Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XL/378/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku i Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 650.445,32 zł i ustala się na kwotę 67.630.450,59 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 67.630.450,59 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 66.508.200,59 zł w tym:

 1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.122.250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.182.039,32zł i ustala się na kwotę 70.882.244,59 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 70.882.244,59 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.849.777,62 zł w tym:

 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 236.729,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości +5.032.466,97 zł

 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.324.177,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 3.251.794 zł, który zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.928.594,00 zł

 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.215.281,71 zł z tego:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.385.934,19zł w tym na:

 1. zadania bieżące – 4.133.911,60 zł

 2. zadania majątkowe – 252.022,59 zł

 1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.829.347,52 zł w tym na:

 1. zadania bieżące - 2.809.347,52 zł

 2. zadania majątkowe – 20.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody 2.958.351,60 zł

2) koszty 2.993.351,60 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 346.444,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.400,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 1. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

 1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91zł” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Załączniki do Uchwały Nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 r.zip


 

 Uzasadnienie do Uchwały nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

DOCHODY

 1. W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 645.445,32 zł z tytułu:
  • przyznanego dofinansowania do budowy dróg dojazdowych
  • do użytków rolnych w m. Parkowo – 116.250 zł – umowa zawarta w dniu 03.04.2017r.;
  • dotacji celowej na wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty (zadanie zlecone) 529.195,32 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego
  • nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017roku.
 2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wypłaty.
 3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06 kwietnia 2017 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 650.445,32 zł

 

WYDATKI

 1. W dziale Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę 529.195,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 300 zł.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 413.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 14.500 zł. Zwiększenie wydatków w tym dziale dotyczy:
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi obornickiemu do „Przebudowy drogi powiatowej nr 2027P na odcinku 0,5 km w Garbatce” – 45.000 zł;
  • zwiększenia wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi w Jaraczu” o kwotę 190.000 zł (brakująca kwota po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych na wykonanie tego zadania);
  • zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa ulicy Smolary” o kwotę 55.000 zł (do wartości kosztorysowej);
  • zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi w m. Stare” o kwotę 50.000 zł;
  • zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem nr 9 na Osiedlu Przemysława w Rogoźnie” o kwotę 73.000 zł,
 3. W dziele 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę    30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty przesyłek listowych. Na koniec I kwartału wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 50%, które spowodowane jest zwiększeniem w porównaniu do ubiegłego roku ilością wysyłanych listów oraz wzrostem opłat pocztowych o 25,80%. Dokonano również przeniesienia wydatków między majątkowymi, a bieżącymi na kwotę +/- 14.700 zł.
 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę    10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania zleconego z zakresu kompleksowej obsługi kąpielisk na terenie gminy w okresie letnim przez organizację pożytku publicznego oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na łączną kwotę +/- 2.713,44 zł.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę     35.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie:
  • remontu instalacji elektrycznej w budynku ZS Gościejewie – (+) 32.000 zł;
  • wymiany wyłącznika głównego prądu oraz wymiany drzwi do kotłowni w budynku ZS w Parkowie – (+) 3.500 zł.
 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 54.844,00 zł tytułu wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z rozliczenia 2016 roku.
 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% wartości wypłaconych dodatków – (+) 5.000 zł;
  • przeniesienie kwoty (-) 250 zł do rozdziału Rodzina w związku ze zmianą odpisu na ZFŚS.
 8. W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  • zadanie pn. „Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” - kwoty 80.000 zł.
 9. W rozdziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę     250,00 zł
  • z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 783 zł między paragrafami na zadaniach zleconych.
 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 19.800,00 zł z tytułu:
  • zwiększenie wydatków przeznaczonych na przesyłki listowe (+) 20.000 zł;
  • zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Boguniewo (-) 200 zł.
 11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 4.700,00 zł w związku ze zmiana wartości przedsięwzięć  funduszu sołeckiego wsi Boguniewo (+) 200 zł oraz 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację w trybie uproszczonym zadania „Media bez tajemnic” przez organizację pożytku publicznego.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.182.039,32 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku” zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 531.594 zł (plan przychodów po zmianie wyniesie 4.928.494 zł);

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 478.300 zł. Zmiana dotyczy zadań wymienionych w poz. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 16 i 26 niniejszego załącznika;

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” zwiększono dotację i wydatki o kwotę 534.195,32 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 783 zł;

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 32.910 zł oraz dotacji na zadania majątkowe o kwotę 45.000 zł;

Nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok” zwiększono o kwotę 1.000 zł w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalne oraz w Centrum Integracji Społecznej zwiększono przychody o kwotę 17.681 zł, koszty o kwotę 47.681 zł zmniejszając planowany stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 30.000 zł.

Nr 8 „Plan przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok” zwiększono wydatki o kwotę 54.844 zł.

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” dokonano zmiany wartości przedsięwzięć na ogólną kwotę +/- 630,84 zł na podstawie wniosku sołectwa Boguniewo.

 

 

 

drukuj pobierz pdf