Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLI/384/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno

UCHWAŁA NR XLI/384/2017

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 maja 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:  

 

§1. Wyraża się zgodę na nabycie działek gruntu nr: 195/16 o pow.221m2 i 196/11 o pow.440m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00028498/2, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny STUDZIENIEC), stanowiących własność osoby fizycznej, na mienie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLI/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Właściciel działek nr: 195/16 i 196/11 o łącznej pow.661m2, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny STUDZIENIEC) zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości nabycia na mienie gminne ww. działek gruntu za symboliczną złotówkę.

Zawiadamiam, że dla działek nr: 195/11 i 196/15 na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r. Ww. działki gruntu objęte są decyzją o warunkach zabudowy nr GPiM.6730.150.2016.BR z dn. 08.12.2016 r., w której to przedmiotowe działki zostały przeznaczone jako rezerwa terenu pod budowę drogi wewnętrznej.

W związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Międzylesie, gm. Rogoźno oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej zachodzi możliwość nabycia działek nr: 195/16 i 196/11 na mienie gminne, z przeznaczeniem ich pod drogę publiczną, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf