Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora fi

UCHWAŁA Nr XLIV/ 306/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009r.

 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.   Niniejsza uchwała reguluje:

    1) tryb postępowania o udzielenie dotacji,

2)    sposób rozliczenia dotacji,

3)    sposób kontroli wykonania zadania zleconego,

w odniesieniu do podmiotów , o których mowa w art. 176 ust.1 ustawy o finansach publicznych, którym Gmina Rogoźno zamierza zlecać zadania publiczne nie wyszczególnione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873, z póź. zm.)

§ 2.  Środki finansowe na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych            i niedziałających w celu osiągnięcia zysku planuje się jako wydatki wyodrębnione w stosownych pozycjach budżetu gminy.

 

§ 3.1.      Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1)   określenie podmiotu występującego z wnioskiem,

2)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

3)   wysokość oczekiwanej kwoty dotacji.

 

2.   Do wniosku dołącza się dodatkowo:

1)   wyciąg z rejestru właściwego dla danego podmiotu,

2)   statut podmiotu ubiegającego się o dotację,

3)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

3.Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu dotowanego.

 

§ 4.   Przy rozpatrzeniu wniosku uwzględnia się w szczególności:

1)   znaczenie zadania dla gminy,

2)   wysokość środków budżetowych, które są przeznaczone na realizację danego zadania,

3)   ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4)   ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot dotowany,

5)   analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji.

 

§ 5.1.      Listę podmiotów dotowanych ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie określając:

1)   nazwę podmiotu dotowanego,

2)   zadanie zlecone do wykonania,

3)   wysokość przyznanej dotacji.


 

2.      Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, o którym mowa w ust.1, umieszcza się niezwłocznie po rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszonych wniosków o dotacje. Ogłoszenie to winno być wywieszone przez okres co najmniej 30 dni.

§ 6.   Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą,       a podmiotem dotowanym.

 

§ 7.   Umowa o dotację zawiera w szczególności:

1)   oznaczenie stron,

2)   określenie czasu, na jaki zostaje zawarta,

3)   szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania i termin jego wykonania,

4)   określenie wysokości dotacji, jaką gmina przekaże podmiotowi dotowanemu z tytułu
realizacji umowy,

5)   określenie trybu i terminów przekazywania dotacji,

6)   określenie sposobu i terminów rozliczenia udzielonej dotacji,

7)     termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od dnia rozliczenia zadania,

8)     zobowiązanie podmiotu dotowanego do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz tryb tej kontroli,

9)   określenie warunków wypowiedzenia umowy.

§ 8.   Dotację należy rozliczyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania.

 

§ 9.   Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się w szczególności kopie lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1)   rachunków, faktur oraz ich zestawienia,

2)   list płac, delegacji itp.

§ 10.    Podmiot dotowany obowiązany jest prowadzić takie zasady obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt.

 

§ 11.    Kontrola polega na:

1)    sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych celów dotowanego zadania (kontrola merytoryczna),

2)    sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych (kontrola formalno – rachunkowa).

 

§ 12.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji polegających        w szczególności na:

1)      niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,

2)      rozbieżnościach między oryginałami dokumentów, a przedstawionymi do rozliczenia kopiami, kserokopiami lub zestawieniami,

3)   przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach, wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

§ 13.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 14.    Traci moc:


 

1)       Uchwała Nr XIV/113/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 września 1999 roku w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu wykonywania zleconych zadań,

2)       Uchwała Nr XVII/144/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/113/99 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

§ 15.    Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XLIV/ 306/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009 roku

 

 

                Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać dotacje z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli dotyczy zadań określonych w tej ustawie. Ustawa ta wraz z przepisami wykonawczymi szczegółowo reguluje tryb udzielania dotacji oraz określa wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań z szeroko określonej strefy zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy.

Natomiast w odniesieniu do innych zadań, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachodzi konieczność uregulowania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej realizacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania w drodze uchwały Rady Miejskiej, zgodnie z art. 176 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który taki obowiązek nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała nie dotyczy dotacji na zadania określone w Ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawie o sporcie kwalifikowanym.

 

 

drukuj pobierz pdf