Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXVI/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/357/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 16 marca 2017 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 13.200,00 zł i ustala się na kwotę 66.733.256,27 zł
 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 66.733.256,27 zł z tego:
  1. dochody bieżące w kwocie 65.727.256,27 zł w tym:
   • dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.006.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 13.200,00 zł i ustala się na kwotę 69.453.456,27 zł
 4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 69.453.456,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 64.899.289,30 zł w tym:
   •  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 236.729,46 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości 4.554.166,97 zł
   • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.324.177,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.137.371,71 zł z tego:
  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.332.524,19 zł w tym na:
   • zadania bieżące – 4.125.501,60 zł
   • zadania majątkowe – 207.022,59 zł
  1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.804.847,52 zł w tym na:
   • zadania bieżące – 2.784.847,52 zł
   • zadania majątkowe – 20.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 6. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
  1. „§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
  2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźnona 2017 rok.xlsx

 


 Uzasadnienie do Uchwały nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 13.200,00 zł z tytułu:

  • pozyskanych środków od Firmy DENDRO na wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie (+) 12.600 zł;

  • otrzymanych środków z ubezpieczenia majątku (+) 600 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 13.200 zł

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków w ramach paragrafu na kwotę +/- 123.000 zł między zadaniami wymienionymi w poz. nr 5, 8 i 9 załącznik nr 3 do uchwały.

 2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Owczegłowy.

 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na:

  • zakup środków żywności (+) 12.600 zł;

  • zakup materiałów na usuniecie szkody (+) 600 zł;

  • oraz dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 89.973,12 zł w tym dotacje celowej z budżetu umniejszono o kwotę 40.200 wg. załącznika nr 4 do uchwały.

 4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia kwoty +/- 10.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

 5. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zmiany przedsięwzięćfunduszu sołeckiego wsi Owczegłowy – załącznik nr 5 do uchwały.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 13.200,00 zł

 

drukuj pobierz pdf