęto wymianę rynien i rur spustowych. Jednak ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, prace te zostaną wstrzymane.

Przewodniczący Zb. Nowak stwierdził, że przykład wykonania podłogi w sali gimnastycznej wskazuje na głupi sosom wydania pieniędzy.

Dyrektor Jaworski poinformował, że SANEPID zamknął salę w szkole w Budziszewku. Natomiast na terenie Rofamy istniała firma, która po kosztach przekazała panele dla placówki, dzięki czemu uczniowie mieli korzystać z sali przez okres 5-6 lat.

Następnie głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 2 , informując radnych, że jeżeli chce dokonywać remontów, to każdorazowo musi występować o zgodę konserwatora. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami budynek przy ul. W. Poznańskiej 36 ma być przywrócony do stanu pierwotnego. Wyjaśnił, że przystosowując pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych, okazało się, iż okna w budynku są w stanie fatalnym i należy je wymienić. W związku z powyższym został opracowany program długofalowy, by w budynku wymienić okna do roku 2012. Dyrektor Kabat poinformował, że podobna sytuacja jest w budynku przy ul. M. Poznańskiej Nr 1 i jednym z większych zadań jest wyremontowanie elewacji. Dyrektor dodał, ze jest jeszcze do zrobienia wiele rzeczy, jednak w budżecie ujęto wykonanie zadań najpilniejszych 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach I. Gruszka poinformowała, że jedną z najpilniejszych prac jest wymiana dachu, którą podzielono na 3 etapy. Przełożenie dachu to koszt ok. 200.000 zł. Ponadto budżet na 2009 rok został szczegółowo omówiony i ujęto rzeczy najpilniejsze do wykonania.  Dyrektor dodała, że pozostałe potrzeby zostały rozłożone do realizacji na lata następne.

Przewodniczący Rady poinformował, że z przekazanych informacji wynika, iż dla SP w Pruścach konieczne są środki w wysokości ok. 200.000 zł, dla Przedszkola Nr 2 ok. 80.000 zł, w SP Nr 3 jest potrzeba wymiany 35 okien, w szkole w Parkowie 9 okien. Dodał, ze budynki budowane w okresie propagandy są w najgorszym stanie.

Dyrektor M. Cisowska poinformowała, że wszystkie płytki, które zostały położone na ścianach odpadały.

W dalszej kolejności głos zabrała dyrektor Gimnazjum Nr 1 Danuta Czechowska. Poinformowała, ze w nowym budynku szkolnym okna dla bezpieczeństwa pozabijane są gwoździami i brak jest właściwej wentylacji. W związku powyższym zaplanowano wymianę okien w ciągu dwóch lat. Ponadto SANEPID wydał trzy nakazy dotyczące remontu toalet, remontu podłogi w sali nr 29 oraz remontu podłogi biblioteki. Dyrektor poinformowała, że w zaplanowanym budżecie nie ujęła wymiany podłogi w sali nr 29.

Dyrektor Zespołu szkół w Gościejewie poinformowała, że potrzeby są duże, jednak dyrektorzy do planów finansowych podeszli w sposób realny. Poinformowała, że placówka która kieruje posiada 5 budynków, a najpilniejsze potrzeby dotyczą wymiany dachu, remontu schodów, jak również częściowej wymiany drzwi i okien. Dyrektor poinformowała, że należałoby schodzić z kosztów energii, dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby ocieplanie budynków, co niestety jest mało realne. Dyrektor Pijanowska poinformowała, że każdy w swojej placówce stara się szukać oszczędności.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 A. Matoga poinformowała, że projekty planów opracowane przez dyrektorów są realne. Poinformowała, że w placówce którą kieruje jedną z najpilniejszych potrzeb jest wymiana okien. Dodała, że poprzez okna znajdujące się w złym stanie następuje duża utrata ciepła.

Przewodniczący Rady powrócił do roku 2006, kiedy podczas uchwalania budżetu panowała nieciekawa atmosfera ( krzyk, hałas), ale okazało się, że środki zostały. Radny zapytał jak planowanie budżetu odbywało się w latach wcześniejszych, gdyż wiele remontów dokonano dopiero w obecnej kadencji?

Burmistrz sprostował, że nie tylko w tej kadencji dokonywano remontów.

Przewodniczący Rady uzupełnił, że jego pytanie dotyczy planowanych remontów w latach wcześniejszych( 7 lat temu).

Dyrektor SP Nr 3 B. Gruszczyńska poinformowała, że składała do poprzedniego Burmistrza wniosek o wymianę okien, kiedy zdarzył się wypadek, jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.

Dyrektor ZEAPO Wiktor Jawoeski poinformował, że poprzedni Burmistrz potraktował budżety placówek jako bank, do tego stopnia, że nie były wpłacane pieniądze z tytułu składek ZUS. Wówczas dyrektorzy występowali o uregulowanie należności. Dyrektor poinformował, ze całą dokumentację  dotyczącą tego zdarzenia przejęła Regionalna Izba Obrachunkowa. Ponadto dyrektor poinformował, że przygotowane przez dyrektorów plany finansowe są realnymi budżetami, zabezpieczającym zarówno potrzeby placówek, jak i względy bezpieczeństwa.

Burmistrz zauważył, ze wielkość remontów planowanych na rok 2009  jest na podobnym poziomie co w roku 2008. Nastąpiła jedynie przemieszczenia kwot pomiędzy placówkami oraz między poszczególnymi paragrafami.

Radny R. Dworzański , że po objazdowym posiedzeniu Komisji członkowie Komisji wyrazili opinię, ze szkoły są coraz ładniejsze oraz coraz bezpieczniejsze. Dodał, że należy być zadowolonym z faktu, że środki planowane w sposób realny zabezpieczają potrzeby szkół. W rzeczywistości należałoby się zastanowić nad planem oszczędzania energii, na co może wpłynąć wymiana okien, które są w bardzo kiepskim stanie.  W związku z powyższym radny stwierdził, ze wszystkie możliwe środki powinny być przeznaczone na wymianę okien.

Dyrektor Jaworki poinformował, że przygotowane plany budżetowe szkół są realne.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał o 25% wzrost w oddziałach przedszkolnych.

Dyrektor Jaworski poinformował, że jest to związane z remontami kuchni, które w roku 2008 były w kosztach stołówek szkolnych, w roku 2009 zaplanowano wykonanie remontów stołówek w przedszkolach. Natomiast globalna kwota jest taka sama.

Przewodniczący Zb. Nowak zapytał o koszt dowozów szkolnych, czy jest to suma przeszacowana?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że przetarg rozstrzygnięty był w miesiącu sierpniu, kiedy koszt paliwa wynosił 4,20. Po podpisaniu umowy obowiązuje ta cena, bez względu na późniejszy koszt paliwa. Natomiast jeśli będą środki niewykorzystane, to wrócą  one do budżetu.

Przewodniczący Zb. Nowak   poinformował, że zamierza złożyć wniosek na wygospodarowanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska na ochronę chemiczną kasztanowców. Radny zapytał czy placówki oprócz Budziszewka mają również takie zapotrzebowanie?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Burmistrza poinformował, że w Gościejewie także są kasztanowce.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał jak wygląda sprawa boisk ze sztuczną nawierzchnią?

Burmistrz poinformował, że będzie to realizowane w roku 2010 w Szkole Podstawowej Nr 3.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie radni przystąpili do składania wniosków do przedstawionego projektu budżetu.

W pierwszej kolejności głos zabrała Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Przewodniczący Komisji SSOiK R. Dworzański zapytał czy członkowie Komisji mają uwagi lub wnioski do przedstawionych materiałów z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2009 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku?

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował wniosek następującej treści: Rozważyć możliwość uwzględnienia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 podmiotów wnoszących wnioski, o udział w tych programach w zakresie posiadanych przez nich kompetencji i kwalifikacji i potrzeb Gminy w tym zakresie. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.

Po zapoznaniu się z planem finansowo-rzeczowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja wydaje pozytywną opinię o przedłożonym planie. Stanowisko Komisji przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za”, w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Gir zapytał czy druga Komisji planuje osobne głosowanie nad planami jednostek i osobne głosowanie nad projektem budżetu?

Przewodniczący Rady zauważył, że plany finansowe jednostek są elementami składowymi budżetu.

Przewodniczący Rady zaproponował, by Komisje osobno sformułowały wnioski , a następnie je przegłosowały.

Przewodniczący R. Dworzański zauważył, że do przegłosowania pozostały jedynie plany finansowe dwóch jednostek i nie ma potrzeby podziału Komisji.

Radny K. Lis zaproponował, by Komisje nadal obradowały wspólnie i składały swoje wnioski. 

Wiceprzewodniczący H. Janus zauważył, że po raz pierwszy głosowane są plany finansowe poszczególnych jednostek.

Radny K. Lis stwierdził, że Komisja ma takie prawo.

Przewodniczący Komisji SSOiK R. Dworzański wyjaśnił, że w pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostaną plany poszczególnych jednostek, a następnie członkowie Komisji będą mogli zgłaszać wnioski do projektu budżetu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że plany stanowią część składową budżetu i dopuszczalny jest taki sposób procesowania nad projektem budżetu.

Następnie przystąpiono do przyjęcia planu Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że Komisja powinna przyjąć wniosek dotyczący przeznaczenia środków na mieszkania socjalne oraz na remonty zasobów mieszkaniowych.  

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy jest możliwość dofinansowania ZAMK-u kwotą ok. 500.000-600.000zł?

Burmistrz poinformował, ze nie została zaproponowana żadna kwota. Dyrektor oprócz lokali mieszkalnych dysponuje także lokalami użytkowymi. Poza tym od ściągania zaległości czynszowych są komornicy. Burmistrz zapytał w jakiej ilości, i na który budynek dofinansowanie miałby zostać przeznaczone?

Przewodniczący R. Szuberski poinformował, że jego wniosek dotyczy wygospodarowania środków w takiej wysokości, w jakiej płaci się odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, czyli suma ok. 100.000zł.

Burmistrz zapytała czy za 100.000 zł wybuduje budynek, który można przeznaczyć na mieszkania socjalne?

Przewodniczący Szuberski stwierdził, że za taką kwotę można przygotować mieszkania socjalne z istniejących zasobów.

Burmistrz wyjaśnił, że z istniejących lokali wydziela się mieszkania socjalne, które wskazuje się osobom z wyrokami. Burmistrz zapytał na co radny proponuje tą kwotę przeznaczyć?

Przewodniczący R. Szuberski poinformował, że kwota ta ma być na przygotowanie mieszkań socjalnych.

Burmistrz poinformował, że sukcesywnie mieszkania są przystosowywane poprzez m.in. wymalowanie, naprawę podłogi, czy przestawienie piecy. Dodał, że zrozumiały byłoby , gdyby radni wskazali, na co konkretnie środki mieliby zostać przeznaczony, np. na remont konkretnej kamienicy, która jest w najgorszym stanie. Burmistrz zapytał czy ZAMK ma remontować mieszkania tych osób, które zalegają z czynszem np. na 10.000 lub 15.000 zł i nie przejmują się tym faktem?

Radny M. Połczyński zgodził się z Burmistrzem, że wiele osób nauczonych jest wygodnictwa i nie przejmują się opłatami  za czynsz.

Następnie Przewodniczący zgłosił wniosek następującej treści: Rozważyć możliwość wygospodarowania środków finansowych na przygotowanie mieszkań socjalnych i remontu istniejącej substancji mieszkaniowej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Po zapoznaniu się z planem finansowo-rzeczowym Rogozińskiego Centrum Kultury Komisja wydaje pozytywną opinię o przedłożonym planie. Stanowisko Komisji przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za”, w obecności 6 członków Komisji.

Następnie członkowie komisji przystąpili do zaopiniowania planu finansowego ZEAPO.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że pocieszającym jest fakt, że plan zabezpiecza wszystkie pilne potrzeby. Zauważył, że dyrektorzy mało uwag wnieśli na dzisiejszym posiedzeniu. W związku z powyższym radny stwierdził, ze plan może zostać przyjęty w formie przedstawionej przez dyrektorów.

Radna W. Wiśniewska zapytała o podpisanie umowy na dowozy uczniów do szkół i różnicujące się ceny paliwa?

Skarbnik poinformowała, że zwyżka w stosunku do roku poprzedniego wynosi ok. 11 %.

Po zapoznaniu się z planem finansowo-rzeczowym ZEAPO Komisja wydaje pozytywną opinię o przedłożonym planie. Stanowisko Komisji przyjęto Wydaje 5 głosami „za”, w obecności 6 członków Komisji( 1 radny nie brał udziału w głosowaniu).

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o treści:

Rozważyć możliwość dofinansowania Gimnazjum Nr 2 na kwotę 150.000 zł , z przeznaczeniem na remont stołówki. Radny dodał, że koszty utrzymania Gimnazjum Nr 2 są o połowę niższe niż w Gimnazjum Nr 1.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że przyjęcie tego wniosku spowoduje zwiększenie wydatków. Radny zapytał czy Komisja taki wniosek może złożyć?

Przewodniczący Rady zauważył, że Burmistrz ma rozważyć możliwość dofinansowania tej placówki.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Następnie przytoczone zostały zapisy uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Przewodniczący Rady zaproponował, by Komisja SSOiK wydała ogólny wniosek, w którym pozytywnie zaopiniuje projekt budżetu przedstawiony przez Burmistrza.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że można zakończyć procedowanie nad projektem budżetu, ponieważ komisja wydała opinię co do planów finansowych jednostek, będących przedmiotem analizy tematycznej Komisji.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że budżet na rok 2009 został bardzo mocno rozbudowany. W związku z powyższym można zadać pytanie co do realności, oraz zagrożeń , które mogą się pojawić z możliwościami finansowymi Gminy. Dodał, że jeśli zostaną przyznane środki na budowę kanalizacji, to trzeba będzie zrezygnować z wielu inwestycji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał czy konstruując taki budżet należy mieć obawy co do jego wykonania?

Skarbnik wyjaśniła, ze zaplanowano realizację zadań ujętych w WPI. Dodała, że nie wszystkie wnioski zostały uwzględnione, w budżecie ujęto te inwestycje , których realizacja już się rozpoczęła, m.in. przez przygotowanie dokumentów i projektów. Skarbnik poinformowała, że dokonano symulacji kredytów i zgodnie ze wskaźnikami Gmina mieści się w odpowiednich wartościach, jednak za 4 lata Gmina będzie mieścić się blisko maksymalnej wartości wskaźnika. Skarbnik poinformowała, że obsługa długu publicznego wynosi 15%, w związku z tym istnieje możliwość wydłużenia okresu spłat kredytów. Skarbnik poinformowała, ze na rok 2009 nie ma zagrożenia w realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady zauważył, że w budżecie 2009 znalazły się takie zadania, które dotychczas nie były w WPI, jak np. budowa targowiska.

Skarbnik zauważyła, że w żadnym roku WPI w momencie tworzenia budżetu nie było zgodne z zadaniami z roku bieżącego. Skarbnik wyjaśniła, że w przypadku wątpliwości RIO prześle zalecenie, by doprowadzić do zgodności WPI z roku 2008  do roku 2009. W związku z tym , że wpłynęło wiele wniosków o realizację tego zadania, zostało one wprowadzone do budżetu roku 2009.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański zgłosił wniosek następującej treści:

Rozważyć możliwość wprowadzenia do budżetu wykonania ( kontynuacji) III etapu budowy dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki, między blokami 53-59.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy jest to teren gminny?

Burmistrz odpowiedział, że częściowo jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski złożył następujące wnioski:

Rozważyć możliwość dokończenia budowy chodnika na ul. W. Poznańskiej do ul. Boguniewskiej, w porozumieniu z Powiatem Obornickim. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Rozważyć możliwość budowy chodnika na ul. Gościnnej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zgłosił wniosek następującej treści: Dopisać w planie wydatków majątkowych w poz. 10 ul. Czarnkowską„ po zmianie treść będzie następująca: „Przebudowa chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców, Rynkowej i Czarnkowskiej”. Radny dodał, ze przekładając chodniki należałoby kierować się , aby były one wykonywane jako kontynuacja wcześniej remontowanych odcinków. Radny R. Dworzański zauważył, ze należy zastanowić się nad zdjęciem środków z ul. Rolnej i m.in. z tego względu, że na tym terenie nie ma jeszcze kanalizacji oraz nie ma zbyt dużego ruchu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady , w imieniu radnej A. Pasternak zgłosił wniosek o treści: „Rozważyć możliwość budowy drogi wraz z chodnikami od ul. Kościuszki do istniejących bloków przy ul. Paderewskiego i Marketu „Tesco”. W związku z pojawieniem się wątpliwości co do lokalizacji w/w odcinka, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku, natomiast zwróci się do radnej A. Pasternak, by uściślała o jaki dokładnie odcinek chodzi. Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

W dalszej kolejności Komisji SSOiK przystąpiła do przegłosowania opinii odnośnie projektu budżetu o treści: Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury pozytywnie ocenia przygotowany przez Burmistrza projekt budżetu i przedkłada Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa do przyjęcia projekt z uwzględnieniem zgłoszonych przez Komisję wniosków. Stanowisko Komisji zostało przyjęte jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

W dalszej kolejności do zgłaszania wniosków przystąpiła Komisja GFiR.

Burmistrz zapytał czy jego obecność jest wymagana podczas składania wniosków. Zauważył, ze jest późna godzina, a w dniu jutrzejszym Urząd rozpoczyna pracę o godz. 7.00. Pozatym wnioski mogą zostać przekazane następnego dnia w formie pisemnej.

Radny K. Lis stwierdził, że Burmistrz powinien uczestniczyć do końca Komisji, tak by uniknąć sytuacji z roku ubiegłego.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak odczytał wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego o treści: Zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, §4300, z zadania „Inwentaryzacja i założenie ewidencji dróg i mostów gminnych” i zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w dz. 600, rozdz.60016, w §6050, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Rogoźno, przy ul. Prusa od ulicy II Armii Wojska Polskiego do ul. Fabrycznej. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”, w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Zb. Nowak zgłosił wniosek następującej treści: Wyodrębnić z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , z zakupu usług pozostałych kwotę 20.000 zł  na chemiczne zwalczanie szrotówka kasztanowiaczka. ( m.in. teren parku przyszkolnego w Budziszewku, promenada w Rogoźnie, park w Gościejewie).

Radny J. Witt zapytał czy są znane koszty , jakie należy ponieść z tego tytułu?

Przewodniczący Nowak poinformował, że w tej sprawie konsultował się z  firmą oraz przedstawicielem z muzeum ze Szreniawy, według którego koszt kształtuje się w granicach 200-300 zł za drzewo. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny M. Połczyński zgłosił wniosek następującej treści : Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie zebrania poboczy w miejscowości Pruśce, Stare i konserwacji nawierzchni drogi 272517P w m. Pruśce-Stare). Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny K. Lis zgłosił wniosek następującej treści:  Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie utwardzenia ulicy Chabrowej płytami pochodzącymi z rozbiórki z ul. Kościuszki. Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym w obecności 6 członków Komisji.

Radny K. Lis zgłosił wniosek następującej treści:  Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie budowy chodnika na ul. Polnej w kierunku ogródków działkowych. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 członków Komisji.

Radny K. Lis zgłosił wniosek następującej treści:  Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie budowy kolektora na ul. Polnej. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Radny K. Lis zgłosił wniosek następującej treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie wykonania remontu przejścia dla pieszych znajdującego się między ul. II Armii Wojska Polskiego a ul. Orzeszkowej. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 członków Komisji.

Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek następującej treści: Wydzielenie z dz. 926 kwoty 5.000 zł na organizację gminnych rozgrywek piłkarskich ( sędziowanie, prowadzenie rozgrywek, przygotowanie boisk). Radny dodał, że są to wnioski zgłaszane podczas zebrań wiejskich m.in. w Kaziopolu czy Gościejewie. Natomiast do tej pory rozgrywki były prowadzone w formie społecznej.

Radny J. Witt zapytał czy prowadzone były rozmowy ze wszystkimi wioskami? Poinformował, ze do tej pory, drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach wnosiły wpisowe. Radny dodał, że jest za wnioskiem radnego Janusa, by gmina pomogła drużynom, w przygotowaniu boisk, ale pewnych zasad nie należy zmieniać. Radny Witt poinformował, że popiera wniosek, ale zmniejszyłby wnioskowaną kwotę do 2.000-2.500 zł.

Wiceprzewodniczący H. Janus zaproponował, by przyjąć kwotę 5.000 zł, a jeśli środki nie będą wykorzystane to i tak pozostaną w budżecie. Radny zapytał dlaczego drużyny mają ponosić dodatkowo koszty wpisowego?

Radny J. Witt poinformwał, że nie należy zmieniać zasad, które dobrze funkcjonowały. Można natomaist dofinansować drużyny poprzez przygotowanie boisk.

Wniosek Wiceprzewodniczącego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek następującej treści: Proponuje się podzielenie kwoty 150.000 zł przeznaczonej na oświetlenie w następujący sposób:

-          Sołectwo Parkowo-80.000 zł,

-          Sołectwo Budziszewko-10.000 zł,

-          Sołectwo Pruśce-25.000 zł,

-          Sołectwo Karolewo 25.000zł(od drogi nr 2020 P w m. Karolewo do zabudowań nr 63 do 66 w m. Gościejewo, zabudowania leżą w Sołectwie Karolewo)

-          Sołectwo Gościejewo-10.000 zł.

Radny dodał, że podziału dokonano uwzględniając wnioski złożone do budżetu.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek następującej treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie kwoty 20.000 zł, na wykonanie drogi nr 272520P w m. Gościejewo- I etap projekt (od budynku nr 108 do 114). Radny wyjaśnił, że mieszkańcy Gościejewoa od kilkunastu lat składają wniosek na budowę jednej ulicy, co nie zostało uwzględnione, natomiast w budżecie uwzględniono budowę ul. Topolowej, i Słonecznej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Wiceprzewodniczący H. Janus zgłosił wniosek następującej treści: Rozważyć możliwość umieszczenia w budżecie kwoty 40.000 zł na wykonanie betonowej podłogi wraz z zadaszeniem dla orkiestry, na gruncie gminnym za remizą OSP i salą wiejską w Gościejewie.

Burmistrz poinformował, że obiecał na zebraniu wiejskim, ze jeśli sprzeda działki w Gościejwie, to podłoga zostanie wykonana. Na chwilę obecną pojawił się problem z podziałem działek, gdyż nie ma jeszcze opinii konserwatora co do częściowego umniejszenia zabytku i prawdopodobnie w przyszłym roku działki nie będą sprzedane.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do zaopiniowaniu wniosku zgłoszonego przez p. Z. Sergiela, który wnosi o przekształcenie ok. 45 ha gruntów z użytkowania rolniczego w mieszkaniówkę. Burmistrz dodał, że przychylając się do wniosku, trzeba będzie dokonać zmiany studium. Inwestorzy deklarują pokrycie kosztów związanych ze zmianą przeznaczenia tego terenu. Natomaist w obecnie obowiązującym studium III i IV klasa ziemi wyłączna jest z zabudowy mieszkaniowej. Burmistrz poinformował, że jeśli temat ma zostać podjęty prosi o opinię Komisji. Dodał, że nie jest za dokonaniem zmiany, o którą wnioskuje zainteresowany.

Radny J. Witt zapytał czy jest możliwość budownictwa mieszkalnego na terenach oznaczonych jako III klasa?

Burmistrz wyjaśnił, że obecne studium nie dopuszcza takiej możliwości.

Wiceprzewodniczący H. Janus zapytał czy przy zmianie studium nie musi być dokonane odrolnienie?

Burmistrz wyjaśnił, że musi to nastąpić przy opracowywaniu planu przestrzennego zagospodarowania.

Przewodniczący Nowak poinformował, że uprawia ziemie będącą własnością inwestora, który również informował, że będzie na tym terenie budował rekreację, ale od tego czasu minęły 3 lata i inwestycja nie została przeprowadzona.

 W związku z powyższym przystąpiono do przegłosowania wniosku zgłoszonego przez p. ------------------------ o zmianę przeznaczenia terenów o obszarze ok.45 ha z funkcji tereny rolne na tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wynik głosowania za wnioskiem zainteresowanego przedstawia się następująco: 9 radnych było „przeciw” w/w wnioskowi, a 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania, w obecności 12 radnych .

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie dotyczące wszczęcia postępowania przez Wojewodę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia kierownika GOPS.

Sekretarz gminy wyjaśniła, że w tej sprawie będzie konsultowała się z radca prawnym.

Przewodniczący Komisji  poinformował, że otrzymał od pani Sekretarz zgodę na umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej. Radny zapytał po co ma ta zgodę  wyrażać, skoro wszystkie dane osobowe już zostały umieszczone na stornie internetowej? Radny zapytał czy ktoś w Urzędzie złamał prawo?

Sekretarz poinofrmowała, że została opracowana nowa strona interntowa i aby umieścić dane osobowe potrzebna jest zgoda sołtysów.

Radny Zb. Nowak poinformował, że na stornie internetowej został umieszczony wizerunek, adres zamieszkania oraz numer telefony bez zgody radnego.

Sekretarz poinofrmowała, że nowa strona interntowa nie jest jeszcze otwarta.

Radny Nowak zapytał dlaczego informacje zostały umieszczone w internecie przed podpisaniem zgody? Dodał, że nie wyraża zgody na umieszczenie swoich danych.

Sekretarz poinformowała, że temat zostanie skonsultowany z pracownikiem odpowiedzialnym za pracę nad nową stroną internetową.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 23.30

 

Protokół sporzadzioła Beata Ryga

 

Rogoźno, dnia 8 grudnia 2008 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf