Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 10.03.2017 r. (GPiM.6733.1.2017.BR) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Międzylesie na terenie działek o nr ewid. 176, 167 i 250 w miejsc

Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 20.01.2017 r.  AQUABELLIS Sp. z o.o., ul. Lipowa 55, 64 – 610 Rogoźno

Burmistrz Rogoźna wydał decyzję dnia 09.03.2017 r.  znak GPiM.6733.1.2017.BR
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na rzecz
AQUABELLIS Sp. z o.o.
ul. Lipowa 55
64 – 610 Rogoźno
reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Witolda Goszczyńskiego

polegającej na budowie sieci wodociągowej Międzylesie na terenie działek o nr ewid. 176, 167 i 250 w miejscowości Studzieniec.

Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19a w godzinach urzędowania.

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła,  za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

drukuj pobierz pdf