Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XXXIX/2017 z XXXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XXXIX/2017

z XXXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 16.00

 

XXXIX Sesja zwołana została przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Pawła Wojciechowskiego na dzień 29 marca 2017 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Paweł Wojciechowski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Wiceprzewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady M. Kutkę.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji i XXXVII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.
  1. wystąpienia gości, oraz dyskusja
 6. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.
 7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tego zadania.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 13/2 gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym,
  3. wyrażenia zgody na zbycie części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb Parkowo,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 65/11 w Jaraczu,
  5. nadania nazwy ulic,
  6. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku,
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych po wniesieniu do porządku obrad dodatkowej uchwały w ppkt g – w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji oraz XXXVIII sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z posiedzenia sesji XXXVII został przyjęty przez radnych jednogłośnie, natomiast przyjęcie protokoły z sesji nadzwyczajnej zostało przesunięte na następne posiedzenie sesji w kwietniu.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Brak

 

Ad. 5. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.

 1. wystąpienia gości, oraz dyskusja

W imieniu nieobecnego na sesji kierownika Pawła Andrzejczaka temat krótko zreferował pan sekretarz Marek Jagoda, przedstawiając informacje na temat obwodnicy, które znajdują się również w zakładce BIP. Zdaniem pana Jagody w dalszym ciągu najistotniejszą rzeczą jest oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej z RDOŚ.

Kolejną informację przedstawił pan Andrzej Baranowski z GDDKiA Oddział Chodzież.

W odpowiedzi na pismo nr BR.0012.1.7.2017 z dnia 01.03.2016r. (wpłynęło 08.03.2017r) w sprawie j/w Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje, że przez teren gminy Rogoźno przebiega droga krajowa nr 11 o długości 18,361 km, administrowana przez tut. Oddział. Droga na terenie gminy posiada szerokość jezdni 7,Om - dwa pasy ruchu po 3,5m szerokości, oraz utwardzone pobocza - szerokości 2x2,Om. Ruch drogowy na tym odcinku drogi, w/g Generalnego Pomiaru Ruchu ż 20l5r. (GPR 2015) wynosi 12 476 poj/dobę. Zgodnie z danymi z Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) ca 51% długości nawierzchni wymaga wykonania zabiegu, głównie z uwagi na występujące koleiny.

Stan drogi krajowej poddawany jest systematycznej kontroli przez nasze służby drogowe głównie pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i uciążliwości wynikających z jego natężenia i w razie wystąpienia powyższych na bieżąco likwidowany.

Od roku 2007 na terenie gminy, w ciągu drogi krajowej nr 11 wykonano 7,7 km nowej nawierzchni, realizując następujące zadania:

 • przebudowę przejścia przez m. Tarnowo wraz z przebudową skrzyżowań, obejmującą 1,1 km drogi krajowej nr 11,
 • przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 241 w m. Ruda na skrzyżowanie typu rondo, obejmującą 0,9 km dk 11,
 • uspokojenie ruchu na przejściu przez m. Gościejewo na długości 1,85 km dk 11,
 • remont dk 11 na ode. Tarnowo - Gościejewo oraz Gościejewo - Ruda o długości 3,91 km.
 • budowę w r. 2014 ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Gościejewo - Ruda od drogi powiatowej do mostu w Rudzie, dł. 280 mb.
 • remont mostu na rzece Wełna w m. Ruda w km 233+090,
 • budowę kładki jednoprzęsłowej, stalowej, w ciągu pieszo rowerowym w m. Ruda, nad rzeką Wełną.

Podstawę realizacji zadań na drogach krajowych Stanowi wieloletni program pod nazwą: «Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025r.)''przyjęty we wrześniu ubiegłego roku uchwałą Rady Ministrów w którym to w załączniku nr 1 ujęte zostały nowe odcinki dróg ekspresowych SIO i Sil, w tym m.in. odcinek Ujście - Óbófniki, w części stanowiący przyszłą obwodnicę Rogoźna w ciągu drogi ekspresowej Sil.Sformułowana równocześnie została lista zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN)- stanowiąca załącznik rfr 6 do PBDK. PLMN, w ramach którego przettudowane zostać mają najfeardżiej niebezpietsfne miejsca na drogach krajowych, stworzony został na bazie dotychczas obowiążującego Programu Redukcji Liczb Ofiar Śmiertelnych oraz Programu Budowy Ciągów Pieszo Rowerowych.Rozumiejąc pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa ruchu na dk 11, tut. Oddział podejmuje starania zmierzające do pozyskania w następnych latach środków finansowych na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, na istniejącej dk nr 11, poprzez:

 • przebudowę drogi krajowej nr 11 na ode. Budzyń - Gościejewo - Oborniki na dł. 16,343 km ( w tym 13,561 km na terenie gm. Rogoźno),
 • budowę ciągów pieszo rowerowych ńa odcinkach: Gościejewo - Ruda, Jaracz - Rożnowo oraz chodnika w m. Tarnowo,
 • przebudowę skrzyżowania dk 11 z drogą gminną oraz powiatową w m. Garbatka,
 • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Tarnowo,
 • budowę przejścia dla pieszych, wraz z budową chodników na dojściu do przejścia oraz wyspy stanowiącej azyl na skrzyżowaniu dk nr 11 z drogą powiatową nr 2025 w m.Parkowo,
 • budowę lewoskrętu z drogi krajowej nr 11 w drogę powiatową 2038P, w m. Jaracz.

Nadmienia się jednak, iż zgodnie z zapisami uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 20l5r.)" decyzję w sprawie wyboru zadań do realizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje, począwszy od 2016r. Minister właściwy do spraw transportu.

Pan radny Zbigniew Chudzicki podkreślił, jak ważnym priorytetem jest obwodnica, jednak dodał, że należałoby pochylić się nad wykonaniem dróg Długiej i Seminarialnej, ponieważ jest to droga wszystkich mieszkańców. Te drogi stanowią objazd przez osiedle i odciążają miasto. Pan Chudzicki dodał, że jako klub jest „za” poparciem dla obu inwestycji.

Głos zabrał pan burmistrz Roman Szuberski, który przedstawił krótką informację nt. stanu dróg w gminie.

Na dzień 31.12.2016 r. zgodnie z ewidencją Gmina Rogoźno zarządzała drogami zaliczonymi do dróg kategorii gminnych o łącznej długości 134,925 km, z tego: nawierzchnię twardą ulepszoną posiadało 45,955 km, w tym : bitumiczną 42,281 km betonową 1,758 km kostki brukowej 1,916 km

nawierzchnię twardą nieulepszoną posiadało 15,485 km, w tym : brukową 1,603 km tłuczniową 12,882 km żwirową 1,699 km

1. nawierzchnię gruntową 73,346 km

Na obszarze wiejskim drogi o nawierzchni asfaltowej są w większości w dobrym stanie. Do takich dróg można zaliczyć drogi wybudowane lub przebudowane w ostatnich latach:

 • Nr 27251 IP w Gościejewie o długości 1,49 km,
 • Nr 272513P Owieczki-Owieczki Małe o długości 3,1 km,
 • Nr 272537P w Parkowie o długości 0,476 km,
 • Nr 273537P Jaracz - Jaracz Młyn o długości 1,15 km,
 • Nr 273520P w m. Gościejewo na odcinku od OSP w kier. Trzech Gór o długości 2,25 km,
 • Nr 2772530P w Budziszewku o długości 1,25 km,
 • Nr 272525P Boguniewo - Józefinowo o długości 2,15 km,
 • drogę w Studzieńcu łączącą drogi powiatowe nr 2029P z nr 2039P wraz z dojazdem do bloku nr 17b o długości 0,51 km,
 • Nr 212522? Dziewcza Struga etap I o długości 0,477 km,
 • Nr 272520P w Gościejewie o długości 1,075 km

Do dróg o nawierzchni asfaltowej, o najgorszym stanie technicznym należą drogi:

 • Nr 272509P na odcinku od stacji paliw Dąbrowskich do Ciesiel oraz droga Nr 272525P na odcinku o długości ok. 0,5 km wm. Józefinowo.

Nawierzchnie twarde ulepszone (głównie asfaltowe, betonowe, kostki brukowej lub z trylinki) na terenie Rogoźna posiada ok. 13 km dróg. Stan większości ulic o nawierzchni asfaltowej jest dobry.

Na ternie miasta ulicą o nawierzchni bitumicznej która została odnowiona w ramach dofinansowania z ze środków zewnętrznych, o które wystąpiła Gmina do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o dofinansowanie w ramach programu pn.; „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", jest ul. Fabryczna w Rogoźnie. Obecny stan drogi jest bardzo dobry.

W miejscowości Gościejewo z „Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych" pozyskano dofinansowanie na przebudowę drogi gruntowej nr 272520P w miejscowości Gościejewo.

Drogi o nawierzchni nieulepszonej występujące na terenie Gminy posiadają nawierzchnie wykonane z łupka węglowego, tłucznia i gruzobetonu. W roku 2016 na utwardzenie dróg zakupiono i wbudowano łącznie 2850,38 t gruzobetonu.

Utwardzono drogę Parkowo - Moksz na odcinku 272 m oraz drogę w Boguniewie o długości 427 m.

Pozostałe drogi gminne mają nawierzchnię gruntową, które w ramach bieżącego utrzymania są okresowo równane. W roku 2016 łączna powierzchnia dróg podanych temu procesowi wyniosła 398 232,50 m2.

Gmina w zarządzie swym posiada również następujące obiekty mostowe :

 • most na rz. M. Wełnie w Budziszewku,
 • most na rz. Wełnie w Jaracz Młyn,
 • most na rz. Wełnie w Rożnowicach,
 • most na rz. Flincie w Rożnowicach,
  • « most na rz. Wełnie w Cieślach,
  • » most na rz. Wełnie w Rogoźnie, ul. Lipowa,
 • most na Strudze Sokołowskiej w Gościejewie,
 • kładka dla pieszych przy jazie na jeziorze Rogozińskim.

Większość mostów wybudowanych zostało w latach 60 - tych ubiegłego wieku. W najlepszym stanie jest, po wykonanym w 2008 roku remoncie kapitalnym most na Strudze Sokołowskiej w m. Gościejewo.

Ze względu na stan techniczny most na Rudce w Olszynie został wyłączony z użytkowania, a droga została zamknięta dla ruchu.

Urząd posiada opracowane wcześniej ważne dokumentacje projektowe na zadania, których realizacja przebiega etapowo w miarę zadysponowania w budżecie Gminy środków na ten cel.

Należą do nich następujące projekty:

 • na budowę parkingów przy blokach ul. Czamkowskiej 17 i Kościuszki 48

(II etap - parking przy budynku Czamkowska 17 został zrealizowany w 2015 roku),

 • na przebudowę ulic Nowej, Długiej i Seminarialnej wraz z infrastrukturą,

gdzie dotychczas zrealizowano dwa etapy:

 • ul. Nowa,
 • ciąg pieszo-jezdny od ul. W. Poznańskiej do ul. Nowej oraz odcinek o dł.198 mb ul. Długiej).

Przebudowano i wykonano w 2016 r. chodnik i miejsca postojowe przy Przychodni „Lekarzy Rodzinnych" - ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie. Przebudowano drogę dojazdową do ulicy Fabrycznej - od stacji BP - o długości 0,066 m

W ramach bieżącego utrzymania prowadzona jest „Akcja zimowego utrzymania" prowadzona na drogach i ulicach. Z uwagi na łagodny przebieg zimy „akcja" absorbuje środki mniejsze niż zaplanowano w tegorocznym budżecie.

Przystąpiono w okresie jesiennym i częściowo zimowym do wycinki krzewów zarastających pobocza naszych dróg. Z uwagi na łagodny przebieg tegorocznej zimy, nie wszędzie udaje się osiągnąć zakładany efekt. Dużym utrudnieniem przy prowadzonej wycince są zalegające na poboczach wśród gęstych zarośli kamienie, które powodują uszkodzenia sprzętu oraz czasowe przerwy niezbędne do likwidacji powstałych uszkodzeń.

Pan radny Jarosław Łatka poprosił o przesłanie radnym harmonogramu równania dróg. Pan radny Adam Nadolny dodał w imieniu swojego klubu, że każda droga która powstaje w gminie to jest wspólny sukces wszystkich radnych i wszyscy radni powinni takie inwestycje wspierać. Pan radny Sebastian Kupidura, powiedział że szkoda iż nie ma przedstawiciela WZDW, ponieważ przesłane informacje są lakoniczne i nic z nich nie wynika.

Pan radny Krzysztof Ostrowski zapytał co wchodzi w zakres prac Pl. Karola? Pan burmistrz poinformował, że jest to budynek Muzeum, cały plac, przebudowa przystanku i inne składowe, które nie są elementem wniosku.

Pan Bartosz Perlicjan zapytał, czy są jakieś wytyczne dotyczące budowy stacji paliw w Jaraczu przy S-11? Pan Baranowski odpowiedział, że sprawa jest prowadzona w Poznaniu i powinny być zachowane zasady tj:

 • odległość od kolejnej stacji 5 km,
 • pasy włączenia i wyłączenia z ruchu.

Pan radny Bartosz Perlicjan zapytał, jaka nośność ma droga w Jaraczu? Pan starosta Adam Olejnik odpowiedział, że jeżeli chodzi o dokumenty to władny jest Marszałek Województwa wielkopolskiego, ponieważ to złoże jest bardzo duże, natomiast zostało wszczęte już przez starostę postepowanie wydania decyzji środowiskowej. Jeżeli chodzi o dojazd, to ta droga ma określoną nośność i nie jest do użytku takiego tonażu. Pan Olejnik dodał, że sprawa jest nie do końca rozeznana i nie wiadomo jest, czy koncesja zostanie wydana.

Pan sekretarz Marek Jagoda uzupełnił, że Rada Miejska w tej sprawie na ostatniej sesji nadzwyczajnej podjęła uchwałę w formie apelu dotyczącą wszczęcia działań dotyczących ochrony tych terenów. Pan burmistrz wyjaśnił, że uchwała jest związana z tym, iż powstanie żwirowni wpłynie na pogorszenie walorów turystycznych, środowiskowych, infrastruktury.

Pan radny Adam Nadolny zapytał pana burmistrza, kiedy będą uzupełnione braki tras w tej okolicy w związku z Dniem Olimpijczyka? Pan burmistrz odpowiedział, że ten temat realizuje pan T. Zygmunt i pan M. Pilarski. Termin wyznaczenia trasy nastąpi w przyszłym tygodniu.

Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał o powód zamknięcia mostu w Olszynie? Pani z-ca burmistrz Renata Tomaszewska odpowiedziała, że remont tego mostu jest kosztowny i temat ze względu na inne inwestycje został wstrzymany. Pan Hubert Kuszak zapytał kiedy można spodziewać się mini ronda? Pan burmistrz poinformował, że może być to na przełomie kwietnia i maja.

 

Ad. 6. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Samorządem Powiatowym i Wojewódzkim.

Temat ten przedstawił pan burmistrz Roman Szuberski. Informacja o współdziałaniu Gminy Rogoźno z Powiatem Obornickim oraz Województwem Wielkopolskim w 2016 roku

 1. W zakresie współdziałania z Powiatem Obornickim, Gmina Rogoźno w 2016 roku przekazała Powiatowi środki finansowe na następujące zadania:

Informacje dodatkowe
W 2016r. wykonano dokumentację projektową
Zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowity koszt zadania 1.672.077,60 zł, sfinansowany w kwocie: 814.232,00 zł z budżetu Państwa
 
Rozliczenie dotacji przedłożone przez Powiat 20.01.2017r., zatwierdzone 23.01.2017 r.
Rozliczenie dotacji przedłożone przez Powiat 25.01.2017r., zatwierdzone 27.01.2017r.
Rozliczenie dotacji przedłożone przez Powiat 18.01.2017r., zatwierdzone 19.01.2017r.
Gmina przeznaczyła na ten cel 30.000,00 zł. Zgodnie z rozliczeniem końcowym, Powiat wykorzystał dotację w kwocie 14.729,05 zł. Pozostałą kwotę dotacji zwrócono Gminie
 
Kwota dotacji (w zł)
40.160,00
424.000,00
249.588,02
500.000,00
1.286.140,00
3.564,00
14.729,05
2.518.181,07
Podstawa przekazania środków finansowych przekazanych Powiatowi Obornickiemu
Uchwała nr VII/61/2015 z 25.03.2015r. zmieniona uchwałami nr XX/171/2015 z 30.12.2015r. i XXVII/260/2016 z 22.06.2016r.
Uchwała nr XVII/149/2015 z 19.10.2015r. zmieniona uchwałą nr XXVI/248/2016 z 31.05.2016r.
Umowa sprzedaży z 16.07.2014r.
Uchwała nr XXIII/217/2016 z 22.03.2016r.
Porozumienie z 10.02.2000r. w sprawie utworzenie Zespołu Szkół w Rogoźnie
Porozumienie nr OR.031.3.2016 z 20.01.2016r.
Umowa dot. przekazania środków finansowych na przedsięwzięcie – usuwanie azbestu w 2016r.
Razem kwota środków finansowych (w tym dotacji) przekazanych Powiatowi Obornickiemu w 2016 roku
Nazwa zadania
„Przebudowa chodnika drogi powiatowej 2030P na odcinku od ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7 km”
„Przebudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno-Murowana Goślina na odcinku 989,73m od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w Rogoźnie”
„Zakup nieruchomości zabudowanej od Powiatu Obornickiego, położonej w Rogoźnie” – III rata
„Rozbudowa oddziałów Szpitala Powiatowego w Obornikach”
„Dotacja celowa na funkcjonowanie Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, wchodzącego w skład ZS im. H. Cegielskiego, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki”
„Dotacja celowa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na 132 godzinne zajęcia sportowe w Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie, wchodzącego w skład ZS w Rogoźnie”
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008-2032. Realizacja programu w 2016r.”
Lp
1
2
3
4
5
6
7

 

 1. W zakresie współdziałania z Powiatem Obornickim, w 2016 roku Powiat Obornicki nie przekazał Gminie Rogoźno środków finansowych, celem realizacji wspólnych zadań.

 2. W zakresie współdziałania z Województwem Wielkopolskim, w 2016 roku Gmina Rogoźno uzyskała dotację w kwocie 20.000,00 zł w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie „Ruch to zdrowie” – stworzenie mini boiska w Owczegłowach (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XX/542/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, zmieniona uchwałą nr XXII/577/16 z dnia 26 września 2016 r.).

 1. Ponadto pomiędzy Gminą Rogoźno, a samorządem powiatowym, prowadzona była bieżąca współpraca dotycząca m.in.:

 1. współdziałania w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współdziałanie to dotyczyło w szczególności:
  1. realizacji programu usuwania azbestu, w ramach którego w 2016 roku zrealizowano 59 wniosków,
  2. spraw związanych z wycinką drzew – w 2016 roku Gmina Rogoźno uzyskała 23 pozwolenia na wycinkę drzew (w tym jedna decyzja odmowna),
  3. spraw związanych z leśnictwem – plany urządzenia lasu,
  4. opiniowania dokumentów w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  5. opiniowanie wniosków dot. rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych,
  6. uzyskiwanie ze Starostwa Powiatowego w Obornikach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz informacji geodezyjnych ze zbiorów ewidencyjnych, na potrzeby spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie,
  7. przekazywania przez Starostwo Powiatowe w Obornikach informacji w zakresie wprowadzonych zmian danych ewidencyjnych do rejestru gruntów, budynków i lokali,
  8. uzgadnianie przez Starostę Obornickiego projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2016 roku Starosta Obornicki uzgodnił 92 projekty takich decyzji,
  9. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w 2016 roku uzgodniono i zaopiniowano cztery projekty takich planów,
 2. w zakresie zadań związanych z prowadzeniem inwestycji gminnych, Urząd Miejski w Rogoźnie współdziała przede wszystkim z Wydziałem Geodezji i Nieruchomości oraz Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach, a także z Zarządem Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą w Rogoźnie. W ramach tych zadań między innymi:
  1. uzyskiwane są przez Gminę Rogoźno warunki lokalizacji oznakowania dróg, bądź usytuowania infrastruktury drogowej takiej jak przystanki wjazdy, zjazdy,
  2. uzgadniana jest lokalizacja sieci uzbrojenia terenu,
  3. uzyskiwane są pozwolenia na budowę, albo dokonywane są zgłoszenia zamiaru budowy dla przedsięwzięć, w których inwestorem jest Gmina Rogoźno,
  4. uzyskiwane są pozwolenia wodnoprawne np. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych,
 3. współdziałania w sprawach związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. W tym w zakresie: szkolenia obronnego, zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych RP, utrzymywania stałej łączności z powiatowym i wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego, współpracy i koordynacji służb, inspekcji i straży w sprawach związanych z obroną cywilną,
 4. współdziałania Straży Miejskiej w Rogoźnie z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornikach poprzez asystowanie przy kontrolach na terenie Gminy. Oprócz tego współdziałania, Straż Miejska w Rogoźnie współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie m.in. zgłaszania zwierząt dziko żyjących, albo zabitych na drogach, celem ich badania.

Pan starosta Adam Olejnik dodał, że będzie kontynuowana budowa chodnika w Garbatce, planowana jest też inwestycja „Za Jeziorem” i skorzystanie ze środków zewnętrznych, ponieważ powiat nie jest w stanie wykonać tego samodzielnie. Pan burmistrz Szuberski zgodził się z panem starostą i dodał uregulowanie gospodarki ściekowo – deszczowej w gminie. Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, jak ma wyglądać finansowanie inwestycji „Za Jeziorem”? Pan Adam Olejnik odpowiedział, że powiat nie dysponuje takimi środkami 50/50, ale warto o tą inwestycje zabiegać, ponieważ beneficjent otrzyma 50% dofinansowania, natomiast proporcje to temat drugorzędny. W tej sprawie wniosek został już złożony w konkursie, wartość całej inwestycji to 1 mln 800 tys. zł. Pan Roman Szuberski dodał, że wartość kosztorysowa jest zawsze niższa, ale gdyby udało się zdobyć 50% środków to i tak będzie to ogromny sukces.

 

Ad. 7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

W miesiącu lutym br., z uwagi na korzystniejsze, niż w miesiącu styczniu br. warunki atmosferyczne, z tytułu prowadzenia akcji, szczególnie w zakresie usuwania śliskości na chodnikach, placach i drogach gruntowych. Gmina poniosła następujące wydatki:

 • za utrzymanie chodników, realizowane przez Centrum Integracji Społecznych Gmina została obciążona kwotą 5.848,64 zł. Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Hemyk Siwiński, za czynności w zakresie objętym zawartą umową nr INTZ.272.71.2016 obciążył Gminę kwotą brutto 25.468,24 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:
 • za pełnienie dyżurów - 3.414,96 zł,
 • za prowadzenie akcji - 5.896,80 zł,
 • za zimowe utrzymanie chodników i placów - 15.832,48 zł,
 • za uzupełnianie piasku w skrzyniach - 324,00 zł.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tego zadania.

Ten temat przedstawiła pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska. W ramach wykonania Programu realizowane są następujące zadania.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY I

PROMOWANIE WARTOŚCI RODZINY

 • organizowanie przez szkołę uroczystości: Dnia Patrona, Pasowania na Ucznia, Dania Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Jasełek, Misterium Męki Pańskiej, Festynu Sportowo-Rodzinnego, Akcji Ferie 2016, Akcji Lato 2016, letnich pikników rodzinnych „Czerwcówka”, Olimpiady Kreatywności, spotkań rodzin w ramach akcji WOŚP, Szkolnego Festynu Rodzinnego, Festynu Rodzinnego, balików karnawałowych dla dzieci, spotkań przy ognisku, koncertu Poznańskiego Chóru Nauczycielskiego im. I. J. Paderewskiego z Poznania; uroczystości patriotycznych „Pieśń biało – czerwona”, organizowanie „Wieczornicy”;
 • organizowanie Balu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej;
 • organizowanie Dożynek
 • akcje charytatywne „Paka dla dzieciaka”, „Dzieci-dzieciom”;
 • udział w Jarmarku Świątecznym, udział w Korowodzie Przemysła II;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach świetlicy „Gratka Puchatka”;
 • prowadzenie zajęć z psychoedukacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • wspieranie rozwoju i terapia psychologiczna dla uczniów zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • monitoring funkcjonowania w szkole i w domu uczniów zagrożonych przemocą domową;
 • pobyt uczniów na turnusach profilaktycznych w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie;
 • zajęcia z rodzicami oraz spotkania indywidualne z pedagogiem na temat wychowywania dzieci, kłopotów wychowawczych i zagrożeń społecznych;
 • przeprowadzenie treningów zastępowania agresji w klasach IV-VI, lekcje wychowawcze na temat alkoholizmu i substancji psychoaktywnych;
 • przeprowadzenie szkolenia dla rodziców „Od Red Bulla do Mocarza”;
 • spotkania opłatkowe dla młodzieży niepełnosprawnej – 60 uczestników;
 • rocznicowe spotkania rodzin z okazji utrzymywania abstynencji;
 • spotkania świąteczne Ruchu Abstynenckiego – Wielkanoc 60 osób, Boże Narodzenie 100 osób;
 • wyjazd na czterodniowe Trzeźwościowe Dni Skupienia – 22 osoby;
 • uroczystość 20-lecia Ruchu Abstynenckiego w Rogoźnie – 100 osób;
 • realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • wydanie ulotki w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”;
 • działalność 8 świetlic opiekuńczo-wychowawczych, w ramach pracy wzięło udział 237 dzieci.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY II

WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU

 • kierowanie rodziców na zajęcia „Szkoła dla rodziców”;
 • działalność przedmiotowych kół zainteresowań ze wszystkich przedmiotów realizowanych przez szkołę, SKS, warsztaty teatralne, spotkania z autorami w ramach pracy biblioteki szkolnej, organizacja wycieczek szkolnych, organizacja biwaków klasowych, ognisk integracyjnych, zielonych szkół;
 • udział dzieci klas drugich i trzecich „Umiem pływać” - 45 dzieci;
 • prowadzenie świetlic szkolnych oraz świetlicy „Gratka Puchatka” oraz jej akcji letnich;
 • rozdysponowywanie gazetek informacyjnych w szkołach;
 • monitorowanie medyczne klas sportowych, okresowe bilanse zdrowotne, kontrole czystości włosów i skóry, spotkania z higienistką szkolną np. nt. „Higiena dojrzewania”;
 • udział pedagogów w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, ich udział w szkoleniu realizowanym przez Zespół;
 • spotkania rodziców z psychologiem szkolnym nt. „Konsekwencje zamiast kar, czyli o dyscyplinie inaczej”;
 • spotkania rodziców z pedagogiem szkolnym nt. „Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego”;
 • spotkania rodziców z pracownikami PPP w Rogoźnie nt. „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”;
 • spotkania z przedstawicielami Policji i Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie nt.: „Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa”, „Uzależnienia od dopalaczy i innych środków psychoaktywnych”, „Jestem bezpieczny w domu, szkole i na ulicy”, „Bezpieczeństwo drogowe w okolicach szkoły”, „Dopalacza. Kolekcjonowanie… wrażeń?”;
 • realizacja ogólnopolskiego programu „Kochasz? Powiedz stop wariatom drogowym?”;
 • realizacja programu „Bliżej ucznia” - konsultacje z psychologiem i pedagogiem z PPP w Rogoźnie w szkołach – raz w miesiącu;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • spotkania wychowawców z rodzicami na tematy skorelowane z Programem Wychowawczym;
 • udział w konkursie „Używkom mówimy nie!”;
 • korzystanie ze wsparcia „Szlachetnej paczki”;
 • udział szkół w akcji CARITAS „Dzieci dzieciom” oraz „Paka dla dzieciaka”;
 • dystrybucja paczek przygotowanych przez Niemiecki Czerwony Krzyż;
 • realizacja programu „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Bezpieczna woda”;
 • diagnoza problemów rodziny w szkole na podstawie ankiet „Sytuacja szkolno-domowa ucznia”, obserwacji ucznia, wywiadu;
 • przeprowadzanie ćwiczeń z pierwszej pomocy;
 • przystąpienie uczniów do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”;
 • realizacja programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczne dziecko”, „Moje dziecko idzie do szkoły”;
 • współpraca szkół z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Rogoźnie, Sądem Rejonowym w Obornikach, Zarządem Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci;
 • przesiewowe badania uczniów (kontrole wzrost, wagi, wzrok, ciśnienia tętniczego, BIM), pogadanki na temat „Jak dbać o prawidłową postawę”, „Jak prawidłowo myć zęby”, pogadanki nt. zdrowego stylu życia, fluoryzacja zębów;
 • realizacja programu „Żyj zdrowo”;
 • przyznanie 2 uczniom szkolnego zasiłku losowego;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, aerobik grupowy, zajęcia lekkoatletyczne; kółko taneczne, organizacja Dnia Sportu i Festiwalu Nauk Przyrodniczych oraz Dnia Talentów, Dzień Patrona, działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”, działalność Koła Wolontariatu, wydawanie gazetki szkolnej;
 • prowadzenie konsultacji psychologicznych bez badań dla rodziców i nauczycieli;
 • realizacja projektu „Szkoła dla rodziców” – 20 uczestników
 • działalność grup wsparcia: Grupa Wsparcia dla Młodzieży Niepełnosprawnej, Grupa Terapeutyczna dla Dzieci Małych, Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
 • realizacją Programu Profilaktycznego Szkoły i Programu Wychowawczego Szkoły;
 • „Spotkania z książką” w Bibliotece Publicznej w Rogoźnie;
 • edukacja rodziców w ramach programu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach „Czyste powietrze wokół nas”;
 • realizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego;
 • realizowanie monitoringu rodzin oraz działań interwencyjnych przez pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji i asystentów rodziny;
 • diagnozowanie problemu alkoholowego w rodzinach, kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • współpraca Komisariatu Policji ze Strażą Miejską i podmiotami Gminy Rogoźno na rzecz prewencji kryminalnej. Realizacja programu „PaTPORT Profilaktyka a Ty”;
 • organizacja akcji ‘”I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
 • wydano 983 decyzji przyznających zasiłek celowy, 669 decyzji przyznających specjalny zasiłek celowy, 212 decyzji przyznających zasiłek okresowy, 44 decyzji przyznających schronienie, 5 decyzji ze względu na zdarzenie losowe, 28 decyzji przyznających zasiłek stały, 331 decyzji przyznających świadczenie zdrowotne, 314 decyzji przyznających dożywianie;
 • z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) skorzystało 940 osób (465 kobiet i 475 mężczyzn), wydano 39,53 ton żywności.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY III

INICJOWANIE l ROZWÓJ RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

 • przyznawanie szkolnych stypendiów naukowych i sportowych a także stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych;
 • udział młodzieży na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim , ogólnopolskim i międzynarodowym w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, profilaktycznych (uzależnienia), przeciwpożarowych, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, festiwalach nauk przyrodniczych;
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ze wszystkich przedmiotów w zależności od zainteresowania;
 • edukacja zdrowotna i profilaktyczna, realizacja programów: Nie pal przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie, Uczeń z cukrzycą – wsparcie i edukacja, Wiem co jem, Żyjmy zdrowi i kolorowo, , Zdrowo jem – więcej wiem, Pora na pomidora – w szkole i w przedszkolu, Owoce w szkole, Szklanka mleka, Zdrowi i sprawni, Na sportowo jest zdrowo, Moje dziecko idzie do szkoły, Czyste powietrze wokół nas, Trzymaj formę, Czysta szkoła, Sprzątanie Świata, Szkoła wolna od zagrożeń, Portale społecznościowe, Mój pierwszy mail, Zagrożenia związane ze środkami odurzającymi i psychotropowymi; Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy; Śniadanie daje moc, Szkoła dobrego wychowania, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy;
 • udział w przedstawieniu „Ktoś mnie ocalił”, „Mniam mniam”;
 • profilaktyka FAS – projekcja filmu „Dziecko z zespołem FAS”;
 • profilaktyka AIDS – pogadanki na lekcjach wychowawczych;
 • udział w konkursie „Zdrowie twój skarb”, „Przyszłość na talerzu”, „Wzorowa łazienka”;
 • popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci poprzez: Szkolne Mistrzostwo w Biegach Przełajowych, Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza, Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły, Szkolny Konkurs Taneczny, Gminny Konkurs Piłki Nożnej Halowej, Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły, Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej Dziewcząt; Turniej „Dwójek” i „Trójek” Siatkarskich o Puchary Dyrektora Szkoły, Mistrzostwa Szkolne w Lekkoatletyce;
 • pobyt uczniów na turnusach profilaktycznych w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień w Rogoźnie;
 • prowadzenie zajęć Trening Zastępowania Agresji;
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, piłka nożna halowa, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis stołowy, aerobik grupowy, zajęcia lekkoatletyczne; kółko taneczne, organizacja Dnia Sportu, działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” oraz UKS Dwójka, organizacja Festynu Sportowo-Rodzinnego, organizacja zajęć SKS;
 • przygotowywanie dzieci i młodzieży do konkursów i olimpiad oraz organizowanie konkursów i olimpiad;
 • wydawanie opinii o uczniach;
 • wsparcie rodzin przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach realizujących pieczę zastępczą w Gminie Rogoźno – 24 rodzin zastępczych, 45 dzieci w pieczy;
 • prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach stałego naboru na rodziny zastępcze;
 • szkolenia dla młodzieży realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach – w szkoleniach specjalistycznych udział wzięło 18 osób do 30 roku życia, 51 osób do 30 roku życia rozpoczęły staże;
 • Komisariat Policji w Rogoźnie przeprowadził prelekcje z uczniami szkół z Gminy Rogoźno dotyczące odpowiedzialności karnej dorosłych i nieletnich oraz podstawowej wiedzy prawnej;

 

SZCZEGÓŁOWY IV

WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH METOD PRACY Z RODZINĄ I DZIECKIEM

 • „Profilaktyka agresji, przemocy i cyberprzemocy w szkole”, „Dziecko z FAS”, „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkołach”, „O Red Bulla do Mocarza. Dopalacze – współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”; udział w radach pedagogicznych, konferencjach, sympozjach;
 • wyposażenie szkół (sal ćwiczeń) w sprzęt rehabilitacyjny;
 • rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością ruchową;
 • zapewnianie pomocy nauczyciela wspomagającego;
 • zapewnienie rodzinie (dorosłym i dzieciom) konsultacji psychologicznych, udziału w grupach wsparcia, poradnictwa i wymiany informacji;
 • współpraca szkół, pedagogów szkolnych i Komisariatu Policji z Zespołem Interdyscyplinarnym;
 • zrealizowanie przy pomocy fundatora turnusu rehabilitacyjnego dla 14 rodzin (17 dzieci), łączna kwota dofinansowania 20 000,00 zł;
 • wypożyczono dla osób chorych i niepełnosprawnych 1 chodzik, 1 kulę łokciową, 1 toaletę przenośną, 1 łóżko rehabilitacyjne;
 • organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego.

 

PODSUMOWANIE

Analizując zebrany materiał można stwierdzić, że Program realizowany jest zgodnie z założeniami. W Gminnym Ośrodku Pomocy w Rogoźnie zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, z czego 2 wykonuje czynną pracę. Żadna z rodzin potrzebujących wsparcia nie jest pozostawiona bez pomocy, nie notuje się rodzin oczekujących na podjęcie współpracy z asystentem rodziny. Należy zwrócić uwagę, że w wielu rodzinach występuje problem alkoholowy.

 

POTRZEBY

Niezbędnym do dalszej, kompleksowej realizacji Programu oraz kompleksowej pomocy rodzinie będzie prowadzenie specjalistycznej terapii uzależnień. Oddziaływania specjalistyczne rozumiane jest jako utworzenia przychodni leczenia uzależnień lub prowadzenie terapii uzależnień zgodnie z wymogami NFZ na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Do powyższego tematu radni nie zgłosili żadnych uwag ani pytań.

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, projekt uchwały został przedstawiony przez panią z-cę burmistrza Renatę Tomaszewską, projekt został przyjęty 10 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 13/2 gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęty jednogłośnie, pan radny Roman Kinach zapytał, za jaką kwotę jest sprzedaż? Pan kierownik odpowiedział, że jest to kwota 24.768 zł w tym kwota bonifikaty 9.907 zł. Pan radny Wojciechowski zapytał, ile to jest procent bonifikaty? Pan kierownik odpowiedział, że 60%.
 3. wyrażenia zgody na zbycie części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb Parkowo, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęty jednogłośnie, pan radny Roman Kinach zapytał za jaką kwotę jest zbywany strych? Pan kierownik odpowiedział, że jest to ok 6 tys. zł, surowa wartość,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 65/11 w Jaraczu, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęty jednogłośnie,
 5. nadania nazwy ulic, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęty jednogłośnie,
 6. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego i przyjęty jednogłośnie,
 7. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła – projekt uchwały przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka – uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W zastępstwie Przewodniczącego RM - Paweł Wojciechowski

 

10.03.2017 - zebranie sprawozdawcze OSP Budziszewko.

13.03.2017 - spotkanie z Zarządem Powiatu i Przewodniczącym Rady Powiatu w temacie inwestycji drogowych. ( UM)

17.03.2017 - zebranie wiejskie w Gościejewie

18.03.2017 - obchody Dnia Sołtysa ( świetlica w Owczegłowach)

Dnia 17 marca 2017 roku w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek - przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan - wiceprzewodniczący
 • Longina Kolanowska - członek
 • Ewa Wysocka - członek

Tematem Komisji Rewizyjnej była kontrola RCK w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury. Na zaproszenie p. przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przybył p. dyrektor Piotr Szturmiński i główna księgowa RCK p. Urszula Jessa.

Po wnikliwej analizie przygotowanych materiałów dotyczących funkcjonowania Ośrodka Kultury za 2016 rok oraz ze sprawdzenia faktur, Komisja stwierdza co następuje:

 • prawidłowość w gospodarowaniu finansami
 • prawidłowy opis faktur

 

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 23 marca 2017 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Burmistrz Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Sekretarz Marek Jagoda, Kierownik CIS Krystyna Gromanowska, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Opus” Wiesław Kowalski, kadrowa CUW Dorota Waistock, Kierownik Wydziału UM Roman Piątkowski.

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie działalności Centrum Integracji Społecznej. Temat powyższy referowała i na pytania radnych odpowiadała Kierownik Krystyna Gromanowska. W trakcie posiedzenia radni Komisji zostali oprowadzeni po wyremontowanych przez uczestników CIS pomieszczeniach.

Drugim zagadnieniem omawianym na posiedzeniu była działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”. Temat został omówiony przez Kierownika Wiesława Kowalskiego.

W dalszej części omówiono projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wniosek dotyczący uchwały nadającej nazwy ulic w Rogoźnie, który zostanie przedstawiony na marcowej sesji RM.

Ponadto Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu skierowany przez radnych: Kolanowską, Kutkę, Zaranka o przycięcie konarów drzew wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz na odcinku Pruśce-Rogoźno.

 

Ad. 10. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnieza okres od 22.02.2017 r. do 16.03.2017 r.

 

 1. Uchwała XXXVI/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym, uchwała przekazana do realizacji, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 2. Uchwała XXXVI/341/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29 marca 2006r. na obszarze oznaczonym symbolem MW/U, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2130 z dnia 15.03.2017
 3. Uchwała XXXVI/342/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowy istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno – Wągrowiec, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 4. Uchwała XXXVI/343/2017 w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/307/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2131 z dnia 15.03.2017
 5. Uchwała XXXVI/344/2017 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2019 z dnia 09.03.2017
 6. Uchwała XXXVI/345/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 7. Uchwała XXXVI/346/2017 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Rogoźnie), przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 8. Uchwała XXXVI/347/2017 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Ap. W Budziszewku), przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 9. Uchwała XXXVI/348/2017 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie), przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 10. Uchwała XXXVI/349/2017 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wita w Rogoźnie), przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 11. Uchwała XXXVI/350/2017 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dach oficyny pałacowej), przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 12. Uchwała XXXVI/351/2017 w sprawie uchylająca uchwałę nr XXXIV/315/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 13. Uchwała XXXVI/352/2017 w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 14. Uchwała XXXVI/353/2017 w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2016 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2218 z dnia 21.03.2017
 15. Uchwała XXXVI/354/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2020 z dnia 21.03.2017

 

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od 17.03.2017 r. do 27.03.2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXVII/356/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 2. Uchwała Nr XXXVII/357/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2218 z dnia 21.03.2017
 3. Uchwała Nr XXXVII/358/2017 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do RIO, ogłoszona w Dz.U poz. 2219 z dnia 21.03.2017
 4. Uchwała Nr XXXVII/359/2017 w sprawie powołania kandydata do Komisji Rewizyjnej, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 5. Uchwała Nr XXXVII/360/2017 w sprawie wskazania kandydata do powiatowej Rady Rynku Pracy, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od 27.03.2017 r. do 28.03.2017 r.

 

 1. Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO, ogłoszona
 2. Uchwała Nr XXXVIII/361/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028, przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 3. Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie działań niezbędnych do ochrony obszarów Natura 2000: PLB300015 Puszcza Notecka i PLH300043 Dolina Wełny, , przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

01 marca 2017r.

 • złożenie wiązanki i zapalenie zniczy przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych

 • udział i wysłuchanie wykładu RUTW pt. Związki Ks. Prof. Aleksego Klawka z Janem Pawłem II i Rogoźnem

 • udział w podpisaniu aktu notarialnego z mieszkańcami ul. Brzozowej

02 marca 2017r.

 • udział w zebraniu Sołectwa Kaziopole

03 marca 2017r.

 • udział w uroczystym zakończeniu obchodów Roku Przemysła w RCK

 • spotkanie z przedstawicielem firmy INEA S.A.(internet szerokopasmowy)

04 marca 2017r.

 • udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w miejscowości Studzieniec

06 marca 2017r.

 • udział w zebraniu Sołectwa Karolewo

07 marca 2017r.

 • udział w zebraniu Sołectwa Parkowo

 • udział w spotkaniu z radnymi Rady Powiatu Obornickiego Panami G. Wańkowiczem i R. Ostrowskim

09 marca 2017r.

 • udział w zebraniu Sołectwa Słomowo

 • spotkanie z dyr. Zespołu Szkół w Parkowie

 • spotkanie z prezesem GWDA Piła

10 marca 2017r

 • udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Radę Sołecką w Pruścach, Stowarzyszenie do Przodu i SP im. Jana Pawła II w Pruścach

 • udział w Walnym Zebraniu OSP w Budziszewku

11 marca 2017r

 • udział w Dniu Kobiet w Słomowie , Grudnie, Owieczkach i Gościejewie

13 marca 2017r

 • udział w spotkaniu z Zarządem Powiatu Obornickiego

 • udział w zebraniu Sołectwa Nienawiszcz

14 marca 2017r

 • udział w zebraniu Sołectwa Jaracz

15 marca 2017r

 • udział w zebraniu Sołectwa Boguniewo

16 marca 2017r

 • udział w Sesji RM zwołanej w trybie nadzwyczajnym

 • udział w posiedzeniu KPP w Obornikach

17 marca 2017r

 • udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie

 • udział w zebraniu Sołectwa Gościejewo

17 marca 2017r

 • zebranie wiejskie w Gościejewie

18 marca 2017r

 • udział w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Bractwa Kurkowego „ Rogoża”

 • udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD „Przemysława”

 • udział w obchodach Dnia Sołtysa w Owczegłowach

 • udział w rozpoczęciu i zakończeniu OTWP młodzież zapobiega pożarom

20 marca 2017r.

 • udział w zebraniu Sołectwa Owieczk

21 marca 2017r.

 • udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

 • udział w zebraniu Sołectwa Budziszewko

22 marca 2017r.

 • udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym w LO-wręczenie nagród

 • udział w zebraniu Sołectwa Laskowo

24 marca 2017r.

 • udział w zebraniu Sołectwa Garbatka

26 marca 2017r

 • udział w zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Jezioro Czarne

 • udział w zakończeniu zawodów wędkarskich Stowarzyszenia Jezioro Rogozińskie

28 marca 2017r.

 • udział w Sesji RM w Rogoźnie zwołanej w trybie nadzwyczajnym

 • udział w zebraniu Sołectwa Ruda

 • spotkanie z prezesem firmy „ATIS”

29 marca 2017r.

 • udział w konferencji pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W odpowiedzi na interpelację nr 1 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie powrotu zawodów motorowodnych na akwen Jeziora Rogozińskiego informuję, że wystąpiłem z pismem do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego dotyczącym możliwości ponownego wprowadzenia zawodów motorowodnych w Rogoźnie do kalendarza imprez sportowych. Po otrzymaniu niezbędnych informacji poinformuję Państwa o odpowiedzi i sposobie załatwienia sprawy.

W odpowiedzi na Interpelację Nr 8/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie przekazania 30 samochodów kruszywa na częściową naprawę najbardziej zniszczonych odcinków dróg w miejscowościach: Garbatka, Tarnowo, Laskowo, Nowy Młyn i Ruda informuję, że będzie to możliwe po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup, dostawę kruszywa do naprawy dróg wraz z jego wbudowaniem. Wybór oferty umożliwi nam określenie ilości materiałów, które będziemy mogli zakupić i wbudować za środki budżetowe przeznaczone na ten cel. Z uwagi duże potrzeby w tym zakresie trudno jest stwierdzić czy przeznaczone w budżecie Gminy środki na ten cel pozwolą na przekazanie wskazanej w interpelacji ilości kruszywa.

W odpowiedzi na Interpelację Nr 8/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zainstalowania skrzynki prądowej na boisku sportowym w miejscowości Ruda informuję, że przyjętym przez Radę Miejską w Rogoźnie środków budżetowych na ten cel nie przewidziano. Z uwagi, że przewidywany koszt tego zadania wynosi ok. 7 - 8 tysięcy złotych, jego wykonanie będzie możliwe w przypadku pojawienia się nowych środków lub uda się zaoszczędzić na wcześniej zaplanowanych do realizacji zadaniach.

W odpowiedzi na interpelację nr 9/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich informuję, że podejmę decyzję po przeprowadzeniu konsultacji z przewodniczącymi jednostek pomocniczych gminy tj. sołtysami w miesiącu kwietniu 2017 roku.

Odpowiadając na Państwa interpelację nr 2 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia w zakładce „Rada Miejska" podzakładki „Interpelacje i zapytania radnych", uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Rogoźnie na sesji przyjmuje każdorazowo protokół poprzedniej sesji, w którym zawarte są punkty przewidziane w porządku obrad.

Takimi punktami są w szczególności zagadnienia dotyczące:

 • „Interpelacji i zapytań radnych",

 • „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych".

Protokoły sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładkach „Rada Miejska". Stąd interpelacje lub zapytania Radnych, a także odpowiedzi na nie, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w protokołach sesji (opublikowanych w BIP).

Niezależnie od powyższego wystąpię do komisji Rady Miejskiej w Rogoźnie, tj. Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, a także Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o zajęcie stanowiska w podnoszonej przez Państwo sprawie.

Odpowiadając na Państwa interpelację dot. rozważenia możliwości zakupu 8 żagli typu Optymist dla Klubu Żeglarskiego „Kotwica" w Rogoźnie informuję, że jeszcze w miesiącu styczniu br. skontaktowałem się telefonicznie z Komandorem Klubu Żeglarskiego „Kotwica" w Rogoźnie oraz poinformowałem o możliwości ubiegania się Klubu o zlecenie realizacji zadania publicznego i środki finansowe na zakup żagli, w trybie tzw. „małych grantów" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie1).

Komandor wskazał, że Klub już wielokroć realizował zadania publiczne, zlecone mu w trybie przepisów ww. ustawy m.in. przez Gminę Rogoźno, a także wyraził zainteresowanie ubieganiem się o wykonywanie takich zadań w przyszłości.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy pan burmistrz podjął kroki w sprawie ciszy na jeziorze? Pan burmistrz odpowiedział, że temat będzie podjęty po otrzymaniu odpowiedzi z Polskiego Związku Motorowodnego.

Pan radny Chudzicki zapytał, czy ruszyły małe granty? Pan Szuberski odpowiedział, że tak ale w innych tematach.

 

Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.

Pan Roman Kinach zapytał o najbliższy termin prac na ul. Smolary? Pan burmistrz odpowiedział, że przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty. Pan radny Nikodem zapytał, czy coś wiadomo o konkursie na „Odnowę wsi”? Pan burmistrz powiedział, że jeszcze nie. Pan radny Chudzicki zaproponował umieszczenie harmonogramu dotyczącego równania ulic na stronie internetowej. Pan burmistrz Roman Szuberski powiedział, że nie jest to coś stałego i daty mogą ulegać zmianie, więc nie będzie to adekwatne do stanu aktualnego, natomiast sołtysi o takich pracach są na bieżąco informowani.

Pan radny Krzysztof Nikodem zapytał, czy wiadomo coś na temat programu doposażania świetlic? Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska poinformowała radnego, że to jest duży projekt, wszystkie koncerty życzeń dotyczące świetlic wypadły, sam wniosek jest po pierwszej ocenie i pod koniec kwietnia powinno być rozstrzygnięcie.

 

Ad.14. Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończono o godz. 21:05. Protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf