Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.103.2017
BURMISTRZA  ROGOŹNA
z dnia 17 maja 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373; Dz.U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego, ul. Kościuszki 28, 64-610 Rogoźno.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw oświaty.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na tablicy ogłoszeń UM.

 

Burmistrz Rogoźna
/-/ Roman Szuberski


Załącznik  do zarządzenia Nr OR.0050.1.103.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja  2017 r.

 

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Burmistrz Rogoźna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego, ul. Kościuszki 28, 64-610 Rogoźno

 

I. Wymagania wobec kandydatów:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), tj.:
  1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4. posiada co najmniej pięcioletni  staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  5. uzyskała:
   1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. niebyła karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym       (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).
 2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w części I pkt 1 ppkt 3-10.
 3. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. ukończyła studia magisterskie;
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6. spełnia wymagania określone w części I pkt 1 ppkt 3, 6, 8 i 10.
 4. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w części I pkt 1 ppkt 2-10, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo  kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 5. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
  • podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
  • kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 11. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 12. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

III.  Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie” w terminie wpływu do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 14.00na adres:

Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Rogoźna w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Bliższych  informacji udziela Pełnomocnik do spraw Oświaty, ul. Nowa 2, II piętro, pokój nr 26, lub telefonicznie – tel. 693 911 501 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Burmistrz Rogoźna
/-/ Roman Szuberski

 

drukuj pobierz pdf