Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 14.30 w Sali RCK, przy ul. II Armii W.P. 4 w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 25/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 14.30 w Sali RCK, przy ul. II Armii W.P. 4 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 5. Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Ad. 2 i 3 Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie po zmianach jakie wniósł pan Przewodniczący Łukasz Zaranek, oraz protokół również został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29 marca 2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U.
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec,
 4. zmianyuchwały NR XXXIII/307/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
 5. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań,
 6. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 7. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Rogoźnie),
 8. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Ap. W Budziszewku),
 9. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie),
 10. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wita w Rogoźnie),
 11. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dach oficyny pałacowej),
 12. uchylająca uchwałę nr XXXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
 13. pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie,
 14. pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie,
 15. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,

 

Ad. 5 Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.

Zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia obejmują:

 1. zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
 3. przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,
 4. inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
 5. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1793).

 

II. Zadania zrealizowane w 2016 roku

1.Programy zdrowotne

 Gmina Rogoźno nie realizowała w roku 2016 własnych programów zdrowotnych.

2.Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

W roku 2016 Burmistrz Rogoźna wydał 333 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym, niż ubezpieczeni, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2015 takich decyzji było 262. Nastąpił zatem wzrost o 27 %. Kopie wydanych decyzji dostarczane są do wojewódzkiego oddziału NFZ.

3.Współpraca Gminy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie badań profilaktycznych

W ubiegłym roku realizowano współpracę z podmiotami wykonującymi badania mammograficzne na postawie kontraktów z NFZ. Gmina Rogoźno wzięła udział w programach profilaktyki zdrowotnej finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego:

 1. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego,
 2. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Moczowo – Płciowego Mężczyzn,
 3. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego.

Pierwsze dwa z trzech programów realizował Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z Poznania. W ramach pierwszego programu zaproponowano mieszkańcom gminy, którzy ukończyli 50 lat, bezpłatne badania na krew utajoną poprzedzone spotkaniem edukacyjnym, które odbyło się w RCK. Na spotkaniu lekarz onkolog wytłumaczył zainteresowanym osobom na czym polega badanie, jak się do niego przygotować. Wyjaśnił również, że wyniki badania mogą być przesłane do lekarza rodzinnego pacjenta. W ramach akcji wykonano 91 badań na krew utajoną dla mieszkańców gminy.

W ramach drugiego programu profilaktycznego wykonano 47 badań psa czyli badań krwi w kierunku wykrycia antygenu gruczołu krokowego.

Trzeci z zaproponowanych mieszkańcom programów profilaktycznych obejmował badanie spirometryczne oraz rtg klatki piersiowej. Wykonano 47 prześwietleń oraz tyle samo badań spirometrycznych – badań określających wydolność płuc. Badania przeprowadził Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Badania były przeznaczone dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy.

4.Współpraca Gminy z Powiatem Obornickim

W roku 2016 udzielono Powiatowi Obornickiemu pomocy finansowej w wysokości 500 tys. z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Obornikach.

 

III. Założenia PSZ

Skrót PSZ oznacza system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Powołanie takiego systemu przewiduje projekt zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracowany przez Ministra Zdrowia. W ramach systemu ma powstać sieć szpitali. Będzie to podstawowa forma zabezpieczenia dostępności świadczeń leczenia szpitalnego ale również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przyszpitalnych przychodniach i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Według założeń systemu szpitale będą podzielone wg sześciu poziomów zabezpieczenia świadczeń.

Pierwszy wykaz szpitali włączonych do systemu ma być opublikowany do 30 kwietnia 2017 roku. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

 

IV. Świadczeniodawcy usług ochrony zdrowia na terenie gminy

Podstawowa opieka zdrowotna
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
nr telefonu
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie Rodziny”
ul. II Armii Wojska Polskiego 4a
64 – 610 Rogoźno
1) świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chorób układu krążenia
2) świadczenia lekarza poz
3) świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
4) świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
5) świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w poz
6) świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
7) świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
do końca roku
067 261 82 70
Omega Med Marek Nowak
 
ul. Fabryczna 7 d
64 – 610 Rogoźno
Parkowo 99
64 – 608 Parkowo
1) świadczenia położnej poz - wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno- ginekologicznych
2) świadczenia położnej poz - świadczenia w edukacji przedporodowej - wada letalna płodu
3) świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chorób układu krążenia
4) świadczenia lekarza poz świadczenia położnej poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
5) świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
6) świadczenia pielęgniarki poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
7) świadczenia położnej poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
8) świadczenia położnej poz - wizyta patronażowa
9) świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy
10) świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
11) świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
12)świadczenia położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
13) świadczenia położnej poz - wizyta w edukacji przedporodowej świadczenia pielęgniarki poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
14) świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w poz
15) świadczenia położnej poz - wizyty patronażowe/wizyty w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płodu świadczenia pielęgniarki poz
16) świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
17) świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego świadczenia położnej poz
do końca roku
530 174 529
Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Pielęgniarek i Położnych
„Sep-Med”
ul. II Armii Wojska Polskiego 4/16
64 – 610 Rogoźno
1) świadczenia położnej poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
2) świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy świadczenia pielęgniarki poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
3) świadczenia położnej poz świadczenia pielęgniarki poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
4) świadczenia położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
5) świadczenia położnej poz - wizyta patronażowa świadczenia pielęgniarki poz świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
6)świadczenia położnej poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
7) świadczenia położnej poz - świadczenia w edukacji przedporodowej - wada letalna płodu
8) świadczenia położnej poz - wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno- ginekologicznych
9) świadczenia położnej poz - wizyty patronażowe/wizyty w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płodu
10) świadczenia położnej poz - wizyta w edukacji przedporodowej
do końca roku
067 261 70 99
Ośrodek Medycyny Szkolnej „Zdrowa Szkółka”
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
64 – 610 Rogoźno
1) świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej
2) świadczenia pielęgniarki szkolnej
do końca roku
606125447
NZOZ Obst Ambulans Union
Ratownictwo Medyczne
Łukowska 12
64 – 600 Oborniki
1) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ryczałt miesięczny
2) koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego ogólne warunki ubezpieczenia poz-nocna i świąteczna opieka zdrowotna
do końca czerwca
61 29 64 134

