Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoś

Uchwała Nr XLIV/301/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009r.

 

w sprawie Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku ublicznego na rok 2010

       

                Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

         

§ 1.

1.Uchwala się Program Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

 

 

 

 

2.Program określa zalecane dziedziny i formy współpracy w ramach działalności pożytku publicznego.

 

 

3. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawione zostanie w terminie
do 30.06.2011r.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik do

Uchwały Nr XLIV/301/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie 

z dnia 30 września 2009r.

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ROGOŹNO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2010

 

 

                Będąc w przekonaniu, że wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz wszelka współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach partnerskich, uchwala się niniejszy Program Współpracy Gminy Rogoźno z Organizacjami Pozarządowymi jako wyraz poparcia Gminy dla aktywności obywatelskiej.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

                Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)       „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873),

2)       „Gminie” – rozumie się przez to Gminę Rogoźno,

3)       „podmiotach Programu” – rozumie się poprzez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

4)       „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),

5)       „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust.2 i w art. 13 ustawy.

 

Rozdział I

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 1. Zakresem współpracy Gminy z podmiotami Programu jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.

 

 1. Zakresem współpracy Gminy Rogoźno z podmiotami Programu może być wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.

 

 

Rozdział II

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

I.                    Zasady współpracy

 

                Gmina Rogoźno realizuje zadania publiczne wymienione w rozdziale I we współpracy z podmiotami Programu według następujących zasad:

 

 1. Pomocniczości i suwerenności stron – Gmina respektując odrębność i   suwerenność organizacji pozarządowych uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania
  i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych
  w ustawie.

 

 1. Partnerstwa – podmioty Programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz wg trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu
  i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych.

 

 1. Efektywności – Gmina Rogoźno  przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 33 i 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

 1. Jawności – Gmina Rogoźno udostępnia podmiotom Programu informacje
  o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, 
  w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi.

 

II.       Formy współpracy

 

 1. Finansowe formy współpracy:

 

Ø  wsparcie wykonania zadania publicznego,

Ø  organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych,

Ø  organizacja pozarządowa realizuje współpracę na podstawie umowy
o wsparcie wykonania zadania publicznego,

Ø  Urząd Miejski czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem środków przekazanych organizacjom pozarządowym,

 

 

 1. Pozafinansowe formy współpracy:

 

                Pozafinansowe formy współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi    dotyczą sfer:

 

                informacyjnej, poprzez:

 • utworzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.rogozno.pl), gdzie podmioty Programu mogą umieszczać informacje na temat swojej działalności,
 • założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,
 • informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
  z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań, oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych oraz
  o sposobach ich rozstrzygnięć,
 • przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych
  o realizacji zadań publicznych,

 

                organizacyjnej, poprzez:

 • tworzenie  wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
 • podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
 • współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji Programu Współpracy,
 • wspomaganie organizacji poprzez udostępnienie (według możliwości) pomieszczeń
  i urządzeń biurowych Urzędu Miejskiego,

 

                szkoleniowej, poprzez:

 • inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
 • angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

 

                innej:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

 

 

Rozdział III

Komunikacja i monitoring współpracy Gminy Rogoźno

z organizacjami pozarządowymi  

 

 1. Istotą współpracy pomiędzy Gminą Rogoźno, a podmiotami Programu jest interaktywność  i wzajemne powiązanie oraz monitorowanie wspólnych poczynań
  w dziedzinach objętych współpracą.
 2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do informowania partnera samorządowego o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Gmina Rogoźno zobowiązana jest do udzielania wszelkiej dostępnej pomocy pozafinansowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć.
 3. W realizacji postanowień niniejszego programu Burmistrz Rogoźna przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie obrazujące przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Rogoźna.
 5. Miernikami efektywności Programu w danym roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

-          liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

-          liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

-          liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

-          wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych,

-          wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,

-          systemowych rozwiązań problemów ważnych dla funkcjonowania Gminy.

 

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

                Na wniosek organizacji pozarządowych można dokonywać zmian w niniejszym Programie, po uprzednich konsultacjach z organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Gminy Rogoźno.

 

 

Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w realizacji zadań pożytku publicznego na 2010 rok

 

 

 

1

2

3

 

Lp.

 

NAZWA ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 

1

Prowadzenie jadłodajni oraz innych form dożywiania

Wspieranie przez dofinansowanie

2

Prowadzenie wczaso-rekolekcji i spotkań dla osób niepełnosprawnych

Wspieranie przez dofinansowanie

 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

 

3

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Wspieranie przez dofinansowanie

 

KRAJOZNAWSTWO

 

4

Oznakowanie i promowanie szlaków i obiektów atrakcyjnych turystycznie

Wspieranie przez dofinansowanie

 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

 

5

Organizacja imprez kulturalnych

Wspieranie przez dofinansowanie

 

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

6

Organizacja zajęć żeglarskich

Wspieranie przez dofinansowanie

7

Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową

Wspieranie przez dofinansowanie

8

Organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną

Wspieranie przez dofinansowanie

9

Organizacja zajęć sportowo-pożarniczych

Wspieranie przez dofinansowanie

10

Organizacja imprez rekreacyjno sportowych dla mieszkańców Gminy

Wspieranie przez dofinansowanie

11

Organizacja innych zajęć sportowych

Wspieranie przez dofinansowanie

 

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT

ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 

12

Organizowanie imprez i realizacja zadań
o charakterze proekologicznym

Wspieranie przez dofinansowanie

13

Prowadzenie udokumentowanych badań nad florą
i fauną na terenie Gminy

Wspieranie przez dofinansowanie

 

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA

 

14

Organizowanie zajęć sportowo-obronnych

Wspieranie przez dofinansowanie

15

Organizacja szkoleń, upowszechnianie wiedzy
z zakresu powszechnej obrony ludności, kultywowanie tradycji Wojska Polskiego oraz humanitarnych idei OC

Wspieranie przez dofinansowanie

16

Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży

Wspieranie przez dofinansowanie

 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

 

17

Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym

Wspieranie przez dofinansowanie

18

Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Gminy

Wspieranie przez dofinansowanie

19

Organizacja imprez propagujących idee Honorowego krwiodawstwa

Wspieranie przez dofinansowanie

 

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 

20

Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wspieranie przez dofinansowanie

21

Zadania z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Wspieranie przez dofinansowanie

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/301/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009r.

 

 

w sprawie Programu Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010

 

                Zasada pomocniczości leży u podstaw systemu samorządowego, który podejmuje coraz więcej zadań publicznych. Sprawna i ekonomiczna realizacja tych zadań wymaga jak największego udziału organizacji społecznych, specjalizujących się w określonym rodzaju działalności. Aktywność tego typu organizacji sprawia, że równocześnie wzrasta zasięg ich oddziaływania, poprawia się merytoryczny poziom wykonywanej przez nie pracy oraz podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami finansowymi. Organizacje pozarządowe stają się zatem w coraz szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu terytorialnego w wykonywaniu jego zadań.

                Potencjał organizacji pozarządowych, bliskość tematyczna z zadaniami Gminy jednoznacznie wskazują na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych w drodze wzajemnej współpracy. Potwierdzają to również doświadczenia lat poprzednich.

                Rada Miejska w Rogoźnie podejmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w ścisłej kooperacji z nimi.

                „Program Współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego” na okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. został opracowany w celu dokładnego określenia zakresu współpracy i jej reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnego współdziałania.

                Gmina Rogoźno wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych wprowadza formę przekazywania zadań do wykonania: dotację na realizację zleconego zadania.

                Procedura prowadząca partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu
i charakter przedmiotowy nie podmiotowy. Oznacza, to, że współpracą objęte jest zadanie (pewien projekt), nie organizacja pozarządowa. Z uwagi na ustawowy wymóg rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi (ustawa o finansach publicznych), w procedurze kwalifikacyjnej są wymagane informacje potwierdzające kompetencje i wiarygodność podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

                Niniejszy program współpracy stanowi element wieloletniej współpracy pomiędzy Gminą Rogoźno a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, kontynuowanej w formie corocznie uchwalanych programów współpracy.

 

           Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Wobec powyższego podjęcie odpowiedniej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf