Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLI/388/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/388/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 maja 2017 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku i Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.   Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.858.787,87 zł i ustala się na kwotę 69.489.238,46 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69.489.238,46 zł z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 68.366.988,46 zł w tym:
  1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 1.122.250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.858.787,87 i ustala się na kwotę 72.741.032,46 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 72.741.032,46 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 66.626.865,19 zł w tym:
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 241.929,46 zł
 2. wydatki majątkowe w wysokości 6.114.167,27 zł
  1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.324.177,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 3.     § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

         zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 4.     § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.315.281,71 zł z tego:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.385.934,19 w tym na:
  1. zadania bieżące – 4.133.911,60 zł
  2. zadania majątkowe – 252.022,59 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.929.347,52 zł w tym na:
  1. zadania bieżące – 2.809.347,52 zł
  2. zadania majątkowe – 120.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 5.     § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 6.    § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

 1. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


 


 

Uzasadnienie do Uchwały nr XLI/388/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

DOCHODY:

 1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 3.400,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - PUP na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników CUW.
 2. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano korekty dochodów między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 27.200 zł.
 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 1.819.387,87 zł z tytułu wpływu planowanej części środków z obniżenia kapitału zakładowego spółki gminnej MEGAWAT – zmniejszenie wartości udziałów z 750 zł do 250 zł. Całkowita wartość wyniesie 3.031.200 zł na podstawie uchwały nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku.
 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.
 5. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  1.858.787,87 zł

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Parkowo.
 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 357.100,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. zadania bieżące kwotę 253.000 zł na wykonanie:
   • utwardzenia kruszywem newralgicznych odcinków dróg gminnych – 200.000,-;
   • montaż krawężników drogowych na odcinku drogi 272514P o długości 45 mb od bud. nr 91-98 i dalej do skrzyżowania z drogą 273520P w Gościejewie w związku z zalewaniem posesji – 10.000,-;
   • wytyczenia pasa drogowego i odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze 272541P od bud. 67 w kierunku dr. 272541P o dł. 360mb wraz z wykonaniem dwóch przepustów o dł. 6mb w Gościejewie – 13.000,-;
   • melioracji rowu w Owieczkach – 30.000,-.
  2. zadania majątkowe kwotę 104.100 zł na:
   • „Opracowanie dokumentacji budowy dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy” – 100.000 zł – w ramach tych środków zostaną zlecone dokumentacje dla miejscowości: Rogoźno – ul. Różana; Kościuszki przy Ogrodach Działkowych im. K. Marcinkowskiego; Lipowa; M. Poznańska; Gościnna; ; II AWP (przy drodze gminnej) oraz Cieśle – Świetlikowo; Grudna;  Karolewo; Gościejewo i Słomowo.
   • „Budowę ulicy Smolary w Rogoźnie” zwiększa się zaplanowane środki o kwotę 4.100 zł tj. brakująca kwota na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi.
 3. W dziale 630 – Turystyka  zwiększa się wydatki o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  1. zadania bieżące kwotę 30.000 zł:
   • wykonania dokumentacji aplikacyjnej o środki na dofinansowanie zagospodarowania i rozbudowy Ośrodka Rekreacyjnego;
  2. zadania majątkowe kwotę 175.000 zł:
   • wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego” – 135.000,-;
   • zakupu elementów na plac zabaw w Słomowie 20.000,-;
   • zakup elementów na plac zabaw w Siernikach 20.000,-.
 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  zwiększa się wydatki o kwotę 96.800,00 zł z przeznaczeniem  na zakup części nieruchomości przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne oraz dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 20.000 zł.
 5. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz dokonano przeniesienia kwoty +/-1.550,- między paragrafami w ramach tego rozdziału.
 6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł na „Rozbudowę budynku remizy OSP Owieczki – etap III” (zakończenie rozpoczętego w 2015 roku zadania) – 30.000 zł;
 7. „Rozbudowę remizy OSP Parkowo” w ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego wsi Parkowo – 10.000 zł.
 8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   • wykonanie systemem gospodarczym remontu sal oddziału przedszkolnego w SP w Budziszewku – 10.000 zł;
   • remontu toalet w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie - 20.000 zł (po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych uzupełnienie o brakującą kwotę);
   • remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. M. Poznańskiej nr 1 – szacowany koszt ok. 200.000 zł. Nadmierne ugięcie belek stropowych na drugiej kondygnacji budynku zagraża zdrowi i życiu uczniów. Strzałka ugięcia przekracza normę o 2,31 razy (ugięcie rzeczywiste 6 cm, a dopuszczalne 2,6 cm).
   • oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie finansowych Przedszkola w Parkowie na kwotę +/- 20.800 zł.
 9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
 10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zadania pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych w powiecie obornickim” na kwotę +/- 8.055,40 zł.
 11. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.
 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:
  1. przedsięwzięć z ochrony środowiska 100.000 zł:
   • na podstawie przygotowanych projektów uchwał, które zostały zdjęte z porządku obrad XLI sesji  i ponownie będą rozpatrzone w miesiącu czerwcu w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000 zł oraz zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmującego wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – 50.000 zł. Środki zostały wprowadzone w związku z korektą przeznaczenia wcześniej wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia roku 2016. Nadwyżka między dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a poniesionymi wydatkami na zadania wymienione w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska narastająco na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 743.816 zł. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie wydatków na ten cel.
  2. pozostałych zadań na kwotę 105.000 zł:
   • zakup materiałów  do remontu placu w parku w Gościejewie – 5.000,-;
   • opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z linią napowietrzną na odcinku ul. II AWP w kierunku SP nr 3 w Rogoźnie – 20.000,-;
   • „Budowę oświetlenia i wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia na terenie gminy Rogoźno” 80.000,-‘
   • oraz dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 900 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego.
 13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zwiększa się wydatki o kwotę 184.952,57 zł z przeznaczeniem na:
   • „Remont pomieszczeń oraz elewacji RCK w Rogoźnie” – 179.687,57 zł;
   • „ Zakup garażu dla sołectwa Garbata”- 5.265 zł.
 14. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 510.535,30 zł z przeznaczeniem na:
   • Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w m. Studzieniec i Tarnowo  oraz Mini boiska w Owczegłowach – 45.000 zł;
   • Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem – 288.348,96 zł;
   • Przebudowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie – 157.186,34 zł;
   • Wymiana krawężników na bieżni stadionu w Gościejewie ok. 800mb – 20.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.858.787,87 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 1.081.700,30 zł.

nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok” zwiększono o kwotę 20.000 zł.

nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zwiększenia dotacji na zadania majątkowe o kwotę 100.000 zł.

nr 6 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł.

nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” dokonano zmiany przedsięwzięć na podstawie wniosku sołectwa Parkowo na kwotę +/- 10.000 zł.

 

drukuj pobierz pdf