 

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
nr telefonu
 
NS ZOZ „Ewmed”
ul. II Armii W. P. 4b
64 -610 Rogoźno
1) świadczenia w zakresie diabetologii
2) świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe
do końca czerwca
067 268 44 94
501618208
Specjalistyczna Położniczo-Ginekologiczna Praktyka Lekarska Ryszard Signetzki
ul. II Armii W. P. 4a
64 – 610 Rogoźno
1) pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02
2) świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02
3) świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
do końca czerwca
605383949

 

Stomatologia
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
Gabinet Stomatologiczny
Alina Migas - Korybalska
Parkowo 99
64 – 608 Parkowo
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
604459975
Krzysztof Adamczak
K.a Dent
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
797652653
Gabinet Stomatologiczny
Halina Drzymała - Gendek
ul. Kościuszki 57
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
067 261 84 03
Medimed
Krzysztof Wolańczyk
ul. Kościuszki 51/58b
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
720160160
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Joanna Zielińska- Zborowska
ul. II Armii Wojska Polskiego 46
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
501810197

 

 

Rehabilitacja lecznicza
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
 
NZOZ „Artus” Zakład Fizjoterapii
Połajewo
 
ul. Różana 22b
64 – 610 Rogoźno
fizjoterapia ambulatoryjna
do końca czerwca
067 261 42 32
 
NZOZ „Rehmed” Centrum Rehabilitacji
ul. Wielka Poznańska 89
64 – 610 Rogoźno
fizjoterapia ambulatoryjna
do końca czerwca
781 488 456

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
 
Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
 
Rożnowice 34
64 – 610 Rogoźno
1) koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego ogólne warunki ubezpieczenia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2) świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
3) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne
do końca czerwca
67 261 08 52

 

Ratownictwo medyczne
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
 
SP ZOZ Oborniki
 
 
ul. Szpitalna 2
64 – 600 Oborniki
1) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
2) świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
do końca czerwca
61 297 36 00

 

 

Apteki
 
nazwa i adres
 
nr telefonu
godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
sobota
niedziela
Pod Orłem
ul. Wielka Poznańska 1
067 261 70 09
8.00 – 19.00
8.00 – 13.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Św. Wita
ul. II Armii WP 4a
067 261 40 31
8.00 – 19.00
8.00 – 13.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Słoneczna
Pl. Powst. Wielk. 10
067 261 70 95
9.00 – 18.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Niezwykła
Oś. Przemysława II 3
509354043
8.00 – 20.00
8.00 – 15.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Punkt apteczny
Parkowo 99
067 261 05 36
8.00 – 16.00
wtorki 10.00 – 18.00
nieczynny
nieczynny

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty po zmianach wniesionych przez prowadzącego obrady pana przewodniczącego Łukasza Zaranka – posiedzenie komisji poprzedził pan Bresiński pełnomocnik pana Wybieralskiego w spr, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek w Jaraczu, następnie omówiony został stan służby zdrowia na terenie gminy Rogoźno, dalej omówione zostały uchwały na posiedzenie sesji w dniu 28 lutego, oraz przyjęcie protokołów i wspólne wolne głosy i wnioski.

Pan Adam Bresiński przedstawił radnym potrzebę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Jaraczu, podyktowaną zbyt dużymi działkami. Zmiana ta miałaby polegać na zmianie planu z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną i jednocześnie zmniejszeniu zbyt dużych działek na działki mniejsze.

 

Ad. 5 Służba zdrowia w Gminie Rogoźno.

Jako pierwsze w tym punkcie wystąpiły panie z NFZ w Poznaniu, które przedstawiły informacje na temat zakontraktowania podstawowej opieki zdrowotnej i usług ambulatoryjnych w powiecie Obornickim i gminie Rogoźno – materiały w tym temacie stanowią załącznik do protokołu.

Pierwsze pytania zadał pan burmistrz Roman Szuberski, a które dotyczyły po wejściu w życie nowej ustawy o sieci szpitali utworzenia w gminie Rogoźno, opieki specjalistycznej m. in. chirurgii, ponieważ zdaniem pana burmistrza obecna sytuacja jest bardzo zła i niedogodna dla mieszkańców gminy, ponieważ obecnie jedna poradnia obsługuje cały powiat tj. 60 tys. mieszkańców, to samo dotyczy innych specjalności – pan burmistrz poprosił panią z NFZ o podanie przybliżonej daty kiedy i jakie specjalności będą w zasięgu Gminy Rogoźno? Pani Odpowiedział, że trudno jest w tej chwili określić jakiekolwiek terminy, ponieważ te terminy są na dzień dzisiejszy nieznane, termin wejścia w życie ustawy został przesunięty i wszystko uległo zmianie a kontraktowanie usług ambulatoryjnych jest uzależnione od wejścia w życie ustawy. W obecnej chwili jeśli chodzi o siec szpitali są prowadzone rozmowy o kontraktowaniu świadczeń pielęgniarskich i opieki długoterminowej. W pierwszej kolejności kontrakty otrzymają szpitale będą ce w sieci i oddziały specjalistyczne, następnie pozostałe kontrakty zostaną rozdzielone jeśli zostaną w nadmiarze.

Obecni na komisji byli również pan Marek Nowak, właściciel Omega – Med., oraz pani Maria Nowicka kierownik Przychodni Lekarzy Rodzinnych, którzy swoje informacje przesłali radnym wcześniej, a do których radni nie mieli pytań.

