Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XLIV/308/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.         W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,  Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009  Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,

 

                wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 728.180 

                i ustala się je na kwotę 38.111.122 zł

 

2.    Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi    38.111.122 zł

               

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.604.922 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.506.200

     w tym:

a)   dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie  120.000 zł.

 

3.       Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

 

1)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie  5.573.474 zł

2)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 786.813 zł

3)  dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 470.603 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

4.    Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę  728.180 zł

i ustala się je na kwotę 45.525.310 zł

5.    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi    45.525.310 zł

        zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

        w tym:

 

1)       Wydatki bieżące 36.492.302 zł

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.889.287 zł                                              

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł

c) dotacje przekazane z budżetu   3.589.688 zł

       

2)    Wydatki majątkowe 9.033.008 zł

        z tego:

               

a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne    986.220 zł

      zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 2.        Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4 Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości              5.000 zł

2. Celową w wysokości     -      309.031

z tego:

 

1)       na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   40.000 zł

2)       na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie   269.031 zł

      w tym na:

 

a)       odprawy emerytalne kwota  16.880 zł

b)       dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26.881 zł

c)       fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł,

d)       wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 203.933 zł.”

 

 

§ 3.         Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku,  Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku             i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,

                dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych,

                zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 4.       Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

 

DOCHODY                                     72.637 zł

                WYDATKI                         -       5.573.474 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

§ 5.         Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,         Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku,

który otrzymuje brzmienie:

               

                § 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie    6.950.890 zł

                i dotacje przekazane z budżetu w wysokości             4.575.908 zł”

 

                zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

 

§ 6.       Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:

 

                „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł”

               

                zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

 

§ 7.         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 8.         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/308/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 września 2009 roku

 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie:

 

DOCHODY

 

1.   W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę    48.000

z tytułu:

a)      wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości (do wysokości planowanego wykonania).

 

2.   W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę      137.713 zł

      z tytułu:

a)      dochodów z najmu i dzierżawy  + 3.000 zł

b)      wpływów z usług  – 25.000 zł

c)      dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

 – 115.713 zł  – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.

 

3.   W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę  638.467 zł

      z tytułu:

a)  dotacji celowych na zadania zlecone  – 672.222 zł,

b)  dotacji celowych na zadania bieżące + 23.200 zł,

             (pismo nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r. i nr FB.I-7.3011-240/09

              z dnia 28.08.2009r.)

       c)  dochodów własnych z tytułu realizacji zadań zleconych +10.555 zł

 

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 728.180 zł.

 

WYDATKI  

 

1.   W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę   628.890

      z n/w zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę - 630.000 zł:

-    budowa drogi Owieczki - Owieczki Małe przy dofinansowaniu z FOGR

         – 510.000 zł (wybrano w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę

         za kwotę 992.015,17 zł, złożoną przez POL – DRÓG z Chodzieży).

-  budowa drogi w Studzieńcu  – 120.000 zł

         (wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę,

         Pol – Dróg z Chodzież, roboty budowlane zostaną

         wykonane za kwotę 524.064,07 zł),

z zadań bieżących:

      -  przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami wyodrębnionych

       w budżecie środków jednostki pomocniczej Garbatka -837zł + 1.947zł.

                                        

2.   W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę  18.000 zł

      z tego:

-          zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 3.100 zł

-          zwiększono wydatki z tytułu należnych składek członkowskich za 2009 rok

       do Stowarzyszenia ”Dolina Wełny” +21.100 zł (1,20 zł x 17551 mieszkańców).

 

3.   W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się

      wydatki  o kwotę  49.000 zł

      z przeznaczeniem na:

      - dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego

         z przyczepą dla KPPSP w Obornikach w formie dotacji celowej + 29.000 zł,

      -  wykonanie prac związanych z przystosowaniem garażu do przyjęcia nowo

         zakupionego samochodu dla OSP Gościejewo + 20.000 zł,

      - w rozdziale Straż Miejska dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami

        na kwotę +/ – 3.500 zł.

 

4.   W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę   566.715 zł

      z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na:

      a)   wynagrodzenia nauczycieli 492.110 zł (różnica między środkami

            zaplanowanymi w budżecie w wysokości 4,6 % a należnymi w wysokości

            5% od 01.01.09r. i 5% od 01.09.2009r., podwyżki z tytułu uzyskania

            wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz zmian organizacyjnych

            związanych z urlopami zdrowotnymi)

      b)   wymianę okien w salach lekcyjnych 48, 24, 35 oraz bibliotece

            w ZS w Parkowie + 28.105 zł. Ostatnia wichura z ulewą 03.09.br.

            spowodowała zalanie w/w klas pomimo zamkniętych i zabitych gwoździami okien,

      c)   zwiększenie wydatków w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie o kwotę 46.500 zł

            z przeznaczeniem na:

            - zaplanowaną wymianę okien + 10.500 zł (wybrano najtańszą ofertę złożoną

              przez Firmę Bros),

            - malowanie, założenie parapetów, siatek na okna oraz montaż wentylatorów

              w wyremontowanej sali gimnastycznej19.500 zł,

            - zakup kabin do wyremontowanych toalet 10.500 zł,

            - pozostałe usługi 6.000 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych,

              przewóz uczni na turnieje szkole, opłat za prowadzenie strony internetowej,

             ochronę mienia).

 

5.   W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę   395.732 zł

-          wprowadzono wydatki z rezerwy celowej +533.445,-

-          zmniejszono wydatki planowane na zwrot kosztów pracodawcom

      za wyszkolenie ucznia (zmieniono źródło finansowania) –  115.713,-

-     wydatki z dochodów zrealizowanych przez jednostkę oświatową +3.000,-

-          dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału

na kwotę +/– 23.279,- (SP nr3, SP Pruśce, ZS Gościejewo, ZS Parkowo,

ZEAPO, Przedszkole nr 2, Przedszkole w Parkowie, Gimnazjum nr 1).

      -     zmniejszono plan wydatków z tytułu należnej dotacji dla niepublicznego Gimnazjum

      o kwotę 25.000,-.

6.   W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki  o kwotę  650.467

      z :

a)      realizacji własnych zadań bieżących + 23.200 zł (dotacja celowa),

b)      realizacji zadań zleconych – 672.222 zł (dotacja celowa)

c)      opłacenie pobytu podopiecznych w DPS + 8.000 zł,

d)     prace związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego + 10.555 zł,

e)      dokonano przesunięć wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami

            na kwotę + 3.044 zł; – 23.044 zł

 

7.   W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 33.270 zł

      z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty z przeznaczeniem

      na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 

8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki

      o kwotę    597.991

      z tego:

      a) wydatki bieżące – 24.009 zł:

            -     przeniesiono między działami wyodrębnionych w budżecie środków

                  dla jednostek pomocniczych: Tarnowo – 225,-, Boguniewo –1.680,-,

                  Studzieniec – 304,-, Kaziopole – 1.800,-,

            -     przeniesiono środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane na montaż

                  dodatkowych lamp na ul. Świerkowej w Owczegłowach, zadanie wymaga

                   wykonania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.

      b) wydatki inwestycyjne +622.000 zł:

            -     wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego

                  w m. Owczegłowy ul. Świerkowa + 20.000,-

            -     zmniejsza się wydatki na zadaniu  „Budowa oświetlenia drogowego

                  w miejscowości Parkowo” o kwotę 18.000,- w związku z rozstrzygniętym

                  postępowaniem

            -     zwiększa się wydatki o kwotę 620.000 zł na zadaniu pn. „Budowa nowego

                  targowiska miejskiego”.

 

9. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki

     o kwotę   981 zł

a)   przeniesiono między działami, rozdziałami i paragrafami wyodrębnionych

w budżecie środków jednostek pomocniczych na ogólną + 981 zł:

   -       Jaracz +/– 1.800,-

   -       Pruśce + 2.200,-; – 2.780,-

   -       Tarnowo + 267,-

   -       Garbatka – 1.110,-

   -       Kaziopole + 1.800,-

   -       Studzieniec +304,-

   -       Owczegłowy + 300,-

b)   przeniesienie między rozdziałami dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

      na kwotę +/– 13.000 zł,

c)   przeniesienie miedzy paragrafami w ramach rozdziału wydatków związanych

      z remontem świetlicy w Studzieńcu +/– 6.885 zł

 

10. W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę 22.918 zł

dotyczące:

      -           zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych

                  do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 21.000,- z przeznaczeniem

                  na wykonanie bieżącego remontu dachu w budynku gminnym

                  dzierżawionym przez KŻ Kotwica.

      -           przeniesień wyodrębnionych w budżecie środków jednostek

                  pomocniczych: Pruśce + 580,-; Boguniewo +1.680,-;

                  Owczegłowy – 300,-; Tarnowo – 42,-

      -           przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę +/  500,-

                  związanej w koniecznością wypłaty odszkodowania za szkodę

                  wyrządzoną w czasie zawodów sportowych w piłkę nożną.

 

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 728.180 zł

 


 

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

 

1)     Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2009” dokonano zwiększenia nakładów do poniesienia o kwotę 801.000 zł oraz planowane środki 2009 roku o kwotę 21.000 zł. Zmiana zadań majątkowych została przedstawiona w części opisowej dokonanych zmian wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach.

 

2)     Załącznik Nr 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 900.000 zł,  zmniejszono wydatki roku 2009 o łączną kwotę 10.000 zł, która dotyczy zmian w poz. 2 o kwotę – 510.000,-; poz.19 o kwotę – 120.000,-  i poz. 23 o kwotę +620.000,- oraz zwiększono wydatki 2010 roku o kwotę 910.000 zł w pozycjach wymienionych w pkt 1, 23 załącznika.

 

3)     Załącznik Nr 5 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano:

-     zwiększenia dochodów o kwotę 32.637 zł polegających przekazaniu do budżetu państwa  (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09)

-     zmniejszenia wydatków o kwotę 672.222 zł.

 

4)     Załącznik nr 6 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano zmniejszenia planu:

 

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na zadania zlecone o kwotę 672.222 zł

Ø  dotacji otrzymanej do budżetu na własne zadania bieżące o kwotę 92.513 zł

zwiększono plan:

 

Ø  dotacji przekazanych z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 29.000 zł

                  zmniejszono plan:

Ø  dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 4.000 zł

 

5)      Załącznik Nr 7„Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/ 10.878 zł w n/w sołectwach:

      - Jaracz                 +/  1.800,-

      - Pruśce                +/  2.780,-

      - Tarnowo              +/    267,-

      -  Boguniewo        +/ 1.680,-

      -  Owczegłowy     +/–     300,-

      -  Studzieniec        +/–     304,-

      -  Kaziopole          +/–  1.800,-

      -  Garbatka            +/–  1.947,-


 

załącznik do uchwały nr XLIV-308 Rady Miejskiej w Rogoźnie

 

 

drukuj pobierz pdf