Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLI/387/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XLI/387/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1-5 w zw. z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/387/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Z kolei art. 212 tej ustawy dopuszcza możliwość zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zmiana uchwały nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dotyczy terminu wejścia w życie tej uchwały, tj. w § 6 uchwały zamiast wskazania, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przewidziano, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zmianie nie podlegają załączniki do ww. uchwały nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 r. W załącznikach tych przewidziano granice obwodów szkół. W tym w załącznikach nr 1 i 3 do ww. uchwały nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 r. skorygowano oczywistą omyłkę w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, która wystąpiła w uchwale nr XXXVI/345/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Omyłka polegała na zamieszczeniu w załącznikach nr 1 i 3 do uchwały nr XXXVI/345/2017 numeracji porządkowej ulicy Długiej. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem z dnia 16 maja 2017 r. znak WNP.545.1.66.2017 przyjął do wiadomości informację o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w załącznikach nr 1 i 3 do uchwały nr XXXVI/345/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W pozostałym zakresie uchwała nr XXXIX/364/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2017 r. nie ulega zmianie.

 

drukuj pobierz pdf