Poniższy temat po krótce zreferował pan Jarosław Dolatowski, pracownik tut. urzędu.

Zadania własne gminy w zakresie ochrony zdrowia obejmują:

 1. zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
 3. przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,
 4. inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
 5. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1793).

 

II. Zadania zrealizowane w 2016 roku

1.Programy zdrowotne

 Gmina Rogoźno nie realizowała w roku 2016 własnych programów zdrowotnych.

2.Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 W roku 2016 Burmistrz Rogoźna wydał 333 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym, niż ubezpieczeni, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2015 takich decyzji było 262. Nastąpił zatem wzrost o 27 %. Kopie wydanych decyzji dostarczane są do wojewódzkiego oddziału NFZ.

3.Współpraca Gminy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie badań profilaktycznych

 W ubiegłym roku realizowano współpracę z podmiotami wykonującymi badania mammograficzne na postawie kontraktów z NFZ. Gmina Rogoźno wzięła udział w programach profilaktyki zdrowotnej finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego:

 1. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego,
 2. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Moczowo – Płciowego Mężczyzn,
 3. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego.

Pierwsze dwa z trzech programów realizował Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN z Poznania. W ramach pierwszego programu zaproponowano mieszkańcom gminy, którzy ukończyli 50 lat, bezpłatne badania na krew utajoną poprzedzone spotkaniem edukacyjnym, które odbyło się w RCK. Na spotkaniu lekarz onkolog wytłumaczył zainteresowanym osobom na czym polega badanie, jak się do niego przygotować. Wyjaśnił również, że wyniki badania mogą być przesłane do lekarza rodzinnego pacjenta. W ramach akcji wykonano 91 badań na krew utajoną dla mieszkańców gminy.

W ramach drugiego programu profilaktycznego wykonano 47 badań psa czyli badań krwi w kierunku wykrycia antygenu gruczołu krokowego.

Trzeci z zaproponowanych mieszkańcom programów profilaktycznych obejmował badanie spirometryczne oraz rtg klatki piersiowej. Wykonano 47 prześwietleń oraz tyle samo badań spirometrycznych – badań określających wydolność płuc. Badania przeprowadził Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Badania były przeznaczone dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy.

4.Współpraca Gminy z Powiatem Obornickim

W roku 2016 udzielono Powiatowi Obornickiemu pomocy finansowej w wysokości 500 tys. z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Obornikach.

 

III. Założenia PSZ

Skrót PSZ oznacza system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Powołanie takiego systemu przewiduje projekt zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracowany przez Ministra Zdrowia. W ramach systemu ma powstać sieć szpitali. Będzie to podstawowa forma zabezpieczenia dostępności świadczeń leczenia szpitalnego ale również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przyszpitalnych przychodniach i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Według założeń systemu szpitale będą podzielone wg sześciu poziomów zabezpieczenia świadczeń.

Pierwszy wykaz szpitali włączonych do systemu ma być opublikowany do 30 kwietnia 2017 roku. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

 

IV. Świadczeniodawcy usług ochrony zdrowia na terenie gminy

Podstawowa opieka zdrowotna
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
nr telefonu
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie Rodziny”
ul. II Armii Wojska Polskiego 4a
64 – 610 Rogoźno
1) świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chorób układu krążenia
2) świadczenia lekarza poz
3) świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
4) świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
5) świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w poz
6) świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
7) świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
do końca roku
067 261 82 70
Omega Med Marek Nowak
 
ul. Fabryczna 7 d
64 – 610 Rogoźno
Parkowo 99
64 – 608 Parkowo
1) świadczenia położnej poz - wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno- ginekologicznych
2) świadczenia położnej poz - świadczenia w edukacji przedporodowej - wada letalna płodu
3) świadczenia lekarza w poz w ramach realizacji profilaktyki chorób układu krążenia
4) świadczenia lekarza poz świadczenia położnej poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
5) świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
6) świadczenia pielęgniarki poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
7) świadczenia położnej poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
8) świadczenia położnej poz - wizyta patronażowa
9) świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy
10) świadczenia lekarza poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
11) świadczenia lekarza poz - stany zachorowań - osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
12)świadczenia położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
13) świadczenia położnej poz - wizyta w edukacji przedporodowej świadczenia pielęgniarki poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
14) świadczenia lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w poz
15) świadczenia położnej poz - wizyty patronażowe/wizyty w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płodu świadczenia pielęgniarki poz
16) świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
17) świadczenia lekarza poz - porady związane z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego świadczenia położnej poz
do końca roku
530 174 529
Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Pielęgniarek i Położnych
„Sep-Med”
ul. II Armii Wojska Polskiego 4/16
64 – 610 Rogoźno
1) świadczenia położnej poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
2) świadczenia pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy świadczenia pielęgniarki poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
3) świadczenia położnej poz świadczenia pielęgniarki poz - stany zachorowań - na podstawie przepisów o koordynacji (ekuz, certyfikat)
4) świadczenia położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
5) świadczenia położnej poz - wizyta patronażowa świadczenia pielęgniarki poz świadczenia pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza ow oraz z terenu ow ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów
6)świadczenia położnej poz - stany nagłych zachorowań - art.2 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy oraz art 54 ustawy, lub wył. art 12 pkt 6 i 9 ustawy, ubezpieczony obcokrajowiec zatrudniony czasowo na ter. Rp
7) świadczenia położnej poz - świadczenia w edukacji przedporodowej - wada letalna płodu
8) świadczenia położnej poz - wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno- ginekologicznych
9) świadczenia położnej poz - wizyty patronażowe/wizyty w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płodu
10) świadczenia położnej poz - wizyta w edukacji przedporodowej
do końca roku
067 261 70 99
Ośrodek Medycyny Szkolnej „Zdrowa Szkółka”
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
64 – 610 Rogoźno
1) świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej
2) świadczenia pielęgniarki szkolnej
do końca roku
606125447
NZOZ Obst Ambulans Union
Ratownictwo Medyczne
Łukowska 12
64 – 600 Oborniki
1) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ryczałt miesięczny
2) koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego ogólne warunki ubezpieczenia poz-nocna i świąteczna opieka zdrowotna
do końca czerwca
61 29 64 134

 

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
nr telefonu
 
NS ZOZ „Ewmed”
ul. II Armii W. P. 4b
64 -610 Rogoźno
1) świadczenia w zakresie diabetologii
2) świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe
do końca czerwca
067 268 44 94
501618208
Specjalistyczna Położniczo-Ginekologiczna Praktyka Lekarska Ryszard Signetzki
ul. II Armii W. P. 4a
64 – 610 Rogoźno
1) pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02
2) świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02
3) świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
do końca czerwca
605383949

 

Stomatologia
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
Gabinet Stomatologiczny
Alina Migas - Korybalska
Parkowo 99
64 – 608 Parkowo
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
604459975
Krzysztof Adamczak
K.a Dent
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
797652653
Gabinet Stomatologiczny
Halina Drzymała - Gendek
ul. Kościuszki 57
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
067 261 84 03
Medimed
Krzysztof Wolańczyk
ul. Kościuszki 51/58b
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
720160160
Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Joanna Zielińska- Zborowska
ul. II Armii Wojska Polskiego 46
64 – 610 Rogoźno
świadczenia ogólnostomatologiczne
do końca czerwca
501810197

 

 

Rehabilitacja lecznicza
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
 
NZOZ „Artus” Zakład Fizjoterapii
Połajewo
 
ul. Różana 22b
64 – 610 Rogoźno
fizjoterapia ambulatoryjna
do końca czerwca
067 261 42 32
 
NZOZ „Rehmed” Centrum Rehabilitacji
ul. Wielka Poznańska 89
64 – 610 Rogoźno
fizjoterapia ambulatoryjna
do końca czerwca
781 488 456

 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
 
Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień
 
Rożnowice 34
64 – 610 Rogoźno
1) koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego ogólne warunki ubezpieczenia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
2) świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
3) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne
do końca czerwca
67 261 08 52

 

Ratownictwo medyczne
nazwa podmiotu
adres
zakres świadczeń
okres umowy
numer telefonu
 
SP ZOZ Oborniki
 
 
ul. Szpitalna 2
64 – 600 Oborniki
1) świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
2) świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
do końca czerwca
61 297 36 00

 

 

Apteki
 
nazwa i adres
 
nr telefonu
godziny otwarcia
poniedziałek - piątek
sobota
niedziela
Pod Orłem
ul. Wielka Poznańska 1
067 261 70 09
8.00 – 19.00
8.00 – 13.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Św. Wita
ul. II Armii WP 4a
067 261 40 31
8.00 – 19.00
8.00 – 13.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Słoneczna
Pl. Powst. Wielk. 10
067 261 70 95
9.00 – 18.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Niezwykła
Oś. Przemysława II 3
509354043
8.00 – 20.00
8.00 – 15.00
9.00 – 13.00
19.00 – 22.00 w tygodniu dyżuru
Punkt apteczny
Parkowo 99
067 261 05 36
8.00 – 16.00
wtorki 10.00 – 18.00
nieczynny
nieczynny

 

Ad. 8 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pan radny Sebastian Kupidura dodał, że jest to miejsce dzierżawione od gminy na pojemniki do segregacji śmieci, wspólnota wyłożyła ten teren pieniądze na kostkę i będzie to służyło tylko temu celowi dodał. Wobec tego radny Kupidura zaproponował wydzierżawienie tych nieruchomości na czas nieokreślony. Pan radny Hubert Kuszak zwrócił się do kierownika z pytaniem jak to jest, że czasami w uchwale jest czas określony i to jest opłacalne dla gminy czas nieokreślony i to tez jest opłacalne i są tego różne tłumaczenia i nie rozumiejąc sugestii radny poprosił o wytłumaczenie ? Pan kierownik Piątkowski wyjaśnił, że wszystko zależy od konkretnej sytuacji i od kontekstu zdarzenia, natomiast w tej konkretnej uchwale – ona ma charakter zbiorowy i wnioskodawca nie wniósł terminu na jaki chciałby mieć taką umowę zawartą. Pan Kuszak zapytał czy może lepiej byłoby w niektórych przypadkach dogadać się z możliwością ewentualnego zakupu ? Pan kierownik odpowiedział, że w większości tych przypadków koszty nabycia wielokrotnie będą przewyższać wartość gruntu i nie wszyscy wnioskodawcy są zainteresowani nabyciem. Pan radny zapytał, czy można ten teren oddać za przysłowiową złotówkę? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że nie widzi kłopotu w przygotowywaniu tych uchwał, zmienia się przestrzeń i zmieniają się uwarunkowania, mniejsze lub większe ale jednak gmina korzyści z tych umów czerpie. Pan radny Kupidura dodał, że bardzo zasadne byłoby zawarcie umowy na czas nieokreślony, ponieważ rocznie do budżetu wpływa ok 30 zł. W głosowaniu nad wnioskiem pana radnego Kupidury głosowało 14 radnych,

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29 marca 2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pan radny Kupidura zapytał, czy tak jak mówił pan inwestor, że sfinalizowanie inwestycji ma być w roku 2018 i czy ta zmiana którą radni procedują jest uzależnione od rozpoczęcia prac? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że podjęcie tej uchwały nie obliguje inwestora konkretnych czynności w określonym czasie, a jeżeli tak deklarował na spotkaniach to najwyraźniej chodziło mu o plany biznesowe, ale radni nie mogę niczego oczekiwać ani wymuszać. Pan Sebastian Kupidura dopytał, czy gdyby ta uchwała nie została zmieniona, czy to w jakiś sposób wstrzymuje inwestora? Pan kierownik odpowiedział, że całkowicie uniemożliwia mu działanie. Pan Henryk Janus zapytał, czy to jest wszystko z godne z tym co proponował pan Jacek Grabowski ? Pan Roman Piątkowski odpowiedział, że zasadniczo tak, pan Grabowski aktywnie brał udział w redagowaniu planu, wniósł jedną uwagę, która składa się z trzech punktów, żadnych z nich pan burmistrz nie uwzględnił m.in. instalacja reklam na nośnikach. Pan przewodniczący zaznaczył, żeby nie zdarzyło się tak, że w tym samym miejscu np. media markt może mieć reklamy a inwestor nie będzie ich mógł mieć. Pan kierownik odpowiedział, że warunki prawne od tego czasu uległy zmianie druga zmiana dotyczy stawki procentowej z 30 na 20, chodzi o opłatę planistyczną i trzecia zmiana dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej w tym garaży podziemnych.

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pan przewodniczący Zaranek zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie modernizacji tej linii? Odpowiedzi udzielił pan Marek Rzepka, który reprezentował ENEĘ. Dodał, że by rozpocząć modernizację potrzebny jest szereg decyzji, uzgodnień, zaświadczeń, a jedną z nich jest uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania, po tym uchwaleniu i uzyskaniu decyzji środowiskowych oraz po rozmowach z właścicielami gruntów o ustalenie służebności odpłatnych, planowane jest że sama przebudowa rozpoczęłaby się orientacyjnie w przyszłym roku. Pan radny Wojciechowski zapytał, czy negocjacje odnośnie przesyłu będą dotyczyły właścicieli prywatnych, gdzie zlokalizowane będą słupy, czy nad liniami? Pan Rzepka odpowiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem ENEA jest zobowiązana uzyskać służebność od właściciela prywatnego, gmin, instytucji tam gdzie są stanowiska słupowe jak i tam gdzie są przewody. Pan Łukasz Zaranek zapytał, co w przypadku kiedy właściciel działki nie wyrazi zgody ? Doświadczenie jakie posiada firma z w rozmowach z właścicielami co do kwoty wynagrodzeń, co do umowy – powoduje to że rzadko zdarzą się forma odmowna. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, jak będzie wyglądała lokalizacja słupów energetycznych? Pan Marek Rzepka powiedział, że linia będzie przebudowywana ponieważ jest z 1966 r., modernizowana w 1989 r., stan w skali od 1-6 został oceniony na 2. Niekoniecznie tak będzie, że słupy będą w tych samych miejscach, dlatego że jest już inna technologia, inne materiały wykonawcze i słupy te będą rzadziej rozstawione. Pan radny Wojciechowski zapytał, czy plan zawiera max wysokości słupów? W tej chwili nie można tego wskazać, z prostej przyczyny bo bez zgody właściciela nie można wejść w teren żeby dokonać wierceń, bo na tej podstawie dopiero można to stwierdzić. Radny dopytał, czy ten słupy będą równej wysokości a całej długości? Pan Rzepka odpowiedział, że nie ponieważ jest to uzależnione od wysokości i ukształtowania terenu.

d) zmianyuchwały NR XXXIII/307/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski

e) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,

f) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, projekt uchwały przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska, w związku ze zmianą obwodów i chęci odciążenia szkół w mieście, pani dyrektor Frankowska i Grusza zgodziły się na powiększenie swoich obwodów. Po krótce również zaprezentowały zalety swoich szkół, by zachęcić młodzież do małych ale bogato wyposażonych szkół. Dalej pani burmistrz Tomaszewska zaznaczyła, że jest ogromna migracja dzieci należących do innych obwodów a chodzących do szkół z poza obwodu – pani burmistrz zaznaczyła, że tak było zawsze i będzie, należy jednak tym dzieciom zapewnić dojazd, przy jak najmniejszych kosztach. Kolejną wątpliwością jest to, czy nauczyciele będą mieć pracę – pani burmistrz zadeklarowała, że mało tego iż ta praca będzie, to jeszcze będzie konieczność zatrudnienia nauczycieli z innych szkół. Pan Henryk Janus zapytał, ile obecnie jest uczniów i w Pruścach i w Budziszewku? Pani dyrektor Gruszka odpowiedziała, że w obecnej chwili w Pruścach uczy się 61 uczniów i 20 dzieci w oddziale przedszkolnym. Ale jeżeli dojdzie klasa siódma to szkoła nie łapie się już na dodatek do małych szkół. Natomiast w Budziszewku na tą chwilę jest 60 uczniów i 19 dzieci w oddziale przedszkolnym i 10 dzieci w klasie pierwszej od września. Pan radny Kupidura zapytał, czy obie szkoły dysponują świetlicami? Obie szkoły są objęte zajęciami świetlicowymi. Pani radna Ewa Wysocka poinformowała panią burmistrz, że po rozmowie z panią sołtys Martą Strzykałą, jest wola by odbyło się w tej sprawie zebranie w Boguniewie. Pani Tomaszewska odpowiedziała, że nie ma problemu, ale takie spotkanie miało miejsce w Owczychgłowach i przyszło na to spotkanie tylko kilkoro rodziców. A kolejnym problemem jest to, do kogo skierować taką informację, do rodziców dzieci przyszłych pierwszych klas, do tych co planują kolejne dzieci i co to ma zmienić, bo dojazdy i tak muszą się odbywać. Pani Renata Tomaszewska dodała, że temat ten został podjęty już w styczniu na komisji wspólnej i pani Ewa Wysocka jako radna z tego obwodu, mogła tym tematem mieszkańców już zainteresować, lub zwrócić się w tym temacie do pani dyrektor. Pani Renata Tomaszewska zapytała co pani radna Wysocka zrobiła w tej sprawie jako przedstawiciel społeczny? Pani Wysocka odpowiedziała, że prosiła panią sołtys Strzykałę do omówienia tego tematu na zebraniu wiejskim, na swoim zebraniu pani radna Ewa Wysocka też sygnalizowała ten temat. Pani z-ca burmistrza odpowiedziała, że zanim na zebraniu ktokolwiek w tym temacie zajął głos to pani radna Wysocka od razu była na „nie”, bo na pewno nikt nie będzie zainteresowany. Pani radna Wysocka odpowiedziała, że wynika to z tego, że w momencie rozwożenia podatków pani sołtys każdego z rodziców pytała, gdzie poślą swoje dziecko do szkoły – i dlatego jest taka wiedza, że pani sołtys powiedziała „nie”.Pan radny Jarosław Łatka zapytał, jakiego naboru spodziewają się panie dyrektorki dla klas pierwszych? Pani dyrektor Frankowska 10 dzieci (przed zmiana obwodu), po zmianie 18, pani Gruszka 10 na obecna chwilę, po zmianie obwodu 14 dzieci. Pan Adam Nadolny zapytał, czy wszystkie dzieci chodzą ze Studzieńca do szkoły w Budziszewku? Pani radna Wysocka odpowiedziała, że nie wie. Pan radny Kuszak powiedział, że wydawanie opinii na tym etapie niewiele da, poza tym pierwszy raz ten temat jest poruszany. Pani pełnomocnik Tomaszewska powiedziała, że na tym etapie uchwała nie jest jeszcze podejmowana ale po to jest komisja by przedyskutować i wypracować stanowisko. To wypracowane stanowisko da możliwość wprowadzenia tej uchwały pod obrady na sesji. Radni w głosowaniu nad opinią powiększenia obwodów w szkołach Budziszewku i w Pruścach – wyrazili KSSOiK 5 za, 1 wstrzymujący i KGFiR 5 za, 3 wstrzymujących się.

g) udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Rogoźnie), projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka ,KSSOiK 6 „za”, KGFiR 8 „za”, opinia pozytywna,

h) udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Ap. w Budziszewku), projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, KSSOiK 6 „za”, KGFiR 8 „za”, opinia pozytywna

i) udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie), projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, KSSOiK 6 „za”, KGFiR 8 „za”, opinia pozytywna

j) udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wita w Rogoźnie), projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, KSSOiK 6 „za”, KGFiR 8 „za”, opinia pozytywna

k) udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dach oficyny pałacowej), projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Pan przewodniczący Henryk Janus zapytał, kto jest właścicielem tej oficyny? Pani skarbnik powiedziała, że jest to pan Michał Jakub Zimmer. Sebastian Kupidura zapytał, czy to jest zabytek klasy „O”? Pani skarbnik odpowiedziała, że w rejestrze zabytków nie jest napisane czy to jest klasa „O”. Pan Krzysztof Nikodem zapytał panią skarbnik o zdanie, jak według niej jest cenna ta oficyna ? Pani skarbnik odpowiedziała, że przed remontem jej zdaniem należałoby ją zlikwidować, a jeżeli właściciel ma wizję to chwała mu za to. Pan radny Kinach powiedział, że widział tą oficynę w jakim jest stanie i te 20 tys, które ma być przyznane na remont, to jest kropla w morzu potrzeb. Pani skarbnik powiedziała, że należy od czegoś zacząć, ale radni są tu osobami decyzyjnymi. Pan radny Kuszak zapytał, kiedy inwestorowi będą wypłacone środki ? Pani skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z nasza uchwałą w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Pan radny Zaranek zapytał, jak wygląda rozliczenie takiej dotacji? Pani Kachlicka odpowiedziała, że jeżeli inwestor określił w harmonogramie że prace zostaną wykonane do sierpnia, to ma 30 dni po zakończeniu robót na rozliczenie dotacji. Pan Kupidura zapytał, co w przypadku gdy się nie rozliczy? Pani skarbnik napisała, że jest wydawana decyzja o zwrocie i egzekucja. Pan przewodniczący Janus zapytał czy jeżeli ktoś występuje o środki na remont teraz, czy w przyszłym roku może ponownie wystąpić? Pani skarbnik odpowiedziała, że może, bo nie ma w uchwale takiego określenia o tym samym remoncie. Pan radny Kuszak dodał, że radni powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i to inwestor powinien zrobić coś najpierw dla gminy – bo nikt nie ma pewności, czy inwestor w ogóle zacznie coś działać, bo jeżeli we wniosku jest zawarte „czyszczenie zawilgoconych powierzchni”, to zdaniem radnego można to czyścić w nieskończoność. Propozycją radnego było zatrzymanie tych środków do października wraz z podjęciem tej uchwały i w momencie kiedy ten inwestor zacznie remont, dopiero te środki mu przeznaczyć. Pani skarbnik powiedziała, że może być uchwała w ten sposób skonstruowana, że wszyscy dostaną pieniądze po wykonaniu zadania. Pani burmistrz dodała, że spotkała się z tym inwestorem w czerwcu ub r. – to jest młody człowiek, który ma wiele zapału w sobie i ze zdjęć wyglądało na to, że jeżeli nie zacznie tego remontu – to będzie to kompletną ruiną. KSSOiK 4„za”, 2 „przeciw” , KGFiR 6 „za”, 2 „przeciw”, opinia pozytywna

l) uchylająca uchwałę nr XXXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

m) pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

n) pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

o) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

autopoprawka nr 1:

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie wniosków do budżetu na 2017 rok w sprawie:

 1. zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP Rogoźno (+) 20.000 zł (piec z 2007 roku, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji);
 2. dofinansowania do zakupu skanera do Aparatu RTG dla SP ZOZ w Obornikach (całkowity koszt zakupu ok. 120.000 zł),
 3. zmiany podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w roku 2017 po skorygowaniu na podstawie art. 78c ust 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (przyjęto w budżecie 507,67 po korekcie wynosi 667,76 zł na 1 ucznia) (+) 200.000 zł,

w związku z powyższym wnioskuję o wyrażenie zgody na dokonanie następujących zmian w budżecie:

PRZYCHODY zwiększyć o kwotę 245.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WYDATKI zwiększyć o kwotę 245.000 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafie 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w paragrafie 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 200.000 zł w rozdziale 80104 Przedszkola w paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę treści uchwały oraz załączników nr 2, 3 ,4 i 7 do uchwały.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

DOCHODY

1. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 4.096,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST 3.4750.1.2017 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę +/- 11.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów upomnienia.

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 35.288,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST 3.4750.1.2017.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 220.744,00 zł z tytułu:

- należnej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w związku z wyłączenia dzieci 6 – letnich, na które od 2017 roku przysługuje subwencja oświatowa (-) 251.544 zł;

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Parkowie w związku z utworzonym dodatkowym oddziałem przedszkolnym od IX/2016 roku (+) 30.800 (nieuwzględnionego w budżecie 2017r.)

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi.

Dokonano również przeniesienia dochodów między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 750 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa w związku z mylnie interpretowaną zmianą klasyfikacji budżetowej.

5. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 176.436,46 zł.

W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia kwoty +/- 19.000 zł tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń rodzinnych z lat poprzednich między paragrafami w ramach rozdziału w związku z mylnie interpretowaną zmianą klasyfikacji budżetowej.

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 4.000 zł.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 255.128,00 zł.

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na:

  • wycinkę krzewów przy drogach gminnych i desykację krzewów (+) 25.000 zł;

  • opracowanie operatów wodno – prawnych w m. Owieczki, Gościejewo, Karolewo i Rogoźnie w celu skanalizowania rowów i odprowadzenia wody do odbiorników (+) 25.000 zł;

  • akcje zima (+) 50.000 zł;

  • wykonanie ronda na drodze gminnej na skrzyżowaniu ulic Czarnkowskiej – K. Wyszyńskiego i ul. Lipowej oraz progu zwalniającego na ul. Rolnej w Rogoźnie (+) 45.000 zł ( wydatek majątkowy).

 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 54.000,00 zł, w związku z dokonaną zmianą wydatków na sesji w dniu 25.01.2017r.

 3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 43.072,00 zł, w związku z reformą oświaty i koniecznością opracowania audytu w oświacie
  oraz opłatą roczną za licencję SIGMA – WULKAN.

 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:

  • zakup defibrylatorów AED dla OSP Parkowo, Pruśce, Gościejewo i UM (+) 25.000 zł;

  • zakup bramy garażowej do remizy OSP Budziszewko (+) 10.000 zł.

 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 114.800,00 zł z przeznaczeniem na:

  • wykonanie drugiego etapu remontu korytarza w Szkole Podstawowej nr 2 (+) 78.000 zł;

  • zakup 6 hydrantów dla Szkoły Podstawowej nr 3 (+) 6.000 zł;

  • zakup środków żywności dla dzieci z Przedszkola w Parkowie w związku z utworzonym dodatkowego oddziału od IX/2016 roku nieuwzględnionego w budżecie br. (+) 30.800 zł (finansowany z wpłat rodziców za wyżywienie).

 6. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 600 zł.

 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych (zadanie zlecone) oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na kwotę +/- 198.150 zł w związku ze zmianą podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze.

 8. W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 19.000 zł.

 9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 100.000 zł w związku z:

  • propozycją uchylenia uchwały nr XXXIV/315/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie konserwacji i czyszczenia odcinka rzeki Małej Wełny między Jeziorem Budziszewskim, a Jeziorem Rogozińskim w związku z brakiem możliwości technicznych i organizacyjnych wykonania tego zadania;

  • dokonano zmiany wydatków między zadaniami własnymi, a przedsięwzięciami z ochrony środowiska na kwotę +/- 5.000 zł.

  • dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/-1.198 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na gotowość przyjmowania zwierząt gospodarczych odebranych właścicielom na mocy decyzji administracyjnej- wymóg zgodny z projektem Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu marcu br.

 10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na:

  • zwiększenie środków na ochronę zabytków (+) 100.000 zł;

  • bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich (+) 10.000 zł.

 11. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:

  • organizację Centralnej Inauguracji Dni Olimpijczyka (+) 45.000 zł;

  • organizację Półmaratony (+) 25.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 576.872,00 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku” zwiększono przychody o kwotę 832.000 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 80.000 zł, zmiana dotyczy poz. 10; 16 i 17 niniejszego załącznika.

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” zwiększono dotację i wydatki o kwotę 5.000 zł.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok” dokonano zmniejszenia o kwotę 251.544 zł.

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” zwiększono o kwotę 23.850 zł dotacje na zadania bieżące.

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok” dokonano zmiany wysokości wynagrodzeń w Centrum Integracji Społecznej o kwotę (+) 26.167 zł.

Nr 9 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 105.000 zł.

Nr 10 „ Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 600 zł.

 

Pan Janus zapytał, jak będzie wyglądało rondo na ul. Wyszyńskiego? Pan kierownik Andrzejczak odpowiedział, że będzie wyłożone krawężnikami najazdowymi i granitem, o wysokości 1 cm.

Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie gminy Rogoźno – przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu.

Protokóły z poprzednich posiedzeń komisji KSSOiK oraz KGFiR zostały przyjęte – jednogłośnie.

 

Ad. 10 Wolne glosy i wnioski.

Pani burmistrz odniosła się do sprawy audytu, który będzie przeprowadzony w gminie, by poprawić sytuację oświaty. W ramach realizacji umowy firma „Vulcan” zobowiązała się do wykonania diagnozy organizacyjno – finansowej szkół podstawowych i gimnazjów, poprzedzonej wizytą we wszystkich jednostkach. Wynikiem diagnozy będzie określenie obszaru, w których istnieją możliwości optymalizacji kosztów zarządzania i organizacji oświaty.

Pan przewodniczący Janus powiedział, że przejeżdżając przez Boguniewo i Słomowo zauważył, że ponownie jest zdewastowany – jeden jak i drugi. Pan radny Adam Nadolny powiedział, że któryś raz z kolei są dewastowane. Pani Tomaszewska powiedziała, że nie ma sensu stawiania tam czegokolwiek, bo sytuacja wymaga murowanego. Pan radny Wojciechowski dodał, że w Międzylesiu też na przystanku są szyby wybite – w związku z tym pani radna Wysocka złożyła ustny wniosek o wprawienie szyb. Pan Nadolny zaproponował, żeby może blachę wstawić to przedłużyłoby to żywotność przystanków. Pan radny Kuszak zabrał głos w spr. dotacji celowej w spr. sygnalizatorów na ul. Poznańskiej i Kotlarskiej – pan radny dodał, że nie ma informacji w tej sprawie, dochodzą informacje, że owszem są przyznane środki, obietnica złożona przez pana kierownika Andrzejczaka, że w tej sprawie zadzwoni też nie została dotrzymana, a kilka dni temu w lutym została na tym skrzyżowaniu potrącona osoba piesza. Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że WZDW określił przypuszczalny termin kiedy to zrobi, instytucja ta wie o problemie, pracownicy urzędu na bieżąco powiadamiają o sytuacji przedstawicieli WZDW – konkretny termin zamontowania tych świateł został określony na wrzesień, lub październik. Pan Paweł Andrzejczak poinformował, że po sesji w styczniu urząd wystąpił do WZDW z prośbą o wyrażenie zgody na montaż na koszt gminy sygnalizatorów świetlnych wraz z podaniem parametrów technicznych. Pismo od WZDW zawiera informację, że wykona to zadanie na własny koszt po uzyskaniu uzgodnień projektu organizacji ruchu. Pan radny Hubert Kuszak podsumował, iż wolałby by 20 tys., które ma być przeznaczone dla prywatnego inwestora na zabytki, przeznaczyć dla mieszkańców gminy, ponieważ to tyle czasu już trwa i całe szczęście, że do tej chwili nie doszło tam do tragedii. Pan Kuszak powiedział, że odczuwa iż jest atakowany, że chce by montaż świateł był wykonany z pieniędzy gminnych nie na gminnej drodze. Pan burmistrz Szuberski powiedział, że pan kierownik Andrzejczak wyraźnie przedstawił jak było sformułowane pismo do WZDW i dodał, że na czyimś terenie nie można robić takich rzeczy bez uprzedniej zgody. Pan radny Hubert Kuszak w kwestii świateł o poprosił o ich synchronizację, naprawę ponieważ w niektórych momentach dnia one w ogóle nie działają. Pan burmistrz powiedział, bez zbędnej zwłoki zostanie to przekazane do WZDW a kserokopia pisma zostanie wysłana do pana radnego. Pan radny Janus zgłosił powtórzenie wniosków o dokończenie ścieżki pieszo – rowerowej i powtórzenie znaku „STOP” od strony Cisiel. Za przyjęcie obu wniosków komisja opowiedziała się jednoznacznie pozytywnie. Pan radny zapytał, na jakim etapie sa prace w sprawie lampy na ul. Południowej? Pan Paweł Andrzejczak odpowiedział, że kwestia tej lampy zależy od zaoszczędzenia środków finansowych po przetargu na ul. Szarych Szeregów. Pan Krzysztof Nikodem powiedział, że w tym czasie jest najlepszy moment na równanie dróg, ponieważ ta pogoda deszczowa pokazuje miejsca gdzie jest największa potrzeba sypania gruzu albo równania. Pan burmistrz Szuberski odpowiedział radnemu, że poprzedniego dnia objechał z panem kierownikiem przynajmniej połowę gminy i stwierdził, że rzeczywiście jest trudno przejechać, niestety nie da się wszystkiego wykonać na raz. Została wykonana dokumentacja fotograficzna i te miejsca są zaznaczone, które będą równane i utwardzane. Pan radny Krzysztof Nikodem zwrócił uwagę na to, że żaden z sołtysów nie ma wglądu na sytuację, gdzie ten gruz jest wysypywany, oraz ile tego gruzu jest, jak to zostało wykonane. Pan Nikodem dodał, że nikt nie prowadzi nadzoru w dniu wykonywania prac, a jedynie kilka dni po. Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że sołtys nie może być osobą, która będzie decydowała. Jest firma, która wygrała przetarg, jest osoba z ramienia urzędu – a sołtys na pewno o takich działaniach będzie powiadomiony. Pan radny zapytał, czy ktoś kontroluje ilość gruzu, który jest przywożony do równania? Pan burmistrz odpowiedział, że pracownik urzędu to kontroluje, a pan kierownik uzupełnił wypowiedź, że każdy samochód posiada wz z wagi, nr pojazdu i tona załadunku. – transporty z gminy były w granicach 18 ton. Radny Nikodem na koniec zapytał o chodnik w Garbatce, czy pan burmistrz w tym roku jest w stanie dołożyć połowę żeby chodnik został w tym roku zakończony ? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że 30 września zostało złożone pismo do budżetu zarządu obornickiego i w ostatnim zdaniu jest ujęte, że: „ inwestycja budowy chodnika w miejscowości Garbatka może być dofinansowana do 50% z wartości zadania z uwzględnieniem wcześniej poniesionych nakładów przez gminę”. Pan burmistrz dodał, że jeżeli takie rozliczenie otrzyma, to zaproponuje to radzie żeby przegłosowała.

 

Ad.11 Zakończenie.

Komisja swoje obrady zakończyła o godz. 20.55, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf