Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych

Uchwała Nr XLIV/305/ 2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009 r.

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.     Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno zwanej dalej Gminą na finansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zapewniających kształcenie, wychowanie i opiekę, które należą do zadań oświatowych gminy.

 

§ 2      Podstawę udzielenia dotacji, o których mowa w § 1, stanowi kwota przysługująca na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

 

§ 3.1.      Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, o której mowa w § 1, zwana dalej „organem prowadzącym” składa wniosek o udzielenie dotacji do Gminy Rogoźno, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

 

  1. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1)       datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez Gminę,

2)       określenie planowanej liczby uczniów niepublicznej szkoły.

 

§ 4.1.      Organ prowadzący przekazuje do Gminy informację o aktualnej liczbie uczniów w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

   

      2. Organ prowadzący przekazuje do Gminy, w ustawowym terminie, sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dotyczące ilości uczniów odpowiedniego typu szkoły, według których liczona jest subwencja oświatowa na następny rok.

 

  1. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

§ 5.1.      Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do miesięcznego rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

2.       Rozliczenia dotacji podmiot otrzymujący dotację dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do szkoły.

 

3.       Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną ilość uczniów wykazaną w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przy czym:

1)    wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 grudnia roku budżetowego,

2)    kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 28 lutego następnego roku budżetowego,

3)    w przypadku likwidacji szkoły podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca od daty likwidacji dokonać zwrotu nadpłaconej dotacji.

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

mgr Roman Szuberski

 


 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/305/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009 roku

 

Decyzją Burmistrza Rogoźna nadano uprawnienia szkoły publicznej Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie – niepublicznej szkole, prowadzonej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS 0000306639.

W związku z powyższym do wyłącznej kompetencji Rady należy ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji.

 

 

 

BURMISTRZ

inż. Bogusław Janus

 

 


 


Załącznik do uchwały Nr XLIV/305/09

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009 r.

 

 

…………………….

pieczęć placówki

 

Rozliczenie wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Rogoźno dla niepublicznej szkoły

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(nazwa)

 

za miesiąc …………………….  rok  ……………………………..

 

1

Dane ilościowe

 

Faktyczna liczba dzieci w miesiącu sprawozdawczym ogółem

……………………………..

2

Dane finansowe w zł

1.       Kwota otrzymanej dotacji:

-  za dany miesiąc ………………………………………………………..

- narastająco od początku roku………………………………………

 

2.       Wydatkowano:

-  za dany miesiąc ………………………………………………………..

- narastająco od początku roku………………………………………..

 

 

 

…………………………………….

          (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf