Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr XXXIX/364/2017 Rady MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXIX/364/2017

Rady MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 marca 2017 r.

 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwała określa:

 1. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
 2. plan sieci prowadzonych przez Gminę Rogoźno publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i zespołach szkół, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rogoźno na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
 3. projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego z siedzibą w Rogoźnie ul. Kościuszki 28, 64-610 Rogoźno, włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Rogoźnie na następujących warunkach:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
 2. kształcenie w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3.

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 1, 64-610 Rogoźno, dla którego na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2000 roku zadania organu prowadzącego wykonuje Powiat Obornicki, zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

 

§ 4.

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rogoźno (ul. Nowa 2), a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogoźno.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 


UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIX/364/2017 Rady MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 29 marca 2017 r.

 

Zmiana struktury szkolnej pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego będzie podejmowana przez organy stanowiące jst (gminy, powiatu) w dwustopniowej procedurze:

 1. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwała ta będzie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu tej jednostki)
 2. samorząd zobowiązany będzie do przedłożenia uchwały kuratorowi oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 3. Kurator oświaty wyda pozytywną opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty będzie wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego. Na opinię kuratora oświaty nie będzie przysługiwało zażalenie. Będzie natomiast przysługiwała skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 4. po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 marca 2017 r., podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

W projekcie ustawy przewidziano możliwość wydania przez kuratora oświaty warunkowej pozytywnej opinii o zaprezentowanym w przedłożonej uchwale projekcie sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Opinia warunkowa zawierać będzie wskazanie zmian niezbędnych do wprowadzenia w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego podejmowanej do 31 marca 2017 r. w stosunku do uchwały zawierającej projekt sieci. Nieuwzględnienie stanowiska kuratora oświaty w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (uchwale ostatecznej) będzie równoznaczne z niespełnieniem ustawowego wymogu w zakresie uzyskania pozytywnej opinii kuratora, tj. uzyskaniem opinii negatywnej.

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie podlegać nadzorowi z punktu widzenia zgodności z prawem sprawowanemu przez wojewodę. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego będzie kierowana także do zaopiniowania do organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. Tak jak w przypadku kuratora oświaty, organizacje związkowe będą miały 21 dni na wyrażenie opinii, z tym że opinia ta nie będzie miała charakteru wiążącego. Adresatem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego są przede wszystkim uczniowie szkół i ich rodzice, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z pełną informacją o sieci szkół modyfikowanej w związku ze zmianą ustroju szkolnego. Ustalając sieć szkół gmina powinna dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą klasy I – VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.

W Gminie Rogoźno zaproponowano następującą strukturę dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum:

 1. szkoły podstawowe:
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Budziszewku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Gościejewie, z mocy prawa z dniem 01 września 2017r. zostają przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 2. gimnazja:
 • Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego z siedzibą w Rogoźnie na ulicy Kościuszki zostaje włączone do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. Szkoła Podstawowa nr 3, ze względu na ograniczoną bazę lokalową na ulicy Seminarialnej, rozszerzy swoją siedzibę o bazę lokalową na ulicy Kościuszki. (odległość 0,9 km). Przejęcie przez Szkołę Podstawową nr 3 bazy lokalowej Gimnazjum nr 1 jest niezbędne dla realizacji zadań dydaktycznych. Obecnie w strukturze szkoły podstawowej 6-cio klasowej zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym.
 • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, dla którego na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2000 roku zadania organu prowadzącego wykonuje Powiat Obornicki, zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. Decyzja o pozostawieniu gimnazjum do wygaszenia w zespole szkół zapadła po konsultacji ze Starostą Obornickim oraz Dyrektorem Zespołu Szkół.
 • Gimnazja w Zespołach Szkół w Parkowie i w Gościejewie z mocy prawa od 01 września 2017 r. do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, zostają przekształcone w oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych, z którymi tworzyły zespół.

Ww. struktura była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 19 stycznia br. oraz została przedstawiona i pozytywnie zaopiniowana:

 • przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie na spotkaniu w dniu 16 stycznia 2017 r.

 • przez Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie na spotkaniu w dniu 19 stycznia 2017 r.

 • przez Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 na spotkaniu w dniu 23 stycznia 2017.

 • przez dyrektorów gminnych szkół na spotkaniach roboczych oraz w dniu 26 stycznia 2017 r.

 • przez Starostę Obornickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego, Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Rogoźno

 • przez prezesów lokalnych struktur związkowych ZNP i NSZZ Solidarność nauczycieli na roboczym spotkaniu

Projekt uchwały w części załączników nr 1 i nr 3 został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 22 lutego 2017r.

W odrębnych załącznikach uchwała zawiera projekt planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Rogoźno, granice obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Rogoźno i inne organy na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogożno oraz granice obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r. Ponadto Gmina Rogoźno zapewnia realizację obowiązku szkolnego i nauki, jak również możliwość realizacji rocznego przygotowania przez dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Gminy Rogoźno, a także zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka do szkoły.

 

 

 

drukuj pobierz pdf