Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu przy ul. Wąskiej w Rogoźnie nr 1677/3

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Wąskiej w Rogoźnie w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1677/3 o pow.722m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonego Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) działka 1677/3 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U-5 o przeznaczeniu:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

W zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka 1677/3 znajduje się w granicach strefy ‘”A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

 

W dziale III księgi wieczystej wpisane są:

 1. służebności gruntowe przechodu i przejazdu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawaną działkę,
 2. ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polegającej na tym, że jak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Obornikach Wydział I Cywilny z dnia 12 stycznia 2017r. Sygn. akt I Ns 234/16 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości prawo własności nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą nabyła Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnie na wyłączną własność, zasiedzenie dotyczy wyłącznie działek nr: 1546/2 i 1729 (obręb Rogoźno)

W sprawie zbycia przedmiotowej działki przeprowadzono ustne przetargi nieograniczone w dniu 06 lutego 2017 r. i 25 kwietnia 2017 r., które zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00zł.

Nabywca na podstawie art.1 pkt 23 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.2024) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.000,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w Banku Spółdzielczym w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 06 lipca 2017 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

 1. podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,
 2. małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 3. pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.) upłynął z dniem 01 grudnia 2016 r.

Opis terenu - działka niezabudowana, teren nieużytkowany, na działce w północnym narożniku rośnie brzoza.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu.

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

 • o zapoznaniu się:
 1. z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,
 2. z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490).