Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rogozińskiej Rady Sportu

Zarządzenie Nr OR.0050.1.84.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rogozińskiej Rady Sportu

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się Rogozińską Radę Sportu, zwaną dalej „Radą”.
 2. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Burmistrza Rogoźna do realizacji zadań określonych w art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. opiniowanie:
   1. strategii rozwoju Gminy Rogoźno w zakresie kultury fizycznej,
   2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
   3. programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
   4. planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Rogoźno, dofinansowanych z budżetu Gminy,
   5. wniosków o wsparcie finansowe składanych przez kluby, stowarzyszenia sportowe i inne podmioty działające na terenie Gminy,
  2. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
  3. inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
  4. ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  5. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokojenia.

 

§ 2.

 1.  Kadencja Rady trwa 3 lata.
 2.  Rada może przyjąć regulamin pracy.

 

§ 3.

 1. W skład Rady ze strony Burmistrza Rogoźna wchodzą:
  1. Zastępca Burmistrza Rogoźna,
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie,
  3. kierownik Wydziału Urzędu Miejskiego w Rogoźnie właściwego do spraw sportu,
  4. pracownik Wydziału Urzędu Miejskiego w Rogoźnie właściwego do spraw sportu,
  5. pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie właściwy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  6. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie,
  7. nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, w której utworzone zostały klasy sportowe,
  8. nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie, w której utworzone zostały klasy sportowe,
  9. Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie lub osoba wskazana przez Dyrektora RCK.
 2. W skład Rady wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Rogoźno, reprezentujących środowisko sportowe, wytypowani przez te organizacje.
 3. Każda organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 2, wytypuje jednego przedstawiciela do Rady.
 4. Kandydaci wytypowani przez organizacje pozarządowe, o których mowa w ust. 2, składają Burmistrzowi Rogoźna:
  1. informacje w następującym zakresie:
   1. imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu (numer telefonu i adres zamieszkania, adres poczty e-mail),
   2. nazwie i siedzibie organizacji pozarządowej, która wytypowała kandydata,
   3. krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie,
  2. oświadczenie kandydata o:
   1. wyrażeniu zgody na bycie członkiem Rady,
   2. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   3. niekaralności.

 

§ 4.

Członków Rady powołuje i odwołuje Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia, z tym, że wyłonienie reprezentantów organizacji pozarządowych następuje spośród kandydatów przez nich zgłoszonych.

 

§ 5.

 1. Burmistrz Rogoźna powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Sportu.
 2. Rada wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza – większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 10 członków Rady.
 3. Odwołanie Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza następuje w takim samym trybie co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

 

§ 6.

Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 2. ustalanie terminów posiedzeń Rady,
 3. prowadzenie posiedzeń Rady,
 4. ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,
 5. czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady,
 6. zapraszanie na posiedzenie Rady - z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady - ekspertów z zakresu różnych dyscyplin sportu,
 7. powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

 

§ 7.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

 

§ 8.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. przygotowanie na posiedzenia Rady dokumentów, zatwierdzonych przez Przewodniczącego,
 2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady.

 

§ 9.

 1. Rada pracuje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady albo Burmistrza Rogoźna.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.
 6. Posiedzenie Rady uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 7 członków Rady.
 7. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

 

§ 10.

 1. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady) i Sekretarz.
 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  1. datę sporządzenia,
  2. tematykę obrad,
  3. wnioski,
  4. listę obecności.
 3. Protokoły posiedzeń, listy obecności oraz inna dokumentacja Rady przechowywana jest w Wydziale Urzędu Miejskiego w Rogoźnie właściwym do spraw sportu,
 4. Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 11.

 1. Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad, na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia Rady. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenia.
 2. Powiadomienie może odbywać się drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 1 może ulec skróceniu.

 

§ 12.

 1. Burmistrz Rogoźna odwołuje członka Rady przed upływem kadencji:
  1. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
  2. na jego wniosek,
  3. w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu,
  4. w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, następuje po uprzednim umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez członka Rady Burmistrzowi Rogoźna.
 3. W razie śmierci lub odwołania członka Burmistrz Rogoźna uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji, w sposób określony w § 4, przy czym w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady wchodzi kolejna osoba z listy, o której mowa w § 5, która uzyskała największą liczbę głosów.

 

§ 13.

Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Wydział Urzędu Miejskiego w Rogoźnie właściwy do spraw sportu.

 

§ 14.

Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

 

§ 15.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

 

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf