Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/354/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 255.002,00 zł i ustala się na kwotę 66.715.932,27 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 66.715.932,27 zł z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 65.709.932,27 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.006.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 841.998,00 zł i ustala się na kwotę 69.436.132,27 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 69.436.132,27 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości     64.881.965,30 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 236.729,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.554.166,97 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.324.177,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 2.720.200 zł, który zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  4.397.000,00 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  1.676.800,00 zł”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa sięplan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8.§ 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.177.571,71 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.372.724,19 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 4.165.701,60 zł

b) zadania majątkowe – 207.022,59 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.804.847,52zł w tym na:

a) zadania bieżące – 2.784.847,52 zł

b) zadania majątkowe     – 20.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: § 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody 2.939.670,60 zł

2) koszty 2.944.670,60 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: § 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

11. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 291.600,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 


 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 4.096,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST 3.4750.1.2017 oraz dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami na kwotę +/- 11.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów upomnienia.
 2. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 35.288,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej –  zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST 3.4750.1.2017.
 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 220.744,00 zł z tytułu:
  • należnej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w związku z wyłączenia dzieci 6 – letnich, na które od 2017 roku przysługuje subwencja oświatowa  (-) 251.544 zł;
  • wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Parkowie w związku z utworzonym dodatkowym oddziałem przedszkolnym od IX/2016 roku (+) 30.800 (nieuwzględnionego w budżecie 2017r.)
 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.
 5. Dokonano również przeniesienia dochodów między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w związku z mylnie interpretowaną zmianą klasyfikacji budżetowej.
 6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia dochodówmiędzy paragrafami na kwotę +/- 176.436,46 zł.
 7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 126,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21-02-2017r.(+) 126 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 19.000 zł tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,świadczeń rodzinnych  z lat poprzednich między paragrafami w ramach rozdziału w związku z mylnie interpretowaną zmianą klasyfikacji budżetowej.
 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 4.000 zł.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę      255.002,00 zł.

 

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wycinkę krzewów przy drogach gminnych i desykację krzewów (+) 25.000 zł;
  • opracowanie operatów wodno – prawnych w m. Owieczki, Gościejewo, Karolewo i Rogoźnie w celu skanalizowania rowów i odprowadzenia wody do odbiorników (+) 25.000 zł;
  • akcje zima (+) 50.000 zł;
  • wykonanie ronda na drodze gminnej na skrzyżowaniu ulic Czarnkowskiej – K. Wyszyńskiego i ul. Lipowej oraz  progu zwalniającego na ul. Rolnej w Rogoźnie (+) 45.000 zł ( wydatek majątkowy).
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 54.000,00złw związku z dokonaną zmianą wydatków na sesji w dniu 25.01.2017r.
 3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę   46.072,00 zł w związku:
  • z reformą oświaty i koniecznością opracowania audytu w oświacieorazopłatą roczną za licencję SIGMA – WULCAN  - 43.072,00 zł;
  • ze zwiększeniem wydatków o kwotę 3.000 zł na zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego”.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • zakup defibrylatorów AED dla OSP Parkowo, Pruśce, Gościejewo i UM (+) 25.000 zł;
  • zakup bramy garażowej do remizy OSP Budziszewko (+) 10.000 zł,
  • dofinansowanie do zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP Rogoźno (+) 20.000 zł.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 346.800,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wykonanie drugiego etapu remontu korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 (+) 78.000 zł;
  • doposażenie bazy sportowej w  Szkole Podstawowej nr 2 (+) 8.000 zł;
  • doposażenie bazy sportowej w   Szkole Podstawowej w Budziszewku (+) 4.000 zł
  • zakup 6 hydrantów dla Szkoły Podstawowej nr 3 (+) 6.000 zł;
  • zakup środków żywności dla dzieci z Przedszkola w Parkowie w związku z utworzonym dodatkowego oddziału od IX/2016 roku nieuwzględnionego w budżecie br. (+) 30.800 zł (finansowany z wpłat rodziców za wyżywienie),
  • dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (+) 200.000 zł,
  • zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na terenie dojścia do Przedszkola nr 2 W Rogoźnie (+) 20.000 zł.
 6. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skanera do aparatu RTG dla szpitala powiatowego w Obornikach oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 600 zł.
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych(zadanie zlecone) oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/-  198.150 zł w związku ze zmianą podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze.
 8. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 126,00 zł z przeznaczeniem  na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafamina kwotę +/- 19.000 zł.
 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 100.000 zł w związku z:
  • uchyleniem uchwały nr XXXIV/315/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji i czyszczenia odcinka rzeki Małej Wełny między Jeziorem Budziszewskim, a Jeziorem Rogozińskim w związku z brakiem możliwości technicznychi organizacyjnych wykonania tego zadania;
  • dokonano zmiany wydatków między zadaniami własnymi, a przedsięwzięciami z ochrony środowiska na kwotę +/- 5.000 zł.
  • dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/-1.198 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na gotowość przyjmowania zwierząt gospodarczych odebranych właścicielom na mocy decyzji administracyjnej- wymóg zgodny z projektem Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu marcu br.
 10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • zwiększenie środków na ochronę zabytków (+) 100.000 zł;
  • bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich (+) 10.000 zł.
 11. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę  55.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • organizację Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka (+) 30.000 zł;
  • organizację Półmaratony (+) 25.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę        841.998,00 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku” zwiększono przychody o kwotę 1.097.000 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono  o kwotę 148.000 zł,zmiana dotyczy poz. 10, 14, 16, 17, 18,21 i 23 niniejszego załącznika.

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok”zwiększono dotację i wydatki o kwotę 5.126 zł.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok” dokonano zmniejszenia o kwotę 251.544 zł.

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” zwiększono o kwotę 268.850 zł w tym: dotacje na zadania bieżące (+)223.850 zł oraz zadaniach majątkowych o kwotę(+) 45.000 zł

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok” dokonano zmiany wysokości wynagrodzeń w Centrum Integracji Społecznej o kwotę (+) 26.167 zł.

Nr 9 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 105.000 zł.

Nr 10 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 600 zł.

 

drukuj pobierz pdf